Guvernul României

Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (3), Doctrine (4), Modele (3), Proceduri (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 02 martie 2011.

În vigoare de la 02 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Exercitarea atribuțiilor de stare civilă

Art. 1. -

Atribuțiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București și de personalul desemnat din cadrul acestora, de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, în unitățile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale, în care nu funcționează servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, de către primari sau de funcționari anume desemnați de aceștia cu competențe în acest domeniu, de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de carieră ale României, respectiv de agenții diplomatici care îndeplinesc funcții consulare ori de unii dintre funcționarii consulari, de către comandanții de nave și aeronave aflate în afara teritoriului național și de către ofițerii de stare civilă militari, desemnați prin ordin al ministrului apărării naționale sau, după caz, al ministrului administrației și internelor, în caz de mobilizare, război, participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistență umanitară sau tip coaliție.

Art. 2. -

(1) Competența ofițerului de stare civilă este materială și teritorială.

(2) Ofițerul de stare civilă își exercită atribuțiile numai în limita unității administrativ-teritoriale, determinată prin lege, ori a spațiului geografic de competență a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate, a navei ori a aeronavei aflate în afara apelor teritoriale și, respectiv, a spațiului aerian al României, în cazul comandanților de nave și aeronave, a bazelor militare, în cazul ofițerilor de stare civilă militari.

Art. 3. -

(1) Ofițerii de stare civilă delegați din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, denumite în continuare S.P.C.L.E.P., în unitățile administrativ- teritoriale unde acestea sunt constituite, precum și cei din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale în care nu funcționează S.P.C.L.E.P. sunt obligați să întocmească, în condițiile prevăzute de lege, actele de stare civilă pentru cetățenii români sau pentru persoanele fără cetățenie și să înregistreze, la cerere, actele sau faptele de stare civilă ale cetățenilor străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României, în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români.

(2) Înscrierea mențiunilor pe actele de stare civilă se face din oficiu sau la cerere, în condițiile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 4. -

(1) Comandanții de nave și aeronave înregistrează în jurnalul de bord și, respectiv, în carnetul de drum nașterile și decesele ce se produc la bordul acestor mijloace de transport aflate în afara teritoriului României.

(2) La bordul navei aflate în afara apelor teritoriale, căsătoria se poate încheia numai între cetățeni români, pe baza pașaportului eliberat de autoritățile competente ale statului român, a certificatului medical prenupțial întocmit de medicul navei sau de un alt medic competent, precum și a declarației viitorilor soți.

(3) În caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistență umanitară sau tip coaliție, actele și faptele de stare civilă ale militarilor și personalului civil din unitățile forțelor armate se înregistrează de ofițerii anume desemnați prin ordin al ministrului apărării naționale sau, după caz, al ministrului administrației și internelor.

(4) Înregistrările trebuie să cuprindă toate datele necesare întocmirii actelor de stare civilă.

Art. 5. -

Misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României înregistrează actele și faptele de stare civilă privind cetățenii români produse în străinătate și eliberează certificate de stare civilă, în condițiile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 6. -

(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., coordonează și controlează metodologic, în condițiile legii, activitatea de stare civilă desfășurată de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale și județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București, precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor.

(2) D.E.P.A.B.D. asigură tipărirea registrelor de stare civilă, a certificatelor de stare civilă și a extraselor pentru uz extern, în vederea transmiterii de mențiuni în străinătate.

(3) Certificatele de naștere, de căsătorie și de deces sunt confecționate din hârtie specială, având în filigran litera "R", încadrată într-un caroiaj. Certificatele de stare civilă se realizează cu o tentă de culoare albastră - pentru cele de naștere, roz - pentru cele de căsătorie și cenușiu - pentru cele de deces. Culoarea aplicată materialului de bază trebuie să fie repartizată uniform în toată profunzimea acestuia, astfel încât răzuirea fină a unei suprafețe să nu ducă la dispariția tentei culorii de fabricație. Alte elemente de siguranță se stabilesc de către D.E.P.A.B.D..

(4) Cerneala folosită la pretipărirea rubricilor din certificatele de stare civilă, precum și materialele folosite la imprimarea culorii de fond a acestor documente trebuie să asigure rezistența la uzură fizică.

(5) Certificatele de stare civilă au tipărite la mijloc stema României și sunt legate în carnete a 25 de file. Fiecare certificat de stare civilă este înseriat; seria este formată din două litere și 6 cifre și este tipărită la mijloc, sub titlul care definește certificatul.

(6) Documentele prevăzute la alin. (3) se distribuie, contra cost, serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor, denumite în continuare S.P.C.J.E.P.

Art. 7. -

Prefecții verifică, în condițiile legii, legalitatea actelor adoptate de autoritățile administrației publice locale, în legătură cu realizarea atribuțiilor de stare civilă privind actele și faptele de stare civilă.

Art. 8. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor de stare civilă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii acestora, alții decât persoanele vizate, sunt obligați să utilizeze datele numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Președintele consiliului județean și primarul general al municipiului București, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv prin structura de stare civilă a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, denumită în continuare D.G.E.P.M. București - D.S.C., organizează îndrumarea și controlul metodologic al activității de stare civilă realizată de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor, exercitând în acest sens următoarele atribuții: Modificări (1)

a) organizează instruirile de pregătire profesională a personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum și a ofițerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza județelor/municipiului București;

b) întocmește, la începutul fiecărui an, programul de desfășurare a instructajelor; data și locul desfășurării acestora se comunică D.E.P.A.B.D., precum și Direcției Generale pentru Relația cu Comunitățile Locale din cadrul Ministerului Administrației și Internelor;

c) analizează lunar/semestrial activitățile desfășurate de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor;

d) participă la întocmirea materialelor de analiză, a testelor și aplicațiilor practice;

e) ține evidența și arhivează registrele de stare civilă - exemplarul II, depuse de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăriile competente care au în păstrare exemplarul I;

f) întocmește necesarul de registre și de certificate de stare civilă, precum și de cerneală specială, pentru anul următor, pe care îl comunică, anual, D.E.P.A.B.D.;

g) asigură tipărirea formularelor auxiliare și distribuirea acestora, precum și distribuirea celor prevăzute la lit. f) S.P.C.L.E.P. și primăriilor din județ, contra cost;

h) desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din cadrul S.P.C.L.E.P. și al primăriilor și asigură instruirea persoanelor cărora urmează a li se delega exercitarea atribuțiilor de stare civilă, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

i) asigură spațiile și amenajările corespunzătoare pentru conservarea și păstrarea în condiții optime și de securitate a documentelor și imprimatelor de stare civilă pe care le au în păstrare;

j) asigură prezența unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcție a personalului cu atribuții de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

k) primesc anual de la D.E.P.A.B.D. și distribuie S.P.C.L.E.P. și primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate; în cazul epuizării acestora, pentru anul în curs, solicită alocarea unor secvențe suplimentare, de la structura județeană a D.E.P.A.B.D.

(2) Președintele consiliului județean și primarul general al municipiului București, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. București - D.S.C., realizează cel puțin o dată pe an activități de control asupra tuturor înregistrărilor de stare civilă din cadrul primăriilor sau S.P.C.L.E.P., pe baza graficului întocmit de S.P.C.J.E.P. sau, după caz, de D.G.E.P.M. București - D.S.C., exercitând în acest sens următoarele atribuții: Modificări (1)

a) verifică realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare și gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea mențiunilor și efectuarea comunicărilor prevăzute de prezenta metodologie, atribuirea, gestionarea și înscrierea codurilor numerice personale;

b) verifică respectarea transmiterii în termen a comunicărilor nominale prevăzute la art. 11 lit. e);

c) sesizează inspectoratul județean de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, precum și D.E.P.A.B.D. cu privire la documentele de stare civilă cu regim special pierdute ori furate și efectuează verificarea administrativă, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civilă, în cazul dispariției în alb a unor astfel de documente de la primării;

d) participă la verificările ce se efectuează în situațiile prevăzute la lit. c), în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc sustragerea;

e) propun consiliului local sau primarului măsurile administrative ce se impun;

f) asigură respectarea normelor privind protecția datelor și informațiilor gestionate și dispun măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate;

g) transmit lunar, până la data de 5 a lunii următoare, la D.E.P.A.B.D. situația indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;

h) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. situația căsătoriilor mixte;

i) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. sinteza activității pe linie de stare civilă.

(3) Constatările rezultate în urma controlului și măsurile necesare pentru îndreptarea unor erori se consemnează într-un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, într-un registru special de control pe linie de stare civilă.

(4) Structurile prevăzute la alin. (1) au atribuții privind:

a) constituirea fondului arhivistic prin evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea tuturor documentelor rezultate din activitatea curentă, conform dispozițiilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare;

b) efectuarea mențiunilor în actele de stare civilă - exemplarul II, conform comunicărilor privind înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă; în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior, în statutul civil mențiunile se operează în baza informațiilor coroborate din arhivele proprii;

c) verificarea și păstrarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă și formularea propunerilor de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi înaintate președintelui consiliului județean, respectiv primarului general al municipiului București;

d) analizarea cererilor pentru acordarea dispensei de grad de rudenie și formularea propunerilor întemeiate pentru a fi înaintate președintelui consiliului județean/primarului general al municipiului București, în vederea emiterii dispoziției de aprobare sau respingere;

e) eliberarea, în mod gratuit, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de naștere, de căsătorie și de deces ce le au în păstrare, la cererea autorităților publice prevăzute la art. 27 alin. (1), în condițiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

f) avizarea referatelor întocmite de către S.P.C.L.E.P., prin structura de stare civilă sau, în localitățile în care acestea nu sunt constituite, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei, în cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;

g) asigurarea colaborării și a schimbului permanent de informații cu structurile similare din țară, precum și cu organele de poliție, pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

h) solicitarea și atribuirea de coduri numerice personale pentru toate persoanele născute anterior anului 1980, prin Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, denumit în continuare B.J.A.B.D.E.P., respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor al Municipiului București, în cazul persoanelor ale căror certificate de stare civilă sunt transcrise;

i) eliminarea certificatelor de stare civilă retrase și a celor anulate la completare de S.P.C.L.E.P. și primăriile de pe raza de competență, precum și a cotoarelor de certificate, la un an de la data eliberării ultimului certificat; eliminarea se efectuează de către Comisia de selecționare, pe bază de proces-verbal.

Art. 10. -

Ofițerii de stare civilă delegați au următoarele atribuții:

a) întocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar, și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

b) înscriu mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimit comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile prezentei metodologii;

c) eliberează gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

e) trimit structurilor de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ- teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;

f) trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;

g) trimit structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;

h) întocmesc buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică sau a municipiului București;

i) dispun măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și le arhivează în condiții de deplină securitate;

k) propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

m) primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

n) primesc cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

o) primesc cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

p) primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrativ-teritoriale competente;

q) primesc cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

r) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

s) sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special. Modificări (1)

Art. 11. -

Ofițerii de stare civilă delegați și personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 10, precum și următoarele atribuții:

a) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 11 și 12;

b) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

c) efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

d) efectuează verificări și întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;

e) înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

f) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

g) colaborează cu direcțiile de sănătate județene și a municipiului București și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

h) colaborează cu unitățile sanitare, Direcția Generală Protecția Copilului, denumită în continuare D.G.P.C., și reprezentanții serviciului public de asistență socială, denumit în continuare S.P.A.S., și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; Modificări (1)

i) transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situația indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;

j) transmit semestrial la S.P.C.J.E.P. situația căsătoriilor mixte.

CAPITOLUL II Înregistrarea actelor de stare civilă

SECȚIUNEA 1 Registrele de stare civilă

Art. 12. -

(1) Registrele de stare civilă sunt documentele în care se întocmesc actele de naștere, de căsătorie și de deces.

(2) Registrul de stare civilă se vizează pentru deschidere și închidere de către primar și ofițerul de stare civilă delegat, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexele nr. 13 și 14

(3) În situația în care registrul de stare civilă nu s-a completat în întregime, la data de 31 decembrie a fiecărui an, pe prima pagină rămasă liberă, se întocmește procesul-verbal de închidere, în care se consemnează numărul actelor înregistrate în anul încheiat sau, după caz, faptul că nu a fost înregistrat niciun act. Înregistrările pentru anul care începe se fac, în continuare, în același registru, până la epuizarea tuturor filelor, numerotarea actelor începând cu numărul 1.

Art. 13. -

(1) Numerotarea actelor de stare civilă se face în momentul întocmirii acestora, consecutiv și neîntrerupt, începând de la data de 1 ianuarie, cu numărul 1, și se termină la 31 decembrie, cu numărul ultimului act înregistrat.

(2) Dacă registrul se termină înainte de expirarea anului în curs, se începe un registru nou, numerotarea actelor făcându-se în continuare.

Art. 14. -

În cazul în care înregistrările necesită un volum mare de operațiuni, se pot folosi în același timp registre de stare civilă în care numerotarea actelor se face diferențiat, folosindu-se numere pare și numere impare.

Art. 15. -

În arhivă, registrele de stare civilă se ordonează și se așază pe unități administrativ-teritoriale, iar în cadrul acestora, pe acte și fapte, cronologic.

Art. 16. -

Registrele și certificatele de stare civilă, precum și toate celelalte documente care stau la baza înregistrării actelor și faptelor de stare civilă se păstrează separat de restul arhivei care se creează la nivelul S.P.C.L.E.P. și al primăriilor, în încăperi special amenajate, în dulapuri închise, asigurându-se securitatea acestora.

Art. 17. -

(1) În cazul în care un registru de stare civilă a fost întocmit prin copiere după exemplarul existent, întrucât celălalt exemplar lipsește, pe ultima pagină a copertei se întocmește un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15.

(2) Este interzisă compactarea/legarea mai multor registre de stare civilă într-unul singur.

Art. 18. -

(1) În unitățile administrativ-teritoriale cu peste 30.000 de locuitori se întocmesc opise alfabetice, pe ani și acte, în care se înscriu, zilnic, actele de naștere, de căsătorie și de deces înregistrate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16.

(2) În unitățile administrativ-teritoriale cu până la 30.000 de locuitori, actele întocmite în cazurile speciale privind reconstituirea și întocmirea ulterioară, înregistrarea tardivă, transcrierea, adopția, moartea prezumată se evidențiază pe ultima copertă a registrelor, în partea interioară, specificându-se numele de familie și prenumele persoanei înregistrate, precum și numărul/data întocmirii actului respectiv.

Art. 19. -

(1) Registrul de stare civilă - exemplarul II se înaintează structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C., în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate. Modificări (1)

(2) Termenul de păstrare a documentelor care au stat la baza înregistrării actelor și faptelor de stare civilă, precum și la înscrierea mențiunilor ulterioare este de 50 de ani de la crearea lor; la expirarea termenului de păstrare, acestea pot fi scoase din evidența arhivei, prin selecționare, cu aprobarea direcțiilor județene/Direcției Municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La începutul anului calendaristic, documentele primare din anul care s-a încheiat se ordonează pe dosare, cusute, sigilate, numerotate, după care se arhivează.

Art. 20. -

Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, în original sau fotocopie, pot fi trimise, la cererea scrisă, D.E.P.A.B.D., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., instanțelor judecătorești, parchetelor sau poliției; înscrisurile originale se restituie până la data stabilită în adresa de solicitare.

Art. 21. -

Registrele de stare civilă se predau la Direcția Municipiului București/direcțiile județene a/ale Arhivelor Naționale, după 100 de ani de la crearea/întocmirea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Înregistrarea actelor de stare civilă

Art. 22. -

(1) Declarațiile privind înregistrarea actelor de stare civilă se fac în fața ofițerului de stare civilă, verbal, pentru înregistrarea nașterii și decesului, și în scris, pentru căsătorie; declararea cu depășirea termenelor legale a nașterii, respectiv a decesului se face în scris, cu arătarea motivelor întârzierii.

(2) Ofițerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conținutului declarației și concordanța acesteia cu certificatele de stare civilă și cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant sau existente în arhiva de stare civilă a primăriei.

(3) Certificatul medical constatator al nașterii și certificatul medical constatator al decesului, precum și declarațiile de căsătorie se înregistrează imediat ce se primesc în registrul de intrare-ieșire, care se întocmește potrivit modelului prevăzut anexa nr. 17.

Art. 23. -

(1) Actele de stare civilă și mențiunile de pe marginea acestora se completează cu cerneală specială de culoare neagră.

(2) Sunt interzise ștersăturile, răzuirile, prescurtările și adăugirile în cuprinsul actelor de stare civilă sau al documentelor primare care stau la baza întocmirii acestora, precum și a înscrierii mențiunilor.

(3) Ofițerul de stare civilă care întocmește actul semnează și aplică parafa proprie, precum și sigiliul special confecționat pentru activitatea de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18.

(4) Parafa funcționarilor desemnați să opereze mențiuni pe marginea actelor de stare civilă - exemplarul II, depuse la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C., cuprinde numai numele de familie și prenumele. Modificări (1)

(5) După înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă, ofițerul de stare civilă sau personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C. înscrie data, semnează și aplică numai parafa proprie. Modificări (1)

Art. 24. -

Întocmirea actelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin, cu respectarea următoarelor reguli:

a) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localității, județul sau țara și cauza decesului se completează cu majuscule, de tipar; dacă numele de familie ori prenumele este compus din două sau mai multe cuvinte, acestea se scriu fără a se despărți prin cratimă;

b) rubricile privind "anul" și "ziua" se completează cu cifre arabe, iar rubrica privind "luna" se completează cu litere, fără prescurtări;

c) în rubrica "Sexul" se înscrie cu majuscule "MASCULIN" sau "FEMININ", conform certificatului constatator al nașterii/decesului;

d) rubrica "naționalitatea" se completează, dacă este cazul, conform celor declarate de solicitant și numai cu consimțământul acestuia, iar în rubrica "Cetățenia" se înscrie cetățenia stabilită potrivit actului de identitate prezentat;

e) rubricile din actele de naștere, căsătorie și deces, referitoare la locul nașterii părinților, al soților și al decedatului, se completează cu denumirea actuală a comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; rubricile referitoare la județ se completează cu denumirea actuală a județului, respectiv a municipiului București; în cazul municipiului București, în rubrica "Municipiul" se înscrie "București", iar cuvântul "județ" se barează și se înscrie "sectorul";

f) completarea tuturor rubricilor din actele și certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română, inclusiv cele referitoare la modul de folosire a literelor "â", "ă", "î", "ș", "ț"; la completarea rubricilor referitoare la nume se va folosi litera "â" sau "î", după dorința solicitantului; în ceea ce privește denumirea localităților, înlocuirea literei "î" cu "â" din cuprinsul acestora se face conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) în cazul în care se transcrie/se înscrie un certificat de stare civilă procurat din străinătate, în rubrica referitoare la "localitate" se înscrie denumirea localității, așa cum rezultă din actul prezentat și din traducerea legalizată, iar în rubrica "județul" se menționează "țara" unde a fost înregistrat, barându-se cu o linie orizontală cuvântul "județul"; rubricile care nu se completează se barează cu o linie orizontală, înainte de a fi semnat actul.

