Parlamentul României

Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ din 10.05.2011

Modificări (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (17), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Reviste (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2011 până la 31 iulie 2016, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 20/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic

Art. 1. -

Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la lege.

Art. 2. -

(1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizațiile, precum și alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de încadrare al funcției didactice prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranșele de vechime în învățământ de peste 10 ani, precum și sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranșele de vechime în învățământ;

B. indemnizația de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;

C. indemnizația pentru învățământ special;

D. gradația de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 și 311 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

E. indemnizația pentru personalul didactic care îndeplinește activitatea de diriginte, pentru învățători, educatoare, institutori și profesor pentru învățământul preșcolar și primar.

(3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizația de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensații tranzitorii, spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă.

(4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) și (3), din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și preuniversitar se pot stabili salarii diferențiate reprezentând o creștere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

Art. 3. -

Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcțiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la lege este următorul:

A.

1. Salariul de încadrare al funcției didactice prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la lege se stabilește după cum urmează:

a) pentru personalul didactic încadrat la tranșele de vechime în învățământ de până la 10 ani, salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la lege conțin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;

b) pentru personalul didactic încadrat la tranșele de vechime în învățământ de peste 10 ani, care îndeplinește condiția de vechime efectivă neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică și sporul de stabilitate;

c) pentru personalul didactic încadrat la tranșele de vechime în învățământ de peste 10 ani, care nu îndeplinește condiția de vechime efectivă neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărți la 1,15 și se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărțirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranșă de vechime recunoscută în învățământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menținut cu același salariu de încadrare în noua tranșă până când i se poate asigura o creștere a salariului de încadrare.

2. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani se înțelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare și control, cât și în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituție de învățământ ori într-un inspectorat școlar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt.

3. De prevederile pct. 2 beneficiază și profesorii sau maiștrii instructori care au desfășurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învățământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.

4. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum și perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învățământ, nu întrerup vechimea în învățământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învățământ pentru acordarea sporului de stabilitate.

5. Vechimea efectivă în învățământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfășurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unități sau instituții de învățământ. Constituie vechime efectivă în învățământ și perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare și control, precum și personalul didactic auxiliar desfășoară activitate în cadrul unei unități/instituții de învățământ sau unui inspectorat școlar.

6. Vechimea recunoscută în învățământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învățământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeași specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învățământ, stabilirea salariului de încadrare al funcției didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c).

7. Vechimea în învățământ este formată din vechimea efectivă în învățământ și vechimea recunoscută în învățământ, după caz.

B.

1. Pentru funcțiile de conducere din învățământul universitar, indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcției didactice de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la lege, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale. Modificări (1)

2. Pentru funcțiile de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcției didactice, prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.

C. Personalul didactic din unitățile de învățământ special, stabilite în condițiile legii, beneficiază de o indemnizație de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.

D.

1. Personalul didactic și personalul didactic auxiliar beneficiază de gradația de merit potrivit art. 92, 264 și 311 din Legea nr. 1/2011.

2. Cuantumul gradației de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.

E.

1. Personalul didactic care îndeplinește activitatea de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii și profesorii pentru învățământul preșcolar și primar beneficiază de o indemnizație de 10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.

2. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizația aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.

Art. 4. -

Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E, proporțional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

Art. 5. -

Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 6. - Jurisprudență relevantă (2), Reviste (3)

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învățământul primar primește un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează: Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1)

a) pentru două clase de elevi - 7%;

b) pentru 3 clase de elevi - 10%;

c) pentru 4 clase de elevi - 15%.

Art. 7. -

(1) Personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate beneficiază de o indemnizație de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, potrivit prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizația pentru activitatea desfășurată în localități izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.

(2) Nu beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensație tranzitorie, calculată prin aplicarea diferenței de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care își desfășoară activitatea în localități izolate.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul științific de doctor beneficiază de o compensație tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiții de muncă, aprobate în condițiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri și numai în măsura în care activitatea se desfășoară în aceleași condiții.

Art. 10. -

(1) Personalul didactic și personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcționează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcție de condițiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la lege, indemnizația de învățământ special, gradația de merit, sporul pentru titlul științific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 și indemnizația pentru localități izolate.

(2) Tarifele orare din învățământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (1), astfel:

a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învățământul special;

c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiștri instructori;

d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiștri instructori din învățământul special;

e) 1/80 pentru profesori, învățători, institutori învățământ primar;

f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învățământ preșcolar.

