Ministerul Mediului și Pădurilor

Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire din 20.04.2011

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 310 din 05 mai 2011.

În vigoare de la 05 mai 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Ghidul de finanțare

(1) Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conține dispoziții privind:

a) programul;

b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanțare, a proiectului propus și a cheltuielilor legate de acesta;

c) condițiile de depunere a dosarului de finanțare, analiză și selectare, aprobare, finanțare, implementare și monitorizare a proiectului propus.

ARTICOLUL 2 Scopul programului

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

ARTICOLUL 3 Sursa de finanțare pentru derularea programului

(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(3) Suma alocată sesiunii, distribuită pe județe conform numărului de locuitori, se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu.

ARTICOLUL 4 Definiții

În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: Jurisprudență

a) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - persoană fizică care depune dosar de finanțare și cu care Autoritatea încheie contract de finanțare;

c) cerere de finanțare nerambursabilă - document completat și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;

d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorității, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate și a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) contribuție proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinanțată din Fondul pentru mediu, susținută de către beneficiar din surse financiare proprii;

g) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. d), însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

h) dosar de finanțare - cererea de finanțare nerambursabilă definită la lit. c), însoțită de documentația care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării și aprobării finanțării de către Autoritate;

i) finanțare nerambursabilă - modalitate de susținere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părți din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziția serviciilor/produselor sau lucrărilor;

j) instalator - operatorul economic specializat care comercializează și instalează sisteme de încălzire care utilizează energie solară;

k) sistem de încălzire - complex de instalații, echipamente și elemente destinate obținerii sau producerii exclusiv de energie termică;

l) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

m) solicitant - persoana fizică ce depune dosar de finanțare.

ARTICOLUL 5 Organizarea sesiunii de finanțare

(1) Pentru organizarea sesiunii de finanțare, prin dispoziția președintelui Autorității, se stabilesc:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare;

b) suma alocată sesiunii de finanțare.

(2) Dispoziția președintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorității, cu cel puțin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.

ARTICOLUL 6 Etapele sesiunii de finanțare

Etapele sesiunii de finanțare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a ghidului și a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;

b) depunerea dosarelor de finanțare;

c) analiza conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finanțare selectate;

e) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare aprobate și respinse;

f) soluționarea contestațiilor;

g) încheierea contractelor de finanțare;

h) implementarea proiectului.

CAPITOLUL II Eligibilitatea solicitantului și a proiectului, depunerea dosarului de finanțare

ARTICOLUL 7 Cuantumul finanțării

(1) Finanțarea se acordă după cum urmează:

a) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;

b) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv aparate de aer condiționat;

c) până la 6.000 lei, pentru instalație de producere a energiei termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere și silvice.

(2) În cazul cumulării în cadrul aceleiași cereri de finanțare a două tipuri de instalații, cuantumul finanțării solicitate nu poate depăși valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate în cadrul programului.

ARTICOLUL 8 Tipuri de proiecte finanțate prin program

Prin program se finanțează următoarele instalații pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv instalații pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiționat;

c) centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere și silvice.

ARTICOLUL 9 Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică și își are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligații restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislației naționale în vigoare;

d) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

(2) Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente - locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.

ARTICOLUL 10 Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) respectă prevederile naționale și comunitare privind protecția mediului;

b) proiectul vizează realizarea unei instalații conform cu scopul programului și cu prevederile prezentului ghid.

ARTICOLUL 11 Categorii de cheltuieli eligibile

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achiziția de instalații pentru producerea de energie termică, inclusiv instalații pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;

b) cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

ARTICOLUL 12 Dosarul de finanțare Jurisprudență

Dosarul de finanțare va cuprinde:

a) cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant, în original;

b) declarație pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată și semnată de către solicitant, în original;

c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

d) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanțare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, pentru solicitanții care dețin individual un imobil;

e) copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală, pentru proprietăți comune, pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

f) autorizație de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcție, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul;

h) adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

i) un plic pe care se va completa numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum și sesiunea de depunere.

