Art 252 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 252.
- Jurisprudență, Reviste (60), Doctrină (8), Modele (2), Comentarii expert (5)

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3), Comentarii expert (16)

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (49), Doctrină (5), Comentarii expert (5)

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1), Comentarii expert (5)

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; Jurisprudență, Reviste (2)

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (2)

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta. Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (5), Comentarii expert (13)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea sancțiunii - dublul termen - Horatiu Sasu
Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă in forma scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
Valabilitatea deciziei de sancționare este condiționată de respectarea ambelor termene în mod cumulativ (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 332).
[ Mai mult... ]

Când intervine nulitatea absolută a deciziei de desfacere disciplinară a CIM? - Mădălina Moceanu
Sancțiunea nulității absolute a deciziei de concediere este aplicabilă în situația în care nu sunt inserate următoarele mențiuni: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; motivele pentru care au fost înlăturate apărările acestuia sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică.
În condițiile în care pe formularul tipizat al deciziei de desfacere disciplinară a contractului de muncă al reclamantului, aflată în copie la dosar, în loc de descrierea faptei/faptelor săvârșite de angajat este făcută mențiunea „comisia de disciplină”, iar dispozitivul acestei decizii conține numele reclamantului, domiciliul acestuia și nicio altă mențiune care, în mod evident, trebuia făcută, întrucât formularul recomandă, prin spațiile libere, acest lucru se constată că acestei decizii îi lipsesc, în mod evident, o parte din mențiunile obligatorii arătate anterior și prevăzute expres sub sancțiunea nulității absolute prin dispozițiile art. 268 alin. 2 lit. a și b Codul muncii (actualul art. 252 alin. 2 lit. a si b Codul muncii).
[ Mai mult... ]

Ce trebuie să conțină decizia de sancționare în mod obligatoriu? - Mădălina Moceanu
Dispozițiile art. 252 alin. 2 din Codul Muncii constituie dispoziții cu caracter imperativ referitoare la necesitatea respectării cerințelor obligatorii de conținut pe care trebuie să le îndeplinească decizia de sancționare și vizează protejarea angajatului față de eventuale măsuri abuzive sau nejustificate ale angajatorului.
Mențiunile și precizările obligatorii au, de asemenea, rolul de a-l informa concret și complet pe salariat cu privire la faptele, motivele și temeiurile de drept pentru care i se aplică sancțiunea, inclusiv cu privire la căile de atac și termenele în care are dreptul să constate temeinicia și legalitatea măsurilor dispuse din voința unilaterală a angajatorului.
[ Mai mult... ]

Ce trebuie să conțină decizia de sancționare a salariatului, funcție de prezența acestuia sau nu la cercetarea disciplinară - Mădălina Moceanu
Art. 252 alin. 2 lit. c) Codul muncii) cuprinde două teze: cea potrivit căreia, în ipoteza în care salariatul s-a prezentat la convocarea făcută în vederea desfășurării cercetării disciplinare și a formulat apărări, trebuie arătate în decizia de sancționare motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate, și cea potrivit căreia, în ipoteza în care salariatul nu s-a prezentat la convocarea făcută, trebuie arătate motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. 3 Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea.
Art. 251 alin. 3 Codul muncii stipulează că neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. 2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost completat la alin. (2) lit. b) cu mențiunea că la întocmirea deciziei de sancționare se vor invoca și clauzele contractului individual de muncă a căror încălcare a generat sancționarea disciplinară a angajatului. 
    În alți termeni, se avansează teza după care există posibilitatea ca abaterea disciplinară să constea în încălcarea unor obligații consfințite prin contractului colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 247-id_liid_link=12093125;nk=12093123;252, art. 61 lit. a) și a art. 63 alin. (1) Codul muncii [10]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Răspunderea disciplinară reglementată de art. 247-252 din Codul [m]uncii implică stabilirea certă aîncălcării de către angajat aunei norme legale, din regulamentul intern, acontractului individual sau colectiv de muncă ori aunor dispoziții și ordine legale ale conducătorilor ierarhici. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Salariata a solicitat daune morale în cuantum de 50.000 lei, invocând suferințele pe plan moral, social și profesional provocate de angajator, prin actele de hărțuire zilnică, abuzurile și actele de discriminare din partea directoarei agenției. 
    Toate susținerile și apărările contestatoarei privind starea sa specială de sănătate și atitudinea angajatorului în raport cu această stare sunt făcute în contextul contestației împotriva măsurii unilaterale a angajatorului de încetare a contractului individual de muncă și din această perspectivă se examinează, fără posibilitatea de extindere a analizei asupra modului în care, în general, s-au derulat raporturile de muncă dintre părți, în vederea stabilirii unui eventual comportament discriminatoriu al angajatorului și acordării de despăgubiri, conform O.G. nr. 137/2000, pentru fapte care nu au legătură cu decizia de sancționare disciplinară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Reviste:
Studiu de caz - Sancționarea salariatului cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă
Decizie de sancționare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte și acuzații neadecvate. Contestație. Respingere
Sancțiune disciplinară. Neprezentarea la locul de muncă, chiar în contextul în care există dovezi cu privire la intenția angajatorului de a înceta raportul de muncă, constituie abatere disciplinară gravă
Angajatori pierd procesele pe propriile greșeli. Top 10 greșeli la emiterea deciziei de sancționare disciplinară
Condițiile suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Admitere apel
Nulitatea deciziei de desfacere a CIM pentru neprecizarea prevederilor care au fost încălcate de către salariat
Dovada mențiunilor obligatorii pe care trebuie să le cuprindă decizia de aplicare a sancțiunii disciplinare potrivit art. 252 alin. (2) lit. a)-f) Codul muncii
Decizie de desfacere a contractului de muncă. Încălcarea dispozițiilor art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul muncii referitoare la precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat. Nulitate. Admitere recurs
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Abatere disciplinară. Lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârșite de salariat
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2012
Decizia nr. 11/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2013
;
se încarcă...