Art 176 Reguli generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sănătatea și securitatea în muncă - Reguli generale -
Art. 176.
- Comentarii expert (1)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se completează cu dispozițiile legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum și cu normele și normativele de protecție a muncii. Reviste (2)

(2) Normele și normativele de protecție a muncii pot stabili:

a) măsuri generale de protecție a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

b) măsuri de protecție a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activități;

c) măsuri de protecție specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

d) dispoziții referitoare la organizarea și funcționarea unor organisme speciale de asigurare a securității și sănătății în muncă. Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Răspunderea disciplinară în materia securității si sănătății în muncă (I). Posibilitatea cumulului de răspunderi - Horatiu Sasu
Obligația de respectare integrală a normelor de protecție și igienă a muncii revine tuturor persoanelor încadrate în muncă; legea nu face distincție asupra poziției ierarhice pe care o ocupă fiecare salariat care, orice funcție ar avea, este obligat să respecte normele respective (Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, Editura All Beck, 2000, pag. 454).
Răspunderea disciplinară și contravențională pot funcționa concomitent, atunci când fapta persoanei încadrate în muncă întrunește în același timp mai multe elemente constitutive ale unei abateri disciplinare, cât și pe cele ale unei contravenții. Ele nu se exclud, deoarece orice contravenție la normele de sănătate si securitate în muncă constituie și o încălcare a obligațiilor de serviciu. Ca atare, persoanei încadrate în muncă i se poate aplica în același timp și o sancțiune disciplinară și una contravențională, cele două răspunderi funcționând automat, pentru fiecare aplicându-se sancțiuni specifice de către organe diferite (Reglementarea juridică a protecției muncii, Ed. JUS-R.B.A., 1997).
[ Mai mult... ]

Răspunderea disciplinară în materia securității si sănătății în muncă (II). Cazul practicii și uceniciei - Horatiu Sasu
Deși respectarea normelor de sănătate si securitate în muncă revine și elevilor și studenților care efectuează practica în producție, câtă vreme aceștia nu au calitatea de salariat, nu pot răspunde disciplinar conform legislației muncii, chiar dacă eventualele abateri săvârșite în timpul practicii se aseamănă cu cel săvârșite de salariați. Spre deosebire de aceștia, ucenicii pot fi subiecți ai răspunderii disciplinare, temeiul acesteia aflându-se în contractul de ucenicie încheiat între unitate și ucenic, în vederea calificării profesionale a acestuia din urmă (Constantin Buga, Protecția muncii, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980, pag. 111). [ Mai mult... ]

Răspunderea disciplinară în materia securității si sănătății în muncă (III). Nuanțări - Horatiu Sasu
Răspunderea disciplinară există, în cazul încălcării dispozițiilor legale privind protecția muncii, chiar dacă unitatea sau persoana participantă la procesul muncii n-au suferit niciun prejudiciu de ordin patrimonial. Existența sau inexistența prejudiciului nu are nicio relevanță pentru existența acestor răspunderi. În schimb, răspunderea patrimonială (materială sau civilă) poale exista numai în cazul în care, ca urmare a încălcării unei norme privind sănătatea si securitatea muncii, au fost provocate pagube materiale angajatorului sau persoanei care participă la procesul muncii (Mugur Păunescu, Cercetarea accidentelor de muncă. Ghid practic, Ed. A III-a, Ed. Promun, Arad, 2005, pag. 20). [ Mai mult... ]

Reglementarea prin legi speciale - Costel Gilca
Codul muncii reglementează doar principiile de funcționare a sănătății și securității în muncă, prin legi speciale este reglementată în detaliu sănătatea și securitatea în muncă a salariaților.
Trebuie să precizăm o faptul că o mare parte dintre actele de drept intern privitoare la sănătatea și securitatea în muncă sunt transpuneri ale directivelor europene.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Art 180 Reguli generale
Art 181 Reguli generale
Art 182 Reguli generale
Art 183 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 184 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 185 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Reviste:
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
;
se încarcă...