ARTICOLUL 13 Depunerea dosarului de finanțare

(1) Dosarul de finanțare va avea ordinea prezentată la art. 12.

(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanțare. Jurisprudență

(3) Solicitantul poate depune dosarul de finanțare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(4) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanțare o singură cerere de finanțare. În cadrul aceleiași cereri de finanțare se pot cumula două tipuri de instalații. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulți coproprietari se poate depune o singură cerere de finanțare, pentru acel imobil, pe sesiune.

(5) Dosarul de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate la art. 12 va fi depus la sediul agenției județene pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

(6) Documentele se vor depune într-un singur exemplar.

(7) Dosarul de finanțare se depune personal la agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

(8) Personalul agenției județene pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, cu responsabilități în derularea programului, verifică conformitatea administrativă a documentelor și completează fișa prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ghid.

(9) După constatarea conformității, cererea de finanțare primește număr de înregistrare de la agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, în ordinea sosirii.

(10) Documentele depuse de către solicitant, însoțite de fișa conformității administrative, vor fi introduse în plic de către personalul agenției județene pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul și înaintate Autorității.

(11) Cererea de finanțare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanțare cu ștersături sau completări făcute manual.

CAPITOLUL III Verificarea conformității administrative, analiza, selectarea dosarelor de finanțare și acordarea finanțării

ARTICOLUL 14 Verificarea conformității administrative

(1) Agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la verificarea existenței în dosar a tuturor documentelor solicitate, în formatul solicitat, completând fișa conformității administrative prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ghid, și, ulterior, înregistrează cererea de finanțare nerambursabilă.

(2) Dosarele de finanțare conforme din punct de vedere administrativ se trimit în plic sigilat împreună cu fișa conformității administrative completată la Autoritate.

ARTICOLUL 15 Analiza și selectarea dosarelor de finanțare

(1) În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză numită prin dispoziție a președintelui Autorității procedează la:

a) verificarea informațiilor înscrise pe plicul conținând dosarul de finanțare;

b) deschiderea plicului conținând dosarul de finanțare al solicitantului; Modificări (1)

c) analiza eligibilității solicitantului și a proiectului;

d) înaintarea către Comitetul director al Autorității a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum și a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanțare.

(2) Comisia poate solicita documente sau informații suplimentare cu privire la documentele depuse, în vederea clarificării dosarului de finanțare, dacă pe parcursul analizei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanții au obligația de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele și informațiile solicitate; în caz contrar, dosarul de finanțare este respins. Jurisprudență

ARTICOLUL 16 Aprobarea dosarelor de finanțare

(1) După avizare, Comitetul director al Autorității propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității centralizatorul cuprinzând proiectele selectate.

(2) Comitetul director al Autorității avizează centralizatorul privind proiectele respinse.

ARTICOLUL 17 Comunicarea rezultatelor Jurisprudență

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorității privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autorității.

ARTICOLUL 18 Contestații

(1) Se poate depune contestație privind decizia Comitetului director la sediul Autorității, în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanțare respinse pe site-ul Autorității.

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin dispoziție a președintelui Autorității, analizează motivele respingerii și înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestației.

(3) Autoritatea soluționează contestația în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autorității. Modificări (1)

ARTICOLUL 19 Acordarea finanțării

(1) Solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost aprobată se prezintă la sediul agenției județene pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază, pentru semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original.

(2) Se consideră renunțare la finanțarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanțare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanțare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare aprobate.

ARTICOLUL 20 Contractul de finanțare nerambursabilă

(1) Modelul contractului de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid.

(2) Contractul de finanțare nerambursabilă se întocmește în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate și unul pentru beneficiar.

(3) Contractul de finanțare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante și este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

(4) Contractul de finanțare nerambursabilă se poate modifica cu acordul părților, prin act adițional. În cazul în care solicitarea de modificare, prin act adițional, aparține beneficiarului, aceasta va fi prezentată în scris cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de data la care se dorește a se opera modificarea.