Art. 25. -

Actele de naștere, de căsătorie și de deces întocmite în cazuri speciale se înscriu în registrele curente, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 24 și a următoarelor:

a) în actele de naștere transcrise/înscrise, reconstituite, întocmite ulterior ori ca urmare a încuviințării adopției, rubricile privind declarantul și "a prezentat certificatul medical constatator al nașterii nr. ..., eliberat de ..., din care rezultă că s-a născut un copil ..." nu se completează;

b) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior, transcrise/înscrise, la rubrica referitoare la "domiciliu" se înscrie domiciliul actual al soțului care solicită înregistrarea actului, așa cum rezultă din documentul de legitimare prezentat;

c) în actele de stare civilă transcrise/înscrise, rubricile cu privire la "nume" și/sau "prenume" se completează conform certificatului original prezentat; în acest caz, prevederile art. 24 lit. a) teza a 2-a nu se aplică;

d) în actele de deces transcrise/înscrise, reconstituite, întocmite ulterior ori în baza unei hotărâri judecătorești declarative de moarte, rubricile privind declarantul și "a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de ..............." și "cauza decesului fiind .................." nu se completează, ci se barează cu o linie orizontală;

e) în actele de căsătorie transcrise/înscrise, rubricile privind numele de familie al soților se completează așa cum rezultă din certificatele eliberate de autoritățile străine; în cazul în care nu rezultă numele de familie ce urmează a fi purtat în timpul căsătoriei, se completează cu cel declarat de soți, conform declarației date în formă autentică;

f) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior sau transcrise/înscrise, textul "văzând că publicația cerută de lege s-a efectuat în termen și că nu s-a făcut opoziție la această căsătorie, în temeiul consimțământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soți prezenți" și "rubricile cu privire la martori" se anulează cu o linie orizontală; în textul "noi, ........ ofițer de stare civilă am încheiat prezentul act de căsătorie" se barează mențiunea "încheiat" și se înscrie, după caz, "reconstituit", "întocmit ulterior", "transcris", "înscris";

g) actele reconstituite, întocmite ulterior, transcrise/înscrise se semnează de ofițerul de stare civilă, care aplică parafa proprie și sigiliul.

Art. 26. -

(1) Dacă în timpul completării actului, înainte de a fi semnat de declarant, de soți ori de martori și de ofițerul de stare civilă, se constată o greșeală, pagina completată greșit se anulează prin două linii trase în diagonală ("X"), cu cerneală roșie, scriindu-se, cu majuscule de tipar, textul "PAGINĂ ANULATĂ", iar numărul actului ce corespunde acesteia se trece pe pagina următoare, unde se întocmește actul corect.

(2) În același fel se anulează și pagina corespunzătoare din exemplarul II al registrului de stare civilă, fără a mai completa textul scris greșit.

(3) Este interzisă ruperea filelor din registrele de stare civilă, cu excepția celor folosite de misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României, care se decupează din registrul de stare civilă - exemplarul I, pentru a fi trimise în țară.

Art. 27. -

(1) La cererea scrisă a D.E.P.A.B.D., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instanțelor judecătorești, a parchetelor sau a poliției, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează S.P.C.L.E.P., a unităților din sistemul de ordine și siguranță publică, a D.G.P.C. și a reprezentanților S.P.A.S., precum și a notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul solicitărilor adresate direcțiilor județene și Direcției Municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, pentru actele aflate în păstrarea acestora, cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA a 3-a
Înregistrarea nașterii
Modificări (1)

Art. 28. -

(1) Înregistrarea nașterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

(2) În registrul de nașteri se înregistrează copilul născut viu și copilul născut mort.

(3) Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naștere, separat, pentru fiecare copil. În același mod se procedează și în cazul gemenilor siamezi.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de:

a) 15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;

b) 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;

c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;

d) 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare.

(2) În termenele prevăzute la lit. a), b) și d) se cuprinde atât ziua nașterii, respectiv a găsirii, cât și ziua în care se face declarația.

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Înregistrarea nașterii se face în baza următoarelor documente:

a) certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;

b) actul de identitate al mamei și/sau al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă;

c) certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și în fotocopie, dacă sunt căsătoriți, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

d) declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea sau la notarul public, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

(2) În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini, sunt necesare documentele prevăzute la alin. (1), precum și următoarele:

a) pașaportul părintelui cetățean străin/părinților cetățeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original și în fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare;

b) certificatul de căsătorie al părinților copilului și traducerea legalizată a acestuia, dacă părinții sunt căsătoriți; originalul certificatului și traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6).

(3) În situația în care ambii părinți au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și d), precum și următoarele:

a) certificatul de naștere al mamei și actul de identitate al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de mamă;

b) actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinții copilului.

(4) Actele de identitate ale părinților și, după caz, al declarantului se restituie imediat după confruntarea datelor, păstrându-se fotocopii ale actelor de identitate ale părinților și ale certificatului de căsătorie.

(5) În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților.

(6) C.N.P. se atribuie doar copiilor cetățeni români. Doctrină (1)

(7) În cazul în care părinții poartă nume de familie diferite sau există neconcordanță între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii și cel declarat, înregistrarea nașterii se face în baza declarației scrise, semnată de ambii părinți, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului. Doctrină (1)

(8) Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la numele de familie și prenumele copilului, primarul unității administrativ-teritoriale la care se înregistrează nașterea stabilește, prin dispoziție, numele de familie și prenumele copilului.

(9) Prevederile alin. (8) se aplică și în cazul în care ofițerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, în conformitate cu art. 18alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, iar părinții nu vor să opteze pentru un alt prenume.

(10) În cazul în care părinții poartă nume de familie diferite, iar unul dintre aceștia este în imposibilitate de a-și manifesta voința cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului, înregistrarea nașterii se face în baza declarației celuilalt părinte.

(11) În cazul în care părinții au domicilii diferite, părintele care declară nașterea va da o declarație cu privire la domiciliul copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Când declarația nașterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute la art. 29, dar înăuntrul unui an de la data nașterii, înregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, respectiv a șefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României, dată pe declarația scrisă. În cuprinsul declarației se menționează motivul întârzierii.

(2) Dacă declarația a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, actul de naștere se întocmește în baza hotărârii judecătorești, definitive și irevocabile, privind încuviințarea înregistrării tardive, care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării.

(3) La solicitarea instanțelor judecătorești învestite cu soluționarea acțiunii privind înregistrarea tardivă a nașterii, când persoana a depășit vârsta de un an, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. efectuează următoarele verificări:

a) în registrele de stare civilă, curente și speciale, ale localității în care s-a născut persoana;

b) în evidențele unității sanitare unde s-a produs nașterea sau ale medicului de familie, în situația în care nașterea a avut loc la domiciliu;

c) în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., în evidențele Direcției Generale de Pașapoarte, denumită în continuare D.G.P., și, după caz, ale serviciului cazier judiciar, statistică și evidențe operative.

(4) Pentru înregistrarea tardivă a nașterii persoanelor care au depășit vârsta de 14 ani, se efectuează verificările prevăzute la alin. (3), precum și verificări la adresele la care aceștia declară că au locuit, prin unitățile de poliție.

(5) Persoanele care au depășit vârsta de 14 ani dau o declarație, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20, la care anexează două fotografii mărimea 3/4 cm.

(6) Părinții sau reprezentantul legal ai/al persoanei care a împlinit vârsta de 14 ani completează declarații, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 21, în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă.

(7) Ofițerul de stare civilă/Personalul cu atribuții de stare civilă verifică corectitudinea datelor înscrise în declarație de persoana care a împlinit vârsta de 14 ani, stabilește dacă fizionomia acestuia corespunde cu fotografiile anexate și aplică cele două fotografii astfel: una pe declarația persoanei care a împlinit vârsta de 14 ani și alta pe cea a părinților sau a reprezentantului legal.

(8) Rezultatul verificărilor se consemnează, detaliat, într-un referat care stă la baza întocmirii comunicării ce urmează a fi transmisă instanței judecătorești; în comunicarea către instanța judecătorească se menționează concluziile S.P.C.L.E.P. cu privire la temeinicia sau netemeinicia cererii, precum și datele de stare civilă care au fost stabilite în urma verificărilor astfel încât, în dispozitivul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, să fie cuprinse toate datele necesare întocmirii actului de naștere.

(9) Materialele obținute cu ocazia verificărilor se clasează la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P.

Art. 32. -

(1) Dispozițiile art. 30 și 31 sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul în care nașterea unui cetățean român s-a produs în străinătate, dar nu a fost înregistrată ori a fost înregistrată cu date nereale și se solicită înregistrarea nașterii în țară.

(2) Întocmirea actului de naștere se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria în raza căreia are domiciliul/sediul unul dintre părinți/instituția interesată, în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; pentru a stabili dacă nașterea a fost sau nu înregistrată în străinătate, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, în baza documentelor depuse și a declarațiilor date în formă autentică, solicită D.E.P.A.B.D. efectuarea de verificări, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul consular, denumit în continuare M.A.E. - D.C.

(3) În cazul în care nașterea unui cetățean român s-a produs în străinătate, dar a fost înregistrată cu date nereale, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, prin verificările pe care le întreprinde, stabilește în ce anume constă neconcordanța dintre datele consemnate în actul înregistrat și datele de identificare reale ale părinților copilului, pe bază de documente și declarații date în formă autentică ale persoanelor care pot da relații, inclusiv ale părinților copilului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) și (3), referatul se transmite instanței judecătorești numai după primirea avizului D.E.P.A.B.D.

(5) Dacă părinții sau reprezentantul legal au procurat certificatul, prin M.A.E. - D.C., iar în urma verificărilor s-a stabilit că nașterea a fost înregistrată corect în străinătate, se parcurge procedura prevăzută la art. 44 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.

(6) Hotărârea judecătorească prin care s-a încuviințat înregistrarea tardivă a nașterii produse în străinătate, rămasă definitivă și irevocabilă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, se înregistrează la primăria locului de domiciliu al părinților copilului.

Art. 33. -

Întocmirea actului de naștere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare se face, în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ale primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul.

Art. 34. -

(1) Întocmirea actului de naștere pentru copilul găsit se face în baza următoarelor documente:

a) declarația scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unității administrativ- teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul;

b) procesul-verbal întocmit și semnat de reprezentantul unității de poliție competente, de medic și de reprezentantul S.P.A.S.;

c) dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22;

d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului și a vârstei aproximative ale copilului.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b) se înregistrează la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care urmează să înregistreze nașterea și cuprinde următoarele date:

a) anul, luna și ziua când a fost găsit copilul;

b) sexul copilului;

c) locul și împrejurările în care a fost găsit copilul;

d) numele de familie, prenumele și domiciliul persoanei care l-a găsit, precum și, după caz, ale martorilor;

e) denumirea și adresa instituției sau numele persoanei căreia i-a fost încredințat copilul;

f) vârsta copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii și zilei de naștere, chiar dacă acestea sunt aproximative;

g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliție pentru identificarea mamei.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care persoana găsită, și a cărei naștere nu a fost înregistrată, are vârsta mai mare de 18 ani.

Art. 35. -

Întocmirea actului de naștere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate se face în baza următoarelor documente:

a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al maternității; Modificări (1)

b) certificatul medical constatator al nașterii;

c) dispoziția de plasament în regim de urgență;

d) comunicarea poliției cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;

e) dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului;

f) declarația de înregistrare a nașterii.

Art. 36. -

(1) Actul de naștere privind copilul găsit/părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare se completează numai la rubricile referitoare la copil, respectiv cu datele care rezultă din certificatul constatator al nașterii ori cu cele stabilite de organele de poliție; rubricile referitoare la părinți nu se completează.

(2) La rubrica "mențiuni" se înscrie textul: "actul a fost întocmit în baza procesului-verbal nr. .............. din ..................., din care rezultă că a fost găsit de/părăsit la ............................., cu domiciliul/sediul în .................................., str. ....................... nr. ..............., și încredințat................................................".

Art. 37. -

(1) În situația în care, ulterior înregistrării nașterii, au fost identificați părinții ori copilul este recunoscut de mamă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată nașterea copilului găsit/părăsit de mamă în maternitate solicită instanței judecătorești anularea actului de naștere.

(2) După anularea actului, se face o nouă înregistrare la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde s-a născut copilul; dacă mama copilului declară că a fost înregistrată nașterea și dovedește acest fapt, nu se mai întocmește un nou act de naștere.

Art. 38. -

(1) Când mama declară că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, dă o declarație scrisă în acest sens, iar înregistrarea nașterii se face numai după ce personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei competente a stabilit datele referitoare la soț, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie și din verificările în R.N.E.P.

(2) Dacă mama declară că nu este căsătorită, în urma verificărilor prevăzute la alin. (1), copilul se înregistrează cu numele de familie al mamei, iar rubricile referitoare la "tată" nu se completează.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care declarația este făcută de o altă persoană.

Art. 39. -

(1) În situația în care copilul născut viu a decedat și nașterea nu a fost înregistrată, se înregistrează mai întâi nașterea și apoi decesul.

(2) În cazul în care ofițerul de stare civilă care înregistrează decesul nu are competența teritorială pentru întocmirea actului de naștere trimite S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei competente să întocmească actul de naștere, declarația motivată a persoanei care a solicitat înregistrarea decesului, împreună cu certificatul medical constatator al nașterii, și comunică datele referitoare la deces, pentru înscrierea mențiunii.

(3) Întocmirea actului de naștere se face cu aprobarea primarului, dacă nașterea s-a produs în interiorul termenului de un an; la cerere, se eliberează certificat de naștere, cu mențiunea de deces. Modificări (1)

(4) În toate cazurile de înregistrare a nașterii se aplică prevederile art. 30 și 31. Modificări (1)

Art. 40. -

(1) Pentru copilul născut mort se întocmește numai actul de naștere; în acest caz, nu se completează rubricile privind "prenumele", "cetățenia" și "codul numeric personal", iar în rubrica "din care rezultă că s-a născut un copil ....................." se înscrie cuvântul "mort".

(2) La cerere, în baza actului, se eliberează certificat de naștere cu mențiunea "COPIL NĂSCUT MORT", precum și adeverința de înhumare/incinerare, fapt despre care se precizează pe fila verso a certificatului medical constatator al nașterii. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a
Înregistrarea căsătoriei

Art. 41. -

(1) Declarația de căsătorie, care face parte din dosarul întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23, se face personal, de către viitorii soți, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre ei și se publică în ziua în care a fost primită, prin afișare, în extras, în condițiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, unde cetățenii români domiciliați în străinătate pot depune declarația de căsătorie.

(3) În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ- teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

(4) Persoanele arestate sau condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul măsurii arestării și executării pedepsei pot depune declarația de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se găsește sediul arestului/penitenciarului, care va fi și competentă să o încheie, cu respectarea prevederilor alin. (1), indiferent de domiciliul sau reședința viitorilor soți.

Art. 42. -

(1) Odată cu declarația de căsătorie viitorii soți prezintă următoarele acte:

a) documentul cu care se face dovada identității, în original și în copie;

b) certificatul de naștere, în original și în copie;

c) certificatul medical privind starea sănătății, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituții medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României trebuie să conțină toate rubricile și să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz;

d) documente, în original și în copii, traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

(2) Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) certificatul de despărțenie sau de divorț, eliberat în perioada 1951-1960;

b) certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei;

c) sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțul pronunțat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(3) Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului soț.

(4) Dovada identității se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) pentru cetățenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;

b) pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spațiului Economic European - documentul de identitate sau pașaportul emise de statul aparținător;

c) pentru apatrizi - pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporară sau permanentă, după caz.

(5) Cetățenii străini din statele terțe fac dovada identității cu pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.

(6) Cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România fac dovada identității cu următoarele documente:

a) document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951;

b) documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară - protecție umanitară condiționată. Modificări (1)

(7) Cetățenii străini solicitanți de azil în România fac dovada identității cu pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.

(8) Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.

(9) Următoarele categorii de documente de identitate ale cetățenilor străini nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României:

a) documentul temporar de identitate, pentru solicitanții de azil, care are înscrisă mențiunea "IDENTITATE DECLARATĂ";

b) documentul care face dovada statutului de tolerat;

c) decizia de returnare.

(10) În situația în care ofițerul de stare civilă delegat are suspiciuni cu privire la autenticitatea datelor înscrise în documentele de identitate și de călătorie prezentate de către viitorul soț cetățean străin, este obligat să solicite relații, în scris, la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare O.R.I., sau la formațiunile sale teritoriale, dacă documente sunt emise de această instituție, cu privire la identitatea solicitanților și autenticitatea documentelor prezentate. Modificări (1)

(11) Documentele prezentate de cetățenii străini, eliberate de statele ai căror cetățeni sunt, vor fi legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6).

Art. 43. -

Ofițerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declarația de căsătorie cu documentele prezentate, iar semnarea declarației se face în prezența sa.

Art. 44. -

(1) Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:

a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, precum și documente justificative în susținerea cererii;

b) încuviințarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atribuții consulare pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declarației de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25;

c) aprobarea președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, prevăzute de art. 6 alin. 2 și art. 7 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul familiei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26;

d) declarație, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27, din care să rezulte că cei 2 soți nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;

e) avizul medical, dovada încuviințării părinților ori, după caz, a tutorelui și autorizarea D.G.P.C. pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de vârstă, prevăzute de art. 4 alin. (2) din Codul familiei; Modificări (1)

f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetățean străin cu un cetățean român, din care să rezulte că primul îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu completările ulterioare;

g) documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conținut, termenul de valabilitate, pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepție de la prevederile lit. f);

h) declarația dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin sau apatrid, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România; pentru apatrizi, legea națională este legea statului în care își au domiciliul sau, după caz, reședința; Modificări (1)

i) procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuți, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28; Modificări (1)

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) și g) vor fi însoțite de declarații notariale ale viitorilor soți din care să rezulte că îndeplinesc condițiile necesare încheierii căsătoriei în România.

