Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc din 26.04.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 mai 2011 până la 24 august 2011, fiind înlocuit prin Regulament 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitetul, are următoarele atribuții:

a) organizează și realizează un schimb continuu de idei și acțiuni privind procesul de dezvoltare a activității sectorului pescăresc;

b) propune soluții de îmbunătățire a activității sectorului pescăresc prin utilizarea eficientă a resurselor materiale și umane;

c) contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic și de afaceri;

d) susține participarea sectorului pescăresc în proiecte de cercetare științifică și proiecte sociale;

e) contribuie la atragerea de resurse financiare prin acțiuni de sponsorizare, donații etc.;

f) face propuneri pentru stabilirea strategiei sectorului pescăresc;

g) susține organizarea în comun a unor manifestări științifice și de cercetare;

h) propune participarea sectorului pescăresc la organizarea altor acțiuni în beneficiul partenerilor și al întregii comunități;

i) asigură cadrul organizatoric de consultări privind soluționarea problemelor în interesul reciproc.

Art. 2. -

Comitetul are următoarea structură:

a) președinte;

b) vicepreședinte;

c) membri.

Art. 3. -

Președintele și vicepreședintele sunt aleși prin vot de către membrii Comitetului, din rândul acestora.

Art. 4. -

(1) Secretariatul Comitetului este asigurat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA.

(2) Președintele ANPA numește dintre salariații acesteia un secretar al Comitetului.

Art. 5. -

(1) Comitetul funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentului regulament.

(2) Comitetul se reunește trimestrial, în sesiuni ordinare și în sesiuni extraordinare, la convocarea președintelui.

(3) Comitetul se consideră legal întrunit dacă participă cel puțin 12 membri, inclusiv președintele și/sau vicepreședintele.

(4) Reuniunile Comitetului se anunță cu cel puțin 7 zile înainte de data acestora, cu excepția sesiunilor extraordinare, când acest termen se reduce la două zile.

(5) La anunțarea reuniunii se va prezenta și ordinea de zi a ședinței.

(6) Ordinea de zi se supune aprobării Comitetului. În mod excepțional se poate modifica ordinea de zi la cererea a cel puțin 3 membri prezenți, iar motivarea cererii de modificare se susține de către unul dintre ei.

(7) În cazul în care există opinii contrare, acestea se vor audia și se vor supune aprobării.

(8) Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să își susțină punctul de vedere.

(9) Toate propunerile redactate se supun aprobării prin vot deschis.

(10) În exercitarea atribuțiilor sale Comitetul adoptă hotărâri ce se iau cu votul majorității membrilor prezenți, în condițiile prevăzute la alin. (3), și se consemnează în procesul-verbal de ședință, care este semnat de președinte și/sau vicepreședinte și de membrii prezenți.

(11) Hotărârile Comitetului au caracter consultativ și sunt înaintate ANPA în vederea punerii în aplicare.

(12) Copiile și extrasele acestora se eliberează la cerere, numai cu avizul președintelui.

Art. 6. -

Președintele Comitetului îndeplinește următoarele atribuții:

a) convoacă și prezidează lucrările Comitetului;

b) asigură transmiterea hotărârilor adoptate de către Comitet către ANPA;

c) reprezintă Comitetul în relația cu mediul economic și de afaceri;

d) prezintă un raport anual conducerii ANPA privind activitatea Comitetului.

Art. 7. -

Vicepreședintele Comitetului are următoarele atribuții:

a) îndeplinește sarcinile pe care președintele i le încredințează;

b) poate fi mandatat de către președintele Comitetului să îi îndeplinească atribuțiile în cazul în care acesta, din motive obiective, nu și le poate exercita.

Art. 8. -

Atribuțiile secretarului Comitetului sunt următoarele:

a) asigură partea organizatorică a desfășurării activității Comitetului;

b) asigură redactarea proceselor-verbale și consemnează toate documentele aferente activității Comitetului;

c) transmite membrilor Comitetului planificarea sesiunilor ordinare și a ordinii de zi a acestora;

d) răspunde pentru arhivarea documentelor și a hotărârilor Comitetului.

Art. 9. -

Atribuțiile membrilor Comitetului sunt următoarele:

a) participă la ședințele Comitetului;

b) propun soluții de îmbunătățire a activității sectorului pescăresc, organizează și realizează un schimb continuu de idei privind procesul de dezvoltare a activității sectorului pescăresc;

c) fac propuneri pentru stabilirea strategiei sectorului pescăresc;

d) participă la orice alte acțiuni stabilite prin hotărâri ale
Comitetului.

;
se încarcă...