(5) În condițiile neexecutării de către beneficiar a obligațiilor din contractul de finanțare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înștiințat asupra rezilierii contractului prin "Notificare de reziliere a contractului pentru finanțare".

(6) Rezilierea contractului de finanțare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanțării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății. În cazul nerestituirii finanțării, Autoritatea procedează la executarea contractului de finanțare nerambursabilă, în condițiile Codului de procedură fiscală.

(7) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

ARTICOLUL 21 Decontarea cheltuielilor eligibile

(1) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

(2) Autoritatea nu acordă plăți în avans și finanțează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanțării și furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

(3) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.

ARTICOLUL 22 Documente obligatorii necesare decontării

Beneficiarii finanțării vor depune la sediul agenției județene pentru protecția mediului pe raza căreia își are domiciliul solicitantul dosarul de decontare conținând următoarele documente:

a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid, completată integral prin tehnoredactare computerizată și semnată de beneficiar;

b) contractul de execuție, în copie legalizată;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta și în original, în vederea certificării conformității de către personalul agenției județene pentru protecția mediului responsabil cu derularea programului);

d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituției financiar-bancare însoțite de ordine de plată) și/sau chitanță;

e) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în original;

f) certificatul de garanție emis de producător pentru instalație, în copie;

g) un plic pe care se vor completa numele și adresa completă ale solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum și numărul și data contractului de finanțare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

ARTICOLUL 23 Condiții generale ale documentelor depuse în vederea decontării

(1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie completată integral și corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate și după data semnării contractului de finanțare nerambursabilă;

c) să precizeze data și numărul contractului conform căruia se emite.

(2) Autoritatea finanțează suma solicitată prin cererea de tragere, însoțită de documentele justificative, dar nu mai mult decât suma prevăzută în contractul de finanțare nerambursabilă.

(3) Ulterior verificării și stabilirii conformității documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autorității sau reprezentanții instituțiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o notă de control, care va fi semnată de cel care efectuează controlul și de către beneficiar.

(4) În cazul în care există neconcordanțe între documentele verificate în vederea decontării și realitatea constatată pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului în condițiile art. 20 alin. (6) și alin. (7).

ARTICOLUL 24 Monitorizarea

(1) Beneficiarul este obligat să mențină investiția realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puțin un an după finalizarea sa.

(2) În perioada de monitorizare personalul Autorității sau reprezentanții instituțiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la fața locului, în vederea constatării menținerii/nemenținerii investiției realizate.

(3) Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum și în cazul în care acestea au fost vândute în timpul derulării proiectului și/sau după finalizarea proiectului, pe o perioadă de un an.

ARTICOLUL 25 Reguli de publicitate privind programul

(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro, și/sau al Ministerului Mediului și Pădurilor, www.mmediu.ro

(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului și Pădurilor și/sau a Autorității.

ARTICOLUL 26 Păstrarea documentelor de către Autoritate

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.

(2) Documentația depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui cererea de finanțare depusă de către persoana fizică, în condițiile în care aceasta a fost respinsă.

ARTICOLUL 27 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal

Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.

ARTICOLUL 28 Anexe

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXA Nr. 1 la ghidul de finanțare

FIȘA
conformității administrative

Numele și prenumele solicitantului: .........................................................

Nr. și seria actului de identitate: ...............................................................

Nr. de înregistrare a dosarului de finanțare la agenția teritorială a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului: ............................

Nr. crt. DOCUMENTUL SOLICITAT* DA NU Nu se aplică
1. Cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, completată prin tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant, în original
2. Declarație pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, completată și semnată de solicitant, în original
3. Act de identitate al solicitantului, în copie
4. Extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile, sau extras de carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanțare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, pentru solicitanții care dețin individual un imobil
5. Copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală, pentru proprietăți comune; pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg
6. Autorizație de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcție, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7. Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare
8. Adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont
9. Plic
Numele și prenumele persoanei
desemnate din partea agenției teritoriale
pentru protecția mediului
Semnătura Ștampila
agenției teritoriale pentru protecția
mediului

* În funcție de documentul cu care solicitantul face dovada proprietății imobilului se va bifa unul dintre punctele 4, 5, 6, pentru celelalte două bifându-se "Nu se aplică".