(3) Cetățenilor statelor care nu pot prezenta dovada menționată la alin. (1) lit. f) întrucât ambasada statului al cărui cetățean este nu mai eliberează un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autoritățile locale competente ale statelor respective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de către misiunile diplomatice ale acestora acreditate în România.

Art. 45. -

(1) În situația încheierii căsătoriei în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de vârstă, minorul care dorește să se căsătorească face o cerere la D.G.P.C. de la locul de domiciliu în vederea obținerii autorizării prevăzute la art. 4 alin. (2) din Codul familiei; cererea trebuie să fie însoțită de o copie, legalizată sau certificată de ofițerul de stare civilă, de pe certificatul de naștere, ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară de la domiciliul solicitantului și avizul dat de medic. Modificări (1)

(2) Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviințării părinților ori, după caz, a tutorelui și autorizării D.G.P.C.; avizul medical nu înlătură prezentarea certificatelor medicale privind starea sănătății prevăzute de art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Art. 46. -

(1) Încuviințarea căsătoriei minorilor de către părinți ori, după caz, de către tutore se face printr-o declarație dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declarația de căsătorie; dacă părinții ori, după caz, tutorele locuiesc/locuiește în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviințarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declarație pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani. Doctrină (1)

(2) În situația în care numai unul dintre părinți încuviințează căsătoria minorului, iar celălalt refuză, instanța judecătorească decide ținând seama de interesul superior al copilului.

(3) În cazul în care părinții sunt divorțați, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul ambilor părinți.

Art. 47. -

Când viitorii soți au locul nașterii în România și se legitimează cu documente de identitate eliberate de autoritățile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naștere și documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naștere, a mențiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primește declarația de căsătorie.

Art. 48. -

(1) Odată cu depunerea declarației sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soți declară, în fața ofițerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispozițiilor Codului familiei.

(2) Dacă înțelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declarației, dar înainte de a se încheia căsătoria, această înțelegere se consemnează într-o declarație scrisă care se anexează la declarația inițială.

Art. 49. -

(1) Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.

(2) În cazul prevăzut de art. 41 alin. (4), termenul de 10 zile se socotește de la data de când s-a primit declarația la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.

(3) Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soți impune aceasta, numai cu aprobarea primarului în România, consulului sau diplomatului cu atribuții consulare în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României; documentele justificative se păstrează la dosarul de căsătorie.

(4) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu aprobarea primarului în România, consulului sau diplomatului cu atribuții consulare în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru situații temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sănătății viitorilor soți; în cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soți sunt obligați să obțină și să depună certificate medicale valabile.

Art. 50. -

(1) Oficierea căsătoriei se face în limba română de către ofițerul de stare civilă într-o încăpere corespunzător amenajată, având o ținută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfășura, la cerere, și în limba maternă a persoanelor care urmează să se căsătorească, dacă ofițerul de stare civilă cunoaște limba respectivă.

(2) La oficierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă este obligat să poarte eșarfa, în culorile drapelului național român, așezată pe umărul stâng, cu banda albastră în sus.

Art. 51. -

(1) După luarea consimțământului viitorilor soți, liber și deplin exprimat, în fața a 2 martori, ofițerul de stare civilă îi declară căsătoriți, le citește dispozițiile Codului familiei privind drepturile și obligațiile soților și întocmește, de îndată, actul de căsătorie.

(2) Actul de căsătorie se semnează de către soți, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, de către ofițerul de stare civilă și de către martori.

(3) În rubrica "Văzând că publicația cerută de lege s-a efectuat în termen și că nu s-a făcut opoziție la această căsătorie, în temeiul consimțământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soți, noi ...................................., ofițer de stare civilă, am încheiat prezentul act de căsătorie", se înscriu numele și prenumele celui care a oficiat căsătoria.

Art. 52. -

(1) Ofițerul de stare civilă nu poate încheia căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerințele legii.

(2) Refuzul privind încheierea căsătoriei se consemnează într-un proces-verbal motivat, întocmit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 29, în două exemplare, dintre care unul se înmânează persoanelor care intenționau să se căsătorească.

Art. 53. -

(1) După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.

(2) În situația persoanelor deținătoare de buletine de identitate sau cărți de identitate provizorii, în actul de identitate al soțului care prin căsătorie își schimbă numele de familie se aplică ștampila cu următorul conținut: "Schimbat numele din .................... în ......................, prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat până la .....................".

SECȚIUNEA a 5-a
Înregistrarea decesului
Modificări (1)

Art. 54. -

(1) Actul de deces se întocmește la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

(2) Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația. Modificări (1)

Art. 55. -

(1) Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele acte:

a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

b) certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;

c) actul de identitate al decedatului;

d) livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat;

e) fotocopia actului de identitate al declarantului.

(2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului.

(3) După întocmirea actului de deces, pe certificatul de naștere și/sau căsătorie, după caz, se aplică mențiunea "Decedat act. nr. .............. din ...................... înregistrat la Primăria ....................".

Art. 56. -

Ofițerul de stare civilă este obligat să rețină actul de identitate al celui decedat și să-l anuleze. Cartea de identitate se anulează prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, iar în cazul buletinului de identitate și al cărții de identitate provizorii se aplică, pe prima pagină, respectiv pe verso-ul documentului, ștampila cu următorul conținut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., înregistrat la Primăria .............., județul ...............".

Art. 57. -

(1) În termen de 10 zile de la data înregistrării decesului, ofițerul de stare civilă are obligația să trimită actele de identitate ale persoanelor decedate sau declarațiile prevăzute la art. 55 alin. (2), cu adresă scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30, la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ- teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.

(2) În cazul decesului unui cetățean străin, pașaportul, actul de identitate, permisul de ședere permanentă sau permisul de ședere temporară se înaintează de îndată, cu adresă, structurii teritoriale a O.R.I., împreună cu un extras de pe actul de deces.

(3) Dacă documentele prevăzute la alin. (2) nu s-au depus, la structura teritorială a O.R.I. se înaintează extrasul pentru uz oficial după actul de deces, împreună cu declarația motivată a declarantului.

(4) În cazul transcrierii/înscrierii certificatelor/extraselor de deces procurate din străinătate, ofițerul de stare civilă are obligația de a transmite extras pentru uz oficial de pe actul de deces S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ- teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.

Art. 58. -

În actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ................", se înscrie cu majuscule de tipar cauza decesului prevăzută la lit. c) și d) din certificatul medical constatator al decesului.

Art. 59. - Modificări (1)

(1) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului și a dovezii eliberate de poliție sau de parchet, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 31, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

(3) În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii.

Art. 60. -

(1) Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit, în baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de poliție sau de parchet și a procesului-verbal întocmit de medicul legist, care cuprinde:

a) vârsta și sexul;

b) data și locul unde a fost găsit cadavrul;

c) data și cauza decesului.

(2) Pe marginea actului de deces se face următoarea mențiune: "Cadavru cu identitate necunoscută. Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de ........................................, cu nr. .................. din ...................".

(3) Dacă, ulterior întocmirii actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută, parchetul sau poliția stabilește identitatea cadavrului, pe baza comunicării făcute de acestea, datele privind identitatea se înscriu, prin mențiune, pe actul respectiv; mențiunea se comunică S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare actul de naștere al persoanei identificate.

(4) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat actul de deces transmite un extras de deces pentru uz oficial, cu toate mențiunile existente pe marginea actului, la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.

Art. 61. -

(1) Ofițerul de stare civilă care înregistrează un act de deces este obligat să comunice acest fapt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unde se păstrează actul de naștere - exemplarul I al celui decedat.

(2) După efectuarea mențiunii de deces în exemplarul I al registrului de naștere, ofițerul de stare civilă este obligat să trimită comunicarea de mențiune la:

a) structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. București - D.S.C., pentru operarea în registrul de naștere - exemplarul II; Modificări (1)

b) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unde s-a încheiat căsătoria.

(3) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care are în păstrare actul de căsătorie trimite comunicarea de mențiune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care are în păstrare actul de naștere al soțului supraviețuitor, pentru înscrierea mențiunilor corespunzătoare pe marginea acestuia.

Art. 62. -

(1) După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 32, făcând mențiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nașterii celui născut mort.

(2) Duplicatul adeverinței de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale care a eliberat adeverința.

(3) Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetățean român ori de origine română al cărui deces s-a produs în străinătate se face pe baza adeverinței eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea, la cererea scrisă a persoanei interesate, la care se anexează copia certificatului de deces, după caz, tradusă în limba română și autentificată.

(4) Când decesul cetățeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică ori la oficiul consular de carieră al României, adeverința de înhumare sau de incinerare se eliberează în baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorități, în condițiile prevăzute la alin. (3).

(5) Dacă decesul unui cetățean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în țară, eliberarea adeverinței de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevăzută la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(6) Când decesul nu a fost înregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverința de înhumare ori incinerare se eliberează numai cu aprobarea parchetului.

Art. 63. -

(1) În actul de deces, întocmit ca urmare a unei hotărâri judecătorești declarative de moarte, definitivă și irevocabilă, se înscriu datele de stare civilă și data decesului, așa cum rezultă din această hotărâre; întocmirea actului de deces, în acest caz, se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria competentă, din oficiu ori la cererea persoanei interesate, potrivit art. 42 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat decesul, în condițiile prevăzute la alin. (1), trimite comunicare la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu al persoanei decedate.

(3) În cazul în care în cuprinsul hotărârii judecătorești declarative de moarte nu este precizat domiciliul decedatului și nu poate fi stabilit prin verificări, la rubrica "Domiciliu" se înscrie localitatea de domiciliu din actul de naștere; comunicarea de deces se transmite la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu astfel stabilit.

Art. 64. -

În cazul în care locul decesului este pe teritoriul altui stat, pentru procurarea din străinătate a actului respectiv se indică solicitantului să se adreseze direct M.A.E. - D.C., conform art. 162; în cazuri deosebite, când nu există persoane interesate în procurarea documentului, certificatul sau extrasul, pentru uz administrativ, se obține prin intermediul D.E.P.A.B.D. Modificări (1)

Art. 65. -

(1) În vederea declarării judecătorești a dispariției sau a morții unei persoane, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sesizată efectuează următoarele activități:

a) verifică datele persoanei în R.N.E.P., precum și în evidențele D.G.P.;

b) solicită informații de la ultimul loc de domiciliu și de la ultimul loc de muncă, precum și de la persoanele care pot da relații cu privire la împrejurările în care s-au produs dispariția sau moartea ori despre data ultimelor știri/date privind persoana;

c) verifică la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care are în păstrare actul de naștere, precum și la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria ultimului loc de domiciliu, în anul în care se presupune că a dispărut/decedat și următorii 5 ani, pentru a stabili dacă pe marginea actului de naștere sau de căsătorie există mențiunea de deces;

d) comunică instanței judecătorești datele rezultate din verificări;

e) urmărește modul de soluționare și, în caz de admitere a acțiunii, în baza extrasului de deces pentru uz oficial primit de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat decesul, informează D.E.P.A.B.D.

(2) Cu adresă scrisă, D.E.P.A.B.D. comunică despre înregistrarea decesului Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R.

SECȚIUNEA a 6-a
Înregistrarea nașterii, căsătoriei sau decesului în cazul în care are loc în tren, pe o navă ori o aeronavă

Art. 66. -

(1) Dacă nașterea sau decesul are loc în tren, pe o navă ori aeronavă, sau într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii care nu depășește granițele statului român, înregistrarea nașterii ori a decesului se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale a locului de coborâre ori de debarcare.

(2) Nu pot fi încheiate căsătorii în timpul unei călătorii în interiorul granițelor țării, în tren, pe o navă ori o aeronavă.

Art. 67. -

(1) În cazul în care nașterea, căsătoria sau decesul are loc pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, înregistrarea se face de către comandantul navei, în jurnalul de bord.

(2) Dacă nașterea sau decesul are loc pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara spațiului aerian al României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei, în carnetul de drum.

Art. 68. -

Prevederile prezentului capitol referitoare la actele și condițiile necesare înregistrării nașterii, căsătoriei sau decesului se aplică în mod corespunzător și în cazul înregistrării nașterii, căsătoriei ori decesului pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, sau pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara spațiului aerian al României.

Art. 69. -

(1) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum vor cuprinde datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum și semnăturile cerute de lege, acestea făcând dovada evenimentului până la întocmirea actului de stare civilă.

(2) Comandantul navei sau aeronavei eliberează persoanelor îndreptățite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar în termen de 30 de zile de la sosirea în țară înaintează, prin căpitănia portului, respectiv comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului București, denumită în continuare D.S.C. - Sector 1, care va întocmi actul de stare civilă și va elibera certificatul corespunzător. Doctrină (1)

(3) Comandanții de nave pot proceda la încheierea unei căsătorii, în afara apelor teritoriale ale României, cu condiția ca viitorii soți să fie cetățeni români, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea comandantului, conform prevederilor art. 49 alin. (4).

(5) În timpul călătoriei ce depășește apele teritoriale române, comandanții de nave nu pot încheia căsătoria între un cetățean străin și un cetățean român, precum și între cetățenii străini care se află pe navă, chiar dacă viitorii soți ar avea dovezile cerute de lege.

SECȚIUNEA a 7-a
Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în străinătate

Art. 70. - Doctrină (1)

(1) Actele de stare civilă privind cetățenii români aflați în străinătate, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe măsura completării lor, la D.S.C. - Sector 1, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-au întocmit actele.

(2) Actele de stare civilă - exemplarul I se arhivează la D.S.C. - Sector 1, care trimite comunicări de mențiuni pentru actele de naștere și, după caz, de căsătorie și operează pe ele mențiunile ce se primesc ulterior; la cerere, eliberează persoanelor îndreptățite certificate de stare civilă.

Art. 71. -

(1) Registrele de stare civilă - exemplarul II se trimit la D.G.E.P.M. București - D.S.C. în termen de 30 de zile de la data la care toate actele au fost completate. Modificări (1)

(2) La primirea registrelor - exemplarul II, acestea se confruntă cu exemplarul I, aflat la D.S.C. - Sector 1, în scopul operării în ele a mențiunilor existente pe marginea actelor - exemplarul I.

Art. 72. -

(1) Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

(2) Cererile de transcriere care se depun la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului se aprobă de către primari, după ce s-a obținut avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.

(3) Cererile înregistrate la serviciile de stare civilă ale sectoarelor municipiului București se avizează în prealabil de către șeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

(4) Cererile privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

(5) După înregistrarea cererii, se efectuează verificări urmând a se stabili:

a) dacă titularul certificatului sau extrasului de naștere, căsătorie ori deces este cetățean român; verificările se efectuează la D.G.P. sau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

b) dacă mai există un alt act transcris sau reconstituit în țară; verificările se efectuează în registrele de stare civilă aflate în păstrare și, după caz, la S.P.C.L.E.P. sau la primăria domiciliilor avute anterior, până la data înregistrării actului de către autoritățile străine;

c) dacă S.P.C.L.E.P/primăria unității administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea are competență teritorială privind aprobarea transcrierii, în cazul cetățenilor care se legitimează cu pașaport sau titlu de călătorie; verificările se efectuează la structura de evidență din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu declarat de solicitant.

(6) Documentele administrative emise de autoritățile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum și traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

Art. 73. -

(1) Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33, se adresează primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își are domiciliul titularul certificatului/extrasului și se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6).

(2) Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinții au domicilii diferite în țară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.

(3) Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naștere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinți în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinți.

(4) Pentru cetățenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului București, cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

(5) Persoanele care redobândesc cetățenia română și fac această dovadă cu Certificatul de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la S.P.C.L.E.P./primăria unității administrativ- teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de renunțarea la cetățenia română.

(6) În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceștia își au domiciliul.

(7) În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligația să dispună verificări și la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată.

(8) Persoanele care fac dovada cetățeniei române cu Certificatul de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la D.S.C. - Sector 1; persoanele care dobândesc cetățenia română și fac dovada domiciliului în România cu permis de ședere permanentă eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de ședere.

Art. 74. -

(1) Cererea de transcriere este însoțită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine, în original, fotocopie și traducere legalizată, precum și, după caz, de următoarele documente:

a) fotocopii ale certificatelor de naștere și de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau pașaportului, după caz;

b) declarații notariale, din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români, sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soților după căsătorie;

c) declarație din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naștere al copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 34, în cazul în care părinții acestuia au domicilii diferite;

d) declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.

(2) În cazul în care titularul certificatului sau extrasului de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să facă dovada cetățeniei române, întrucât a plecat din țară odată cu părinții, în perioada minorității sale, se efectuează verificări la D.G.P., iar în cazul în care solicitantul nu s-a născut în România, primăria competentă să transcrie certificatul efectuează verificări la D.G.P.

(3) În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele.

(4) Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.

(5) În situația în care se stabilește că în certificatul sau extrasul eliberat de autoritățile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanță cu cele înscrise în registrele de stare civilă române și R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autoritățile străine emitente.

Art. 75. -

(1) După înregistrare, cererea de transcriere se înaintează S.P.C.J.E.P., împreună cu referatul ce conține rezultatul verificărilor, din care să rezulte că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române, precum și cu documentele menționate la art. 73 și 74.

(2) În cazul transcrierii certificatului de deces, verificările se vor referi atât la solicitant, cât și la decedat.

(3) După verificarea documentelor, S.P.C.J.E.P. restituie întreaga documentație, împreună cu avizul prealabil, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 36, S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei unității administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea.

Art. 76. -

(1) La primirea avizului de la S.P.C.J.E.P., ofițerul de stare civilă delegat prezintă primarului referatul însoțit de cererea de aprobare a transcrierii certificatului sau extrasului de stare civilă, potrivit modelului prevăzut de anexa nr. 37 și documentele menționate la art. 73 și 74.

