Guvernul României

Hotărârea nr. 720/2000 privind listele electorale permanente

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 28 august 2000.

În vigoare de la 28 august 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 131 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Listele electorale permanente sunt documente în care se înscriu cetățenii români care au drept de vot și care domiciliază în localitatea pentru care se întocmesc. Listele electorale permanente cuprind toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani și care au exercițiul drepturilor civile și politice.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

(3) Înscrierea în listele electorale permanente se face din oficiu.

(4) Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot fi înscriși, la cererea lor, în listele electorale permanente ale localității în care s-au născut ori în care au avut ultimul domiciliu în țară. Cererea se depune la misiunea diplomatică a României din statul în care domiciliază sau direct la serviciul județean de evidență informatizată a persoanei. Cererile depuse la misiunile diplomatice ale României vor fi trimise Ministerului de Interne prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale de către Ministerul de Interne, prin formațiunile de evidență informatizată a persoanei. Un exemplar se predă spre păstrare primăriei, iar celălalt, judecătoriei, în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite, pe bază de proces-verbal, precizându-se numărul de file. Modificări (1)

(2) Listele electorale permanente se semnează de șeful formațiunii de evidență informatizată a persoanei și de primar. Listele electorale permanente se păstrează la primărie și la judecătorie, în registre speciale cu file detașabile, iar la formațiunile de evidență informatizată a persoanei care le-au întocmit, pe suport magnetic. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Ministerul de Interne stabilește prin ordin al ministrului de interne, emis în termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, arondarea localităților pe formațiuni de evidență informatizată a persoanei care întocmesc listele electorale permanente. Modificări (1)

(2) Arondarea localităților pe formațiuni de evidență informatizată a persoanei se comunică primarilor, care o aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Listele electorale permanente pentru comune se întocmesc pe sate, iar pentru orașe, municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi.

(2) Pentru orașe, municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor listele electorale permanente se întocmesc pe străzi, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, iar în cadrul aceluiași imobil, în ordinea alfabetică a cetățenilor cu drept de vot. Fiecare stradă va începe pe o pagină nouă, chiar dacă ultima pagină de pe strada anterioară nu a fost completată integral.

(3) În situația în care, potrivit delimitării secțiilor de votare, imobilele de pe o stradă sunt arondate la secții de votare diferite, listele electorale permanente se întocmesc pe file separate pentru imobilele arondate la fiecare secție de votare.

Art. 5. -

(1) Listele electorale permanente cuprind în mod obligatoriu: numele și prenumele alegătorilor, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, numărul circumscripției electorale și al secției de votare.

(2) Modelul listei electorale permanente este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

Înscrierea pe lista electorală permanentă este obligatorie. Un alegător nu poate fi înscris decât într-o singură listă electorală permanentă.

Art. 7. -

Listele electorale permanente se păstrează de către secretarul unității administrativ-teritoriale și, respectiv, de grefierul-șef al judecătoriei, în registre speciale. Aceștia au obligația să asigure integritatea registrelor și a listelor electorale permanente. Pe coperta registrului se înscriu mențiuni referitoare la județul, comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială, circumscripția electorală, secția de votare.

Art. 8. -

(1) Ministerul de Interne, prin formațiunile de evidență informatizată a persoanei, actualizează listele electorale permanente și le comunică primăriilor și judecătoriilor în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării. Modificări (1)

(2) Prin actualizare se înțelege orice operațiune care impune modificarea listei electorale permanente anterioare. Actualizarea are în vedere și înscrierea în listă a persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv.

Art. 9. -

(1) Radierea din listele electorale permanente a unei persoane se face în următoarele situații:

a) în cazul decesului, pe baza comunicării serviciului public local unde s-a înregistrat decesul, în 24 de ore de la înregistrare, către formațiunea de evidență informatizată a persoanei de la ultimul domiciliu al persoanei decedate; Modificări (1)

b) în cazul pierderii cetățeniei române, pe baza comunicării Ministerului Justiției către serviciul județean de evidență informatizată a persoanei de la ultimul domiciliu al acesteia; Modificări (1)

c) în cazul pierderii drepturilor electorale, pe baza comunicării instanței de judecată către serviciul județean de evidență informatizată a persoanei de la domiciliul acesteia. Modificări (1)

(2) Reînscrierea în listele electorale permanente a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se face la cerere, în temeiul actului prin care se dovedește încetarea situației care a impus radierea.

Art. 10. -

Modificările în listele electorale permanente referitoare la schimbarea domiciliului se efectuează din oficiu, potrivit actelor normative în vigoare care reglementează activitatea de evidență a populației.

Art. 11. -

(1) Evidența comunicărilor și a oricărei corespondențe referitoare la listele electorale permanente se ține de către formațiunea de evidență informatizată a persoanei, în registrul de intrare-ieșire constituit special în acest scop. Modificări (1)

(2) Comunicările privind persoanele cuprinse în listele electorale permanente se păstrează de șeful formațiunii de evidență informatizată a persoanei, în dosare speciale. Modificări (1)

Art. 12. -

Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale permanente. În acest scop, după primirea listelor de la formațiunile de evidență informatizată a persoanei, primarii aduc la cunoștință publică locul unde și perioadele când pot fi verificate. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Omisiunile, înscrierile greșite, precum și orice erori în listele electorale permanente se soluționează conform dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modificările efectuate de formațiunile de evidență informatizată a persoanei ca urmare a admiterii întâmpinărilor formulate se comunică de îndată primăriei și judecătoriei.

Art. 14. -

(1) Pentru efectuarea cheltuielilor privind prelucrarea datelor, tipărirea, actualizarea și distribuirea listelor electorale permanente aferente alegerilor parlamentare și prezidențiale din anul 2000 se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 25 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, din care 1 miliard lei la titlul "Cheltuieli de personal", 4,540 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" și 19,460 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital". Modificări (1)

(2) Achiziționarea hârtiei, a materialelor consumabile și a echipamentelor necesare în vederea prelucrării datelor și editării listelor electorale permanente se efectuează centralizat de către Ministerul de Interne, prin Direcția generală de evidență informatizată a persoanei, dintr-o singură sursă, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice. Modificări (1)

(3) Specialiștii și personalul tehnic auxiliar care participă în afara orelor de program la realizarea acțiunilor legate de editarea și distribuirea listelor electorale permanente au dreptul, pe lângă salariu, și la plata orelor suplimentare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar cheltuielile aferente se suportă din fondurile prevăzute la alin. (1).

(4) Sumele puse la dispoziție Ministerului de Interne potrivit alin. (1), rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, fără a se depăși data de 31 decembrie 2000. Modificări (1)

Art. 15. -

Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului de Interne și în bugetul de stat pe anul 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 22 august 2000.

Nr. 720.

ANEXĂ - Model -

ROMÂNIA
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circumscripția electorală nr. . . ..
Municipiul . . . . . . ., sectorul . . . . . Secția de votare nr. . . . . . . . . ..
Orașul . . . . , comuna . . .., satul . . .
Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Nr. crt. Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personal Domiciliul alegătorului Seria și numărul actului de identitate Mențiuni
Șeful formațiunii de evidență informatizată a persoanei, Primar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...