(3) Personalul didactic din învățământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcție de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depășesc această normă. În această situație, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel:

a) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;

b) 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învățământul special;

c) 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiștri instructori;

d) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiștri instructori din învățământul special;

e) 1/72 pentru profesori, învățători, institutori învățământ primar;

f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învățământ preșcolar.

Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011.

(4) În învățământul superior, tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru funcțiile didactice de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări și asistent universitar.

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Compensațiile tranzitorii și sporul de vechime fac parte din salariul de bază și nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizații sau altor compensații.

(2) Compensațiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensații. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensații tranzitorii.

Art. 12. - Reviste (1)

Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1 și 2 la lege este redat în macheta de mai jos:

A. Salariul de încadrare al funcției didactice
B. Indemnizație de conducere B = procentul aferent din anexa nr. 4 x A (pentru învățământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranșă peste 40 de ani (pentru învățământ universitar)
C. Indemnizație pentru învățământ special C = 15% x A
D. Gradație de merit D = 25% x A
E. Indemnizație dirigenție, învățători, educatoare, institutori, profesor pentru învățământul preșcolar și primar E = 10% x (A + B + C + D)
Spor de vechime în muncă = 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
Spor practică pedagogică = 10 - 25% x A (proporțional cu nr. de elevi/studenți și cu numărul orelor efectiv lucrate)
Spor predare simultană = 7, 10, 15% x (A + B + C + D + E)
Indemnizație zone izolate = 3 - 20% x A - diferența, după caz, în compensații tranzitorii
Spor titlu științific de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E) - inclus în compensații tranzitorii
Spor condiții de muncă = % x (A + B + C + D + E) (proporțional cu timpul efectiv lucrat)

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

CAPITOLUL II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar

Art. 1. -

Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a și 3b la lege.

Art. 2. -

(1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizațiile, precum și alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de încadrare al funcției didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele și treptele profesionale;

B. indemnizația de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;

C. indemnizația pentru învățământ special;

D. gradația de merit, acordată în condițiile legii;

E. sporul de stabilitate.

(3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, spor pentru condiții de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum și compensații tranzitorii.

(4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) și (3), din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și preuniversitar se pot stabili salarii diferențiate reprezentând o creștere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

Art. 3. -

Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcțiile prevăzute în anexele nr. 3a și 3b la lege este următorul:

A. salariul de încadrare al funcției didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;

B. indemnizația de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcției didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale;

C. indemnizația pentru personalul didactic auxiliar din învățământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale;

D. cuantumul gradației de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale;

E.

1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care își desfășoară activitatea în învățământ;

2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învățământ;

3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum și perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învățământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învățământ pentru acordarea sporului de stabilitate;

4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.

Art. 4. -

Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

Art. 5. -

Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul științific de doctor beneficiază de o compensație tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.

Art. 6. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiții de muncă, aprobate în condițiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri și numai în măsura în care activitatea se desfășoară în aceleași condiții.

Art. 7. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfășoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.

(2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensație tranzitorie egală cu diferența dintre sporul de care beneficia și cel reglementat la alin. (1).

(3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensație tranzitorie.

Art. 8. -

(1) Compensațiile tranzitorii și sporul de vechime fac parte din salariul de bază și nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizații sau altor compensații.

(2) Compensațiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensații. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensații tranzitorii.

Art. 9. -

Efectuarea și plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a și 3b la lege este redat în macheta de mai jos:

A. Salariul de încadrare al funcției didactice auxiliare
B. Indemnizație de conducere = procentul aferent din anexa nr. 4 x A
C. Indemnizație pentru învățământ special C = 15% x A
D. Gradație de merit D = 25% x A
E. Sporul de stabilitate E = 15% x (A + B + C + D)
Spor de vechime în muncă = 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
Spor titlu științific acordat până la data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensații tranzitorii).
Spor condiții de muncă = % x (A + B + C + D + E) (proporțional cu timpul efectiv lucrat)

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Spor pentru condiții vătămătoare. Angajat al unei unități de învățământ
Sporuri pentru personalul didactic. Clarificări ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
STUDIU DE CAZ: Trebuie acordat sporul de salariu aferent titlului științific de doctor?
Concediul de odihnă la cumulul de funcții
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1615/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B Reglementări specifice personalului didactic din învățământ din anexa nr. II Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
;
se încarcă...