(2) În baza aprobării cererii de transcriere, precum și a documentelor depuse de solicitant și a evidențelor proprii, ofițerul de stare civilă delegat întocmește actul de stare civilă și eliberează certificatul corespunzător persoanei îndreptățite.

(3) După înregistrarea actului de stare civilă, cererea solicitantului, referatul cu rezultatul verificărilor, avizat de către S.P.C.J.E.P., aprobarea primarului, procura autentică, fotocopia și traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de stare civilă se păstrează în arhiva proprie a primăriei; originalul certificatului sau extrasului de stare civilă se restituie solicitantului.

(4) Este interzisă transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate fără avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. și fără aprobarea primarului.

Art. 77. -

În cazul respingerii cererii de transcriere de către primar, ca urmare a avizului negativ dat de către S.P.C.J.E.P., documentele depuse se restituie solicitantului, comunicându-se motivul respingerii.

Art. 78. -

Căsătoriile încheiate în străinătate și desfăcute prin divorț se înscriu numai prin mențiune, pe marginea actului de naștere; cererea, însoțită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie și traducere legalizată, precum și sentința de divorț, în original, fotocopie și traducere legalizată, autentificate conform prevederilor art. 72 alin. (6), se adresează primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naștere și se înaintează, spre aprobare, D.E.P.A.B.D.

Art. 79. -

Este interzisă înscrierea mențiunilor primite din străinătate fără aprobarea D.E.P.A.B.D.

Art. 80. -

(1) Cetățenii români aflați în străinătate pot solicita înscrierea care îi privește în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reședință; înscrierea se face cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.

(2) Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române, prevăzută în anexa nr. 33, se depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României din țara unde a fost făcută înregistrarea în prealabil ori din țara aflată în circumscripția consulară respectivă.

(3) Cererea și declarația, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35, vor fi însoțite de documentele prevăzute la art. 74.

Art. 81. -

Cererea se înregistrează într-un registru de intrare-ieșire special întocmit, înscriindu-se numărul pe aceasta. Dispozițiile privind transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă se aplică în mod corespunzător.

Art. 82. -

(1) Înscrierea se face în aceleași registre în care se înregistrează în mod obișnuit actele sau faptele de stare civilă ale cetățenilor români petrecute în străinătate; la rubrica "Mențiuni" se înscrie textul: "ACT ÎNSCRIS, în baza certificatului de ................................ nr. ................. din .............., eliberat de autoritățile .......................................... și a aprobării șefului misiunii diplomatice/oficiului consular, numărul .............../.......... data"; rubricile privind "Numărul" și "Data" aprobării sunt cele din registrul de intrare-ieșire prevăzut la art. 81.

(2) În baza actului de stare civilă, înscris în registrele de stare civilă române de la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, se eliberează certificatul de stare civilă.

(3) Procedura înscrierii se aplică și certificatelor de stare civilă ale cetățenilor români înregistrate la autoritățile străine, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme; înscrierea se face numai la misiunea diplomatică ce funcționează în statul care a emis certificatul/extrasul ce urmează a fi înscris.

Art. 83. -

(1) Pentru înscrierea în registrele de stare civilă ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României a certificatelor de naștere, cererea va fi făcută de unul dintre părinți, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, asistat de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.

(2) Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de căsătorie, cererea va fi făcută de soțul cetățean român, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială; întocmirea actului se va face numai în condițiile în care s-a stabilit că soțul cetățean român are înscrise în registrele de stare civilă române toate modificările intervenite în statutul civil; dovada se face prezentând certificatul de naștere sau, după caz, de căsătorie, cu toate mențiunile înscrise, eliberat de autoritățile din țară.

(3) Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptățită.

(4) Procura specială trebuie să fie apostilată sau legalizată de autoritatea competentă, conform practicii locale.

Art. 84. -

(1) Cetățenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localități care au aparținut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita, potrivit legii, întocmirea actelor de stare civilă la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își are domiciliul solicitantul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găsește în păstrarea direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale/Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale.

(2) Transcrierea extraselor prevăzute la alin. (1) se face cu aprobarea primarului, în condițiile prezentei metodologii.

CAPITOLUL III Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă

SECȚIUNEA 1 Despre mențiuni

Art. 85. -

Pe marginea actelor de naștere, de căsătorie și de deces se înscriu, după caz, mențiunile prevăzute în anexa nr. 38; în situația în care, pentru operarea unei mențiuni, nu există text corespondent în anexa nr. 38, aceasta se înscrie cu avizul D.E.P.A.B.D.

Art. 86. -

(1) Ofițerul de stare civilă care înregistrează acte de stare civilă care atrag după sine efectuarea de mențiuni pe alte acte de stare civilă trimite comunicări de mențiuni, pentru a fi operate pe marginea actelor de naștere - exemplarul I.

(2) În cazul în care exemplarul I al actelor de naștere, de căsătorie sau de deces ale unei persoane a fost întocmit și se află în păstrarea aceluiași S.P.C.L.E.P sau a aceleiași primării, ofițerul de stare civilă operează mențiunea corespunzătoare pe marginea acestuia, după care întocmește și trimite comunicarea de mențiune la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, după caz, D.G.E.P.M. București - D.S.C., care are în păstrare registrele de stare civilă - exemplarul II. Modificări (1)

Art. 87. -

Ofițerul de stare civilă care primește dispoziții administrative, sentințe judecătorești sau declarații de recunoaștere a unor copii născuți în afara căsătoriei, care atrag efectuarea de mențiuni, operează, pe marginea actului de stare civilă din exemplarul I al registrului, mențiunea respectivă, apoi întocmește și trimite comunicare de mențiune structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, după caz, D.G.E.P.M. București - D.S.C., respectiv direcțiilor județene/Direcției Municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, în situația în care acestea din urmă au în păstrare registrele de stare civilă - exemplarul II. Modificări (1)

Art. 88. -

Comunicările de mențiuni pentru registrele de stare civilă - exemplarele I și II se întocmesc pe formularele prevăzute în anexa nr. 39 și se expediază, în termen de 10 zile, cu respectarea următoarelor reguli:

a) pe documentele primare, care au stat la baza înregistrărilor, se înscrie următorul text: "Trimis comunicare de mențiune la .........................., cu nr. .................. din .................." și se semnează;

b) formularul se semnează de către ofițerul de stare civilă, după care se aplică sigiliul și se completează cu numărul sub care s-a înregistrat comunicarea de mențiune.

Art. 89. -

(1) Ofițerul de stare civilă care primește comunicarea de mențiune o înregistrează în registrul de intrare- ieșire, după care operează mențiunea pe exemplarul I al registrului de stare civilă; pe comunicare se înscrie următorul text: "Operat mențiunea, numărul actului/anul, data operării, semnătura ofițerului de stare civilă"; efectuarea înscrierii mențiunii se consemnează în registrul de intrare-ieșire, prin înscrierea următorului text: "Operat mențiunea, actul numărul ................/anul".

(2) După înscrierea mențiunii pe exemplarul I al registrului cu acte de stare civilă, se trimite comunicare de mențiune la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C., care are în păstrare exemplarul II al registrului. Modificări (1)

(3) În cazul în care exemplarul II al registrului nu a fost predat, nefiind încheiat, operarea mențiunii se face și în acesta, iar comunicarea se trimite structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. București - D.S.C., pentru arhivare. Modificări (1)

(4) În situația în care exemplarul I al registrului de stare civilă este distrus sau pierdut, comunicările de mențiune se expediază pentru a fi operate pe exemplarul II al registrului; în comunicare se face mențiunea că pe actul de stare civilă exemplarul I nu s-a operat, registrul fiind distrus sau pierdut.

(5) În cazul în care lipsește și registrul de stare civilă exemplarul II, despre aceasta se menționează pe comunicare, după care se arhivează în dosarul pentru comunicări neoperabile, până la reconstituirea actului.

Art. 90. -

Comunicările de mențiuni se arhivează, după înscrierea acestora pe exemplarele I și II ale registrelor de stare civilă; pentru mențiunile neoperabile se ține o evidență separată.

Art. 91. -

(1) Ofițerul de stare civilă care constată că datele de stare civilă din comunicarea de mențiune nu corespund cu cele din actul pe care urmează a se înscrie mențiunea restituie motivat comunicarea primăriei de la care a primit-o.

(2) La primirea adresei de restituire a comunicării, pentru mențiunea ce nu poate fi înscrisă pe actul de stare civilă indicat, ofițerul de stare civilă verifică actul întocmit, pentru a stabili dacă nu a fost greșit completată comunicarea.

(3) În cazul în care ofițerul de stare civilă constată ca s-a comis o greșeală în completarea comunicării de mențiune, se trimite o nouă comunicare, cu datele exacte.

(4) Când ofițerul de stare civilă constată că în completarea comunicării de mențiune nu s-au comis greșeli, acesta face verificări pentru stabilirea cauzei neconcordanțelor și pentru clarificarea situației.

(5) Dacă, în urma verificărilor făcute, nu s-a stabilit cauza neconcordanțelor, documentația rezultată se înaintează S.P.C.J.E.P., pentru extinderea verificărilor.

Art. 92. -

În cazul în care se constată că mențiunile nu s-au efectuat în termenele legale, acestea se efectuează din oficiu, pe baza înregistrărilor existente în registrele de stare civilă sau se solicită comunicările de mențiuni autorităților emitente.

Art. 93. -

(1) Atunci când se primesc, direct din străinătate, comunicări de mențiuni, acestea se operează numai cu aprobarea D.E.P.A.B.D., cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2).

(2) Înscrierea în actele de stare civilă a unor hotărâri străine, care se referă la statutul civil al cetățenilor români, se face după recunoașterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluționa cererea de recunoaștere, respectiv tribunalul de pe raza județului unde își are sau a avut domiciliul persoana interesată, fără avizul D.E.P.A.B.D.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria competentă și va fi însoțită de hotărârea străină și traducerea acesteia, în fotocopie, hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă și irevocabilă, în original, precum și orice alte documente necesare înscrierii mențiunii. Jurisprudență, Proceduri (1)

(3) În situațiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D., de către primăria competentă, însoțită de actul original, fotocopie și traducerea legalizată a acestuia, în limba română, legalizată conform prevederilor art. 72 alin. (6). Proceduri (1)

(4) Mențiunile trimise de D.E.P.A.B.D. se operează așa cum au fost formulate în comunicarea scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 40.

Art. 94. -

Pentru registrele de stare civilă pe care le au în păstrare, direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale/Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale le/îi revin atribuțiile prevăzute în prezentul capitol.

SECȚIUNEA a 2-a
Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

Art. 95. -

Înscrierea mențiunii de stabilire a filiației pe actul de naștere și, după caz, de căsătorie și de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, în baza actului de recunoaștere sau a hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.

Art. 96. -

(1) Recunoașterea făcută la înregistrarea nașterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează:

a) prin declarația scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41, dată în fața ofițerului de stare civilă;

b) prin înscris autentic, în fața notarului public sau a instanței judecătorești;

c) prin testament.

(2) Declarația de recunoaștere a unui copil din afara căsătoriei autentificată se poate depune, după înregistrarea nașterii, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu, care o va trimite la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ- teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut, pentru a se face mențiunea de recunoaștere pe marginea actului respectiv; declarația de recunoaștere făcută de un cetățean străin se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut.

(3) În cazul recunoașterii prin testament, persoana interesată depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu o copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprinzând textul prin care se face recunoașterea; dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) Mențiunea de recunoaștere poate fi înscrisă și din oficiu, în baza comunicării biroului notarial care a efectuat autentificarea declarației sau a testamentului.

Art. 97. -

(1) Înscrierea hotărârilor judecătorești, definitive și irevocabile, privind stabilirea paternității, contestarea recunoașterii, încuviințarea purtării numelui sau de tăgăduire a paternității ori contestarea filiației față de mamă se face, la cererea persoanelor interesate, prin mențiune pe marginea actului de naștere al titularului acestuia.

(2) În situația în care ulterior, prin hotărâre definitivă și irevocabilă, s-a încuviințat purtarea numelui de familie al părintelui față de care s-a stabilit filiația, mențiunea se înscrie și pe actele de naștere ale copiilor minori ai acestuia, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora.

(3) După operarea mențiunii de recunoaștere, de contestare a recunoașterii, de stabilire a filiației sau de tăgăduire a paternității ori de contestare a filiației față de mamă, se retrage certificatul de naștere și se eliberează alt certificat, cu noile date de stare civilă.

SECȚIUNEA a 3-a
Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției

Art. 98. -

(1) În cazul adopției, de către cetățeni români cu domiciliul în țară, se întocmește un nou act de naștere, de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituției de ocrotire în îngrijirea căreia se găsește adoptatul.

(2) În situația în care adoptatorii sunt cetățeni străini ori cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, noul act de naștere se întocmește de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale de la domiciliul celui adoptat sau pe raza căreia se află sediul instituției de ocrotire, în cazul copiilor aflați în îngrijirea acesteia.

(3) Dacă adoptatul este cetățean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naștere se întocmește de către D.S.C. - Sector 1.

(4) În noul act de naștere întocmit, rubrica "Locul nașterii" se completează cu denumirea unității administrativ-teritoriale unde își are sediul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unde se întocmește actul, iar rubricile privind părinții se completează cu numele și prenumele adoptatorilor.

(5) În toate cazurile, se retrage certificatul de naștere inițial și se expediază, spre anulare, emitentului.

(6) După întocmirea noului act de naștere, se trimite comunicarea de mențiune S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrat primul act de naștere al celui adoptat, care, după operarea mențiunii, la rubrica "Certificate eliberate", înscrie următorul text: "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT".

(7) Adopțiile cu efecte restrânse, aprobate anterior adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1997 privind regimul juridic al adopției, se înscriu în baza deciziilor fostelor comitete executive ale consiliilor populare și a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin mențiune pe marginea actului de naștere al celui adoptat și, după caz, pe actul de căsătorie.

Art. 99 . -

La întocmirea noilor acte de naștere, ca urmare a adopției, se ține seama de următoarele:

a) pentru întocmirea actului de naștere ca urmare a adopției sunt necesare următoarele documente: hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a încuviințat adopția, actele de identitate sau pașapoartele părinților adoptatori, certificatul de căsătorie al adoptatorilor, după caz;

b) dacă persoana care adoptă este căsătorită cu mama firească a adoptatului, respectiv cu tatăl firesc, rubrica din actul de naștere privind "Numele de familie al mamei", respectiv "Numele de familie al tatălui", se completează cu numele de familie obținut prin căsătorie;

c) dacă persoana care dorește să adopte este căsătorită, în noul act de naștere se completează numai rubricile privind pe tată/mamă, iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează; dacă ulterior celălalt soț adoptă, se întocmește un nou act de naștere;

d) în cazul în care adopția este făcută de o persoană necăsătorită, rubrica privind tatăl/mama copilului se completează cu numele și prenumele celui/celei care a adoptat;

e) dacă cei care adoptă sunt căsătoriți și poartă nume diferite în căsătorie, numele de familie al copilului va fi cel stabilit prin sentința judecătorească de încuviințare a adopției.

Art. 100. -

(1) Adopțiile încuviințate în străinătate privind persoane ale căror acte de naștere și, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin mențiune, dacă la data încuviințării adopției acestea nu aveau cetățenie română, în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

(2) Adopțiile încuviințate în străinătate privind cetățenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naștere la D.S.C. - Sector 1, în baza documentelor eliberate de autoritățile străine, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3).

(3) Adopțiile înregistrate la alte oficii de stare civilă decât cel prevăzut la alin. (2) sunt și rămân valabile.

Art. 101. -

Mențiunea privind adopția se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, pe actul de căsătorie și pe actele de naștere ale copiilor săi minori; în cazul copiilor majori, se înscrie numai la cererea acestora.

Art. 102. - Modele (1)

(1) Anularea sau desfacerea adopției, dispuse prin hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, se înscrie prin mențiune.

(2) În aceste cazuri, pe actul de naștere întocmit în urma adopției, la rubrica "Certificate eliberate", se înscrie textul "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT".

(3) După operarea acestor mențiuni, S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere în urma adopției comunică anularea sau desfacerea adopției la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale unde a fost întocmit primul act de naștere, care, la rândul său, operează mențiunea pe marginea actului de naștere și anulează textul înscris la rubrica "Certificate eliberate" cu o linie orizontală trasată cu cerneală roșie; după efectuarea acestor operațiuni, actul de naștere întocmit anterior adopției rămâne valabil.

(4) Dacă pe marginea actului de naștere întocmit în urma adopției există mențiune de căsătorie, se comunică la locul înregistrării actului inițial și mențiunea de căsătorie, pentru a fi operată pe marginea acelui act; la locul înregistrării căsătoriei se comunică mențiunea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39.

SECȚIUNEA a 4-a
Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei

Art. 103. -

(1) Înscrierea divorțului se face din oficiu, prin mențiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătorești, definitivă și irevocabilă, comunicată de instanța judecătorească; de asemenea, înscrierea divorțului se face și la cererea oricăruia dintre foștii soți, care depune copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă.

(2) Înscrierea divorțului pronunțat în străinătate privind un cetățean român se face numai după ce hotărârea străină, definitivă și irevocabilă, a fost recunoscută de către tribunalul competent, conform prevederilor art. 166 și 170 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

(3) Sentințele judecătorești de desfacere a căsătoriei rămase definitive din perioada 1 martie 1948-7 octombrie 1966 și neînscrise sau neînregistrate se înscriu, la cererea celor interesați, prin mențiune pe marginea actului de căsătorie.

(4) Sentințele de divorț rămase definitive în perioada 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, dacă nu au fost înscrise pe actele de căsătorie, la cererea soților care au obținut divorțul, în termen de două luni de la rămânerea lor definitivă, nu se vor lua în considerare, hotărârile rămânând fără efect.

(5) În cazul în care divorțul a fost pronunțat în străinătate, iar din sentința de divorț nu reiese numele pe care soții îl vor purta după divorț, se solicită declarații pe propria răspundere din partea acestora, autentificate, sau numai a soțului care solicită înscrierea mențiunii de divorț, după caz, din care să rezulte numele pe care aceștia/acesta doresc/dorește să îl poarte în urma divorțului.