ANEXA Nr. 2 la ghidul de finanțare

Nr. de înregistrare la agenția teritorială a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului: ................../..................

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu:................../..................

CERERE
de finanțare nerambursabilă

I. Date de identificare a solicitantului*

Numele și prenumele solicitantului (conform actului de identitate):
.....................................................................................................................................
Numărul și seria actului de identitate: BI/CI ................................................................
Valabilitatea actului de identitate: ....................................... - .................................
Codul numeric personal: ...................................................................
Adresa completă a solicitantului
Str. .......................................................................................... nr. .........................., bl. ...., sc. ............., et. .........., ap. ........
Localitatea (oraș/municipiu/comună, sat) .................................................................................................
Județul/sectorul ...................................................................
Telefon fix: prefix județ ......................, nr. telefon ...............................................
Telefon mobil: .......................................................
Fax: .......................................... e-mail: ............................................
Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul
Str. .......................................................................................... nr. .........................., bl. ...., sc. ............., et. .........., ap. ........
Localitatea (oraș/municipiu/comună, sat) ....................................................................
Județul/sectorul ......................................................................................
Cont deschis la Banca ................................................................., sucursala .......................................................
Cont IBAN ..................................................................
(Se va atașa adeverința privind existența contului, emisă de bancă.)

* Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit notificării nr. 0023394/2010, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în scopul analizei dosarului de finanțare. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității.

II. Finanțare solicitată

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................., cu datele de identificare sus-menționate, solicit o finanțare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanțare pentru realizarea proiectului .............................. . (Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Numele și prenumele solicitantului .......................................

DATE PRIVIND INSTALAȚIILE PENTRU ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE
CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ ȘI FINANȚAREA SOLICITATĂ
Denumirea instalației
(de exemplu: panou solar, controler electronic, boiler etc.)
Destinația
(apă caldă
menajeră/încălzire
locuință)
Tipul instalației Puterea
(kW/buc.) sau
capacitatea (l/buc.)
Bucăți Valoarea
(fără TVA)
- în lei -
Valoarea
(cu TVA)
- în lei -
Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului, efectuarea, verificarea
probelor și încercărilor:
Total investiție
Valoare finanțare solicitată
Semnătura .......................................

ANEXA Nr. 3 la ghidul de finanțare

DECLARAȚIE
pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

a) imobilul în/pe care se realizează investiția nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

b) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu am încălcat dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizez activități cu efect negativ asupra mediului;

c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finanțare;

d) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză și selectare a proiectului, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanțare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finanțare a programului;

e) sunt de acord să finanțez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum și toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;

f) mă angajez să mențin în funcțiune instalațiile pentru care se acordă finanțare pentru o perioadă de minimum un an;

g) sunt de acord ca reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu sau ai instituțiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecția mediului sau alte instituții cu atribuții în verificarea și controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanțării nerambursabile primite;

h) finanțarea nerambursabilă solicitată, în situația aprobării și acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;

i) respect legislația națională și comunitară în domeniul protecției mediului;

j) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor conținute în cererea de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul programului;

k) nu înregistrez obligații restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localități decât cea pe raza căreia am domiciliul;

l) nu am mai aplicat pentru același imobil și nu am depus o altă cerere de finanțare care să fi fost acceptată în cadrul acestei sesiuni.

Subsemnatul/Subsemnata, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.

Prin semnarea prezentei, confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul cererii de finanțare.

Numele și prenumele solicitantului .......................................
Semnătura .......................................

