Art 253 Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea patrimonială -
Art. 253.
- Jurisprudență, Reviste (57), Doctrină (8), Comentarii expert (5)

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Jurisprudență, Reviste (32), Modele (3), Comentarii expert (9)

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condițiile art. 254 și următoarele. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condiții pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a angajatorului față de salariat (sub forma daunelor morale) - Mădălina Moceanu
Antrenarea răspunderii patrimoniale a angajatorului față de salariat, în temeiul prevederilor art.253 din Codul muncii, este angajată numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: existența contractului individual de muncă, fapta ilicită a angajatorului, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre prejudiciu și fapta ilicită, vinovăția angajatorului.
Admiterea cererii de acordare a daunelor morale este condiționată de producerea unui minimum de probe și de indicii din care să rezulte atât existența prejudiciului moral adus salariatului, cât și întinderea acestuia, întrucât nu se poate prezuma nici existența, nici întinderea prejudiciului personal nepatrimonial dintr-un comportament al angajatorului, pretins ilicit.
[ Mai mult... ]

Condiții pentru plata daunelor morale în litigiile de muncă - Mădălina Moceanu
În ceea ce privește daunele morale, din analiza prevederilor art. 253 alin. 1 din Codul muncii, că este necesar să fie îndeplinite următoarele condiții de fond pentru a exista răspunderea patrimonială: fapta ilicită angajatorului; prejudiciul moral cauzat angajatului; culpa angajatorului și raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu.
Numai întrunirea cumulativă a acestor condiții atrage răspunderea a angajatorului în temeiul prevederilor art. 253 din Codul muncii, iar răspunderea este exclusă în lipsa a cel puțin uneia dintre aceste condiții.
[ Mai mult... ]

Cuantumul despăgubirilor - Horatiu Sasu
În cazul în care acest tip de despăgubiri este acceptat – și este, fiind consacrat legal prin Legea 237/2007 - o problemă se referă la cuantumul despăgubirilor. Acesta este greu de stabilit în general în cazul daunelor morale. În lipsa unei jurisprudențe românești cristalizate nu se pot emite decât criterii generale în acest sens.
Astfel, s-a arătat că instanțele trebuie să aibă în vedere ca sumele de bani pe care le acordă cu titlu de daune morale să aibă efecte compensatorii; asemenea sume nu trebuie să constituie nici amenzi excesive pentru autorii daunelor și nici venituri nejustificate pentru victimele daunelor; sumele de bani acordate trebuie să poată fi calificate numai ca despăgubiri (Ioan Albu, Considerații în legătură cu revenirea jurisprudenței române la practica reparării bănești a daunelor morale, în Dreptul, nr. 8/1996, pag. 22). La rândul său Curtea Supremă de Justiție a arătat că acordarea de compensații materiale pentru daunele morale este rodul unei aprecieri, "dar nu o apreciere de ordin general, ci avându-se în vedere criterii rezultând din cazul concret supus judecății (Curtea Supremă de Justiție, secția civilă, decizia nr. 1888/1991, în Dreptul, nr. 7/1992, pag. 95)".
[ Mai mult... ]

Daune morale ca urmare a unui acc. de muncă. Neinvestirea inst. cu un capăt de cerere privind constat. producerii unui accident de muncă - Mădălina Moceanu
Întrucât obiectul cererii de chemare in judecată nu este constatarea producerii unui accident de muncă si acoperirea daunelor produse angajatului, in realitate cererea de plata a daunelor morale nu are caracter accesoriu in raport cu cea de anulare a deciziei de încetare a raporturilor de muncă. Daunele nu sunt solicitate ca urmare a unui prejudiciu moral produs angajatului ca urmare a încetarii nelegale a raporturilor de muncă .
Recurenta nu este angajatorul intimatului in sensul ca nu este beneficiar al muncii prestate de acesta . Societatea recurenta este agent de muncă temporară , in sensul ca are ca obiect de activitate furnizarea de personal pentru alte societatii .
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Încălcarea obligației de confidențialitate rezultând din clauza specifică acontractului individual de muncă poate antrena atât răspunderea disciplinară asalariatului vinovat, cât și răspunderea patrimonială, în condițiile art. 254 și urm. Codul muncii, cu consecința obligării acestuia la plata de daune-interese, dacă angajatorul dovedește existența clauzei, nerespectarea de către salariat aobligației asumate și producerea prejudiciului. Și angajatorul poate fi obligat la plata de daune-interese către salariat pentru nerespectarea clauzei de confidențialitate, potrivit dispozițiilor art. 253 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Ca urmare, devin aplicabile prevederile art. 253 Codul muncii potrivit cu care angajatorul este obligat să repare prejudiciul material sau moral suferit de salariat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. [ Mai mult... ] 

Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
   15. Noțiunea răspunderii patrimoniale și natura sa juridică. Părțile raportului juridic de muncă, angajator și salariat, au o răspundere patrimonială reciprocă, cu caracter reparatoriu, izvorâtă din contractul individual de muncă. 
    Răspunderea patrimonială a angajatorului și a salariatului se întemeiază, potrivit art. 253 și art. 254 C. muncii, pe rigorile răspunderii civile, fără a fi în exclusivitate o răspundere de drept comun. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Nu se poate susține că salariata presta în medie 12 ore suplimentare pe săptămână, în condițiile în care, din probele administrate, nu rezultă că aceasta desfășura în mod constant o activitate peste programul normal de lucru, în alte perioade decât cele ce pot fi asociate organizării evenimentelor menționate de angajator. 
    Modalitatea în care raporturile de muncă s-au derulat a fost de natură să afecteze situația profesională a reclamantei și drepturile sale în calitate de salariat, în condițiile în care angajatorul nu a ținut o evidență corectă a orelor de muncă, așa încât reclamanta a fost în imposibilitatea de a beneficia de o remunerare corespunzătoare pentru munca suplimentară prestată. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Condițiile răspunderii patrimoniale. Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă este o varietate a răspunderii civile contractuale318. 
    318 A se vedea Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 195-197
 
    Pentru declanșarea răspunderii patrimoniale, trebuie să fie întrunite următoarele condiții: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Reviste:
Procedura generală de stabilire și recuperare a prejudiciilor suferite de angajator
Asociație de proprietari. Decizie de concediere a administratorului-casier. Nerespectarea condițiilor prevăzute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancțiune aplicabilă
Drepturi salariale restante neacordate din cauza delapidării lor de către un alt angajat. Inexistența opțiunii între acțiunea întemeiată pe răspunderea delictuală și cea întemeiată pe răspunderea contractuală. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
Concediere nelegală. Angajarea răspunderii patrimoniale a angajatorului. Vinovăția pârâtei sub forma intenției indirecte. Acumulare restanțe la rambursarea creditului ipotecar pentru apartament ca urmare a concedierii. Acordare daune materiale și morale
18. Hărțuire morală a angajatului la locul de muncă. Buna-credință în raporturile de muncă. Nerespectarea principiului demnității în muncă
17. Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați. Discriminare la selecția salariaților la concediere. Răspunderea patrimonială a angajatorului
STUDIU DE CAZ: Condiții pentru plata daunelor morale în litigiile de muncă
Obligația angajatorului de a emite adeverințe referitoare la situația salariatului. Daune morale în cazul neeliberării adeverinței
Câteva considerații privind necesitatea incriminării fenomenului de mobbing în legislația românească a muncii
Răspunderea patrimonială a angajatorului. Supravegherea nelegală a modalității de utilizare a laptopului și telefonului de serviciu. Daune morale pentru intruziunea în viața privată a salariaților/The employer's patrimonial liability. Illegal supervision of the use of the company's laptop and mobile phone. Moral damages for intruding into the employees' private life
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Dreptul muncii, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Modele:
Acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
;
se încarcă...