Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice din 02.05.2011

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) În cadrul Casei Naționale de Pensii Publice se înființează Comisia centrală de contestații, denumită în continuare comisia, ca organism de verificare creat la nivel național ce examinează și hotărăște asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, contestate de către titulari, și care urmărește aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice.

(2) Activitatea comisiei se desfășoară în ședințe, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. -

Comisia are următoarele atribuții principale:

a) examinează și soluționează contestațiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

b) în soluționarea contestațiilor, comisia urmărește aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice;

c) în vederea aplicării corecte și unitare a legislației privind pensiile publice, comisia poate transmite caselor teritoriale de pensii acele hotărâri care sunt considerate relevante pentru practica administrativă de stabilire a dreptului la pensie în sistemul public.

Art. 3. -

(1) Comisia este compusă din 5 membri titulari, dintre care un președinte și 4 membri, precum și din 5 membri supleanți, dintre care un președinte și 4 membri, numiți prin ordin al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

(2) Membrii supleanți participă la ședințele Comisiei în locul membrilor titulari care se află în imposibilitate de a participa la acestea.

(3) Pot fi membri ai comisiei specialiști din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice cu experiență în domeniul pensiilor.

Art. 4. -

Președintele comisiei îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) organizează și conduce ședințele comisiei;

b) convoacă ședințele acesteia, prin secretarul de ședință;

c) stabilește activitățile și sarcinile ce revin membrilor comisiei și secretarului de ședință, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege;

d) reprezintă comisia în relațiile cu persoanele fizice si juridice.

Art. 5. -

(1) În activitatea sa, comisia beneficiază de suportul tehnic și logistic al unui serviciu specializat din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuții principale:

a) asigură primirea și înregistrarea contestațiilor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii;

b) asigură analiza contestațiilor și a documentelor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii, precum și verificarea deciziilor de pensie contestate;

c) asigură întocmirea documentației tehnice, necesară examinării și soluționării contestațiilor de către comisie;

d) asigură secretariatul comisiei;

e) asigură comunicarea în termen a hotărârilor comisiei părților interesate și restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;

f) sprijină comisia în analiza cauzelor care conduc la aplicarea eronată și neunitară a legislației referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii;

g) sprijină comisia în formularea de propuneri privind aplicarea corectă și unitară a legislației referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii și înaintarea acestora președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

(3) Serviciul specializat prevăzut la alin. (1) este constituit din minimum 20 de specialiști cu experiență în domeniul pensiilor.

(4) Președintele Casei Naționale de Pensii Publice asigură recrutarea specialiștilor și logistica necesară bunei desfășurări a activității comisiei.

Art. 6. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, comisia colaborează cu alți experți din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, caselor de pensii sectoriale, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, precum și din alte instituții publice.

(2) Direcțiile și compartimentele funcționale din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și casele teritoriale de pensii au obligația să pună la dispoziția comisiei, la cerere, toate informațiile necesare soluționării în termen legal a contestațiilor depuse.

Art. 7. -

(1) Comisia examinează deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit legii. Reviste (1)

(2) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii în condițiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se supun căilor de atac prevăzute de legea în baza cărora au fost emise.

Art. 8. - Reviste (1)

Procedura comisiei de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional.

Art. 9. -

(1) Contestația împotriva deciziei de pensie se depune, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa teritorială de pensii emitentă. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Casa teritorială de pensii emitentă are obligația înregistrării contestației la registratura generală și în registrul special de evidență a contestațiilor depuse împotriva deciziilor de pensie.

Art. 10. -

Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii se comunică după cum urmează:

a) prin prezentarea persoanei la sediul casei teritoriale de pensii emitentă și primirea deciziei de pensie de către aceasta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a deciziei de pensie;

b) prin poștă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a deciziei de pensie.

Art. 11. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Contestația se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 9 și în situația în care este depusă eronat la altă casă de pensii constituită în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), casa de pensii care a înregistrat contestația o va transmite, în cel mult 5 zile de la înregistrare, casei de pensii a cărei comisie de contestații este competentă cu soluționarea acesteia.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) și (2), termenul de soluționare a contestației se calculează de la data înregistrării la casa de pensii a cărei comisie de contestații este competentă.

