Art 260 Răspunderea contravențională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea contravențională -
Art. 260.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violențe, a unui salariat sau a unui grup de salariați să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Jurisprudență

d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozițiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; Jurisprudență, Reviste (2)

e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; Modificări (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 și 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; Jurisprudență, Reviste (5)

h) încălcarea obligației prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

i) nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Jurisprudență, Reviste (1)

k) neacordarea indemnizației prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei; Reviste (1)

l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Reviste (1)

m) încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 27 și 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Reviste (3)

o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligației prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei;

p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă. Jurisprudență

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispozițiile legislației în vigoare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contravenții - Costel Gilca
Nu toate nerespectările de către angajator a dispozițiilor legislației muncii sunt apărate prin forța coercitivă a statului, ci legiuitorul enumeră în mod expres și limitativ care sunt aceste fapte care sunt sancționate.
Codul muncii enumeră o serie de fapte care constituie contravenție, precizând și care este sancțiunea care se aplică, individualizarea sancțiunii urmând a fi realizată de către inspectorii de muncă.
[ Mai mult... ]

De ce un contract individual de muncă (CIM) suspendat este asimilat cu neîncheierea unui CIM? - Mădălina Moceanu
Indiferent de tipul contractului individual de muncă (pe durată nedeterminată/determinată, cu timp de lucru integral sau parțial cu de muncă la domiciliu, de ucenicie la locul muncii) reglementat de Codul muncii, republicat, forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a acestuia, așa cum rezultă din dispozițiile art. 16 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 104 alin. (2), art. 109 și art. 57 alin. (1) din Codul muncii, republicat, fiind deci o condiție ad validitatem.
Conform art. 49 alin. (2) din Codul muncii, republicat: "Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator", acestea fiind principalele efecte ale suspendării.
[ Mai mult... ]

Poate fi asimilat contractul individual de muncă suspendat cu neîncheierea unui contract individual de muncă? - Mădălina Moceanu
ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 20/13.06.2016 că:
“În sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prevăzută de dispozițiile art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat, se include și situația contractului individual de muncă suspendat”.
[ Mai mult... ]

Precizare despre ce NU spune legea - Horatiu Sasu
Dincolo de această sancțiune, este de remarcat că niciun act normativ nu prevede că angajatorul trebuie să elibereze gratuit aceste documente. Pentru a evita arbitrariul, este bine ca angajatorul să stipuleze în Regulamentul intern condițiile de eliberare, termene și costuri (eventual la a doua eliberare a acelorași documente).
Spre exemplu, se poate stipula în Regulamentul intern sau prin decizia angajatorului că termenul maxim de eliberare este de 30 de zile și există o taxă fixă de 20 lei pentru eliberarea acestor documente, precum și o taxă suplimentară de urgență de 25 lei, în cazul în care se dorește copierea documentelor, verificarea și certificarea acestora în ziua depunerii cererii. Dacă un salariat dorește eliberarea unor copii certificate și refuză să plătească taxa, angajatorul este totuși pus într-o poziție delicată: pe de o parte, conform legii, nu poate refuza eliberarea documentelor, pe de altă parte, regulamentul intern este limpede: actele se eliberează numai după plata taxei. În acest context, în caz de conflict angajatorul trebuie să dovedească faptul că a întocmit actele (așadar că nu a refuzat eliberarea lor, ci le-a pregătit) și că le-ar fi eliberat dacă salariatul își îndeplinea obligația de plată a taxei. Dacă salariatul sau fostul salariat refuză plata taxei de urgență, angajatorul nu este obligat nici el să respecte cerința urgenței (de aceea, de exemplu, se poate stipula în Regulamentul intern că procedura de întocmire și certificare a copiilor de pe actele din dosarul personal va începe doar după prezentarea dovezii de achitare a taxei de către salariat).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin Legea nr. 40/2011 au fost completate sau modificate, după caz, dispozițiile privind conținutul contravențiilor în materia raporturilor de muncă. 
    Astfel, art. 260 alin. (2) lit. e) a fost modificat în sensul că primirea la muncă a cel mult 5 persoane fără încheierea contractelor de muncă constituie contravenție, iar în caz de depășire a acestui număr devine incidentă răspunderea penală a angajatului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    1.Interzicerea taxelor. Încălcarea acestei obligații – care se referă atât la taxe oficiale, cât și la taxe „neoficiale” – reprezintă contravenție, sancționată de art. 260 Codul muncii republicat. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Contravenția. Potrivit O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, contravenția este definită ca fiind „fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului Municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București”. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Pe de oparte, art. 260 alin. (1) lit. b) Codul muncii republicat arată că reprezintă contravenție și se sancționează „încălcarea de către angajator aprevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei”. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei;

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Reviste:
Modificarea Codului muncii în materia răspunderii contravenționale a angajatorului, între necesitate normativă și realitate socială
Considerații relative la prestarea disimulată a muncii – situații, cauze, efecte, propuneri
Codul muncii - Art. 16. Forma scrisă a contractului. Vechimea în muncă (comentariu)
Amenzile pentru munca suplimentară, aplicate pentru fiecare angajat
Contravenție. Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă
Trăsăturile definitorii ale contractului individual de muncă
Cât de eficiente sunt mijloacele punitive în lupta împotriva muncii nedeclarate?
Încetarea de drept a contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii - reglementări noi și posibile controverse
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Noi teorii în dreptul muncii (I)
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 20/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galați - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 18.248/233/2013 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv dacă în sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include și situația contractului individual de muncă suspendat
;
se încarcă...