Art 266 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția muncii - Dispoziții generale -
Art. 266.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (43), Doctrină (5), Modele (5), Comentarii expert (1)

Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obiectul jurisdicției muncii - Costel Gilca
Din acest text de lege rezultă că jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.
În doctrină se reține că activitatea de jurisdicție constă în soluționarea de către anumite organe, potrivit procedurii prevăzute de lege, a litigiilor care apar între subiectele raporturilor juridice (în legătură cu drepturile și obligațiile ce formează conținutul raporturilor respective).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Jurisdicția muncii. Aspectele privind jurisdicția muncii sunt reglementate de Codul muncii (art. 266-275) și de Legea dialogului social nr. 62/2011 (art. 208-216), în Titlul VIII privind reglementarea modalităților de soluționare aconflictelor de muncă, Capitolul VI privind conflictele individuale de muncă, act normativ cu vocație generală mai recent. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile art. 266 și art. 267 Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Conflictele de muncă sunt definite atât de Codul muncii, cât și de Legea dialogului social drept conflictele dintre salariați și angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. 
    Conflictele de muncă pot apărea în cadrul oricărei relații de muncă, deoarece în cadrul unei astfel de relații părțile pot avea atât interese convergente, cât și interese divergente. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Jurisdicția muncii. Aspectele privind jurisdicția muncii sunt reglementate de Codul muncii (art. 266-275) și de Legea dialogului social nr. 62/2011 (art. 208-216), în Titlul VIII privind reglementarea modalităților de soluționare aconflictelor de muncă, Capitolul VI privind conflictele individuale de muncă, act normativ cu vocație generală mai recent. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile și Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Contestare decizie de delegare. Interes
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Drepturi salariale restante neacordate din cauza delapidării lor de către un alt angajat. Inexistența opțiunii între acțiunea întemeiată pe răspunderea delictuală și cea întemeiată pe răspunderea contractuală. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
Salariat care a realizat sporuri și adaosuri salariale. Obligarea angajatorului la eliberarea adeverinței corespunzătoare
Competență. Decizie definitivă de reintegrare în muncă. Neexecutare. Hotărârea CEDO. Pretenții decurgând din neexecutarea acesteia
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
încetarea raporturilor de muncă ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți. Demisie. Clauză de fidelitate
Conflict negativ de competență. Natura juridică a răspunderii patrimoniale reglementată de Codul muncii. Competență materială
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Modele:
Acțiune în pretenții formulată de angajator împotriva salariatului (dreptul muncii)
Acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului (dreptul muncii)
Acțiune pentru încetarea grevei ca nelegală (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
;
se încarcă...