(6) Pentru înscrierea mențiunii privind divorțul, ofițerul de stare civilă, care primește hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, înscrie pe actul de căsătorie mențiunea corespunzătoare, precum și pe cele de naștere, pentru situația în care S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale are în păstrare ambele acte de naștere ale foștilor soți; în caz contrar, trimite comunicări de mențiuni către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriilor unităților administrativ-teritoriale care păstrează exemplarul I al actelor de naștere ale foștilor soți.

Art. 104. - Jurisprudență

(1) Declararea nulității ori anularea căsătoriei se înscrie prin mențiune pe actul de căsătorie și pe cele de naștere ale foștilor soți, exemplarul I și II, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.

(2) Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris mențiunea de divorț, de declarare a nulității sau de anulare a căsătoriei se transmite, în termen de 10 zile la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.

(3) În adresa de înaintare se menționează, pe lângă datele de identificare a soților, domiciliul avut - atât la data încheierii căsătoriei, cât și la data pronunțării divorțului sau a anulării căsătoriei -, precum și numărul hotărârii judecătorești, data și instanța care a pronunțat-o.

Art. 105. - Doctrină (1)

Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți se înscrie prin mențiune pe actul de căsătorie și pe cel de naștere al soțului supraviețuitor, pe baza comunicării primite de la ofițerul de stare civilă care a înscris mențiunea de deces pe actul de naștere al decedatului; în același mod se înscriu și mențiunile privind anularea unei hotărâri declarative de moarte ori de rectificare a datei morții; comunicările de mențiuni se transmit în termen de 10 zile S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.

SECȚIUNEA a 5-a
Înscrierea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă

Art. 106. - Doctrină (1), Proceduri (1)

(1) Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ- teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocațială; în cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la D.S.C. - Sector 1.

(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinții săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinți, celălalt părinte va da o declarație, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.

(3) La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 42, ofițerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială și, după caz, dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 43.

(4) Când se constată că dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori soluționarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri, acesta se restituie cu indicațiile corespunzătoare.

(5) Dacă cererea se încadrează în prevederile legale, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia, ofițerul de stare civilă o înaintează, împreună cu toate actele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu orice alte documente depuse în susținere, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. competent pentru efectuarea verificărilor.

(6) Rezultatul verificărilor, care se efectuează în termen de 30 de zile, se consemnează într-un referat, semnat de șeful S.P.C.L.E.P.; referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei, proveniența numelui actual și a celui solicitat, motivele reale rezultate din verificări, precum și propuneri asupra oportunității aprobării sau respingerii cererii.

(7) Cererea de schimbare a numelui, împreună cu referatul prevăzut la alin. (6), actele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 41/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, dacă este cazul, cu opozițiile, se înaintează de către S.P.C.L.E.P. către S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C. Modificări (1)

(8) S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M - București, prin structura de stare civilă/Direcția de Stare Civilă, verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și, după analizarea temeiniciei cererii, precum și a opozițiilor făcute, printr-un referat semnat de șeful serviciului/directorul executiv, propune, motivat, președintelui consiliului județean, respectiv primarului general al municipiului București emiterea dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea dosarului. Modificări (1)

(9) Dosarele incomplete se restituie S.P.C.L.E.P. pentru completare, iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui pe cale administrativă se restituie cu precizarea procedurii de urmat.

Art. 107. -

(1) Copiile dispoziției de schimbare a numelui de familie sau prenumelui, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 44, primite de la autoritatea care a încuviințat schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui, se păstrează de S.P.C.L.E.P., respectiv de primăria unității administrativ- teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, timp de 60 de zile, socotite de la data aducerii la cunoștința acestuia, urmând ca, în caz de neprezentare, să fie restituite organului emitent.

(2) După înștiințarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui și/sau a prenumelui privind emiterea dispoziției de aprobare a cererii, acesteia i se solicită:

a) certificatele de naștere, de căsătorie, precum și cele de naștere ale copiilor minori, în original;

b) dovada achitării taxei de schimbare a numelui;

c) cereri individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă, potrivit schimbării de nume obținute prin dispoziție.

(3) Un exemplar al dispoziției de aprobare se înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea actualizării evidenței schimbărilor de nume pe cale administrativă; pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispozițiilor la D.E.P.A.B.D.

Art. 108. -

La depunerea actelor prevăzute la art. 107 alin. (2), se procedează astfel:

a) se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate;

b) se înmânează solicitantului copia dispoziției de schimbare a numelui de familie și/sau prenumelui, iar dovada de primire, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 45, împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui, se înaintează la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M București - D.S.C.; Modificări (2)

c) se trimite câte o copie a dispoziției de schimbare a numelui de familie sau prenumelui S.P.C.L.E.P sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale a locului de naștere, de căsătorie și, după caz, de naștere a copiilor minori, pentru înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă respective; concomitent, pe baza cererii lor, se solicită certificate de naștere sau de căsătorie, după caz, iar certificatele de stare civilă retrase se anulează;

d) la primirea certificatului de stare civilă, acesta se înmânează solicitantului, iar cartea de identitate se anulează prin tăierea colțului în care este înscris termenul de valabilitate, titularul fiind informat cu privire la obligația prezentării la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în termen de 15 zile, pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate; dacă actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate, aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ștampilei cu următorul conținut: "Schimbat numele de familie/prenumele din .................. în ............... . Actul de identitate va fi schimbat până la data de ................ ."

Art. 109. -

S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale a locului de naștere sau de căsătorie care primește dispoziția de aprobare a schimbării numelui și/sau prenumelui și adresa prin care se solicită certificatul de stare civilă efectuează, pe marginea actului respectiv, mențiunea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, după care completează un nou certificat, pe care îl trimite, în termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ- teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.

Art. 110. -

(1) Înscrierea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui se face pe actul de naștere și, după caz, de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui, la cererea acesteia.

(2) În cazul în care persoana care și-a schimbat numele de familie și/sau prenumele are copii minori, dar nu a solicitat și schimbarea numelui de familie al acestora, se va opera mențiunea despre schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui părintelui pe actele de naștere ale acestora, întocmindu-se și comunicările de modificări pentru mențiuni în evidența persoanelor; dacă persoana care și-a schimbat numele de familie și/sau prenumele are copii cu vârsta de peste 18 ani, operarea mențiunii se face numai la cererea acestora, cu aprobarea S.P.C.J.E.P/D.G.E.P.M. București - D.S.C.; pentru deciziile emise până la data de 31 martie 2005, operarea mențiunii se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D. Modificări (1)

Art. 111. -

Pentru înscrierea mențiunii de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui, la cererea persoanei în cauză, se pot înmâna acesteia documentele prevăzute la art. 108 lit. c), după ce în prealabil se îndeplinesc procedurile prevăzute la art.108 lit. a) și b); la prezentarea adresei, ofițerul de stare civilă operează, pe actul respectiv, mențiunea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, după care eliberează certificatul de stare civilă.

Art. 112. -

(1) Deciziile de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui emise de Ministerul Justiției până la 31 decembrie 1950, precum și sentințele judecătorești prin care s-a încuviințat redobândirea numelui, ce nu au fost înregistrate și pentru care se solicită înscrierea, se trimit D.E.P.A.B.D., pentru încuviințarea înscrierii mențiunii.

(2) În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui și/sau a prenumelui emise până la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.E.P.A.B.D., însoțite de timbrul fiscal corespunzător. Modificări (1)

(3) În cazul în care se solicită copii de pe dispoziția de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, emisă începând cu data de 1 aprilie 2005, cererile respective se depun la serviciul de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. emitent.

Art. 113. -

(1) Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei decizii/dispoziții administrative sau ca urmare a modificării intervenite în străinătate, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naștere.

(2) Pentru persoanele căsătorite/divorțate care și-au păstrat, în urma căsătoriei/divorțului, numele de familie dobândit la naștere, decizia/dispoziția emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naștere și nu are efect asupra numelui de familie aparținând titularului actului, dobândit la naștere.

(3) Dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziția, cât și cu certificatul de naștere eliberat cu mențiuni.

Art. 114. - Doctrină (1)

După operarea mențiunii de schimbare a numelui pe marginea actelor de stare civilă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale care operează mențiunea transmite comunicări Direcției cazier judiciar statistică și evidențe operative din cadrul I.G.P.R, D.G.P. și Direcției generale a finanțelor publice județene/a municipiului București a locului de domiciliu.

SECȚIUNEA a 6-a
Înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

Art. 115. -

(1) Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea - prin mențiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât și la cele referitoare la părinții săi.

(2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă.

(3) Cererea pentru înscrierea mențiunii se aprobă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 69, de către primarul unității administrativ-teritoriale, care are în păstrare registrele.

(4) Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori și asupra celuilalt soț, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă își dă consimțământul.

(5) Dacă soții nu se înțeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, se procedează conform art. 30 alin. (8).

Art. 116. -

(1) Pe baza aprobării se efectuează mențiune pe marginea actului de stare civilă și se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reține și se anulează.

(2) Dacă ofițerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă, acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de notarul public.

SECȚIUNEA a 7-a
Înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinătate

Art. 117. -

(1) Schimbarea numelui și/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naștere și de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin mențiune pe marginea actelor de stare civilă, cu respectarea prevederilor art. 93. Jurisprudență

(2) Documentele administrative sau judecătorești în baza cărora s-a dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condițiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. 72 alin. (6).

(3) Cererea de înscriere a mențiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ- teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocațială, și este însoțită de următoarele documente:

a) documentul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, emis de autoritățile străine, în original și în fotocopie;

b) traducerea legalizată a documentului, în original și în fotocopie;

c) fotocopia certificatului de naștere și/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea mențiunii;

d) fotocopia pașaportului emis de autoritățile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate.

Art. 118. -

(1) Cetățenii români aflați în străinătate, în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume - în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică ori hotărâri judecătorești care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din țară -, pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reședință, cerere însoțită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.

(2) Când schimbarea numelui și/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ, acesta, alături de celelalte documente prevăzute la art. 117 alin. (3), se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reședință, în vederea înscrierii mențiunii.

(3) La înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate, precum și la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. 113 alin. (1) și (2).

(4) M.A.E. - D.C. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, însoțită de întreaga documentație, cu privire la înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă. Modificări (1)

(5) D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea mențiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, și le transmite, prin M.A.E. - D.C., care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente. Modificări (2)

SECȚIUNEA a 8-a
Înscrierea mențiunilor privind acordarea sau renunțarea la cetățenia română

Art. 119. -

(1) Mențiunile privind acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenia română, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 46-48, se înscriu pe marginea actelor de stare civilă în baza comunicărilor trimise de către D.E.P.A.B.D. structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.

(2) În cazul în care mențiunile prevăzute la alin. (1) nu se pot înscrie, se restituie comunicarea, în termen de 3 zile, la D.E.P.A.B.D., arătându-se motivele pentru care nu s-a putut înscrie mențiunea.

(3) După efectuarea mențiunii în exemplarul II al registrului de nașteri și, dacă este cazul, și în cel de căsătorie, partea a doua a comunicării primite de la D.E.P.A.B.D. se trimite S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ- teritoriale care are în păstrare exemplarul I al actului de naștere.

(4) În cazul în care pe actul de naștere - exemplarul I există o mențiune privind căsătoria titularului, ofițerul de stare civilă are obligația de a întocmi comunicarea de mențiune, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39, pe care o trimite S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care are în păstrare exemplarul I al actului de căsătorie; după efectuarea mențiunii pe actul de căsătorie, ofițerul de stare civilă trimite comunicarea de mențiune structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru operarea mențiunii și în exemplarul II.

Art. 120. -

(1) Autoritatea Națională pentru Cetățenie trimite D.E.P.A.B.D., la începutul lunii următoare celei în care persoanele în cauză au depus jurământul de credință, următoarele comunicări:

a) tabelul privind persoanele care au dobândit ori au redobândit cetățenia română, în condițiile prevăzute la art. 8-10 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată;

b) tabelul privind persoanele care au renunțat la cetățenia română, prin aprobarea renunțării la aceasta, în conformitate cu prevederile art. 25 și 27 din Legea nr. 21/1991, republicată.

(2) Pe baza datelor din registrele de stare civilă referitoare la cetățenia română a titularului sau a părinților săi nu se eliberează certificate ori adeverințe care să ateste cetățenia.

CAPITOLUL IV Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

Art. 121. - Doctrină (1)

(1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 49, se adresează primăriei unității administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, în cazurile prevăzute la art. 55 lit. a) și art. 56 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Cererea de reconstituire a unui act de stare civilă se adresează S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei din cadrul unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul prevăzut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Actele reconstituite pot fi completate sau rectificate în cazuri temeinic justificate.

Art. 122. -

(1) Ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care primește cererea o înregistrează și o prezintă, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant și un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, primarului unității administrativ-teritoriale, care este obligat să soluționeze cererea, cu avizul S.P.C.J.E.P.

(2) În toate cazurile, ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. stabilește dacă actul de stare civilă nu a fost întocmit ori dacă registrul de stare civilă a fost pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte.

(3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (2), ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. verifică înregistrările din registrele de stare civilă curente, pe o perioadă de minimum 5 ani înainte și după anul declarat de solicitant, precum și toate înregistrările speciale, începând cu anul 1949. După caz, se solicită verificări și în registrele de stare civilă speciale - exemplarul I din perioada anilor 1951-1957, care au fost întocmite la fostele sfaturi populare raionale, aflate în păstrarea primăriilor unităților administrativ-teritoriale care au fost reședință de raion.

(4) Verificările se efectuează în exemplarele I și II ale registrelor de stare civilă, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal.

(5) În situația în care registrul de stare civilă se află în păstrarea direcțiilor județene/a municipiului București ale/a Arhivelor Naționale, se solicită acestora să efectueze verificări în arhivele pe care le dețin.

Art. 123. -

(1) După semnarea dispoziției de către primar, întocmită potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 50-52, aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la emitere; în caz de admitere, i se pune în vedere să solicite înregistrarea dispoziției.

(2) Dacă solicitantul sau o altă persoană interesată contestă dispoziția de respingere a cererii la instanța judecătorească în a cărei rază teritorială își are sediul S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria competentă, iar prin sentința definitivă și irevocabilă se admite cererea, ofițerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale primește declarația cetățeanului, la care atașează o copie legalizată a sentinței judecătorești, procedând ca și în cazul în care cererea a fost admisă prin dispoziție a primarului.

(3) Dispozițiile de admitere a cererii de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unor acte de stare civilă se înregistrează, pe baza declarațiilor scrise, în registrele de naștere, de căsătorie ori de deces, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale competente.

(4) În cazul prevăzut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, actul reconstituit se întocmește de ofițerul de stare civilă de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăria unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.

(5) Dacă înregistrarea ulterioară urmează să se facă la un alt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la altă primărie decât cea la care s-a primit cererea, ofițerul de stare civilă trimite declarația solicitantului, a cărui semnătură o certifică după identificare, primăriei competente să întocmească actul; concomitent, se solicită certificatul de stare civilă și un exemplar al dispoziției de admitere a cererii.

Art. 124. - Doctrină (1)

(1) În cazul cererilor cetățenilor străini sau ale persoanelor fără cetățenie care își au domiciliul în România, adresate primăriilor unităților administrativ-teritoriale, referitoare la reconstituirea ori întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă, ofițerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care urmează a înregistra actul va efectua verificările prevăzute de art. 122. Reviste (1)

(2) Structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea unde urmează a se înregistra actul de stare civilă stabilește dacă au fost efectuate verificările necesare, precum și dacă dosarul este constituit cu documentele justificative și procedează la confruntarea datelor din dosar cu cele obținute în urma verificărilor proprii; în baza acestora, întocmește referatul cu propuneri privind avizul ce urmează a fi comunicat de către S.P.C.J.E.P. la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată cererea, în vederea emiterii de către primar a dispoziției corespunzătoare.

CAPITOLUL V Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

Art. 125. - Doctrină (1)

(1) Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(2) Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; în funcție de rezultatul verificărilor, se emit dispoziții de admitere sau de respingere. Doctrină (1)

Art. 126. - Jurisprudență

(1) În cazul anulării, modificării sau al completării actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora, sesizarea instanței judecătorești se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. ori de către parchet; cererea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului și a concluziilor procurorului.

(2) Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civilă formulate de cetățenii români cu domiciliul în străinătate și de cetățenii străini se adresează Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului București, iar competența efectuării verificărilor revine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza căruia aceștia și-au ales domiciliul pentru citare.

(3) Actul de sesizare a instanței judecătorești va fi însoțit de extrase de pe actul în cauză, exemplarele I și II, cu toate mențiunile existente în acestea.

Art. 127. -

(1) Anularea se poate cere în cazul când: Doctrină (1)

a) actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător;

b) actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale respective;

c) faptul sau actul de stare civilă nu există;

d) nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă;

e) mențiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă;

f) mențiunea a fost înscrisă cu un text greșit.

(2) Anularea actului de stare civilă ori a unei mențiuni se face prin bararea acestora cu două linii, în diagonală, respectiv "X", trasate cu cerneală roșie, și înscrierea, în rubrica "Mențiuni", a numărului și a datei hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, precum și a denumirii instanței care a pronunțat-o.

(3) Prin modificarea actelor de stare civilă se înțelege înscrierea unor mențiuni privitoare la statutul civil al titularului, așa cum sunt descrise în cap. III. Doctrină (1)

(4) Completările se înscriu, în întregime, cu cerneală roșie.

Art. 128. -

(1) Verificările ce se efectuează în cazul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă sau/și a mențiunilor înscrise pe acestea trebuie să stabilească temeinicia cererii solicitantului; în acest scop, se verifică actul de stare civilă care face obiectul acțiunii, pentru a stabili dacă la întocmirea acestuia s-a comis o eroare și în ce constă aceasta, precum și actele de stare civilă ale petiționarului și, după caz, ale părinților săi, prezentate în motivarea cererii.

(2) În referatul prin care se comunică instanței judecătorești rezultatul verificărilor se menționează în ce constă eroarea sau omisiunea, datele reale ce urmează a fi reținute în sentință ori procedura de urmat, în cazul în care cererea nu face obiectul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea.

(3) Referatul cu rezultatul verificărilor se întocmește de șeful structurii de stare civilă și se semnează de șeful S.P.C.L.E.P.