ANEXA Nr. 4 la ghidul de finanțare

GRILA DE VERIFICARE
pentru eligibilitatea solicitantului și a proiectului

I. Datele de identificare a solicitantului și a dosarului de finanțare

Solicitant: .......................................

Adresă: ..........................................

Numărul de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu: .......................................

II. Eligibilitatea solicitantului

Se bifează cu "x" una dintre coloanele DA sau NU și, la final, la pct. VI, căsuța "ACCEPTAT" sau "RESPINS"

Nr.
crt.
DA NU
1. Este persoană fizică și are domiciliul pe teritoriul României.
2. Este proprietar/coproprietar al imobilului pe care se implementează proiectul.
3. Nu înregistrează obligații restante la bugetul de stat sau bugetul local.
4. Declarația pe propria răspundere a solicitantului, din care trebuie să rezulte că imobilul pus la
dispoziție pentru realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele
judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun,
nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, este conformă ghidului
de finanțare.

III. Eligibilitatea proiectului

Nr.
crt.
DA NU
1. Proiectul vizează realizarea unei instalații conforme cu scopul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, și cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

IV. Cheltuieli eligibile ale proiectului

Nr.
crt.
Cheltuieli eligibile Lei
1. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile
2. Valoarea propusă spre finanțare

V. Observații

VI. Rezultatul analizei

PROIECT ACCEPTAT PROIECT RESPINS
Numele și prenumele Semnătura
Membru al comisiei
Membru al comisiei
Președintele comisiei

ANEXA Nr. 5 la ghidul de finanțare

CONTRACT
de finanțare nerambursabilă
Nr. ........ din ...................................

Între:

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin ........................... - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,

și

......................................, cu domiciliul în ....................., CI/BI seria .... nr. .............., cont nr. ............................., deschis la ......................., în calitate de beneficiar, denumit(ă) în continuare beneficiar, a intervenit următorul contract:

ARTICOLUL 1 Obiectul contractului

1. AFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în valoare de ............ lei, reprezentând cofinanțare pentru realizarea proiectului vizând achiziția și punerea în funcțiune a unei instalații ............................ .

2. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile și numai în limita sumei prevăzute la art. 1.

3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor și realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

b) sunt realizate după semnarea contractului de finanțare și pe perioada de execuție a proiectului;

c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile și pot fi dovedite prin documente originale.

4. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

5. Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să desfășoare proiectul pe propria răspundere.

ARTICOLUL 2 Destinația finanțării

Finanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral și numai pentru acest scop, conform cererii de finanțare.

ARTICOLUL 3 Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

ARTICOLUL 4 Modalitatea de plată

1. Utilizarea finanțării de către beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul contract.

2. Plata se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumei și prin creditarea contului nr. ..................... deschis de către beneficiar la .............................., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2, în condițiile în care cererea de tragere și documentația aferentă sunt complete și corect întocmite.

Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

ARTICOLUL 5 Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligații:

1. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;

2. să asigure contribuția proprie pentru realizarea proiectului;

3. să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;

4. să fie singurul răspunzător în fața AFM pentru implementarea proiectului;

5. să furnizeze și să transmită AFM orice altă informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

6. să plătească toate taxele, impozitele și contribuțiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;

7. să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate în baza prezentului contract cu diligențele unui bun proprietar și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de minimum un an de la data finalizării proiectului;

8. să permită reprezentanților AFM și ai instituțiilor însărcinate cu verificarea și controlul programului accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul și la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată;

9. să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplinește obiectivele proiectului, timp de un an după finalizarea proiectului;

10. să nu sponsorizeze/finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

11. să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile în cazul în care apar modificări cu privire la actele de identitate și/sau la informațiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanțare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

12. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și terminarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.

ARTICOLUL 6 Obligațiile AFM

AFM are următoarele obligații:

1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;

2. să pună la dispoziția beneficiarului informațiile legate de finanțare.

ARTICOLUL 7 Cazuri de culpă

1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului:

a) dacă face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;

b) dacă comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) dacă împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită ori a fost instituită o măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;

d) dacă situația economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiții de realizarea a proiectului.

