Art 31 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 31.
- Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (6)

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(3) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (8)

(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(5) Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepție acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverință, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competență acesta își are sediul. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea limitelor maxime pentru perioada de probă - Horatiu Sasu
Dincolo de această perioadă de probă stabilită în cazul CIM pe perioadă determinată, există, în situații speciale, alte limite maxime:
- cele prevăzute în art. 85 pentru contractul individual de muncă pe durată determinată
[ Mai mult... ]

Cumulul dintre perioada de probă și alte căi de verificare a aptitudinilor (I). Variante - Horatiu Sasu
Angajarea în muncă se poate realiza și fără o verificare prealabilă a aptitudinilor salariatului (Alexandru Athanasiu, M. Volonciu, Luminița Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, vol. I, Ed. C.H.Beck, București, 2007, pag. 156.), utilizând exclusiv informațiile de natură profesională obținute de la solicitant și de la fostul său angajator, dacă nu se prevede altfel în contractul colectiv de muncă ori în regulamentul intern sau dacă nu există o prevedere legală care să impună verificarea profesională într-o anumită modalitate (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, 2005, pag. 41.). Cu alte cuvinte, perioada de probă are caracter subsidiar și facultativ (Al. Țiclea, Dreptul muncii. Curs universitar, Ed. Hamangiu, București, 2007, pag. 130; în același sens, argumentat, Vlad Barbu, Cosmin Cernat, Analiză critică asupra dispizițiilor legale privind perioada de probă, în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2008, pag. 47.). Dar aceasta nu e regula, în sensul că verificarea anterioară a recomandărilor, eventual o probă de lucru etc. ar exclude și perioada de probă. Dimpotrivă, adesea angajatorul preferă să cumuleze verificarea cunoștințelor cu interviul și cu perioada de probă. [ Mai mult... ]

Cumulul dintre perioada de probă și alte căi de verificare a aptitudinilor (II). Exemplificare - Horatiu Sasu
Dăm ca exemplu practica și în cazul gestionarilor, pentru care art. 6 din legea 22/1969 solicită o recomandare ce trebuie prezentată noului angajator. Din această dovadă trebuie să rezulte modul de comportare al persoanei sub aspectul producerii de pagube, natura acestora și dacă ele au fost acoperite sau sunt în curs de acoperire. Dovada sau recomandarea poate fi înlocuită cu nota de lichidare, dacă aceasta din urmă conține elementele dovezii cerute de art. 6 din Legea 22/1969 (Gh. Țigăeru, Gestionarea bunurilor. Legislație și comentarii, Ed. Lumina Lex, București, 1995, pag. 29.). Dar nici dovada, nici recomandarea și nici nota de lichidare “curată” nu interzic ca respectivul gestionar să fie supus perioadei de probă la noul loc de muncă. [ Mai mult... ]

Cumulul dintre perioada de probă și alte căi de verificare a aptitudinilor (III). Concluzie - Horatiu Sasu
Actualul Cod al muncii reglementează condiția verificării aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, prealabil încheierii contractului individual de muncă (art. 29). Se prevede că modalitățile în care urmează să se realizeze această verificare sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - și în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel.
Prin urmare se pot stabili pentru verificare orice modalități considerate potrivite de angajator sau de partenerii sociali: concurs, examen, interviu, probă practică, perioadă de probă (termen de încercare) - cu respectarea dispozițiilor Codului muncii, a contractelor colective de muncă aplicabile și a Regulamentului intern.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Acest articol al Codului muncii a făcut obiectul unor relativ substanțiale modificări prin adoptarea Legii nr. 40/2011. 
    În primul rând, este vorba de majorarea duratei perioadei de probă de la 30 de zile la 90 de zile pentru funcțiile de execuție și de la 90 de zile la 120 de zile pentru funcția de conducere. 
    Dincolo de aspectul cantitativ, ușor de remarcat, considerăm necesar a pune în discuție concepția pe care se eșafodează demersul legiuitorului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă.

(5) Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepție acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverință, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competență acesta își are sediul.

(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) În cazul muncitorilor necalificați, perioada de probă are caracter excepțional și nu poate depăși 5 zile lucrătoare.

(4) Absolvenții instituțiilor de învățământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni.

(41) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă, la inițiativa oricăreia dintre părți.

(5) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă.

[ Mai mult... ]


Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Distinct de cele arătate în decizia menționată, Curtea observă că regimul juridic aplicabil raporturilor de muncă pe parcursul perioadei de probă afost expres reglementat de legiuitor ca fiind unul special față de cele pentru care nu se stabilește oatare perioadă. De aceea, pentru averifica aptitudinile profesionale ale angajatului, legiuitorul aintrodus și ocondiție specială, aplicabilă raportului de muncă astfel încheiat, și anume notificarea prevăzută la art. 31 alin. (3) Codul muncii, notificare ce nu trebuie motivată și care echivalează cu faptul că aptitudinile profesionale ale angajatului nu corespund cerințelor postului. Este odecizie discreționară luată de angajator, acesta deținând opoziție care presupune inclusiv luarea unei atare decizii. De altfel, clauza contractuală criticată încurajează perfecționarea profesională continuă aangajaților, fiind convenită și agreată de ambele părți la încheierea contractului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Potrivit art. 31 alin. (3) Codul muncii, oricare din părți poate denunța contractul de muncă printr-o simplă notificare, în sensul de înștiințare37, fără afi necesară omotivare38 – aspect adesea necunoscut anterior de angajatori. 
    37 I.T. Ștefănescu, Tratat de Dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, București, 2007, p. 238. 
    38 A. Țiclea, op. cit., Codul muncii adnotat, p. 121.
[ Mai mult... ]
 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Indiferent de calificarea juridică pe care ar primi-o perioada de probă, dispozițiile art. 31 C.mun., care prevăd, ca modalitate exclusivă de încetare a contractului individual de muncă pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, notificarea scrisă, fără preaviz și fără motivare, nu pot fi înlăturate de la aplicare. 
    În cauză, nu s-ar putea aprecia că afecțiunea salariatei (Sindrom Turner, ce se susține că este determinantă pentru înălțimea acesteia de 1,40 m) reprezintă un handicap, limitând sau restricționând accesul salariatei la mediul fizic, informațional și comunicațional. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Perioada de probă. Propuneri de lege ferenda
Limita manifestării dreptului angajatorului de a denunța unilateral contractul individual de muncă în perioada de probă
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Notificarea scrisă de încetare a contractului individual de muncă în perioada de probă. Legalitate. Starea de boală a salariatului/Written notice of termination of the individual employment agreement during the trial period. Lawfulness. Employee's illness
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevederilor privind concedierea
Considerații privind perioada de probă a noului angajat/Considerations on the trial period of the new employee
Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă. Condițiile în care salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă la același angajator/Termination of the individual employment agreement during the probationary period. The conditions under which the employee may be subjected to a new probationary period with the same employer
Decizie de concediere. Contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată. Acțiune în constatarea nulității clauzei privind perioada de probă și a actului de desfacere a contractului de muncă. Respingere
Contractul individual de muncă. Perioada de probă. Prelungirea duratei prin voința unilaterală a angajatorului
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Decizie de încetare a contractului individual de muncă - perioada de probă
Notificare de încetare a contractului individual de muncă în perioada/la sfârșitul perioadei de probă de către angajator
Notificare de încetare a contractului individual de muncă (în perioada/la sfârșitul perioadei de probă de către salariat)
;
se încarcă...