Art. 129. - Doctrină (1)

(1) În cazul rectificării actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora, cererea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 53, însoțită de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se soluționează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziției prevăzute la art. 125 alin. (2); aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii.

(2) Ofițerul de stare civilă care primește cererea o înregistrează și o prezintă primarului, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant și un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, după ce în prealabil referatul a fost avizat de către S.P.C.J.E.P.

(3) În situația în care cererea de rectificare a unui act de stare civilă se depune la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, aceasta se înaintează, de îndată, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă.

(4) La primirea cererii și a documentelor justificative, ofițerul de stare civilă identifică actul de stare civilă care se solicită a fi rectificat și procedează conform alin. (2); după emiterea dispoziției prevăzute la art. 125 alin. (2), o expediază, împreună cu certificatul de stare civilă, completat corect, ca urmare a rectificării actului, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale de la care a primit cererea.

(5) Ofițerul de stare civilă care primește dispoziția, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 54, prin care s-a aprobat rectificarea actului, în vederea eliberării certificatului de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, pe bază de semnătură; certificatul de stare civilă anterior se retrage și se transmite instituției emitente, în vederea anulării și a efectuării mențiunii corespunzătoare pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".

(6) Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate se rectifică numai în următoarele situații:

a) când eroarea se datorează autorităților locale străine care au înregistrat inițial actul și persoana interesată prezintă documentul eliberat de autoritățile străine, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3);

b) când eroarea se datorează ofițerului de stare civilă care a înscris/a transcris actul;

c) când eroarea se datorează traducerii prezentate.

(7) Prevederile art. 128 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 130. - Doctrină (1)

(1) Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă și se face prin bararea textului greșit cu o linie orizontală și înscrierea, cu cerneală roșie, deasupra, a noului text.

(2) La rubrica "Mențiuni" se înscriu numărul și data dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care a emis-o, precum și conținutul rectificării.

(3) Dispoziția prevăzută la art. 125 alin. (2) poate fi contestată la instanța judecătorească în a cărei rază teritorială își are sediul autoritatea emitentă, în condițiile legii.

CAPITOLUL VI Atribuirea, înscrierea și gestionarea C.N.P.

Art. 131. -

(1) La înregistrarea nașterii în registrele de stare civilă, persoanei fizice, cetățean român, i se atribuie un C.N.P., astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Atribuirea C.N.P. se face pe baza datelor înscrise în actul de naștere referitoare la sex și la data nașterii.

(3) C.N.P. atribuit unei persoane nu poate fi schimbat decât în cazurile în care se modifică, potrivit legii, datele despre sex și data nașterii ori când a fost atribuit în mod eronat; la întocmirea unui nou act de naștere, ca urmare a adopției cu efecte depline, se preia C.N.P. atribuit anterior.

Art. 132. -

(1) Modificarea C.N.P. atribuit sau înscris greșit în actele de stare civilă se face, la cererea persoanei în cauză sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, numai cu avizul S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea de domiciliu și cu aprobarea primarului.

(2) Aprobarea se dă pe baza procesului-verbal de constatare a erorii, întocmit de ofițerul de stare civilă; la rubrica "Mențiuni" din actul de stare civilă se înscriu numărul procesului-verbal și data efectuării mențiunii, aplicându-se ștampila cu noul cod, iar C.N.P. atribuit sau înscris greșit se anulează cu o linie orizontală.

(3) Despre atribuirea unui nou C.N.P. se comunică S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu al titularului, prin formularul "Comunicare de înregistrare/modificare", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 55.

(4) Odată ce a fost atribuit unei persoane, C.N.P. rămâne al acesteia, neputând fi atribuit ulterior alteia nici după decesul primei persoane.

Art. 133. -

(1) C.N.P. sunt generate și administrate, prin mijloace informatice, de către D.E.P.A.B.D., care emite și distribuie anual către S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M. București - D.S.C., precum și către M.A.E. - D.C. listele cu C.N.P. precalculate, pentru anul în curs. Modificări (1)

(2) Ofițerii de stare civilă atribuie C.N.P. din listele emise și distribuite anual de către D.E.P.A.B.D. fiecărui punct de atribuire, prin intermediul S.P.C.J.E.P.

(3) Pentru persoanele născute anterior anului în care se înregistrează nașterea, C.N.P. se atribuie din listele corespunzătoare anului de naștere, iar în cazul în care nu există această posibilitate, se solicită, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritorială a D.E.P.A.B.D.

Art. 134. -

(1) Odată cu întocmirea actului de naștere și completarea buletinului statistic al actului de naștere pentru "născuți vii", se extrage din lista cu C.N.P. precalculate primul C.N.P. liber, corespunzător datei de naștere a persoanei și din grupa corespunzătoare sexului, care se va prelua integral în actul de naștere, certificatul de naștere, buletinul statistic și comunicarea de naștere, pentru înregistrarea în R.N.E.P.

(2) În dreptul C.N.P. preluat din listă se menționează numărul actului de naștere și anul înregistrării; C.N.P. atribuit se barează în listă cu o linie orizontală.

(3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se atribuie C.N.P. numai dacă s-au născut vii, chiar dacă la data înregistrării nașterii nu se mai aflau în viață.

Art. 135. -

(1) Cetățenilor români născuți în străinătate C.N.P. li se atribuie astfel:

a) de către D.S.C. - Sector 1, pentru cei născuți în perioada 1 ianuarie 1980-31 decembrie 2003, dacă nașterea a fost înregistrată la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare de carieră ale României din străinătate;

b) de către D.E.P.A.B.D., prin B.J.A.B.D.E.P., la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru persoanele născute în străinătate înainte de 1980, ale căror acte de naștere au fost transcrise în registrele de stare civilă române. C.N.P. atribuit se comunică primăriei unității administrativ- teritoriale/S.P.C.L.E.P. odată cu avizul prealabil privind transcrierea certificatului/extrasului de stare civilă;

c) de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale unde se transcrie actul de naștere, indiferent dacă este vorba despre un cetățean român cu domiciliul în țară sau despre un cetățean român cu domiciliul în străinătate.

(2) În actele și în certificatele de naștere întocmite pentru copiii născuți în străinătate începând cu data de 1 ianuarie 2004 se înscrie C.N.P. din lista repartizată pentru fiecare misiune diplomatică și oficiu consular de carieră al României, înscriindu-se și în fila consulară ce se înaintează D.S.C. - Sector 1; în dreptul C.N.P. preluat din listă, care se barează cu o linie orizontală, se menționează numărul actului de naștere, anul înregistrării și numele copilului.

(3) În cazul înscrierii certificatelor de naștere în registrele de stare civilă românești pentru copiii născuți până la data de 31 decembrie 2003, C.N.P. se atribuie de către D.S.C. - Sector 1 din listele cu C.N.P. precalculate repartizate acesteia din listele corespunzătoare anului de naștere. La cererea persoanei interesate, misiunea diplomatică sau oficiul consular care efectuează înscrierea poate solicita D.E.P.A.B.D. atribuirea C.N.P., urmând să înscrie C.N.P. atribuit în registrele de acte de naștere și pe certificatul de naștere eliberat.

(4) În cazul în care se constată că în certificatul de naștere al unui cetățean este înscris un C.N.P. identic cu al altei persoane, pentru păstrarea coerenței bazelor de date privind evidența persoanei se păstrează C.N.P. pentru persoana posesoare de pașaport, permis de conducere, respectiv carte de identitate, iar pentru cealaltă persoană se solicită S.P.C.L.E.P. un alt C.N.P.

(5) Cetățenii români aflați în străinătate cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. la înregistrarea nașterii sau transcrierea/înscrierea certificatului de naștere străin pot depune cererea de atribuire a C.N.P. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României competentă/competent pentru statul de reședință, care o va înainta spre soluționare D.E.P.A.B.D. Cererea trebuie să fie însoțită de copii ale actului care dovedește cetățenia română și ale certificatului de naștere românesc.

Art. 136. -

(1) În situația în care numărul C.N.P. nu acoperă nevoile de atribuire pentru o anumită zi, se solicită C.N.P., în scris, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritorială a D.E.P.A.B.D.

(2) C.N.P. atribuit potrivit alin. (1) se înscrie în locul corespunzător din lista cu C.N.P. precalculate.

Art. 137. -

(1) La primirea listelor cu C.N.P. precalculate, ofițerul de stare civilă verifică dacă listele aparțin locului de atribuire și dacă acestea conțin toate codurile cuprinse în secvența repartizată.

(2) Listele cu C.N.P. precalculate, îndosariate pe ani, se înregistrează în mod obligatoriu și se păstrează timp de 100 de ani, luându-se măsuri de conservare și de asigurare a securității acestora de către ofițerul de stare civilă.

(3) În situația în care listele cu C.N.P. precalculate din anumiți ani au fost pierdute, acestea nu se mai retipăresc; dacă sunt persoane care solicită atribuirea de C.N.P. din anii pentru care nu mai există listele cu C.N.P. precalculate, acestea se obțin de la structura teritorială a D.E.P.A.B.D.

CAPITOLUL VII Înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menținere a păcii sau în scop umanitar

Art. 138. -

(1) În caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menținere a păcii sau în scop umanitar, actele și faptele de stare civilă ale militarilor și personalului civil din unitățile forțelor armate se înregistrează de ofițerii anume desemnați prin ordin al ministrului apărării naționale ori, după caz, al ministrului administrației și internelor.

(2) Modalitățile de instruire a ofițerilor desemnați și de aprovizionare cu registrele de stare civilă necesare se stabilesc, prin protocol, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D. și celelalte instituții care desfășoară activități prevăzute la alin. (1).

Art. 139. -

Întocmirea actelor de stare civilă se face numai în situația în care în zona de acțiune a unității, subunității, detașamentului nu există:

a) misiuni diplomatice;

b) oficii consulare;

c) autoritatea administrației publice locale a statului în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs nașterea, căsătoria sau decesul.

Art. 140. -

(1) Registrul de stare civilă se vizează pentru deschidere și închidere de către ofițerul de stare civilă militar, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexele nr. 13 și 14.

(2) Regulile privind registrele de stare civilă sunt cele prevăzute în cap. II secțiunea 1.

Art. 141. -

(1) Actele de naștere, de căsătorie și de deces se întocmesc într-un singur exemplar, cu respectarea regulilor prevăzute de prezenta metodologie.

(2) Despre actele și faptele de stare civilă înregistrate se face mențiune și în jurnalul acțiunilor de luptă.

(3) Dispozițiile art. 41 referitoare la înregistrarea căsătoriei se aplică în mod corespunzător.

(4) Aprobările prevăzute la art. 31 alin. (1), art. 44 alin. (1) lit. b), precum și dovada prevăzută la art. 59 alin. (2) se dau și, respectiv, se eliberează de către comandantul unității din care face parte ofițerul de stare civilă militar.

Art. 142. -

(1) Ofițerii de stare civilă militari încheie căsătorii între personalul român, militar și/sau civil, după caz, și, în cazul în care convențiile internaționale sau legislația statului de reședință permit/permite, între un cetățean român și un cetățean străin.

(2) Prin grija ofițerului de stare civilă militar, declarația de căsătorie va fi publicată, prin afișarea în extras, în condițiile legii, în ziua în care a fost primită, la locul special amenajat, prin grija sa.

(3) Căsătoria dintre personalul militar sau civil român și un cetățean străin este permisă numai în condițiile legii.

Art. 143. -

Certificatele de naștere, de căsătorie și de deces se eliberează în condițiile prezentei metodologii.

Art. 144. -

În cazul în care în unitățile militare participante la misiuni de menținere a păcii sau în scop umanitar în străinătate nu există registre și certificate de deces, precum și cerneală specială, întocmirea actului de deces se face de către D.S.C. - Sector 1, în baza extrasului din jurnalul acțiunilor de luptă, a certificatului medical constatator al decesului, a documentului de legitimare sau a declarației scrise a comandantului unității cu privire la identitatea persoanei decedate.

Art. 145. -

(1) În baza actelor de naștere și de căsătorie întocmite se eliberează celor îndreptățiți adeverințe doveditoare; în cazul celor decedați, adeverința se trimite familiei sau aparținătorilor.

(2) Adeverința va cuprinde, obligatoriu, rubricile prevăzute pentru modelul extraselor de naștere, de căsătorie sau de deces, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 56-58, precum și unitatea din care fac parte, după caz, mama copilului, soții și, respectiv, defunctul.

(3) În baza adeverințelor prevăzute la alin. (2) și a mențiunilor făcute în jurnalul acțiunilor de luptă al unității pot fi reconstituite actele de stare civilă pierdute sau distruse.

Art. 146. -

(1) Actele de stare civilă întocmite în afara teritoriului național se trimit în țară, lunar, părții sedentare a unității militare dislocate în teatre de operațiuni, care le înaintează, de îndată, pe bază de adresă, D.S.C. - Sector 1.

(2) Actele de stare civilă întocmite pe teritoriul național în caz de mobilizare sau de război se trimit lunar, pe bază de adresă, D.E.P.A.B.D.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) se transcriu, prin copiere, fără altă formalitate, în registrele curente ale D.S.C. - Sector 1, care eliberează și certificate de stare civilă, la cererea persoanelor îndreptățite.

(4) Actele menționate la alin. (2) se păstrează la D.E.P.A.B.D., până la încetarea mobilizării sau a stării de război, după care se trimit pentru transcriere, prin copiere, în registrele curente ale S.P.C.L.E.P sau, după caz, ale primăriei unității administrativ-teritoriale competente, astfel:

a) actul de naștere al copilului - la domiciliul copilului, stabilit în condițiile legii;

b) actul de căsătorie - la domiciliul soțului sau soției, după caz;

c) actul de deces - la ultimul domiciliu al defunctului.

CAPITOLUL VIII Eliberarea certificatelor de stare civilă

Art. 147. - Reviste (1)

(1) Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptățite, personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6), pe baza înregistrărilor și a mențiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele întocmite de parohii, din cele deținute de primării și de Arhivele Naționale.

(2) Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naștere la cererea părinților sau a reprezentantului legal.

(3) În cazul persoanelor majore neînregistrate la starea civilă, certificatul de naștere se eliberează în baza actului întocmit ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătorești, definitive și irevocabile, prin care s-a dispus înregistrarea tardivă a nașterii, la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a nașterii.

(4) Cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și cetățenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în țară li se eliberează certificate pe baza pașaportului; dacă pașaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări și a pașaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.

(5) Dacă certificatul de stare civilă se solicită prin S.P.C.L.E.P. ori, după caz, prin primăria locului de domiciliu, obligația verificării identității persoanei revine personalului cu atribuții pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primăriei unității administrativ-teritoriale care primește cererea.

Art. 148. -

(1) Certificatele de stare civilă se completează în limba română, ținând seama atât de datele care rezultă din cuprinsul actului din registrul de stare civilă, cât și de modificările ce decurg din mențiunile înscrise ulterior întocmirii acestuia.

(2) La completarea certificatelor de stare civilă se respectă următoarele reguli:

a) la completarea numelui de familie nu se ține seama de cuvintele scrise în paranteză sau de particulele "zis", "recte" ori "născută";

b) cuvintele "sir" și "von", precum și titlurile de noblețe, gradele militare sau confesionale, aflate înaintea numelor de familie nu vor fi preluate;

c) dacă în registrele de stare civilă sunt înscrise expresii ca "văduva lui Popescu Ion", la completarea rubricii "Numele de familie" se înscrie numele de familie al femeii - respectiv "Popescu" -, fără a se face altă mențiune;

d) în cazul când în actul de stare civilă nu este completată rubrica referitoare la numele de familie și prenumele unuia sau ale ambilor părinți, nu se completează nici rubricile corespunzătoare din certificatul de stare civilă;

e) în certificatele de stare civilă care se eliberează de pe acte de naștere întocmite în Transilvania în perioada în care s-a aplicat legea străină, la rubrica "Numele de familie al mamei", în cazul copiilor născuți în timpul căsătoriei, se înscrie numele de familie al tatălui, întrucât, în astfel de cazuri, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscria în registru numele de familie anterior încheierii căsătoriei;

f) în certificatele de naștere care se eliberează celor recunoscuți și apoi legitimați prin căsătoria părinților, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscrie numele de familie dobândit prin căsătorie;

g) rubricile din certificatul de stare civilă care nu se completează se barează cu o linie orizontală;

h) dacă nașterea s-a produs în străinătate, la rubrica "Localitatea" se înscrie localitatea unde s-a născut, iar la rubrica "Județul" se înscrie țara; în același mod se procedează și în cazul rubricilor "Locul încheierii căsătoriei" și "Locul decesului"; la rubrica "Mențiuni" se înscrie, după caz, una dintre sintagmele: "ACT TRANSCRIS", "ACT ÎNSCRIS" ori "ACT RECONSTITUIT";

i) dacă într-un act de stare civilă datele sunt trecute sub forma "13/26 aprilie", respectiv data pe stil vechi și pe stil nou, în certificatul de stare civilă se înscrie ca dată cea de a doua, respectiv 26 aprilie;

j) rubricile referitoare la locul nașterii, locul încheierii și înregistrării căsătoriei și la locul decesului din certificatele de stare civilă se completează cu denumirea actuală, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; astfel se procedează și pentru completarea rubricilor referitoare la județ; în cazul municipiului București, la rubrica "Municipiul" se înscrie "București", iar cuvântul "județ" se barează și se înscrie "sectorul"; completarea tuturor rubricilor din actele și certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română; la rubrica privind emitentul se înscrie denumirea actuală;

k) certificatele de stare civilă se semnează de ofițerul de stare civilă, aplicându-se, pe locul însemnat cu literele "L.S.", sigiliul stării civile, parafa ofițerului de stare civilă și semnătura acestuia.

Art. 149. -

Seria și numărul certificatului, precum și data eliberării acestuia se înscriu, în actele de stare civilă, la rubrica "CERTIFICATE ELIBERATE".

Art. 150. -

(1) La eliberarea certificatelor cu mențiuni, rubricile se completează cu datele înscrise inițial în actele de stare civilă, iar mențiunile se reproduc întocmai; certificatele de stare civilă eliberate anterior se retrag și se anulează.

