Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Dezvoltare și Inovare din 22.04.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2011 până la 15 iunie 2014, fiind abrogat prin Ordin 252/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Misiunea, rolul și atribuțiile

Art. 1. -

Consiliul Național pentru Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare CNDI, este un consiliu consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) CNDI are misiunea de a coordona științific conducerea de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, a programelor Parteneriate în domeniile prioritare și Inovare din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare II, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 475/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru coordonarea programelor prevăzute la alin. (1), CNDI are următoarele atribuții:

a) elaborează, cu sprijinul tehnic al UEFISCDI, propuneri de pachete de informații pentru programele de finanțare coordonate și subprogramele acestora;

b) stabilește procedurile de selecție a experților evaluatori care asigură evaluarea și monitorizarea proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor către evaluatori, procedurile de evaluare și monitorizare științifică și tehnico-economică a proiectelor, precum și procedurile de negociere a contractelor de finanțare, cu respectarea pachetelor de informații aprobate;

c) supraveghează și controlează selecția experților evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesele de evaluare și monitorizare științifică a proiectelor și procesul de negociere a contractelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

d) avizează rezultatele evaluării, negocierii și monitorizării științifice.

(3) Pachetele de informații ale programelor de finanțare și ale subprogramelor acestora se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

(4) În vederea coordonării programelor prevăzute la alin. (1), CNDI are și următoarele atribuții:

a) coordonează elaborarea de analize și studii despre tendințele și bunele practici din domeniul cercetării aplicative și al inovării, precum și despre impactul acestora asupra societății, pe care le propune Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare CCCDI, și Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, denumită în continuare ANCS, în vederea elaborării Strategiei naționale în domeniul cercetării-dezvoltării;

b) coordonează realizarea unor rapoarte periodice asupra inovării în România, pe care le înaintează ANCS; rapoartele se fac publice pe site-urile CNDI și ANCS;

c) propune CCCDI și ANCS obiective, priorități și mecanisme în cercetarea aplicativă și inovare, în vederea creșterii competitivității economice a României;

d) propune ANCS structura programelor de finanțare a cercetării aplicative, inovării și stimulării antreprenoriatului și bugetele lor anuale și multianuale, precum și noi subprograme;

e) propune CCCDI și ANCS politicile în cercetarea aplicativă, dezvoltare, inovare și stimularea antreprenoriatului;

f) propune CCCDI și ANCS mecanisme și abordări pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare în România, care să răspundă cerințelor de dezvoltare economică și să rezolve probleme-cheie ale acesteia;

g) cooperează cu organismele și instituțiile abilitate pentru continuarea ciclului cercetării prin inovare spre valorificare în piața locală, regională sau globală, în vederea apropierii politicilor de inovare de politicile economice și industriale;

h) elaborează propuneri de stimulare a transferului tehnologic al cercetărilor interdisciplinare și transdisciplinare pentru rezolvarea unor nevoi explicite privind provocările globale;

i) propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS, și ANCS priorități și mecanisme de stimulare a achiziției publice de cercetare;

j) face recomandări MECTS și ANCS privind legislația care poate contribui la stimularea inovării și creșterea competitivității economiei, incluzând legislația proprietății intelectuale;

k) propune ANCS realizarea programelor de pregătire antreprenorială în domeniul cercetării aplicative, dezvoltării și inovării;

l) elaborează un raport de activitate anual, pe care îl înaintează ANCS; raportul se face public pe site-urile CNDI și ANCS.

Art. 3. -

CNDI poate coordona și alte programe de finanțare a cercetării aplicative, dezvoltării experimentale sau programe de sprijin a inovării și antreprenoriatului, potrivit mandatului acordat de MECTS sau de ANCS.

Art. 4. -

CNDI poate coopera cu alte organisme, naționale sau internaționale, din domeniul administrării programelor de cercetare-dezvoltare, potrivit mandatului acordat de MECTS sau de ANCS.

Art. 5. -

Pe baza mandatului acordat de MECTS sau de ANCS, CNDI poate desfășura și alte activități ori acțiuni în domeniul cercetării-dezvoltării, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea CNDI

Art. 6. -

CNDI este format din 19 membri, numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 7. -

Membrii CNDI sunt cercetători, cadre didactice universitare, antreprenori, persoane care provin din societăți comerciale cu rezultate semnificative în domeniul tehnologiei și inovării sau reprezentanți ai mediului de afaceri.

Art. 8. -

Mandatul membrilor CNDI este de 4 ani.

Art. 9. -

(1) În cazul existenței unui loc vacant în componența CNDI sau în situația în care un membru este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuiește.

Art. 10. -

(1) În cazul în care un membru al CNDI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică, în mod sistematic, în activitățile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNDI.

