Art 168 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 168.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cum se poate proba plata drepturilor bănești de către un angajator? - Mădălina Moceanu
Este adevărat că prin art. 163 alin. 1 din Codul muncii (actualmente art. 168 alin. 1 din Codul muncii) se prevede că plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată lunare, însă tot prin acest articol se prevede și posibilitatea de a dovedi efectuarea plății și prin alte documente justificative, or pârâtul a demonstrat prin acel înscris denumit „stat de plată pe lunile iulie – noiembrie 2008”, că a efectuat plata drepturilor salariale aferente perioadei respective.
Extras din Decizia civilă nr. 699/R/03.06.2010 , Curtea de Apel Târgu Mureș, www. portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Dovada plății salariului - Costel Gilca
Dacă conform art. 1472 din Codul civil de la 1864 „Patronulu se crede pe cuventulu seu: pentru catimea salariului; pentru plata salariului anului espiratu, si pentru aconturile date pe anulu curgetoru” reminiscență colonialistă, a concepției superiorității patronului ca ființă umană față de angajat – ființă inferioară patronului – Codul muncii a înlăturat această inegalitate în care angajatorul este pus deasupra salariatului, prevăzând și o modalitate de evitare a conflictelor de acest gen.
Astfel, legiuitorul obligă angajatorul la maximă diligență în ceea ce privește plata salariilor, obligându-l să întocmească state de plată sau orice alte documente justificative pe care salariatul să le semneze pentru confirmarea primirii salariului.
[ Mai mult... ]

Litigiu de muncă - drepturi bănești. Dovada plații salariului - Mădălina Moceanu
Instanța procedează la verificarea de scripte și dacă după verificarea înscrisului cu scrisul sau cu semnătura făcută în fața ei sau cu alte înscrisuri nu este lămurită va dispune ca verificarea să se facă prin expert.
În speță, instanța, în urma verificării de scripte, a înlăturat o parte din fișele de plată depuse de pârâtă, însă în considerentele sentinței atacate nu s-au arătat care sunt elementele care au format convingerea instanței că semnătura de pe înscrisurile respective nu este a reclamantului, după cum nu s-au arătat nici elementele care au dus la concluzia că semnătura de pe celelalte fișe care nu au fost înlăturate este a reclamantului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În raport de dispozițiile art. 168 redate mai sus și ale art. 272 [din] Codul muncii, potrivit cu care sarcina probei îi revine angajatorului, lipsa unor dovezi pertinente care să ateste plata drepturilor solicitate prin cererea de față, adeterminat înlăturarea apărărilor pârâtei, iar soluția pronunțată de Tribunal este legală și temeinică. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Criterii de stabilire a salariilor. Salariile se stabilesc în funcție de diferite criterii avute în vedere de către angajator la angajarea unui salariat pe un anumit post: pregătirea profesională a salariaților (nivelul studiilor), funcția îndeplinită, calitatea și cantitatea (rezultatele) muncii, condițiile de muncă. Salariul trebuie să fie stabilit în funcție de importanța și complexitatea lucrărilor ce revin postului (fișa postului), de pregătirea profesională și de competența profesională a fiecărui salariat, precum și în raport cu performanțele salariatului în exercitarea atribuțiilor sale, conform rezultatelor obținute la evaluările profesionale periodice265. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În raport de dispozițiile redate mai sus și ale art. 272 [din] Codul muncii, potrivit cu care sarcina probei îi revine angajatorului, lipsa unor dovezi pertinente care să ateste plata drepturilor solicitate prin cererea de față, adeterminat înlăturarea apărărilor pârâtei, iar soluția pronunțată de Tribunal este legală și temeinică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Reviste:
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Plata salariului. Dovadă
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Contractele individuale de muncă încheiate între persoane fizice în calitate de experți desemnați și persoane juridice în derularea unor proiecte POSDRU finanțate din Fondul Social European. Natură juridică
VIDEO: Fluturașul de salariu, obligatoriu sau nu?
Încălcarea obligațiilor privind plata salariului. Opunerea fără succes a excepției neexecutării contractului, în cazul de față fiind vorba despre un litigiu de muncă și nu un litigiu civil.
Contestația împotriva măsurilor administratorului judiciar. Studiu de doctrină și jurisprudență
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...