Art. 12. - Modificări (1), Reviste (1)

Casa teritorială de pensii are obligația înaintării contestației depuse în condițiile art. 7 alin. (1) la comisie, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, împreună cu următoarele documente:

a) dosarul de pensie;

b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;

c) nota de prezentare a cazului, cuprinzând temeiurile de drept și de fapt care au condus la emiterea deciziei, precum și concluziile reieșite în urma reverificării dosarului;

d) fișa de evidență a drepturilor bănești cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.

Art. 13. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Comisia soluționează contestațiile pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.

(2) La soluționarea contestațiilor, comisia verifică sub toate aspectele deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii contestate de către titulari și urmărește aplicarea unitară a dispozițiilor legale în vigoare, precum și stabilirea corectă a drepturilor de pensie.

Art. 14. - Reviste (1)

(1) În activitatea lor, membrii comisiei au obligația de a fi imparțiali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contestă deciziile de pensionare și de a nu se lăsa influențați în exprimarea liberă a votului în cadrul comisiei.

(2) La soluționarea contestațiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, membrii comisiei sunt independenți în exprimarea votului lor și nu pot fi trași la răspundere pentru votul exprimat în această calitate.

(3) Pe perioada soluționării contestațiilor, membrilor comisiei le este interzisă orice formă de comunicare cu contestatorii, altfel decât prin corespondența oficială a comisiei.

Art. 15. -

(1) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui comisiei, prin secretarul de ședință.

(2) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor ei și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor.

(3) Modalitatea de vot în cadrul comisiei este votul deschis.

(4) La ședințele comisiei participă un secretar de ședință, fără drept de vot, desemnat de președintele comisiei din cadrul serviciului specializat prevăzut la art. 5.

(5) Ședințele comisiei nu sunt publice.

(6) La ședințele comisiei pot fi invitați și alți specialiști pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.

(7) Lucrările ședințelor comisiei sunt consemnate în procese-verbale de ședință, redactate de secretarul de ședință, semnate de președinte și de membrii comisiei și care se păstrează la serviciul specializat prevăzut la art. 5.

Art. 16. -

Prin hotărârile pronunțate în soluționarea contestațiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, comisia poate decide:

a) admiterea totală sau parțială a contestației, având drept consecință obligatorie revizuirea în mod corespunzător a deciziei de pensie de către casa teritorială de pensii emitentă, potrivit legii;

b) respingerea contestației.

Art. 17. -

(1) Hotărârile comisiei adoptate în soluționarea contestațiilor cuprind în mod obligatoriu:

a) numărul și data adoptării hotărârii;

b) numele și prenumele, codul numeric personal, precum și domiciliul contestatorului;

c) numărul și data înregistrării contestației;

d) numărul și data deciziei de pensie contestate și casa teritorială de pensii emitentă;

e) data comunicării deciziei de pensie contestate;

f) obiectul contestației;

g) motivarea hotărârii - temeiurile de fapt și de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestației;

h) mențiunea că hotărârea comisiei poate fi atacată la instanța judecătorească competentă și termenul prevăzut de lege;

i) semnăturile președintelui, membrilor comisiei și a secretarului de ședință;

j) ștampila comisiei.

(2) Hotărârile se redactează în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contestatorului, unul casei teritoriale de pensii și unul se păstrează la serviciul specializat prevăzut la art. 5.

Art. 18. -

Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii emitentă.

Art. 19. -

(1) Hotărârile comisiei se comunică persoanelor în cauză și caselor teritoriale de pensii interesate, în termen de 5 zile de la data adoptării.

(2) Hotărârile comisiei se comunică persoanelor în cauză prin poștă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a hotărârii.

(3) Hotărârile comisiei pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul în a cărui rază teritorială își are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(4) Hotărârile comisiei care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (3) sunt definitive.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Modificări la procedura de contestare a calculelor pensiilor
O soluție solomonică? Reflecții pe baza Deciziei nr. 956/2012 a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 149 și art. 151 din Legea nr. 263/2010
Contestare decizie de pensionare. Necompetență generală. Respingerea ca inadmisibilă a cererii
;
se încarcă...