3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, aceasta are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finanțării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă și rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condițiile Codului de procedură fiscală.

ARTICOLUL 8 Încetarea contractului

1. Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilității obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data intervenției unui act de autoritate;

d) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.

2. Contractul poate înceta prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:

a) beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract;

b) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7.2.

3. Rezilierea contractului de finanțare din culpa beneficiarului are drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată, de către beneficiar a finanțării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății. În cazul nerestituirii finanțării, AFM procedează la executarea contractului de finanțare/garanțiilor constituite în favoarea sa, în condițiile Codului de procedură fiscală.

4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa, inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare.

5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

6. În cazul nedepunerii cererii de tragere până la finalizarea contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

7. Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menținute în funcțiune o perioadă de un an de la data finalizării proiectului.

ARTICOLUL 9 Forța majoră și cazul fortuit

1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.

2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:

a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile art. 9.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7. Prevederile de mai sus se aplică și în cazul fortuit.

ARTICOLUL 10 Alte clauze

1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. În nicio circumstanță și din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.

3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

4. Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată, prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

6. AFM și beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și a informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților la prezentul contract.

7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.

8. Beneficiarul are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate cu orice reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, respectiv brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor, legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor beneficiarului față de aceasta.

11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.

ARTICOLUL 11 Jurisdicție

1. Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.

ARTICOLUL 12 Notificări

1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

Pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;

Pentru beneficiar: ....................

2. În cazul în care beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.

4. Notificările se pot transmite și pe fax, la numărul .................. pentru AFM, și la numărul ............... pentru beneficiar, cu condiția să fie confirmate ulterior.

ARTICOLUL 13 Amendamente

1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate și/sau completate numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către beneficiar.

ARTICOLUL 14 Dispoziții finale

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.

3. Anexele nr. 1 și 2, pe care beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract s-a semnat la data de ........................ în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
................................................
Beneficiar
Numele și prenumele
...................................
Semnătura
..............................

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele și paragrafele și se vor face corelările corespunzătoare.

ANEXA Nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă

Nr. de înregistrare la agenția teritorială pentru protecția mediului:

........../.........................

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM): .........../................................

Numele și prenumele solicitantului: ..............................................................

Adresa: ............................................................................................................

Seria și nr. actului de identitate: BI/CI ............................................

Cont nr. ....................................... deschis la .................................................

CERERE DE TRAGERE

În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ........... din .........../......./............, vă rog să aprobați prezenta cerere de tragere, pentru

Suma totală aprobată conform contractului de
finanțare nerambursabilă
(în lei)
Suma solicitată
prin prezenta cerere de tragere
Suma aprobată
prin prezenta cerere de tragere
1 2 3

NOTĂ:

Coloanele nr. 1 și 2 se completează de către beneficiar, iar coloana nr. 3 se completează de către personalul AFM.

Atașez la prezenta cerere documentele justificative (Se va menționa dacă acestea sunt depuse în original sau în copie.):

1. ......................................

2. .......................................

3. .......................................

4. .......................................

5. .......................................

6. .......................................

7. .......................................

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar că am verificat datele din prezenta cerere și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.

Numele și prenumele beneficiarului Aprobat AFM
Președinte .............................................
Directorul Direcției economice .............................................
Control financiar preventiv ...................................................
Directorul Direcției implementare proiecte ...........................
Șeful Serviciului implementare .............................................
Referent de specialitate ........................................................
Semnătura

ANEXA Nr. 2 la contractul de finanțare nerambursabilă

LISTA
documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către Autoritate și care însoțesc cererea de tragere

a) contractul de execuție, în copie legalizată;

b) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/vor prezenta și în original, în vederea certificării conformității);

c) documente bancare privind achitarea facturii/facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituției financiarbancare însoțite de ordine de plată) și/sau chitanță;

d) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în original;

e) certificatul de garanție emis de producător pentru instalație, în copie.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...