Art 254 Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea patrimonială -
Art. 254.
- Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (89), Doctrină (9), Modele (1), Comentarii expert (13)

(1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (32), Comentarii expert (52)

(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (12)

(3) În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (23), Comentarii expert (5)

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (8)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordul părților în practică (I). Mecanism - Horatiu Sasu
Potrivit exigențelor firești ale dreptului comun, acordul părților pentru acoperirea prejudiciului produs de una dintre ele celeilalte implică:
- recunoașterea (extrajudiciară) de către angajator a faptului că l-a prejudiciat patrimonial pe salariat, ori de către salariat a faptului că l-a prejudiciat patrimonial pe angajator (ori a primit un serviciu, un bun sau o sumă nedatorate);
[ Mai mult... ]

Acordul părților în practică (II). Probleme ridicate de nota de constatare și evaluare a pagubei - Horatiu Sasu
În urma modificării prin Legea nr. 40/2011, Codul muncii republicat a adus o „soluție” la art. 254 alin. (3) și (4). Soluției noi i se spune „notă de constatare și evaluare a pagubei”, iar procedura e aceeași ca înainte de modificarea Codului muncii. Părțile trebuie să cadă de acord atât cu privire la valoarea despăgubirii, cât și cu privire la durata și modul de achitare a acesteia de către salariat. Acordul trebuie să fie expres, iar nu „dedus” din situații precum achitarea benevolă de către salariat a unei sume sau necontestarea unei rețineri din salariu (M. Bechir, G. Cartianu, L. Niță, Codul muncii pe înțelesul tuturor, Adevărul Holding, București, 2011, pag. 174).
Prevederea cuprinsă în alin. (4) al articolului pe care îl adnotăm limitează și mai mult posibilitatea recuperării pagubei, chiar prin acordul părților. Este o imixtiune a legiuitorului în convenția părților, inexplicabilă într-un stat de drept care limitează cuantumul pagubei ce poate fi recuperată prin „bună învoială”. Restul pagubei se recuperează prin intermediul instanței de judecată, chiar dacă ar exista acordul salariatului de a acoperi, în rate, întreaga pagubă. Imixtiunea legiuitorului este cu atât mai gravă cu cât ea se adaugă unei alte limitări (de data aceasta legitimă, explicabilă), cu privire la cuantumul ratelor plătite: ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv [art. 257 alin. (2) C.muncii]. Numai în cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă.
[ Mai mult... ]

Angajarea răspunderii patrimoniale a angajatului. Condiții - Mădălina Moceanu
În speță, s-a făcut dovada că prejudiciul suferit de reclamantă este real, cert și actual și în condițiile în care este rezultatul faptei ilicite a pârâtului săvârșită în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, sunt îndeplinite condițiile pentru angajarea răspunderii patrimoniale a pârâtului.
Extras din Decizia civila nr.76/R/28.01.2014 , Curtea de Apel Tg. Mures, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

C O M U N I C A T Î.C.C.J. - interpertarea art. 254 alin. (3) și (4) din Codul Muncii - Marian Orzață
Prin Decizia nr. 19 din 20 mai 2019, în dosarul nr.131/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în dosarul nr. 16121/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost completat cu 2 noi alineate. 
    În esență, alin. (3) (nou introdus) promovează o soluție nedesăvârșită în raport cu scopul urmărit inițial și anume de a pune la dispoziția angajatorului mijloacele legale de a stabili prin actul său unilateral – fosta decizie de imputare – răspunderea patrimonială a angajatului. 
    Practic, și în cazul aplicării alin. (3), recuperarea prejudiciului constatat și reclamat de angajator ca fiind produsul faptei ilicite a angajatului trebuie să aibă la bază acordul acestuia din urmă pentru a nu fi necesară sesizarea instanței judecătorești. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Încălcarea obligației de confidențialitate rezultând din clauza specifică acontractului individual de muncă poate antrena atât răspunderea disciplinară asalariatului vinovat, cât și răspunderea patrimonială, în condițiile art. 254 și urm. Codul muncii, cu consecința obligării acestuia la plata de daune-interese, dacă angajatorul dovedește existența clauzei, nerespectarea de către salariat aobligației asumate și producerea prejudiciului. Și angajatorul poate fi obligat la plata de daune-interese către salariat pentru nerespectarea clauzei de confidențialitate, potrivit dispozițiilor art. 253 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    46. Odată calificate raporturile juridice deduse judecății ca fiind raporturi de muncă, acestea sunt supuse dispozițiilor Codului muncii, care, în capitolul III din titlul XI, reglementează răspunderea patrimonială atât în cazul pagubelor produse din vina și în legătură cu funcția – art. 254, cât și în cazul sumelor încasate nedatorat – art. 256. [ Mai mult... ] 

Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
   15. Noțiunea răspunderii patrimoniale și natura sa juridică. Părțile raportului juridic de muncă, angajator și salariat, au o răspundere patrimonială reciprocă, cu caracter reparatoriu, izvorâtă din contractul individual de muncă. 
    Răspunderea patrimonială a angajatorului și a salariatului se întemeiază, potrivit art. 253 și art. 254 C. muncii, pe rigorile răspunderii civile, fără a fi în exclusivitate o răspundere de drept comun. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Condițiile răspunderii patrimoniale. Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă este o varietate a răspunderii civile contractuale318. 
    318 A se vedea Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 195-197
 
    Pentru declanșarea răspunderii patrimoniale, trebuie să fie întrunite următoarele condiții: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Reviste:
Procedura generală de stabilire și recuperare a prejudiciilor suferite de angajator
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Valabilitatea și efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
Clauza penală în contractul de muncă
Răspunderea patrimonială a angajatului
Este răspunderea patrimonială din raporturile de muncă o răspundere contractuală tipică?
Este răspunderea patrimonială din raporturile de muncă o răspundere contractuală tipică?
Studiu de caz - Răspunderea salariatului pentru pagube produse angajatorului său
Demisie fără indicarea termenului de preaviz. Efecte
Opinii privind răspunderea patrimonială
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
Dreptul muncii, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Modele:
Acțiune în pretenții formulată de angajator împotriva salariatului (dreptul muncii)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
;
se încarcă...