(2) Pentru stabilirea exactă a numelui copiilor recunoscuți și apoi legitimați prin căsătoria ulterioară a părinților, se va ține seama de următoarele:

a) cei recunoscuți până la 10 iulie 1943 și nelegitimați prin căsătoria ulterioară a părinților poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimați poartă numele tatălui;

b) cei recunoscuți sau legitimați între 10 iulie 1943- 31 ianuarie 1954 poartă numele celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;

c) cei recunoscuți în localitățile din Ardealul de Nord până la 6 martie 1945, dacă nu au fost și legitimați prin căsătorie, poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimați, poartă numele tatălui.

(3) În certificatele de stare civilă nu se înscriu mențiuni referitoare la religia sau naționalitatea titularului/titularilor.

Art. 151. -

(1) Cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleași condiții ca și cetățenilor români.

(2) Dacă titularul actului și-a schimbat numele și/sau prenumele în străinătate, iar această mențiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia pașaportului, precum și fotocopia și traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume.

(3) La rubrica "Mențiuni" din certificatul de stare civilă se înscrie, după caz, "titularul este cetățean ...................." sau "soțul/soția este cetățean .....................".

Art. 152. -

(1) Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul ori cu reședința în străinătate se soluționează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective și, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, de către D.E.P.A.B.D.

(2) La primirea solicitării de la D.E.P.A.B.D., ofițerul de stare civilă identifică actul, completează certificatul de stare civilă, manual sau în sistem informatic, și îl expediază, de îndată, împreună cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate mențiunile existente pe marginea acestuia.

Art. 153. -

(1) Persoanele care au domiciliul în alte localități decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

(2) Ofițerul de stare civilă care primește cererea solicită, în termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare registrul de stare civilă să i se expedieze certificatul de stare civilă; acesta va fi trimis, în plic recomandat, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la primirea cererii, trecând în act, la rubrica "Certificate eliberate", seria și numărul certificatului de stare civilă trimis.

(3) Ofițerul de stare civilă care primește certificatul de stare civilă completat invită solicitantul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnătură.

(4) Dacă, în urma invitațiilor făcute, solicitantul nu se prezintă, iar de la data primirii certificatului de stare civilă au trecut 3 luni, ofițerul de stare civilă restituie certificatul de stare civilă S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei emitente, în vederea anulării și a efectuării mențiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".

Art. 154. -

În cazul în care registrul este distrus parțial, neexistând posibilitatea completării certificatului de stare civilă solicitat, ofițerul de stare civilă solicită S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. București - D.S.C. sau, după caz, direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale/Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale eliberarea unui extras pentru uz oficial, cu toate mențiunile, la primirea căruia întocmește certificatul de stare civilă. Modificări (1)

Art. 155. - Modificări (1)

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59.

Art. 156. -

(1) Atât la primirea cererii, cât și la eliberarea certificatului de stare civilă, ofițerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate sau, după caz, a documentului prevăzut la art. 42 alin. (4) - (7); actul de identitate trebuie să fie în termen de valabilitate.

(2) În situația în care S.P.C.L.E.P. care are în păstrare actul de stare civilă este același cu cel pe raza căruia persoana își are domiciliul, aceasta va depune cererea atât pentru obținerea certificatului de stare civilă, cât și pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Cererea privind eliberarea certificatului de stare civilă va fi transmisă structurii de stare civilă, spre competentă soluționare. Certificatul de stare civilă, transmis în termen de 3 zile structurii de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., va fi înmânat solicitantului odată cu cartea de identitate.

(3) În toate cazurile, pe cerere și pe cotorul certificatului de stare civilă se trece seria și numărul documentului prin care s-a făcut legitimarea declarantului/solicitantului; pentru cazurile prevăzute la alin. (2) seria și numărul se completează după emiterea cărții de identitate.

Art. 157. - Reviste (1)

Certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ștersături, adăugări sau neconcordanțe cu privire la datele înscrise se rețin de către lucrătorii S.P.C.L.E.P. sau de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ- teritoriale și se trimit instituției emitente în vederea anulării și eliberării unui nou certificat de stare civilă.

Art. 158. -

(1) Certificatul de naștere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.

(2) Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum și pentru cei puși sub interdicție, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

(3) Dacă un copil este născut viu și a decedat până la data înregistrării nașterii, la cererea părinților, se eliberează certificatul de naștere, cu mențiunea "DECEDAT", sau numai certificatul de deces.

(4) Certificatele de stare civilă se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6).

Art. 159. -

(1) Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți.

(2) Pentru soțul supraviețuitor sau, în caz de divorț, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu mențiunile corespunzătoare.

Art. 160. -

(1) Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite.

(2) Este interzisă înscrierea cauzei decesului în certificatul de deces, prin mențiune.

Art. 161. -

(1) Odată cu eliberarea certificatului de stare civilă scris cu ortografia limbii materne, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a titularului, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, punându-i în vedere să se prezinte, pentru preschimbarea acesteia, la S.P.C.L.E.P., în termen de 15 zile.

(2) Pentru posesorii de buletin de identitate sau de carte de identitate provizorie, ofițerul de stare civilă aplică ștampila cu următorul conținut: "Eliberat certificatul de stare civilă, în baza art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu numele de familie ........................ și prenumele .............. . Buletinul de identitate/Cartea de identitate provizorie va fi preschimbat(ă) până la ................. .", după care ofițerul de stare civilă delegat semnează, pune data și aplică ștampila.

Art. 162. -

Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluționează de către M.A.E. - D.C. Modificări (1)

Art. 163. -

(1) Ofițerul de stare civilă care întocmește actul de căsătorie sau de deces privind un cetățean străin trimite D.E.P.A.B.D., în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras pentru uz oficial.

(2) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) ofițerul de stare civilă înscrie cetățenia celui în cauză și documentul în baza căruia a fost stabilită.

CAPITOLUL IX Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 164. -

Ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

Art. 165. -

(1) Înregistrarea cererilor de divorț pe cale administrativă se face separat în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț, al cărui model este stabilit în anexa nr. 60.

(2) Numerele de înregistrare se repartizează de către structura de specialitate din cadrul unității administrativ- teritoriale în mod distinct față de cele repartizate pentru alte categorii de cereri.

(3) Evidența certificatelor de divorț eliberate se ține într-un registru al cărui model este stabilit în anexa nr. 61.

SECȚIUNEA a 2-a
Înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă

Art. 166. - Reviste (1)

(1) Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 62. Doctrină (1)

(2) În cererea de divorț fiecare dintre soți declară pe propria răspundere că: Doctrină (1)

a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;

b) nu are copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie sau adoptați împreună cu acesta;

c) nu este pus sub interdicție;

d) nu a mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.

(3) În cererea de divorț soții declară pe propria răspundere:

a) adresa ultimei locuințe comune;

b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

Art. 167. -

(1) La depunerea cererii de divorț, ofițerul de stare civilă delegat solicită soților următoarele documente:

a) certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie;

b) documentele cu care se face dovada identității, în original și copie.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie însoțite și de o declarație dată în fața ofițerului de stare civilă, în situația în care ultima locuință comună declarată potrivit art. 166 alin. (3) lit. a) nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate.

(3) În cazul cetățenilor străini, certificatele de naștere trebuie să îndeplinească cerințele de legalitate prevăzute în convențiile internaționale și tratatele încheiate între România și statele ai căror cetățeni sunt.

(4) În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63. Modificări (1)

(5) După confruntarea datelor din documentele prezentate conform alin. (1) și, după caz, alin. (2) cu datele înscrise în cererea de divorț, ofițerul de stare civilă delegat certifică pentru conformitate copiile depuse, cu excepția certificatului de căsătorie, în cazul căruia se reține originalul.

(6) Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identității solicitanților se verifică de către ofițerul de stare civilă delegat atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț.

Art. 168. -

Dovada identității se poate face de către soți cu unul dintre următoarele documente:

a) pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, pașaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;

b) pentru cetățenii Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European - documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător;

c) pentru apatrizi - pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;

d) pentru cetățenii străini din statele terțe - pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;

e) pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România - documentul de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară - protecție umanitară condiționată; Modificări (1)

f) pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România - pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.

Art. 169. - Doctrină (1)

Ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Art. 170. -

(1) Cererea de divorț este însoțită de documentele prevăzute la art. 167 și se constituie într-un dosar de divorț.

(2) Numerotarea dosarelor de divorț se face cronologic, în ordinea primirii, pe ani calendaristici.

SECȚIUNEA a 3-a
Procedura divorțului pe cale administrativă și eliberarea certificatelor de divorț

Art. 171. -

(1) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat, solicitând soților o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64. Doctrină (1)

(2) În situația în care ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, completează o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 65.

(3) Dispozițiile art. 167 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 172. -

(1) Dacă soții nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut la art. 171 alin. (1), dosarul de divorț se clasează, prin întocmirea unui referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 66.

(2) Dosarul de divorț se clasează în aceleași condiții prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri:

a) dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, potrivit art. 171 alin. (2);

b) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;

c) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;

d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.

(3) Referatul întocmit în condițiile alin. (1) sau (2) se arhivează la dosarul de divorț.

Art. 173. -

(1) Dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 166 alin. (2) și alin. (3) lit. b) și la art. 171 alin. (1), ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eliberează certificatul de divorț, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 67, care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare. Doctrină (1)

(2) Numărul certificatului de divorț este distinct de numărul dosarului de divorț, în ordinea soluționării dosarelor. Data eliberării certificatului de divorț constituie data la care este desfăcută căsătoria.

(3) La data desfacerii căsătoriei, ofițerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soț care își schimbă numele de familie prin divorț, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărților de identitate provizorii și buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea mențiunii "Desfăcut căsătoria cu ................, înregistrată la numărul ......................, prin Certificatul de divorț nr. ........................................ din ........................................... al Primăriei ..........................., județul .......... . Titularul va purta numele de familie ......................... . Actul de identitate va fi preschimbat până la data de .......................... ." Termenul de preschimbare este de 15 zile.

(4) Certificatul de căsătorie reținut la dosarul de divorț se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorț.

Art. 174. -

(1) În vederea realizării evidenței centralizate a certificatelor de divorț, la nivelul D.E.P.A.B.D. se constituie Registrul unic al certificatelor de divorț, care se poate ține și în sistem informatic.

(2) Înainte de eliberarea certificatului de divorț ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soților, ofițerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul direcției județene de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta.

(3) În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru același divorț s-a alocat, din Registrul unic al certificatelor de divorț, număr de certificat la cererea unui alt ofițer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorț.

Art. 175. - Reviste (1)

Certificatul de divorț se întocmește în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părților pe bază de semnătură pe cererea de divorț și în registrul de evidență a certificatelor de divorț, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorț.

Art. 176. -

Pe certificatul de divorț nu se înscriu mențiuni cu privire la motivele divorțului sau culpa soților.

Art. 177. -

(1) În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foștii soți, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

(2) La eliberarea duplicatelor certificatelor de divorț se menționează în partea superioară dreaptă mențiunea "DUPLICAT".

(3) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț, făcându-se mențiuni despre aceasta în dosarul de divorț.

SECȚIUNEA a 4-a
Procedura respingerii cererii de divorț pe cale administrativă

Art. 178. -

În situația în care constată că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părților, ofițerul de stare civilă delegat întocmește un referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 68, prin care propune respingerea cererii de divorț și emiterea unei dispoziții de respingere de către primar.

SECȚIUNEA a 5-a
Înscrierea mențiunilor de divorț și actualizarea R.N.E.P.

Art. 179. -

(1) În cazul în care cererea de divorț se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ- teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, după emiterea certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat înscrie de îndată pe marginea actului de căsătorie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorț nr. ........................... din ....................................... al Primăriei ................................, județul ........................................ . Fostul soț va purta numele de familie ................................................., iar fosta soție numele de familie ............................ ."

(2) În termen de maximum 10 zile de la înscrierea mențiunii prevăzute la alin. (1), ofițerul de stare civilă delegat de la S.P.C.L.E.P sau, după caz, de la primăria unității administrativ- teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite:

a) comunicare de mențiune la exemplarul II al actului de căsătorie și la actele de naștere ale foștilor soți;

b) copia certificatului de divorț la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P de la domiciliul soților, în vederea înregistrării mențiunii în R.N.E.P.

(3) În cazul cetățenilor străini, în același termen stabilit la alin. (2), ofițerul de stare civilă delegat de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite la D.E.P.A.B.D. extras pentru uz oficial de pe actul de căsătorie, cu mențiunea de divorț, însoțit de copia certificatului de divorț.

Art. 180. -

(1) În cazul în care cererea de divorț se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria unității administrativ- teritoriale de la ultima locuință comună a foștilor soți, care nu are în păstrare actul de căsătorie, ofițerul de stare civilă delegat transmite:

a) de îndată, copia certificatului de divorț la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, pentru înscrierea mențiunii de divorț;

b) în termen de maximum 10 zile, copia certificatului de divorț la structura de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul soților, în vederea înregistrării mențiunii în R.N.E.P.

(2) Ofițerul de stare civilă delegat care primește copia certificatului de divorț înscrie de îndată mențiunea corespunzătoare în actul de căsătorie și, în termen de maximum 10 zile, transmite comunicare de mențiune la exemplarul II al actului de căsătorie, precum și la actele de naștere ale foștilor soți.

(3) Pe actele de naștere ale foștilor soți se înscrie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorț nr. ............................. din .............................................. al Primăriei ......................, județul ........... . După divorț va purta numele de familie ........................... ."

(4) Dispozițiile art. 179 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în situația menționată la alin. (2).

Art. 181. -

(1) Structura de stare civilă din cadrul direcției județene de evidență a persoanelor pe raza căreia se află primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de căsătorie primește copiile certificatelor de divorț transmise de notarii publici.

(2) La primirea copiei certificatului de divorț de la notarii publici, structura de stare civilă prevăzută la alin. (1) înscrie de îndată pe marginea exemplarului II al actului de căsătorie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorț nr. ................................... din ............................... al Biroului notarului public ............................ din ........................ . Fostul soț va purta numele de familie ................................, iar fosta soție numele de familie ........................................ ." După înscrierea mențiunii, se transmite, de îndată, comunicare de mențiune la exemplarul I al actului de căsătorie.

(3) Ofițerul de stare civilă delegat de la primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de căsătorie înscrie mențiunea de divorț și transmite comunicările stabilite la art. 179 alin. (2) și (3).

Art. 182. - Doctrină (2)

(1) Certificatele de divorț greșit completate se retrag în vederea rectificării. După rectificare, se eliberează certificatul de divorț conform rectificării, iar cel greșit completat se anulează.

(2) Certificatele de divorț retrase și anulate se clasează la dosarul de divorț.

Art. 183. -

Dosarele de divorț se arhivează în ordinea numerelor de înregistrare, pe ani calendaristici, și se păstrează în arhiva de stare civilă 50 de ani, după care se predau la Arhivele Naționale.

CAPITOLUL X Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 184. -

(1) Conținutul și forma certificatelor de naștere, de căsătorie și de deces, precum și ale extraselor pentru uz extern - pentru mențiuni în acte de stare civilă -, care se transmit în străinătate, sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.

(2) Principalele imprimate și formulare auxiliare folosite în domeniul stării civile, altele decât cele la care s-a făcut referire în prezenta metodologie, sunt prevăzute în anexele nr. 70-79.

(3) Acronimele utilizate în prezenta metodologie au sensul prevăzut în anexa nr. 81.

Art. 185. -

(1) S.P.C.L.E.P. și ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale întocmesc buletinele statistice pentru născutul viu, pentru născutul mort, de căsătorie și de deces, în conformitate cu modelele și instrucțiunile de completare emise de Institutul Național de Statistică.

(2) Pentru actele de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, buletinele statistice se întocmesc de către D.S.C. - Sector 1.

Art. 186. -

Anexele nr. 1-81 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1*) la metodologie

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Format A4

ANEXA Nr. 2*) la metodologie

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Format A4

ANEXA Nr. 3*) la metodologie

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

Format A4

ANEXA Nr. 4 la metodologie

Format A5

- model -

ROMÂNIA

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Serviciul Central de Stare Civilă

EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE NAȘTERE

La data de ......................, sub nr. ....................., la Primăria ..........................., județul ...................., s-a înregistrat nașterea lui ................................................................. de sex .................................., fiul/fiica lui ................................ și al/a ........................., născut(ă) în anul .................................... luna ................. ziua .............., în localitatea ................................, județul ........................................

Cetățenia părinților:

Tatăl .........................................

Mama .......................................

Data completării extrasului ...........

Șef serviciu,
........................

ANEXA Nr. 5 la metodologie

Format A5

- model -

ROMÂNIA

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Serviciul Central de Stare Civilă

EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE
(pentru mențiuni în acte de stare civilă)

La data de .................................................................., sub nr. ....................................................., la Primăria .................................................................................., județul ........................................................., s-a încheiat căsătoria între ............................................................................................................................, fiul lui .......................................................... și ................................, născut în anul .......... luna ...................... ziua ....................... în ......................................................................................., țara .............................., cetățenia ...................................................................., și ............................................................................, fiica lui.................................... și ....................................., născută în anul ................... luna ................... ziua ............. în .........................................................................................., țara....................................., cetățenia.................................

Soții au consimțit să poarte în căsătorie numele de familie: soțul .................. și soția .........................

Data completării extrasului .........................

Șef serviciu,
........................

ANEXA Nr. 6 la metodologie

Format A5

- model -

ROMÂNIA

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Serviciul Central de Stare Civilă

EXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE DECES
(pentru mențiuni în acte de stare civilă)

La data de ............................................................., sub nr. ............................................................., la Primăria ........................................................................., județul ................................................................., s-a înregistrat decesul lui ......................................................., fiul/fiica lui ........................ și al/a ..................., născut(ă) în anul ................. luna ................. ziua ............... în ........................................, țara ....................., cetățenia ..................., de sex ..................., cu domiciliul în ..................................................................., strada ......................................... nr. ............., decedat(ă) în anul ................... luna ................................ ziua ..................... în localitatea ............................, județul ...........................

Data completării extrasului ..........................................

Șef serviciu,
........................

ANEXA Nr. 7 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ............

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Starea Civilă

SITUAȚIE
privind alte activități pe linie de stare civilă pe luna ...................

Județul Acțiuni în instanță Reconstituiri Întocmire ulterioară a actului Transcrieri Dosare schimbare de nume pe cale administrativă Mențiuni de schimbarea numelui și/sau prenumelui intervenite în străinătate Alte cazuri
Anulări Completări Înregistrări tardive Declararea morții Rectificări Nașteri Căsătorii Decese
Șef serviciu, ........................

