Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 278.
- Jurisprudență, Reviste (21), Comentarii expert (2)

(1) Dispozițiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziții cuprinse în legislația muncii și, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispozițiile legislației civile. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (36), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun și acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete și aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contracte încheiate între persoane fizice în calitate de experți desemnați și persoane juridice în derularea unor proiecte POSDRU - Mădălina Moceanu
Contractele individuale de muncă încheiate între persoane fizice în calitate de experți desemnați și persoane juridice în derularea unor proiecte POSDRU finanțate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de muncă chiar dacă sunt intitulate contracte individuale de muncă sau de prestări servicii, conform considerentelor deciziei de HP 5/23.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Este aplicabilă excepția de neexecutare a contractului în temeiul art. 278 alin. 1 Codul muncii raportat la art. 1556 Cod civil.
[ Mai mult... ]

Corelația cu dreptul comun - Costel Gilca
Dispozițiile art. 178 din Codul muncii sunt cele care asigură corelația dintre dreptul civil ca drept comun și legislația muncii. Astfel, ori de câte ori în legislația muncii nu se regăsesc dispoziții specifice, devin incidente cele din dreptul comun, legea civilă. În definitiv, dreptul muncii este o ramură de drept privat care își găsește fundamentele în regulile generale și milenare ale dreptului civil. Este motivul pentru care principiile specifice ale dreptului muncii nu pot fi altfel privite decât într-o corelație logică și corectă cu principiile dreptului civil, cu libertatea contractuală care a asigurat atâta timp flexibilitatea, dar și rezistența dreptului privat.
Al doilea alineat stabilește legătura dintre Codul muncii, și celelalte acte normative din domeniul relațiilor de muncă, stabilind rolul sau de drept comun tuturor raporturilor juridice de muncă, ce nu au la bază un contract individual de muncă.
[ Mai mult... ]

Prevederile CM se aplică raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială - Mădălina Moceanu
Prin Decizia 16/26.09.2016, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, a stabilit că:
"În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 231 și art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
[ Mai mult... ]

Sancțiune disciplinară pentru faptă care întrunește în același timp elementele constitutive ale unei infracțiuni - Mădălina Moceanu
Instanța civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce privește vinovăția autorului faptei ilicite; în schimb, este legată în ceea ce privește fapta și vinovăția autorului în cazul unei hotărâri penale definitive de condamnare.
Nu poate fi reținută teza adoptată de prima instanță în sensul că ar exista dubii că intimatul-contestator ar fi autorul abaterii disciplinare descrise în cuprinsul deciziei. Dimpotrivă, respectiva faptă întrunește în același timp elementele constitutive ale unor infracțiuni pentru săvârșirea cărora contestatorul a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În privința împrumutului tacit al normelor dreptului civil, un exemplu elocvent constituie, în acest sens, prevederile art. 278 alin. (1) din Codul muncii: „Dispozițiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziții ale legislației muncii și, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispozițiile legislației civile”. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    50. Aplicarea dispozițiilor Codului civil este permisă de dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul muncii care, coroborat cu alin. (2) al aceluiași articol și alin. (2) al art. 1, conturează următoarea ordine: raportului juridic de muncă ise aplică reglementările speciale, iar dacă acestea sunt insuficiente și specificul raportului de muncă permite, ise aplică normele din Codul muncii; numai atunci când nici acestea nu sunt îndestulătoare, se vor aplica dispozițiile legislației civile. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    50. Aplicarea dispozițiilor Codului civil este permisă de dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul muncii care, coroborat cu alin. (2) al aceluiași articol și alin. (2) al art. 1, conturează următoarea ordine: raportului juridic de muncă ise aplică reglementările speciale, iar dacă acestea sunt insuficiente și specificul raportului de muncă permite, ise aplică normele din Codul muncii; numai atunci când nici acestea nu sunt îndestulătoare, se vor aplica dispozițiile legislației civile. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    50. Aplicarea dispozițiilor Codului civil este permisă de dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul muncii care, coroborat cu alin. (2) al aceluiași articol și alin. (2) al art. 1, conturează următoarea ordine: raportului juridic de muncă ise aplică reglementările speciale, iar dacă acestea sunt insuficiente și specificul raportului de muncă permite, ise aplică normele din Codul muncii; numai atunci când nici acestea nu sunt îndestulătoare, se vor aplica dispozițiile legislației civile. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    50. Aplicarea dispozițiilor Codului civil este permisă de dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul muncii care, coroborat cu alin. (2) al aceluiași articol și alin. (2) al art. 1, conturează următoarea ordine: raportului juridic de muncă ise aplică reglementările speciale, iar dacă acestea sunt insuficiente și specificul raportului de muncă permite, ise aplică normele din Codul muncii; numai atunci când nici acestea nu sunt îndestulătoare, se vor aplica dispozițiile legislației civile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 279 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 280 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 281 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Art IV "
Reviste:
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
16. Administrator public. Încetarea contractului de management motivată de desființarea postului. Incidența dispozițiilor Codului muncii
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Codul muncii și art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 554/2004, raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999, referitor la natura raporturilor juridice stabilite între primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială, și referitor la natura și competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu aceste raporturi juridice, atât în timpul exercitării funcției, cât și după încetarea mandatului de ales local
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Codul muncii, respectiv că stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Cercetarea disciplinară a salariatului în cazul sancționării acestuia cu avertisment scris în contextul noilor reglementări
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Criterii privind stabilirea sancțiunii disciplinare
încetarea de drept a contractului individual de muncă ca urmare a retragerii de către autoritatea permanentă a avizului, autorizației sau atestării necesare exercitării profesiei
Contractul de muncă al cadrelor didactice în învățământul superior
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte
;
se încarcă...