C U R T E A, | Decizie 233/2011

Acesta este un fragment din Decizia nr. 233/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 20 aprilie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 5.323/2/2008, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă.

Excepția a fost invocată de Doina Iosif, Aurel Iosif și Daliana-Magdalena Boboșilă-Iosif într-o cauză având ca obiect soluționarea unui recurs.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că dispozițiile art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă obligă instanța de revizuire la examinarea a două aspecte, respectiv admisibilitatea cererii de revizuire și analiza pe fond a cauzei. Cu privire la admisibilitatea cererii de revizuire, legiuitorul a prevăzut în mod expres condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cel interesat în cauză, dar în ceea ce privește rejudecarea pe fond a cauzei nu se prevede nimic despre ipoteza în care hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, ce condamnă statul român, a vizat un caz în care nu s-a invocat fondul, devenind, astfel, incidente dispozițiile de drept comun, specifice motivelor "interne" de revizuire (art. 322 pct. 1-8), respectiv art. 326 alin. 3 potrivit căruia "Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază".

Autorii apreciază că normele legale criticate sunt contrare dispozițiilor art. 21 alin. (2) și (3) privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, precum și celor ale art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât îngrădesc în mod nejustificat liberul acces la justiție și nu permit utilizarea în mod efectiv a unei noi căi de atac, în condițiile în care faptele la care se referă art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă au fost constatate printr-o procedură internă criticată de către Curtea Europeană în Hotărârea din 20 decembrie 2007 pronunțată în Cauza Iosif și alții împotriva României.

Față de acestea, autorii excepției consideră că textul de lege criticat este incomplet, legiuitorul lăsând nesoluționată ipoteza în care hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului permite revizuirea unei hotărâri rămase definitive și irevocabile, care nu a evocat fondul, întrucât recurenților le-a fost refuzat dreptul de acces la instanță, refuz constatat și sancționat în mod expres prin hotărârea Curții.

Totodată, se mai susține că accesul liber la justiție este limitat, din moment ce faptele la care se referă art. 326 au fost reapreciate în mod exclusiv din perspectiva procedurilor derulate în fața instanțelor naționale.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, întrucât prin dispozițiile legale criticate se limitează dreptul la un proces echitabil.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Acesta este un fragment din Decizia nr. 233/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 233/2011:
C U R T E A,
C U R T E A,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
;
se încarcă...