Art 167 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 167.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Jurisprudență

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Persoana către care se face plata - Costel Gilca
Salariul este contraprestația muncii efectuate. În aceste condiții este normal ca salariul să fie plătit în principiu persoanei care a prestat muncă, adică titularului contractului individual de muncă.
Codul muncii permite însă și plata salariului unei alte persoane decât titularul cu condiția ca această persoană să aibă împuternicire de la titular.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Criterii de stabilire a salariilor. Salariile se stabilesc în funcție de diferite criterii avute în vedere de către angajator la angajarea unui salariat pe un anumit post: pregătirea profesională a salariaților (nivelul studiilor), funcția îndeplinită, calitatea și cantitatea (rezultatele) muncii, condițiile de muncă. Salariul trebuie să fie stabilit în funcție de importanța și complexitatea lucrărilor ce revin postului (fișa postului), de pregătirea profesională și de competența profesională a fiecărui salariat, precum și în raport cu performanțele salariatului în exercitarea atribuțiilor sale, conform rezultatelor obținute la evaluările profesionale periodice265. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    14 Acest principiu suferă însă unele excepții:– mobilierul și obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinței comune asoților se cuvin, potrivit dispozițiilor art. 974 noul C. civ., soțului supraviețuitor, dar numai dacă acesta nu vine în concurs cu descendenții defunctului. Suntem în prezența unei excepții, fiindcă se aplică unele reguli specifice de transmisiune succesorală, în funcție de natura bunurilor transmise;– salariul cuvenit defunctului până la data decesului, dar neîncasat de către acesta, se plătește, conform art. 167 alin. (2) Codul muncii, în ordine: soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților săi, iar în lipsa acestora, celorlalți moștenitori în condițiile dreptului comun; această regulă se aplică, prin analogie și indemnizației de concediu;– sumele neîncasate de către pensionarul decedat se vor plăti, soțului supraviețuitor, copiilor, părinților, iar în lipsa acestora, celorlalți moștenitori în condițiile dreptului comun, în conformitate cu prevederile art. 120 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 157 Concediile pentru formare profesională
Art 158 Concediile pentru formare profesională
Art 159 Dispoziții generale
Art 160 Dispoziții generale
Art 161 Dispoziții generale
Art 162 Dispoziții generale
Art 163 Dispoziții generale
Art 164 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 165 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Art 166 Plata salariului
Art 167 Plata salariului
Art 168 Plata salariului
Art 169 Plata salariului
Art 170 Plata salariului
Art 171 Plata salariului
Art 172 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 173 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 174 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Reviste:
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Transmisiune unitară
Excepția de neexecutare – remediu natural al neexecutării contractului în reglementarea noului Cod civil
Contractul individual de muncă nu este un contract intuitu personae (II)
Acordare de ajutor în caz de deces al personalului didactic
Când terțul este minor
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
;
se încarcă...