Art 256 Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea patrimonială -
Art. 256.
- Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (4), Comentarii expert (6)

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (6)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actiune în raspundere patrimoniala intentata de catre angajator - Mădălina Moceanu
In privinta sistemului de acordare a premiilor, Curtea constata ca acestea au fost acordate într-un cuantum majorat în perioada 2003 - 2005, prin majorarea fara temei legal a procentului de constituire a fondului de premiere trimestriala aplicat asupra cheltuielilor cu salariile aferente personalului prevazut în statutul de functii de la 30% la 35%, precum si a procentului de constituire a fondului de premiere anuala din venitul net suplimentar de la 20% la 30%, majorari efectuate prin deciziile nr. 27/23.09.2004 si 22/22.07.2005 emise de redactorul sef al unitatii, fara aprobarea organelor colective de conducere ale unitatii, pâna la data de 14.06.2005, fiind necesara aprobarea Comitetului de coordonare, iar ulterior a Colegiului de conducere, organe care ar fi trebuit sa aprobe premierile prin hotarâri consemnate în scris, luate în urma unor analize temeinice, bazate pe materiale de fundamentare cu respectarea prevederilor legale, în sedinte tinute în plen.
În aceste conditii, Decizia nr. 22/22.07.2005 emisa de redactorul sef al revistei nu poate constitui temei legal pentru acordarea premiilor în functie de fondurile de premiere majorate, întrucât, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. i din Regulamentul de organizare si functionare al reclamantei Colegiul de conducere are în atributie aprobarea acordarii primelor pentru salariati si, ca urmare, stabilirea si aprobarea acordarii primelor se putea face numai ca urmare a unei hotarâri a Colegiului de conducere al unitatii.
[ Mai mult... ]

Acțiune în răsp. patrim. intentată de angajator împotriva salariatului. Neîndepl. cerințelor prev. de lege pentru existența unei plăți nedat - Mădălina Moceanu
Referitor la invocarea plății nedatorate, Curtea reține că potrivit art. 256 alin. 1 din Codul muncii, „salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.”
Fără a nega faptul că este vorba de o prevedere specială din Codul muncii, Curtea apreciază că regimul comun al plății nedatorate este aplicabil și în cadrul conflictelor de muncă, atâta timp cât legiuitorul nu a înțeles decât să enunțe incidența instituției plății nedatorate și în dreptul muncii, fără a detalia condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea vorbi de o plată nedatorată. În consecință, și pentru plata nedatorată invocată în dreptul muncii trebuie verificate îndeplinirea condițiilor impuse de dreptul comun.
[ Mai mult... ]

Cum se recuperează de către angajator drepturile salariale încasate necuvenit? - Mădălina Moceanu
(....) Situația reglementată de dispozițiile art. 256 din Codul muncii este aceea potrivit căruia în situația în care salariatul a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
Aceasta este o instituție distinctă de răspunderea patrimonială însă procedura pentru reîntregirea patrimoniului este aceiași ca în cazul răspunderii patrimoniale.
[ Mai mult... ]

Despre termenul în care se pot solicita de către angajator sume de bani achitate necuvenit salariatului - Mădălina Moceanu
Prescripțiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite sau neîmplinite la aceeași dată, rămân supuse dispozițiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958, astfel că instanța de judecată, din oficiu, cât și părțile interesate pot invoca excepția prescripției extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar și în litigiile începute după 1 octombrie 2011 – (Decizia nr. 1/2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în RIL).
Extras din Decizia civilă nr. 59/10.02.2015 -Curtea de Apel Galați, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    183 Art. 256. [Restituirea sumelor nedatorate și a bunurilor necuvenite]
(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății. [ Mai mult... ]
 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    46. Odată calificate raporturile juridice deduse judecății ca fiind raporturi de muncă, acestea sunt supuse dispozițiilor Codului muncii, care, în capitolul III din titlul XI, reglementează răspunderea patrimonială atât în cazul pagubelor produse din vina și în legătură cu funcția – art. 254, cât și în cazul sumelor încasate nedatorat – art. 256. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    46. Odată calificate raporturile juridice deduse judecății ca fiind raporturi de muncă, acestea sunt supuse dispozițiilor Codului muncii, care, în capitolul III din titlul XI, reglementează răspunderea patrimonială atât în cazul pagubelor produse din vina și în legătură cu funcția – art. 254, cât și în cazul sumelor încasate nedatorat – art. 256. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    46. Odată calificate raporturile juridice deduse judecății ca fiind raporturi de muncă, acestea sunt supuse dispozițiilor Codului muncii, care, în capitolul III din titlul XI, reglementează răspunderea patrimonială atât în cazul pagubelor produse din vina și în legătură cu funcția – art. 254, cât și în cazul sumelor încasate nedatorat – art. 256. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    46. Odată calificate raporturile juridice deduse judecății ca fiind raporturi de muncă, acestea sunt supuse dispozițiilor Codului muncii, care, în capitolul III din titlul XI, reglementează răspunderea patrimonială atât în cazul pagubelor produse din vina și în legătură cu funcția – art. 254, cât și în cazul sumelor încasate nedatorat – art. 256. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Reviste:
Obligația de restituire - forma răspunderii patrimoniale. Particularități
Personal contractual. Spor de dispozitiv acordat în baza contractului colectiv de muncă. Plată nedatorată
Litigiu de muncă având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială intentată de angajator împotriva salariatului. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru existența unei plăți nedatorate
Solicitare restituire sumă reprezentând decontare prestații de odihnă și tratament. Respingere cerere de obligare a reclamantului la plata cheltuieli de judecată
Reținere din salariu. Decizie debit în lipsa acordului salariatului sau a unei hotărâri judecătorești definitive care să constate că datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă
Răspunderea patrimonială a angajatorului. Termenul de prescripție în care salariatul poate cere obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restituite de către acesta de bunăvoie, urmare a stabilirii ulterioare că plata drepturilor salariale a fost datorată de către angajator
STUDIU DE CAZ: Care este termenul de prescripție în care salariatul poate cere obligarea angajatorului la plata drepturilor restituite - în mod greșit - de bună voie?
Studiu de caz - Cum se recuperează legal de către angajator drepturile salariale încasate necuvenit?
Act adițional la contractul individual de muncă încheiat pentru aducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătorești. Lămurirea ulterioară a titlului executoriu. Inexistența unei cauze de nulitate a actului adițional/Addendum to the individual employment agreement concluded to enforce a court order. Subsequent clarification of the enforceable title. Inexistence of a cause for nullity of the addendum
Sume cu titlu de alocație de hrană. Încasare cu nerespectarea prevederilor legale. Prescriptia dreptului material la acțiune. Incidența amnistiei fiscale
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...