Art 279 Dispoziții tranzitorii și finale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 279.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. Reviste (2)

(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluționa potrivit dispozițiilor acestui act normativ. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (2)

(3) Angajatorii care păstrează și completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod eșalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predareprimire. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce dețin carnetele de muncă ale salariaților le vor elibera până la data prevăzută la alin. (3), în condițiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(5) Anunțul privind pierderea carnetelor de muncă emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cererea de reconstituire a vechimii în muncă - Mădălina Moceanu
Deși dispozițiile art. 279 nu prevăd nici natura juridică a cererii prin care o persoană solicită reconstituirea vechimii în muncă și nici persoana în contradictoriu cu care se judecă astfel de cereri, instanta a constatat că astfel de chestiuni pot fi determinate folosind criteriul de interpretare teleologică a legii, cu alte cuvinte, interpretarea acesteia în funcție de rațiunea avută în vedere de legiuitor la momentul adoptării textului de lege.
În acest sens, în opinia instanței, cererea de reconstituire a vechimii în muncă nu poate fi considerată o cerere necontencioasă, ce ar putea fi soluționată în baza prevederilor art. 527 și urm. din Codul de procedură civilă, ipoteza avută în vedere de acest text de lege referindu-se la cu totul alte situații.
[ Mai mult... ]

Cu cine ne judecăm când fostul angajator nu mai există, fiind lichidat sau radiat ? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nr. 2/15.02.2016 privind examinarea recursului în interesul legii (recurs în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a legii în ce privește calitatea procesuală pasivă în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activității desfășurate în grupele I și/sau a II-a de muncă, în situația în care fostul angajator nu mai există), instanța supremă a stabilit ca:
“În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile privind reconstituirea vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/același text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acțiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă și în continuare; art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acțiunile privind constatarea încadrării activității desfășurate în grupele I și a II-a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru același tip de acțiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în situația în care nu există documente primare.
[ Mai mult... ]

Vechimea în muncă - Costel Gilca
Vechimea în muncă era demonstrată prin carnetele de muncă reglementate de Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare.
Având în vederea abrogarea lor la data de 31 decembrie 2010, legiuitorul precizează că până la abrogarea lor, acestea se dovedesc prin carnetele de muncă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 279. 
    Textul nou introdus la alin. (5) are un conținut eminamente tehnic și vizează obligația de publicare în Monitorul Oficial al României a anunțului privind pierderea carnetului de muncă, document oficial cu regim protejat de lege. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Reținând obiectul acțiunii în limitele fixate de reclamantă, respectiv obligarea pârâtei la plata de daune-interese moratorii în cuantumul arătat în ultima precizare, prima instanță s-a pronunțat extra petita, deoarece reclamanta nu a formulat pretenții cu titlu de daune morale. 
    În cauză nu este vorba de o eroare materială, deoarece în considerentele hotărârii sunt analizate, chiar dacă sumar, condițiile răspunderii patrimoniale a angajatorului pentru prejudiciul moral cauzat salariatului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Anunțul privind pierderea carnetelor de muncă emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 279 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 280 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 281 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Art IV "
Reviste:
Cererea de reconstituire a vechimii în muncă. Casă de pensii.Calitate procesuală pasivă
Studiu de caz: Cu cine se judecă un salariat care și-a pierdut cartea de muncă?
Reconstituirea vechimii în muncă. Instanța competentă
Calitatea procesuală pasivă a Casei Județene de Pensii ca urmare a faptului că fostul angajator a fost radiat din Registrul Comerțului
ÎCCJ a decis de dată recentă în două recursuri în interesul legii
Cu cine ne judecăm când solicităm reconstituirea vechimii în muncă sau încadrarea activității într-o anumită grupă de muncă?
18. Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016 în dosarul nr. 24/2015
Cu cine ne judecăm când solicităm reconstituirea vechimii în muncă sau încadrarea activității într-o anumită grupă de muncă?
Cum se poate dovedi vechimea în grupele I sau a II-a de muncă?
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 2/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a legii în ce privește calitatea procesuală pasivă în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activității desfășurate în grupele I și/sau a II-a de muncă, în situația în care fostul angajator nu mai există
;
se încarcă...