Art 15 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 15.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale. Jurisprudență, Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Activități ilicite, imorale - Denisa Pătrașcu
Dreptul muncii este o ramură a dreptului civil. Potrivit prevederilor Codul Civil cauza este nelicită cînd este prohibită de legi, când este contrarie bunelor moravuri și ordinii publice. Când prestarea muncii presupune o activitate ilicită (contrară legii) sau imorală (contrară bunelor moravuri) contractul individual de muncă este lovit de nulitate absolută, neputând fi acoperita prin confirmare expresă sau tacită.
Acțiunea în nulitatea absolută este imprescriptibilă, adica ea poate fi invocata oricând, indiferent de timpul scurs de la data încheierii actului juridic. Per a contrario, ca un contract individual de muncă să fie valabil încheiat, acesta trebuie să fie determinat, licit și moral.
[ Mai mult... ]

Clauze permise și clauze prohibite - Horatiu Sasu
Pornind de la sfera „raporturilor de muncă” reglementate de Codul muncii, este de observat că dincolo de aplicarea prevederilor legale imperative, părțile pot negocia astfel de clauze dacă nu încalcă normele legale, ordinea publică și bunele moravuri. Per a contrario, dacă în contract se stipulează alte clauze decât cele imorale sau ilegale, acestea sunt permise, ținând de înțelegerea/acordul părților [art. 20 alin. (1) C.muncii: „În afara clauzelor esențiale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice”].
În consecință, în afara clauzelor prezentate enunțiativ de art. 20 alin. (2) C.muncii, în contractul de muncă poate fi inserată – bunăoară – clauza de rezultat (sau clauza de obiectiv), conform căreia sala­riatul se obligă să obțină prin prestarea muncii un rezultat cuantificabil. Obiec­tivul poate consta într-o cantitate de produse ce trebuie realizate, în încasarea unei anumite sume din vânzările efectuate sau în obținerea unui alt rezultat concret stabilit la încheierea contractului. Deci clauza de rezultat obligă salariatul să realizeze într-un timp determinat de muncă o anumită lucrare sau un anumit produs (I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Codul muncii. Prezentare de ansamblu. Analiza textelor esențiale. Textul integral, Ed. Lumina Lex, București, 2003, p. 45).
[ Mai mult... ]

Consecințele clauzelor ilegale - Horatiu Sasu
Dacă o clauză este contrară legii, iar celelalte condiții de valabilitate ar fi îndeplinite, contractul va produce efecte, doar clauza respectivă trebuind să fie considerată modificată sau înlocuită prin dispoziția legală corespunzătoare (S. Ghimpu, A. Țiclea, Dreptul muncii, Casa de Editură și Presă „Șansa” SRL, București, 1997, p. 194). Mai exact, în situația în care o clauză este afectată de nulitate – prevede art. 57 alin. (4) din Cod – întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați care contravin unor norme legale imperative (de pildă, referitor la salariul minim brut pe țară) sau contractelor colective de muncă (de exemplu, referitor la durata concediului de odihnă) aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau contractuale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
Într-o atare situație, când este vorba de o asemenea clauză, nu intervine nulitatea contractului, ci clauza nulă este înlocuită de drept cu cea adecvată prevederilor legale.
[ Mai mult... ]

Cum completăm corect rubrica „obiectul contractului”? - Horatiu Sasu
Obiectul contractului de muncă îl constituie (fiind un act bilateral) înseși prestațiile reciproce ale părților, respectiv: prestarea muncii de către salariat și, respectiv, salarizarea acestuia de către angajator (I.T. Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Ed. Lumina Lex, București, 1999, p. 129) .
Explicația este următoarea: obligația salariatului este de a-și îndeplini sarcinile ce-i revin, cu respectarea ordinii și disciplinei, a legilor, iar obligația angajatorului este de a asigura condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității, de a o remunera în raport cu munca prestată și de a-i acorda celelalte drepturi ce i se cuvin. Acest obiect al contractului de muncă trebuie specificat la acest punct. Spre exemplu: „prestarea activității de consilier juridic, conform necesităților și în condițiile stabilite de angajator, în schimbul unei remunerații și a altor drepturi de natură salarială și nesalarială acordate de angajator”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau aunei activități ilicite ori imorale (art. 15 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau aunei activități ilicite ori imorale (art. 15 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Considerații teoretice și practice referitoare la nulitatea de drept a contractului individual de muncă
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...