(2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod sistematic, în activitățile consiliului, în următoarele cazuri:

a) nu participă la mai mult de 50% din ședințele din decursul a 6 luni consecutive;

b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu își exprimă opțiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în decursul a 6 luni consecutive;

c) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcționare.

(3) Procedura de revocare se desfășoară după cum urmează:

a) unul sau mai mulți dintre membrii CNDI ori ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului solicită declanșarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret al majorității absolute a membrilor CNDI, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv prin votul secret a cel puțin două treimi dintre membrii CNDI, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, revocarea se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numește un nou membru, conform prevederilor art. 9.

Art. 11. -

(1) CNDI are un președinte și 2 vicepreședinți.

(2) Odată cu numirea componenței CNDI conform prevederilor art. 6, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului desemnează președintele și vicepreședinții din rândul membrilor CNDI.

(3) Președintele și vicepreședinții CNDI pot fi înlocuiți în urma alegerilor desfășurate conform alin. (4), care pot avea loc după cel puțin un an de activitate a consiliului nou-numit.

(4) Președintele și vicepreședinții CNDI sunt aleși prin vot secret, cu majoritate simplă, de către membrii CNDI, pe baza propunerilor făcute de oricare din membrii CNDI, inclusiv a autopropunerilor.

(5) O persoană nu poate ocupa funcția de președinte al CNDI pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost președinte și de eventualele întreruperi.

(6) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3), președintele și vicepreședinții pot fi revocați din respectivele funcții de conducere prin votul secret a cel puțin două treimi dintre membrii CNDI, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNDI.

Art. 12. -

Președintele CNDI are următoarele atribuții:

a) îndeplinește mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNDI;

b) conduce ședințele de lucru ale CNDI;

c) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CNDI, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNDI, la cererea oricărui membru al CNDI;

d) asigură legătura operativă a CNDI cu ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului și cu președintele ANCS, în vederea informării acestora despre activitatea CNDI;

e) reprezintă CNDI în relația cu terții.

Art. 13. -

În cazul indisponibilității sale, atribuțiile președintelui sunt preluate de vicepreședinți, cu alternarea preluării atribuțiilor de către cei 2 vicepreședinți.

Art. 14. -

(1) Pentru realizarea diferitelor activități, CNDI poate constitui, pe perioadă determinată, organe de lucru - comisii și grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desființate și coordonate de către CNDI și cărora CNDI le poate delega unele din atribuțiile proprii.

(2) Standardele minimale care trebuie îndeplinite de membrii acestor organe de lucru, componența și regulamentele lor sunt stabilite de CNDI și publicate pe site-ul web propriu.

(3) Organele de lucru pot include membri CNDI și experți din afara CNDI, atât din țară, cât și din străinătate.

Art. 15. -

Pentru a adopta o decizie, membrii CNDI pot vota atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, exprimându-și dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcționare.

Art. 16. -

(1) Pentru luarea deciziilor în cadrul ședințelor CNDI este necesară prezența a cel puțin 10 dintre membrii CNDI.

(2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, deciziile se pot adopta numai dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcționare.

(3) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10 și 11, deciziile CNDI sunt aprobate prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, în cazul votului în cadrul ședințelor, respectiv prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor votanți, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

Art. 17. -

CNDI poate adopta un regulament intern de funcționare, care trebuie să respecte prevederile legale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare.

Art. 18. -

Ședințele CNDI se convoacă de către președintele CNDI, de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, de către președintele ANCS sau la cererea a cel puțin 6 dintre membrii CNDI.

Art. 19. -

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului sau un reprezentant al acestuia, precum și președintele ANCS ori un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la ședințele CNDI, în calitate de observatori.

Art. 20. -

CNDI poate invita în cadrul ședințelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori și/sau consultanți.

CAPITOLUL III Finanțarea CNDI

Art. 21. -

Resursele materiale și financiare necesare funcționării CNDI și organelor de lucru ale acestuia se asigură din bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin UEFISCDI, și se includ în tariful acordat UEFISCDI de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru conducerea programelor coordonate științific de CNDI.

Art. 22. -

Administrarea și gestionarea resurselor destinate activităților CNDI sunt asigurate de UEFISCDI, în conformitate cu deciziile CNDI, în condițiile legii.

Art. 23. -

Pentru activitatea desfășurată, membrii CNDI și ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerați conform prevederilor art. 441 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. -

Pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru, membrilor CNDI și organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport și cazare, în condițiile legii.

Art. 25. -

Remunerarea activității desfășurate în afara activității de bază de către membrii organelor de lucru ale CNDI și decontarea cheltuielilor de transport și cazare ale acestora pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru se fac în condițiile legii și în limitele sumelor alocate cu această destinație din bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

CAPITOLUL IV Relația instituțională CNDI-UEFISCDI

Art. 26. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...