Art 268 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția muncii - Dispoziții generale -
Art. 268.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: Jurisprudență, Reviste (10)

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (23), Comentarii expert (3)

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

c) în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator; Respingeri de neconstituționalitate (12), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

e) în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. Jurisprudență, Reviste (9)

(2) În toate situațiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data nașterii dreptului. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (18), Comentarii expert (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actul de control efectuat de Curtea de Cont. sau de un alt organ cu atrib. de control marchează încep. termenului de prescrip. extinctivă? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 03.06.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 19/ 03.06.2019în dosarul nr.490/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în gr. de muncă conform Ordinului 50/1990 sunt imprescriptibile - Mădălina Moceanu
ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 13/16.05.2016 că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil, respectiv art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicat, acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispozițiilor Ordinului nr. 50/1990 intră în categoria acțiunilor în constatare de drept comun și sunt imprescriptibile.
[ Mai mult... ]

Comunicat ÎCCJ din 3 iunie 2019 - admitere recurs în interesul legii - Marian Orzață
În ședința din 3 iunie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr.19 în dosarul nr.490/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța șia stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 8 și 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, și a dispozițiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a art. 2526 din Codul civil, actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atribuții de control, prin care s-a stabilit în sarcina angajatorului obligația de a acționa pentru recuperarea unui prejudiciu produs de un salariat ori rezultat în urma plății către acesta a unei sume de bani necuvenite, nu marchează începutul termenului de prescripție extinctivă a acțiunii pentru angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului.
Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
[ Mai mult... ]

Conflict de muncă. Demisie. Act consecvent emis de angajator. Termen de contestare în justiție. Comunicare - Mădălina Moceanu
Pentru a se stabili termenul în care poate fi contestată decizia este necesar a se stabili natura juridică, respectiv efectele acestei decizii.
Încetarea raporturilor de muncă dintre părți a avut la bază cererea scrisă prin care salariatul și-a exprimat voința neechivocă de a demisiona.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 268 Codul muncii, cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care afost comunicată decizia unilaterală aangajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară; c) în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau aunor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale asalariaților față de angajator; d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori aunor clauze ale acestuia; e) în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori aunor clauze ale acestuia. În toate celelalte situații, termenul este de 3 ani de la data nașterii dreptului. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Problema de drept ce trebuie analizată în prezenta cauză dacă termenul de 45 de zile instituit de Legea nr. 62/2011 este aplicabil și în materia sancțiunilor disciplinare. 
    Potrivit dispozițiilor art. 268 Codul muncii, raportat la dispozițiile art. 211 din Legea nr. 62/2011, cererile pot fi formulate: 
    a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 268 Codul muncii, cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care afost comunicată decizia unilaterală aangajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară; c) în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau aunor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale asalariaților față de angajator; d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori aunor clauze ale acestuia; e) în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori aunor clauze ale acestuia. În toate celelalte situații, termenul este de 3 ani de la data nașterii dreptului. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Problema de drept ce trebuie analizată în prezenta cauză dacă termenul de 45 de zile instituit de Legea nr. 62/2011 este aplicabil și în materia sancțiunilor disciplinare. 
    Potrivit dispozițiilor art. 268 Codul muncii, raportat la dispozițiile art. 211 din Legea nr. 62/2011, cererile pot fi formulate: 
    a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; [ Mai mult... ] 

.....
    Art. 252 alin. (5) și art. 268 lit. b) Codul muncii prevăd că decizia de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
    În această materie nu este aplicabil termenul de 45 de zile calendaristice statornicit de art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 întrucât acesta vizează alte ipoteze. Pentru contestarea deciziilor de sancționare disciplinară trebuie respectat termenul de 30 de zile459. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Invocarea prescripție dreptului material la acțiune în lumina dispozițiilor art. 268 din Codul muncii- Ipoteza acțiunilor de anulare în parte a contractelor individuale de muncă
Termen de prescripție. Ajutorul acordat la pensionare, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă
Sume cu titlu de cadou prevăzute în contractul colectiv de muncă. Salariați ai unei companii naționale. Obligație de diligență, iar nu de rezultat. Condiționarea acordării lor, de prevederea acestor cheltuieli în bugetul anual de venituri și cheltuieli al companiei
ÎCCJ: Acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform Ordinului 50/1990 sunt imprescriptibile
Comentariu asupra imprescriptibilității acțiunii având ca obiect încadrarea muncii în grupa I sau a II-a și a domeniului de aplicare al art. 268 alin. 2 din Codul muncii
Prescripție extinctivă. Valorificarea unui drept rezultat din clauzele contractului colectiv de muncă și nu de un drept salarial prescriptibil
Conflicte de muncă: nemulțumiri privind reglementările legale aplicabile
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Termenele de contestație a măsurilor sau deciziilor emise de angajator
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în dosarele nr. 13.307/63/2014 și 10.630/63/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 19/2019 privind examinare sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la o problemă de drept
;
se încarcă...