Art 267 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Dispoziții generale -
Art. 267.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (147), Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Pot fi părți în conflictele de muncă: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

a) salariații, precum și orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligații în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) angajatorii - persoane fizice și/sau persoane juridice -, agenții de muncă temporară, utilizatorii, precum și orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfășurată în condițiile prezentului cod; Referințe în jurisprudență (6), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

c) sindicatele și patronatele; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocație în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cu cine se judecă fostul salariat când solicită recunoașterea grupei de muncă? - Mădălina Moceanu
Cadrul procesual prin care contestatorul are posibilitatea să solicite acordarea grupei I de muncă, este în raporturile cu fostul angajator, care are calitate procesuală pasivă și nu Casa județeană de pensii, aceasta din urmă putând proceda la valorificarea grupei de muncă solicitate doar după clarificarea situației juridice în litigiu în cadrul procesual corespunzător cu angajatorul după verificarea tuturor condițiilor prevăzute de Ordinul nr.50/1990.
Are calitate procesuală pasivă angajatorul la care și-a desfășurat activitatea contestatorul în perioada în litigiu, instanța de judecată urmând să stabilească dacă este cazul acordării acestei grupe de către angajator și în consecință, în raport de aceste constatări, să dispună eventual valorificarea acestei grupe de muncă de către casa de pensii prin emiterea unei noi decizii de pensionare.
[ Mai mult... ]

Părțile în conflictul de muncă - Costel Gilca
Art. 55 NCPC enumeră părțile dintr-un proces civil. În acest sens, „sunt părți reclamantul și pârâtul, precum și, în condițiile legii, terțele persoane care intervin voluntar sau forțat în proces”.
Codul muncii, în art. 267, determină cu rigoare persoanele care pot avea calitatea de parte în litigiile de dreptul muncii. Astfel, „pot fi părți în conflictele de muncă:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile art. 266 și art. 267 Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Obiectul conflictelor individuale de muncă. Conflictul individual de muncă334 are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații care decurg din contractele individuale și colective de muncă ori din acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, precum și din legi sau din alte acte normative. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile și Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Competență. Decizie definitivă de reintegrare în muncă. Neexecutare. Hotărârea CEDO. Pretenții decurgând din neexecutarea acesteia
Sindicat, salariat, contract colectiv - CEDO, practică și norme interne. Inadmisibilitate acțiune individuală privind anularea, desființarea normelor convenționale
Acțiune în constatarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă
Studiu de caz - Care sunt condițiile de admisibilitate pentru o cerere de chemare în garanție?
Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizațiilor sindicale în acțiuni promovate în numele membrilor de sindicat, precum și a dispozițiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 52/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind determinarea instanței competente teritorial în soluționarea conflictelor de muncă în cazul acestor acțiuni
STUDIU DE CAZ: Din nou despre abaterile disciplinare și cercetarea disciplinară prealabilă
STUDIU DE CAZ: Decizie de concediere emisă ulterior încetării CIM prin demisie
Preot. Desfacere contract de muncă
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Referințe în cărți:
Dreptul muncii - Curs universitar
;
se încarcă...