Art 243 Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Regulamentul intern -
Art. 243.
- Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariaților prin grija angajatorului și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern. Jurisprudență

(4) Regulamentul intern se afișează la sediul angajatorului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contractul individual de muncă și Regulamentul intern - Horatiu Sasu
Ca să facem legătura dintre contractul individual de muncă și regulamentul intern – act care consfințește ordinea internă – arătăm că prin încheierea contractului individual de muncă, salariatul este presupus a fi luat cunoștință de prevederile contractului colectiv de muncă și ale regulamentului intern. Ordinea interioară poate fi considerată ca fiind aplicarea normelor de drept în realizarea raporturilor juridice de muncă – consfințite în partea legală sau convențională a contractului individual de muncă - sau, cu alte cuvinte, desfășurarea raporturilor juridice de muncă în strictă conformitate cu normele dreptului muncii (I. Ceterchi și col., Teoria statului și dreptului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967, pag. 443; M. Luburici, Noțiunea de drept și ordine publică în teoria și practica instanțelor judecătorești, Justiția nouă, nr. 1/1961, pag. 19).
Orice neîndeplinire sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu constituie o atingere adusă ordinii interne existente în cadrul respectivei unități și totodată, o încălcare a dreptului obiectiv. În consecință, nerespectarea Regulamentului intern poate să constituie abatere disciplinară, deoarece a respecta disciplina muncii înseamnă a respecta toate obligațiile rezultând din lege (în sens larg), din regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă dar și din contractul individual de muncă, asigurându-se prin aceasta ordine necesară bunei desfășurări a procesului de muncă. Abaterea gravă de la prevederile Regulamentului intern sau abaterea repetată de la acestea poate să constituie motiv de desfacere a contractului individual de muncă pe motive disciplinare (Constantin Flitan, Răspunderea disciplinară a angajaților, Editura Științifică, București, 1959, pag. 28-29).
[ Mai mult... ]

Publicitatea regulamentul intern - Costel Gilca
Primul alineat al acestui articol trebuie interpretat nuanțat în ceea ce privește producerea efectelor față de salariați.
Astfel, conform acestui alineat angajatorul are obligația de a aduce la cunoștință regulamentul intern, iar acesta „își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    2.Fișa postului – forma cerută ad validitatem? Pornind de la noua reglementare, potrivit cu care „forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă acontractului”, este limpede că forma scrisă este cerută ad validitatem. S-a arătat că „una dintre consecințele acestei reglementări privind obligativitatea încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă va fi obligativitatea încheierii în formă scrisă, ca ocondiție de validitate, atuturor celorlalte acte subsecvente sau aflate în strictă interdependență cu contractul individual de muncă (cum ar fi, de exemplu, fișa postului, regulamentele de ordine interioară12, anexele sau actele adiționale la contractul individual de muncă, criteriile de evaluare aactivității profesionale asalariatului aplicabile la nivelul angajatorului)”13. Interpretarea urmează principiul potrivit cu care „accesoriul urmează soarta principalului”: fișa postului este anexă la contractul individual de muncă [art. 17 alin. (3) lit. d) – forma republicată], care arată că fișa postului este unul din elementele comunicate anterior încheierii contractului de muncă, coroborat cu art. 17 alin. (3) – forma republicată, potrivit cu care „elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă”]; criteriile de evaluare sunt cuprinse în contractul de muncă, prin același raționament – art. 17 alin. (3) lit. e) – forma republicată, coroborat cu art. 17 alin. (4) Codul muncii. În schimb, Regulamentul intern despre care s-a făcut vorbire în opinia menționată trebuie comunicat, iar nu întocmit în scris (condiție care se subînțelege) pentru aproduce efecte juridice [art. 243 alin. (1) Codul muncii: „Regulamentul intern (...) își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora”]. 
    12 „Regulamentul intern” după terminologia Codului muncii – n.a. 
    13 M. Bechir, G. Cartianu, L. Niță, Codul muncii pe înțelesul tuturor, Adevărul Holding, București, 2011, p. 27-28.
[ Mai mult... ]
 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    3.1. Regulamentul intern – prerogativa angajatorului. Obligații pentru salariat 
    Art. 257 Codul muncii prevede că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. 
    Astfel că regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității din unitatea respectivă. Întocmirea regulamentului este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților sunt doar consultați. Rezultă că această consultare este facultativă și prin urmare, și în lipsa ei, regulamentul este valabil, iar salariații sunt obligați să-l respecte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Art 235 Greva
Art 236 Greva
Art 237 Inspecția Muncii
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Reviste:
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Decizie de sancționare disciplinară. Inaplicabilitatea regulamentului de ordine interioară neadus la cunoștința salariatului sancționat
Modificarea elementelor contractului individual de muncă prin regulamentul de ordine interioară al angajatorului
Sancțiune disciplinară. Neprezentarea la locul de muncă, chiar în contextul în care există dovezi cu privire la intenția angajatorului de a înceta raportul de muncă, constituie abatere disciplinară gravă
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...