Art 1 Domeniul de aplicare | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Domeniul de aplicare -
Art. 1.
- Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Campul material de aplicare - Costel Gilca
Primul alineat al acestui articol reprezintă mai degrabă un deziderat al legiuitorului, în ceea ce privește câmpul material de aplicare, decât o realitate.
Astfel, deși se precizează că „prezentul Cod al muncii reglementează domeniul raporturilor de muncă”, în realitate trebuie făcute două precizări:
[ Mai mult... ]

Codul muncii nu este unica reglementare a raporturilor de muncă - Horatiu Sasu
În pofida celor ce ar da de înțeles art. 1 alin. (1) din Codul muncii, raporturile juridice în temeiul cărora se prestează munca nu se limitează la cele întemeiate pe contractul individual de muncă. Mai exact, munca nu presupune un contract individual de muncă. Munca poate fi prestată în multe alte variante, excluse de sub reglementările Codului muncii, respectiv:
* pe bază de convenție civilă (art. 1176 Codul civil);
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În actuala redactare din conținutul textului din Codul muncii sunt excluse, sub aspectul formulării explicite, raporturile colective de muncă. 
    Putem considera că legiuitorul din anul 2011 „operează” această modificare cel puțin pentru 2 motive: 
    – reglementarea raporturilor colective de muncă prin Legea nr. 62/2011 adialogului social; 
    – intenția relativ ascunsă de a elimina relațiile colective de muncă din câmpul de aplicare a normelor Codului muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    5.Perioadă de probă prevăzută prin lege specială. Prin Legea nr. 40/2011 se menționează că în cazul persoanelor cu handicap proba aptitudinilor se face „exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice”. În schimb, Legea nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap35 prevede la art. 83 alin. (1) lit. d) operioadă minimă de 45 de zile lucrătoare. Această din urmă perioadă este cea legală36, în aplicarea art. 1 alin. (1) Codul muncii, care menționează expres că „prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care nu conțin dispoziții specifice derogatorii”. 
    35 Republicată în M.Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008 și modificată ulterior. 
    36 O. Ținca, Comentarii referitoare la dreptul angajatorului de a înceta contractul individual de muncă în perioada de probă, în RRDM nr. 2/2007, p. 48.
[ Mai mult... ]
 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile art. 266 și art. 267 Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    1 Denumirile marginale ale articolelor au fost concepute de lect.univ.dr. Luminița Dima și se regăsesc în toate lucrările având ca obiect Codul muncii publicate sub sigla C.H. Beck.
 


Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii.

(1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii.

[ Mai mult... ]


Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile și Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Convenție civilă de prestări servicii. Proces-verbal încheiat de I.T.M.
Unele considerații privind natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială
STUDIU DE CAZ: Obligația instanței de a verifica dacă o decizie de concediere disciplinară respectă condițiile de formă prevăzute de lege
Critica considerentelor hotărârii CEDO în cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" v. România
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
18. Decizia nr. 16 din 26 septembrie 2016 în dosarul nr. 15/2016
Admitere recurs în interesul legii. Jurisdicția muncii. Drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănești (gradația corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană). Cadre militare
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte
;
se încarcă...