Art 248 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 248.
- Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (3)

(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt: Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2), Modele (2), Comentarii expert (1)

a) avertismentul scris; Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (6)

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6), Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Abatere disciplinară sancționată printr-un înscris întitulat „atenționare scrisă” - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 264 alin. 1 Codul muncii (actualul art. 248 alin. 1 din Codul muncii), una dintre sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară este și „avertisment scris”.
Există similitudine între cele două noțiuni, cea de „atenționare scrisă” folosită de angajator în decizia de sancționare și cea de „avertisment scris”, ambele noțiuni având sensul de sancțiune administrativă aplicată unui angajat pentru o abatere disciplinară și prin care se atrage atenția acestuia asupra consecințelor negative ale faptei sale.
[ Mai mult... ]

Atenționare - Horatiu Sasu
Reabilitarea nu înseamnă și returnarea reținerilor din salariu (5%, 10% pe trei luni etc.). Fapta disciplinară s-a consumat, sancțiunea s-a aplicat pentru acea faptă, iar ceea ce operează acum este iertarea, uitarea, ștergerea faptei, ca și când aceasta nu ar fi existat. [ Mai mult... ]

Avertismentul ca sancțiune disciplinară - Mădălina Moceanu
În cazul aplicării sancțiunii disciplinare cu avertisment, nu este necesară parcurgerea etapei cercetării disciplinare, conform normei de excepție cuprinsă în art. 251 alin.1 coroborată cu art. 248 alin. 1 lit. a din Codul muncii, precitată.
Ca urmare, lipsa unei atare cercetări nu reprezintă o încălcare a legii, respectiv un motiv de nulitate a deciziei de sancționare disciplinară atacată, contrar aserțiunilor contestatoarei.
[ Mai mult... ]

Ce se întâmplă cu o decizie de concediere adoptată de un organ necompetent? - Mădălina Moceanu
Este necesar ca măsura concedierii să fi fost dispusă cu respectarea procedurii prevăzuta de lege, în caz contrar intervenind sancțiunea nulității absolute prevăzute de Codul Muncii.
Prin expresia "procedura prevăzută de lege" folosită în cuprinsul textului de lege prev. de Codul Muncii, se înțelege ansamblul condițiilor pe care legea le impune pentru valabilitatea unei decizii de sancționare cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al unui salariat (așa numita concediere disciplinară).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost modificat într-o primă direcție prin eliminarea sancțiunii disciplinare a suspendării din funcție pe o perioadă de 10 zile. 
    Din punct de vedere practic și chiar teoretic eliminarea acestei sancțiuni disciplinare este binevenită, cel puțin pentru faptul că nu mai există posibilitatea reală de confuzie cu suspendarea din funcție ca măsură provizorie pe timpul cercetării disciplinare. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate de angajator în cazul săvârșirii de către salariat aunei abateri disciplinare sunt în conformitate cu art. 248 Codul muncii: avertismentul scris, retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru odurată ce nu poate depășii 60 de zile; reducerea salariului de bază pe odurată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și aindemnizației de conducere pe operioadă de 1-3 luni cu 5-10%; desfacerea disciplinară aContractului de muncă și în cazul în care prin statute profesionale aprobate prin lege specială se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Persoanele care optează pentru exercitarea unor profesii sau meserii și pentru încadrarea în funcții pentru care reglementările legale cer și existența unor avize se află într-o situație diferită față de celelalte categorii de salariați, cărora nu li se cer aceste documente în momentul încadrării în funcție, ceea ce justifică, în mod obiectiv și rezonabil, tratamentul juridic diferit. Astfel, retragerea avizului, în momentul în care constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile acordării, nu reprezintă un tratament juridic discriminator, în sensul interzis de art. 16 alin. (1) din Constituție, ci aplicarea unui tratament juridic diferențiat în raport cu situația diferită în care se află aceste categorii de persoane. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Sancțiunile disciplinare constituie mijloace de constrângere aflate la dispoziția angajatorului, având ca scop apărarea ordinii și disciplinei în unitate, îndeplinirea conștiincioasă a sarcinilor de serviciu, respectarea normelor de comportare, precum și prevenirea producerii unor acte de indisciplină. Ele sunt măsuri specifice dreptului muncii, în legătură cu derularea raporturilor juridice de muncă213 (de serviciu). [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate de angajator în cazul săvârșirii de către salariat aunei abateri disciplinare sunt în conformitate cu art. 248 Codul muncii: avertismentul scris, retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru odurată ce nu poate depășii 60 de zile; reducerea salariului de bază pe odurată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și aindemnizației de conducere pe operioadă de 1-3 luni cu 5-10%; desfacerea disciplinară aContractului de muncă și în cazul în care prin statute profesionale aprobate prin lege specială se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Reviste:
Sancțiune disciplinară. Retrogradare din funcție
Aspecte generale privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Criterii de individualizare a sancțiunii disciplinare în dreptul muncii
Abatere disciplinară. Lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârșite de salariat
Succinte considerații privind sancțiunea disciplinară prevăzută în art. 248 alin. (1) lit. d) din Codul muncii (reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%)
înlocuirea sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu altă sancțiune. Prerogativa disciplinară a angajatorului de a aplica sancțiunea în temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor prevăzute de art. 250. Admitere apel
Codul Muncii - Art. 248. Sancțiunile disciplinare (comentariu)
Anulare decizie de sancționare disciplinară. Lipsa întrunirii elementelor constitutive ale abaterii disciplinare
Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Particularități // Unilateral modification of the individual labor contract. Particularities
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Modele:
Decizie de sancționare
Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară
;
se încarcă...