Art 198 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională - Dispoziții generale -
Art. 198.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condițiile art. 197 alin. (1), nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (4)

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin actul adițional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune în legătură cu munca lor, precum și în cazul în care instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Analiza unui caz complex - Horatiu Sasu
Prezentăm mai jos analiza unui caz complex, în care argumentele folosite de către salariat, precum și argumentele instanței, sunt utile în soluționarea echilibrată a unor situații similare.
A. Starea de fapt
[ Mai mult... ]

Când nu răspunde patrimonial salariatul care a demisionat înainte de termen? - Horatiu Sasu
Într-un caz s-a decis că demisia salariatului înainte de împlinirea termenului stipulat în actul adițional încheiat pentru asigurarea pregătirii sale profesionale nu atrage agravarea răspunderii sale contractuale DACĂ angajatorul nu și-a îndeplinit integral obligația asumată.
Prin sentința civilă nr. 513 din 9 martie 2006 Tribunalul Timiș a admis în parte acțiunea intentată de reclamanta S.C. „C.D.” T. și a dispus obligarea pârâtului C.S.R. la plata unor despăgubiri bănești în cuantum de 3.000 Euro, echivalentul în lei la data executării, reprezentând cheltuieli estimative ocazionate de instruirea și perfecționarea acestuia.
[ Mai mult... ]

Compensarea despăgubirilor prin munca salariatului - Horatiu Sasu
În cazul în care, după obținerea titlului executoriu pentru restituirea chel­tuielilor, cel în cauză se prezintă la angajator și prestează muncă în contul despăgubirilor, termenul de prescriere a dreptului de a cere executarea silită se întrerupe pe timpul cât lucrează, cuantumul sumei datorate urmând a fi recalculat în raport de timpul rămas nelucrat după obținerea titlului. [ Mai mult... ]

Consecințele nerespectării obligațiilor de către salariat - Horatiu Sasu
Practica judiciară a decis că, în condițiile existenței unei clauze de agravare a răspunderii civile contractuale, salariatul va suporta integral prejudiciul estimat de angajator atunci când denunțarea contractului individual de muncă are loc din inițiativa sa, anterior termenului convenit prin actul adițional.
Astfel, într-un caz (soluționat cu referire la art. 195 alin. (1) și (3) din Codul muncii, devenit prin republicare art. 193 C. muncii – nota H. Sasu), prin sentința civilă nr. 699/PI/30.03.2006, Tribunalul Timiș a admis acțiunea și a obligat pârâtul la plata daunelor interese în sumă de 6.000 euro.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul alin. (1) a comportat o ușoară corectură în sensul că, spre deosebire de redactarea anterioară, care interzicea inițiativa denunțării contractului de muncă de către angajat pe o perioadă de 3 ani de la absolvirea cursului sau efectuarea stagiului, în prezent termenul înlăuntrul căruia operează interdicția se stabilește prin act adițional. 
    Soluția promovată este rațională atâta vreme cât interdicția vizează toate categoriile de cursuri și stagii de formare profesională indiferent de durata lor. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condițiile art. 194 alin. (1)197, nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional.

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condițiile art. 194 alin. (2) lit. b) și alin. (3) nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puțin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională.

[ Mai mult... ]


Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Art. 3. În cazul în care Contractul de muncă încetează la inițiativa Salariatului sau în cazurile prevăzute în art. 198 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, înainte de _____ luni/ani de la data absolvirii cursurilor de formare profesională, Salariatul se obligă să returneze Angajatorului costurile aferente cursurilor de formare profesională la data încetării Contractului de muncă. Valoarea costurilor aferente cursurilor de formare profesională ce va fi suportată de către Salariat se calculează la data încetării Contractului de muncă, proporțional cu perioada rămasă din durata pentru care Salariatul ar fi trebuit să lucreze pentru Angajator [3]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 188 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 189 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 190 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 191 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Dispoziții generale
Art 199 Dispoziții generale
Art 200 Dispoziții generale
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 205 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 206 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 207 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 208 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Reviste:
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Răspunderea salariatului de a mai presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile de formare profesională
Formare profesională. Suportarea cheltuielilor. Cheltuieli de judecată. Exonerarea pârâtului care a recunoscut pretențiile reclamantului de la plata acestora
Calificarea clauzei prin care părțile au determinat valoarea cheltuielilor pentru pregătirea profesională a salariatului
Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii/Application for revision based on the provisions of art. 509 paragraph (1) point 1 of the Code of civil procedure. Limits of the object of investiture
Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor/Performance of the individual employment agreement. Employer’s obligation to provide all rights to the employees. Professional training. Insertion of a specific clause on the secondment of workers
STUDIU DE CAZ: Când are salariatul obligația de a plăti cursurile de formare profesională?
Formare profesională. Salariat beneficiar al unui curs de atestare profesională. Demisie. Suportarea cheltuielilor
Contractul de stagiu în lumina Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...