Art 169 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 169.
- Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (50), Reviste (14), Doctrină (3), Comentarii expert (3), Hotărâri judecătorești

(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (13), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei; Caută hotărâri judecătorești

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat; Caută hotărâri judecătorești

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite; Caută hotărâri judecătorești

d) acoperirea altor datorii. Caută hotărâri judecătorești

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condițiile reținerii din salariu - Costel Gilca
Salariul, contraprestația munci efectuate de salariat, reprezintă fără îndoială un drept de proprietate al prestatorului. În aceste condiții, salariul se bucură de protecție ca orice drept de proprietate.
Legiuitorul face doar o aplicare a principiilor constituționale ale garantării dreptului de proprietate, precizând că nicio reținere din salariu nu poate fi operată, decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege.
[ Mai mult... ]

Cum se recuperează legal de către angajator drepturile salariale încasate necuvenit? - Mădălina Moceanu
Modalitatea de recuperare a sumelor de bani încasate necuvenit se realizează prin acordul părților sau prin angajament de plată. Nici învoiala părților și nici angajamentul de plată nu reprezintă titluri executorii și drept urmare în baza lor nu se pot face rețineri în rate lunare sau dintr-o singură dată, din salariile lunare ale salariaților.
În situația în care părțile nu se înțeleg pentru că salariatul nu recunoaște producerea pagubei sau nu este de acord cu cuantumul acesteia, singura modalitate de recuperare a sumelor de bani încasați necuvenit este aceea a sesizării instanței pentru recuperarea pagubei.
[ Mai mult... ]

Plata salariului in cazul neindeplinirii sarcinilor de serviciu de catre salariat - Mădălina Moceanu
In cazul în care, între parti exista un contract individual de munca, iar clauza este ca salarizarea se face dupa timp, salariatului care nu si-a îndeplinit sarcinile de serviciu sau si le-a îndeplinit în mod necorespunzator ,angajatorul nu poate sa-i retina salariul pentru perioada respectiva, ci poate declansa doar procedura pentru raspundere disciplinara.
Extras din Decizia civila nr. 3320/09.03.2012 , Curtea de apel Craiova, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și afost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă (art. 169 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Prevederile art. 169 C.mun. interzic angajatorului să opereze în mod unilateral și indiferent de justificare vreo reținere din salariul angajatului său, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege, salariatul fiind îndreptățit la recuperarea sumelor. 
    Eventualul prejudiciu, afirmat generic de partea reclamantă ca fiind un prejudiciu moral, nu poate fi considerat probat doar prin prezentarea unei fișe medicale a fostului salariat, care nu este aptă a conduce la concluzia că deteriorarea stării de sănătate a reclamantului a fost generată exclusiv de fapta ilicită a angajatorului, nu dovedește valoarea nepatrimonială a salariatului lezată și, cu atât mai puțin, raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și afost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă (art. 169 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Reguli generale
Reviste:
Reguli privind plata salariilor
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Studiu de caz - Cum se recuperează legal de către angajator drepturile salariale încasate necuvenit?
Decizie de imputare emisă de angajator pentru recuperarea sumei plătite nelegal angajatorului în scopul finalizării studiilor de masterat. Posibilitatea recuperării prejudiciului numai prin învoiala părților semnată de acestea, sau în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile, ca modalități recunoscute de lege
Reținere din salariu. Decizie debit în lipsa acordului salariatului sau a unei hotărâri judecătorești definitive care să constate că datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă
Decizia nr. 710 din 29 noiembrie 2016
Executarea silită și reținerile din salarii
Decizie de sancționare disciplinară. Efectele nerespectării cerințelor legale privitoare la cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară urmată de o demisie fără preaviz. Stabilirea și modificarea duratei concediului anual de odihnă
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Legea 62/2011 - o lege controversată
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...