Art 17 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 17.
- Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (3)

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (1)

(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (4)

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; Reviste (2)

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Modele (7), Comentarii expert (7)

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

f) riscurile specifice postului; Reviste (1)

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele; Reviste (1)

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora; Reviste (2)

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; Reviste (2)

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia; Reviste (1)

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul; Reviste (5), Comentarii expert (2)

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână; Reviste (2)

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului; Reviste (1), Doctrină (1)

n) durata perioadei de probă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (34), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7). Reviste (1)

(7) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate. Jurisprudență, Doctrină (3), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce se întâmplă dacă salariatul nu vrea să își asume criteriile de evaluare a activității? - Horatiu Sasu
O soluție reiese din interpretarea sistematică a prevederilor legale, îmbinată cu practica din domeniul resurselor umane.
Astfel, regăsim în art. 40 C.muncii, printre drepturile angajatorului, acela de a stabili obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.
[ Mai mult... ]

Comunicarea atribuțiilor salariatului încă de la încheierea contractului individual de muncă - Horatiu Sasu
Nu mai este suficientă – ca în reglementarea anterioară – comunicarea atribuțiilor postului, ci se comunică întreaga fișă a postului. Aceasta cuprinde, pe lângă atribuții, și elemente precum:
- nivelul de subordonare;
[ Mai mult... ]

Consecințe pentru angajator - Horatiu Sasu
Aici apare diferențierea: e posibil ca un contract de muncă să fie semnat, iar salariatul să fie informat valabil despre elementele raportului de muncă, mai puțin de fișa postului. În acest caz modificarea face eficientă dispoziția art. 19 C.muncii, în sensul că, dacă despre alte elemente salariatul nu poate pretinde că nu a fost informat (câtă vreme a semnat contractul de muncă), în schimb în legătură cu necomunicarea fișei postului salariatul poate introduce acțiune în despăgubiri, conform art. 19 C.muncii. Iar acest aspect poate fi extrem de defavorabil angajatorului care indică vag caracteristicile activității, fără a le menționa într-o fișă a postului. Deoarece salariatul nu poate dovedi faptul negativ al neprimirii fișei postului, așa încât sarcina probei privind înmânarea fișei postului revine angajatorului (în aplicarea concomitentă a art. 272 C. muncii). [ Mai mult... ]

Dovada cuantumului salariului lunar - Mădălina Moceanu
În lipsa actului adițional de modificare a elementului salarial din contractul individual de muncă sau a unor date certe din care să rezulte acordul de modificare a salariului, cuantumul brut datorat de angajator este cel inserat în contractul individual de muncă.
Decizia civilă nr. 36/14.01.2011, Curtea de Apel Iași,www.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul acestui articol a fost modificat în sensul că obligația de informare reglementată de art. 17 trebuie să conțină referiri la funcția sau ocupația, astfel cum aceasta este reglementată prin fișa postului. 
    Apreciem că referirea textului de lege modificat la fișa postului ca element de definire mai detaliat a conținutului funcției sau ocupației este și în ordine conceptuală, dar și practică greșită. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [1] Atribuțiile postului. Referitor la schimbarea felului activității salariatului, facem trimitere la art. 17 Codul muncii, care prevede că anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de ainforma persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. De asemenea, orice modificare în timpul exercitării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care oasemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Este de reținut faptul că, în cazul modificării unilaterale acontractului de muncă (de exemplu, în cazul delegării sau detașării), încheierea unui act adițional nu este necesară, întrucât nu este nevoie de acordul salariatului. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă va cuprinde clauzele esențiale, obligatorii, prevăzute de art. 17 Codul muncii, precum și alte clauze specifice – unele numite în Codul muncii, iar altele nu – negociate de părți, cu respectarea dispozițiilor imperative ale legii, aordinii publice și abunelor moravuri. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dacă litigiile privind executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă presupun un contract individual de muncă în ființă, litigiile privind încheierea și încetarea acestora pot să vizeze, în primul caz, și în mod necesar vizează în al doilea caz, contracte ce nu sunt în ființă, incluzând situația în care contractul individual de muncă nu amai fost încheiat, iar litigiul s-a născut în legătură cu procesul de încheiere aacestuia [de exemplu, în legătură cu nerespectarea unor obligații rezultate din procedura de informare prevăzută de art. 17 Codul muncii, în special alin. (7) al acestui articol, sau în legătură cu procedura de verificare prealabilă aaptitudinilor profesionale ori de concurs prevăzute de art. 29-30 Codul muncii]. De asemenea, aceste litigii pot viza nulitatea contractului individual de muncă întrucât această sancțiune intervine pentru nerespectarea unor condiții legale impuse pentru valabila sa încheiere (art. 57 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Persoanele care optează pentru exercitarea unor profesii sau meserii și pentru încadrarea în funcții pentru care reglementările legale cer și existența unor avize se află într-o situație diferită față de celelalte categorii de salariați, cărora nu li se cer aceste documente în momentul încadrării în funcție, ceea ce justifică, în mod obiectiv și rezonabil, tratamentul juridic diferit. Astfel, retragerea avizului, în momentul în care constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile acordării, nu reprezintă un tratament juridic discriminator, în sensul interzis de art. 16 alin. (1) din Constituție, ci aplicarea unui tratament juridic diferențiat în raport cu situația diferită în care se află aceste categorii de persoane. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Clauzele obligatorii ale contractului individual de muncă
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
încetare detașare. Inexistența obligației de informare a angajatorului
Modificarea elementelor contractului individual de muncă prin regulamentul de ordine interioară al angajatorului
De ce este importantă clauza din CIM referitoare la locul muncii?
Propunere "de lege ferenda" privind obligația angajatorului de informare cu privire la clauzele esențiale din contractul individual de muncă
Decizie de concediere. Contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată. Acțiune în constatarea nulității clauzei privind perioada de probă și a actului de desfacere a contractului de muncă. Respingere
STUDIU DE CAZ: Modificarea contractului individual de muncă se poate face numai prin acordul părților (angajator-salariat)
Lipsa semnăturii salariatului la încheiera actului adițional. Consecințe
Perioada de probă. Propuneri de lege ferenda
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
Modele:
Ofertă de angajare (informare)
Fișa Post - Specialist Resurse Umane
Fișa Post - Inspector Resurse Umane
Fișă post - auditor în domeniul calității
Fișă post - arhitect peisagistică și amenajarea teritoriului
Fișă de post - director divizie informatică
Fisa de post - Șef unitate elementară de lucru retail
Fișă post - Contabil șef
;
se încarcă...