Art 21 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 21.
- Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

(1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot negocia și cuprinde în contract o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurență. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Clauza de neconcurență își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizației de neconcurență lunare, perioada pentru care își produce efectele clauza de neconcurență, terții în favoarea cărora se interzice prestarea activității, precum și aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiție cu angajatorul. Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

(3) Indemnizația de neconcurență lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se negociază și este de cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Indemnizația de neconcurență reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil și se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Clauza de neconcurență - Denisa Pătrașcu
Dacă pe durata executării contractului individual de muncă salariatul este supus obligației de fidelitate față de angajatorul său, această obligație nu poate opera ulterior încetării contractului individual de muncă, decât în cazul includerii unei clauze speciale la momentul încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, printr-un act adițional. Fiind parte a contractului individual de muncă, aceasta se supune prevederilor art.16 din Codul muncii, asfel, această clauză trebuie să fie menționată în formă scrisă, ad validitatem, pentru a putea fi valabil exprimată.
Pentru a-si produce efectele dorite, trebuie menționate, într-un mod concretă toate elementele prevăzute de Codul Muncii, și anume: 1) activitățile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, 2) cuantumul indemnizației de neconcurență lunare, de cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă, sau daca durata acestuia a fost mai mică de 6 luni, din n media veniturilor salariale brute ale salariatului din durata contractului; 3) perioada pentru care își produce efectele clauza de neconcurență, 4) terții în favoarea cărora se interzice prestarea activității, precum și 5) aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiție cu angajatorul.
[ Mai mult... ]

Clauză de neconcurență - Costel Gilca
a) Filozofia clauzei de neconcurență
Principiul libertății muncii, cunoaște o substanțială atingere prin clauza de neconcurență, care prevede, în esență, că salariatul nu poate să lucreze la un competitor al angajatorului după încetarea contractului individual de muncă.
[ Mai mult... ]

Este posibilă denunțarea unilaterală a clauzei de neconcurență? - Mădălina Moceanu
Includerea în contractul individual de muncă a unei clauze de neconcurență dă naștere la drepturi și obligații reciproce în sarcina ambelor părți și cum aceasta este rezultatul negocierii dintre angajator și angajat, este evident că și revocarea ei trebuie să urmeze aceleași reguli, în aplicarea prevederilor art. 37 din Codul muncii și a principiului simetriei actelor juridice.
Prin urmare, nu este posibilă denunțarea unilaterală a clauzei de neconcurență de către una dintre părți, cum greșit pretinde apelanta-pârâtă, întrucât reglementarea instituită prin art. 21 din Codul muncii se constituie într-o veritabilă excepție de la interdicția impusă prin dispozițiile art. 38 din Codul muncii, în sensul că salariatului i se permite să accepte anumite restrângeri ale exercițiului dreptului său la libertatea muncii, în schimbul obținerii unui avantaj material, constând în indemnizația lunară pe care angajatorul se obligă să i-o plătească.
[ Mai mult... ]

Nulitatea clauzei de neconcurenta pentru nerespectarea cerintelor art. 21 alin. 2 din Codul muncii poate fi invocata de catre salariat, nu s - Mădălina Moceanu
Din coroborarea dispozițiile art. 21 cu cele ale art. 23 din Codul muncii, rezultă că nulitatea clauzei de neconcurență pentru convenirea ei cu nerespectarea cerințelor art. 21 alin. 2 din Codul muncii poate fi invocată doar de către salariat, nu și de către angajator.
Prevederile art. 21 alin. 2 din Codul muncii au ca scop protejarea salariatului, respectiv asigurarea respectării de către angajator a principiului libertății muncii, astfel încât interesul de a invoca nulitatea unei clauze de neconcurență pentru neîndeplinirea condițiilor reglementate de către art. 21 alin. 2 din Codul muncii aparține doar salariatului lezat printr-o astfel de clauză, iar sancțiunea nerespectării acestor cerințe este nulitatea relativă, iar nu nulitatea absolută.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Clauzele specifice facultative enumerate în cuprinsul art. 20 Codul muncii au caracter exemplificativ și își găsesc reglementarea la art. 21-26 din același cod. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Clauzele specifice facultative enumerate în cuprinsul art. 20 Codul muncii au caracter exemplificativ și își găsesc reglementarea la art. 21-26 din același cod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Concediere pentru motive fără legătură cu persoana salariatului. Cauza reală și serioasă a desființării postului. Efectele clauzei de neconcurență/Dismissal for reasons not attributable to the individual employee. The actual and serious cause for the elimination of the position. Effects of the non-compete clause
Clauza de neconcurență prevăzută în anexa la contractul individual de muncă. Conținut, limite, efecte/Non-competition clause provided for in the appendix to the individual employment agreement. Contents, limits, effects
încetarea raporturilor de muncă ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți. Demisie. Clauză de fidelitate
Clauze facultative într-un contract individual de muncă. Clauza de confidențialitate și neconcurență
Solicitare plată indemnizație de neconcurență și plată dobândă legală aferentă drepturilor bănești pretinse. Neexprimarea de către angajator a opțiunii de activare a clauzei de neconcurență la data încetării contractului de muncă al reclamantului
SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/SHORT CONSIDERATIONS ON THE CLAUSES OF THE INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACT/CONSIDÉRATIONS SUCCINTES SUR LES CLAUSES DU CONTRAT D’EMPLOI INDIVIDUEL
STUDIU DE CAZ: Se poate denunța unilateral clauza de neconcurență?
Demisie fără indicarea termenului de preaviz. Efecte
Soluții jurisprudențiale în domeniul clauzelor de neconcurență
Ce obligații de plată are angajatorul pentru acordarea indemnizației de neconcurență?
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...