ANEXA Nr. 8 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ............

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/
DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Starea Civilă

S. P.C.L.E.P./Primăria
...............................................
(comunei, orașului, municipiului)
Nr. ...................... din ..............................

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, .................................

Subsemnații,

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................,

în temeiul art. .............. din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 76 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, am verificat activitatea de stare civilă a Serviciului Public Comunitar Local al municipiului/orașului/comunei ...................................................................., desfășurată în perioada ......................................... .

Ofițer(i) de stare civilă delegat(ți) a(u) fost desemnat(ți) ............................................................., prin dispoziția nr. ............................./.................... a primarului localității.

Constatări (deficiențe)

Număr de acte întocmite și verificate (total)..........................................................

- de naștere .................................. .

din care:

adopții naționale ........................;

adopții internaționale ...............................;

- de căsătorie ..............................;

- de deces .................................. .

1. Înregistrarea și întocmirea actelor

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Evidența și gestiunea certificatelor

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Naștere Căsătorie Deces
Stoc la .......................
Primite
Eliberate
Anulate
Rămase în alb .............

a) Seria și numărul certificatelor anulate: ..............................................................................................

b) Seria și numărul certificatelor rămase în alb:

Naștere:

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Căsătorie:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Deces:

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

c) Cotoare distruse:

Naștere: ...............................................................................................................................................

Căsătorie: ...........................................................................................................................................

Deces: .................................................................................................................................................

d) Număr de certificate retrase și distruse.......................................... (total) de naștere ..............................; de căsătorie .................................; de deces .............................

3. Măsuri

Acte de anulat: ......................................................................................................................

Motive: .................................................................................................................................

Acte de rectificat: ...................................... Rubrica: ..............................................................

Alte măsuri: ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4. Sancțiuni

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal, în ........................... exemplare, din care unul la ................................... și unul la ....................................... .

Serviciul Public Comunitar Județean
de Evidență a Persoanelor al Județului/D.G.E.P.M.
București .................................................
- Starea Civilă -
Șef serviciu/birou/Ofițer de stare civilă,
.....................................
Modificări (1)

ANEXA Nr. 9 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ........................

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/
PRIMĂRIA COMUNEI/ORAȘULUI/MUNICIPIULUI ..................

Starea Civilă

Nr. ........ din ......

Către
...................................

La Cererea dumneavoastră nr. ............................ din ..........................., vă comunicăm că, în registrele de stare civilă ale localității ..........................................................., a fost (nu a fost) înregistrat(ă) ........................................(nașterea, căsătoria, decesul) numitului (numiților) ............................................. și ............................................... la actul nr. ................ din ..................... .

• Pe marginea actului de naștere sunt operate următoarele mențiuni (vor fi reproduse întocmai, cu excepția celor privind adopția persoanei):
• La data eliberării prezentului document, pe marginea actului de naștere nu este operată mențiunea vreunei căsătorii anterioare, nedesfăcută (atunci când este cazul).

Primar,
............................... L.S.

ANEXA Nr. 10 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ........................

S. P.C.L.E.P./Primăria ....................................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

Către
Centrul Militar al ................................

Vă facem cunoscut că în luna ............................, anul .................., s-a înregistrat decesul următoarelor persoane, pentru care vă înaintăm livretele militare depuse cu ocazia înregistrării, precum și declarațiile din care rezultă motivele pentru care acestea nu au putut fi depuse:

Nr.
crt.
Numele și prenumele
C.N.P.
Ultimul domiciliu Data decesului
și nr. actului
Seria și nr.
livretului militar
Ofițer de stare civilă delegat,
................................................
L.S.

ANEXA Nr. 11 la metodologie

- model -

CERERE
pentru eliberarea certificatului care atestă componența familială, necesar reîntregirii familiei

Subsemnatul(a), ............................., fiul/fiica lui ............................. și al/a ............................, născut(ă) la data de ..................................... în localitatea ....., județul ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .......... nr. .........................., C.N.P. ........................, vă rog să binevoiți a-mi elibera un certificat din care să rezulte componența familială, în baza documentelor anexate, acesta fiindu-mi necesar în vederea depunerii actelor de reîntregire a familiei, la Ambasada (Consulatul) ....... .

Menționez că am luat cunoștință de faptul că datele înscrise în certificat sunt date cu caracter personal, care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, certificatul va fi folosit numai în scopul declarat.

Anexez documentele doveditoare, precum și consimțământul autentic al membrilor de familie privind comunicarea datelor acestora către Ambasada (Consulatul) ..... .

Data
...............
Semnătura
.................

ANEXA Nr. 12 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ........................

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL
COMUNEI/ORAȘULUI/MUNICIPIULUI

Nr. de înregistrare operator de date cu caracter personal .....

Nr. ...................... din ...........................

CERTIFICAT

Familia domnului/doamnei ..................................... are următoarea componență:

Numele de familie Prenumele Statutul familial
(gradul de rudenie)
Data și locul nașterii Codul numeric personal

Prezenta s-a eliberat în baza:

- Certificatului seria .... nr. ......;

- Certificatului seria .... nr. ......;

- Certificatului seria .... nr. ......;

- Certificatului seria .... nr. ......;

- alte documente doveditoare .....

Certificatul s-a eliberat la cererea domnului (doamnei) ....................., domiciliat(ă) în .................. , str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul ......................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............... nr. ................., eliberat la .................... de ......................, spre a-i servi la autoritățile ......, în vederea depunerii actelor de reîntregire a familiei.

Șeful Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor,
..............................
L. S.
Șef stare civilă,
..............................

Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 13 la metodologie

- model -

PROCES-VERBAL
Anul .............. luna ................ ziua .................

Noi, ..........................................................................(numele și prenumele) , primarul localității .........................................., județul ...................................., și ..................................................................................(numele și prenumele), ofițer de stare civilă delegat, certificăm că Registrul actelor de ....................................................................., (naștere, căsătorie, deces), exemplarul ..........................................(I sau II), conține ............................(în cifre și litere) file, urmând a fi deschis cu actul nr. ................ .

Primar,
..............................
L.S.
Ofițer de stare civilă delegat,
..............................

ANEXA Nr. 14 la metodologie

- model -

PROCES-VERBAL
Anul ............ luna .............. ziua .........

Noi, .............................................................(numele și prenumele) , primarul localității .........................................., județul ...................................., și .....................................................................................(numele și prenumele), ofițer de stare civilă delegat, constatăm că în registrul de acte de ...........................................(naștere, căsătorie, deces) , exemplarul ...............................(I sau II), s-au întocmit ................................ actele pe anul ........................, urmând a fi deschis cu actul nr. ...................(în cifre și litere), în anul următor.

Primar,
...........
L.S.
Ofițer de stare civilă delegat,
..........

ANEXA Nr. 15 la metodologie

- model -

PROCES-VERBAL
Anul ............ luna .............. ziua .........

Noi, ..................................................................(numele și prenumele), primarul localității .........................................., județul ...................................., și ..............................................................................................(numele și prenumele), ofițer de stare civilă delegat, constatăm că în registrul de acte de ..................................................................(naștere, căsătorie, deces), s-au înscris pe anul .......... actele de la nr. ............................ la nr. ................. .

Registrul a fost întocmit prin copiere de pe exemplarul nr. ......., care se află la .................. .

Primar,
...........
L.S.
Ofițer de stare civilă delegat,
..........

ANEXA Nr. 16 la metodologie

- model -

OPIS ALFABETIC
cu actele de ......................... întocmite în registrele de stare civilă ale Primăriei ...................
în cursul anului ......................

Nr.
crt.
Numele de familie și prenumele Numărul actului Data întocmirii

NOTĂ:

Se tipărește sub formă de registru opis alfabetic, separat pentru actele de naștere, de căsătorie și de deces.

ANEXA Nr. 17 la metodologie

- model -

REGISTRU DE INTRARE-IEȘIRE

INTRARE IEȘIRE
Nr. de înregistrare Data înregistrării Nr. și
adresa
docu-
mentului
Emitentul Conținutul
pe scurt
al docu-
mentului
Compartimentul care primește corespondența Data expedierii
Modul
rezolvării
Destinatar Nr. de înregistrare al documentului la care se conexează. Indicativul dosarului/
registrului, după nomenclator
anul luna ziua anul luna ziua

ANEXA Nr. 18*) la metodologie

*) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil.

1. Sigiliul Stării civile

2. Parafa ofițerului de stare civilă

ANEXA Nr. 19 la metodologie

- model -

Ofițerul de stare civilă

Semnătura ........

Data ............

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), ................................, fiul/fiica lui .................. și al/a ......................, născut(ă) la data de ................... în localitatea ................................., str. ................................ nr. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a C.I./pașaport ...................... , declar că domiciliul copilului meu .......................................(numele și prenumele), fiul/fiica lui ................................... și al/a lui ...................., născut(ă) la data de .................. în .................., județul/sectorul ................., este în localitatea ........................................., str. .............................. nr. ..., et. ...., ap. ......, județul/sectorul ...................... .

Data
...............
Semnătura
.................

ANEXA Nr. 20 la metodologie

- model -

Dată în fața mea
................................
(numele și prenumele)
...............................
(semnătura)
LOC
FOTO

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a),.................................., fiul/fiica lui ......................... și al/a ......................, născut(ă) la data de ................ în localitatea ............................, județul/sectorul ........................, declar că locuiesc la adresa ...................................................................................................... și până în prezent nu am avut nașterea înregistrată în registrele de stare civilă.

Menționez că am locuit și la următoarele adrese:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

De asemenea, declar că am urmat cursurile următoarelor școli:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Aceasta îmi este declarația pe care o dau, susțin și semnez.

Data
...............
Semnătura
.................

ANEXA Nr. 21 la metodologie

- model -

Dată în fața mea
................................
(numele și prenumele)
...............................
(semnătura)
LOC
FOTO

DECLARAȚIE

1) Subsemnatul(a), .........................................., fiul/fiica lui ................... și al/a ...................., născut(ă) la data de ............... în localitatea ........................, cu domiciliul în .............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat la data de ................ de către......................., în calitate de .............................., certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind ............................................(numele și prenumele) .

DECLARAȚIE

2) Subsemnatul(a), .........................................., fiul/fiica lui ................... și al/a .................... , născut(ă) la data de ............ în localitatea ..............., cu domiciliul în .........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat la data de ................ de către........................, în calitate de .............................., certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind .................................................(numele și prenumele) .

ANEXA Nr. 22 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ...............................................

S. P.C.L.E.P./Primăria ..............................

Starea Civilă

Nr. ...................... din .............................

DISPOZIȚIA Nr. ..............
din anul ........... luna ............... ziua ................

Primarul ..............................................(municipiului, orașului, comunei) 1) , județul ........................, având în vedere procesul-verbal înregistrat la nr. 2) ......................... din 3) .............................., precum și referatul serviciului public de asistență socială, din care rezultă că s-a găsit un copil/o persoană de sex ............................., având aproximativ 4) ....................(ani, lună), ai cărui/ai cărei părinți nu sunt cunoscuți,

în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. -

Copilul/Persoana găsit(ă) la data de ................... în 5) ......................... va purta numele de familie ..................... și prenumele ............................................................ .

Art. 2. -

În baza prezentei dispoziții, ofițerul de stare civilă delegat va înregistra în registrele de stare civilă nașterea copilului/persoanei găsit(e).

Data
.................
Primar,
................................

___________

1) Denumirea localității.

2) Numărul de înregistrare a procesului-verbal întocmit de poliție, medic și reprezentantul direcției.

3) Data înregistrării.

4) Vârsta stabilită de medic.

5) Locul unde a fost găsit(ă).

ANEXA Nr. 23*) la metodologie

*) Anexa nr. 23 este reprodusă în facsimil.

Format A3 (se tipărește sub formă de mapă)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ______________________

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL
COMUNEI/ORAȘULUI/MUNICIPIULUI/PRIMĂRIA Nr. ................. din ................................

DOSAR Nr. ............./20..........
cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre ................................ și .................................

DATA ÎNCEPERII ...........................................

DATA ÎNCHEIERII ..........................................

FILE ...................

VOL. ...................

INVENTARIAT SUB NR. ..................

TERMEN DE PĂSTRARE

......... ANI

Declarația de căsătorie a fost dată și semnată în fața noastră.
Am confruntat datele înscrise în declarație cu cele din certificatele de naștere, care corespund întocmai.
PRIMĂRIA/SPCLEP
............................................
Starea civilă
Ofițerul de stare civilă,
...................................................
Nr....................
Din............20....

DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE

Subsemnații:

.........................................................................................(numele și prenumele soțului), domiciliat în .........................................., str. ..................................................................... ..................................nr ................................, bl. ................s sc........., et. ......, ap........, județul/sectorul ...................................., și ................ (numele și prenumele soției) ...................., domiciliată în ........................, str. .............. nr. .............., bl. ........., sc. ........., et. ......., ap. ........., județul/sectorul ......................, în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că:

1. Am luat cunoștință reciproc de starea sănătății noastre și de prevederile art. 4-10 și 27 din Legea nr. 4/1953 -Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei.

2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită.

3. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:

SOȚUL ...............................

SOȚIA ........................................................

Ne legitimăm cu actul de identitate seria .............. nr......... și actul de identitate seria ..................... nr. ..................

Cunoaștem că legea penală pedepsește pe cei care fac declarații false.

Declar că cunosc/nu înțeleg limba română scris și vorbit.

Data...............20... Semnăturile
Întocmit act căsătorie nr.........../ 20....
Operat mențiuni
pe actele de naștere din registrul exemplarul I
nr......................al localității....................................., pentru soț
nr......................al localității.................................", pentru soție
Trimis comunicare de mențiune
cu Adresa nr............din.................
la...................................................
Data...................
................
Soț
................
Soție
Semnătura...................

ANEXA Nr. 24 la metodologie

- model -

Aprob
Primar,
.................

CERERE

Subsemnatul(a), ......................................., cu domiciliul în localitatea ................................................, str. ................................ nr. ......., județul/sectorul .................................., vă rog să aprobați oficierea căsătoriei mele cu numita(tul) ......................................................................, în afara sediului primăriei, și anume ..................................................... pentru următoarele motive: ........................................................................................................................................................................ ...........................................................(unul dintre soți se află în imposibilitatea de a se prezenta)

Data ...............
Semnătura
..........................
Domnului primar al ...............................

ANEXA Nr. 25 la metodologie

- model -

Aprob
Primar,
.................

CERERE

Subsemnatul(a), ......................................, cu domiciliul în .................................., str ........................ nr. ............., județul/sectorul ...................................., vă rog să aprobați oficierea căsătoriei mele cu numita(tul) ........................................ în ziua de ......................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, pentru următoarele motive:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Anexez următoarele documente:

Data ...............
Semnătura
..........................
Domnului primar al ...............................

ANEXA Nr. 26 la metodologie

- model -

Aprob
Președintele Consiliului județean/Primar general,
.....................................

CERERE

Subsemnatul(a), ............................................., cu domiciliul în localitatea ......................................, str. ........................... nr. ......., județul (sectorul) ......................., vă rog să încuviințați încheierea căsătoriei mele cu numita(tul) ................................... la Primăria ..................................., în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și art. 7 alin. (2) din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele motive:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Data ...............
Semnătura
..........................

NOTĂ:

Cererea se depune la primăria localității în care urmează a se încheia căsătoria, iar pentru dispensa de grad de rudenie va fi însoțită de copii legalizate sau certificate de ofițerul de stare civilă de pe certificatele de stare civilă, pe baza cărora se poate stabili gradul de rudenie.

ANEXA Nr. 27 la metodologie

- model -

DECLARAȚIE

Subsemnații: ..................................................(numele și prenumele soțului), domiciliat în localitatea ....................................., str. ..................................... nr. ......., bl. ........., sc. ........, et. ....., ap. ......., județul/sectorul ............................., și ..........................................................(numele și prenumele soției), domiciliată în ................................................., str. ..................................... nr. ......., bl. ........., sc. ........, et. ....., ap. ......., județul/sectorul .............................,

în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că am luat cunoștință reciproc de starea sănătății noastre și de prevederile art. 4-10 și 27 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei.

Soțul ................................

Soția ................................

Data ............... 20 ...

ANEXA Nr. 28 la metodologie Modificări (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

S. P.C.L.E.P./Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi: anul ................ luna .......... ziua .........

La încheierea căsătoriei dintre dl ........................................ și dra (dna) ............................................., luarea consimțământului și aducerea la cunoștință a dispozițiilor din Codul familiei referitoare la drepturile și îndatoririle soților s-au făcut prin intermediul dlui (dnei) ......................................... din .............................., str. .......................................... nr. ........, interpret autorizat de .................................... sub nr. ......................, întrucât ......................................(soțul/soția) este cetățean străin/surdomut.

Ofițer de stare civilă,
....................................
L.S.
Interpret,
....................................
Soțul .............................
Soția ..............................

ANEXA Nr. 29 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

S. P.C.L.E.P./Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi: anul ............ luna ...... ziua ......,
...................................(numele și prenumele), ofițer de stare civilă

În urma verificărilor efectuate/văzând opunerile primite în legătură cu declarația de căsătorie a numiților ............................................. și ............................................, înregistrată la nr. ..... din ..............., din care rezultă că: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .

Constatând că nu sunt îndeplinite cerințele legii pentru încheierea căsătoriei, în temeiul art. 15 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 31 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, refuz oficierea acesteia.

Întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat declaranților.

Ofițerul de stare civilă delegat,
...............................
L.S.

ANEXA Nr. 30 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

S. P.C.L.E.P./Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

Către SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A ...........................

Evidența persoanelor

Vă facem cunoscut că, în luna ...... anul ............, s-a înregistrat decesul următoarelor persoane, pentru care vă înaintăm actele de identitate depuse cu ocazia înregistrării sau declarațiile din care rezultă motivele pentru care nu au putut fi depuse, precum și extrasele pentru cetățenii români decedați în străinătate:

Nr.
crt.
Numele și prenumele
C.N.P.
Ultimul domiciliu Nr. actului de deces
și data înregistrării
Seria și nr. actului de identitate*)/extras Seria și nr. certificatului de deces eliberat Cauza decesului

*) În cazul actelor transcrise, reconstituite, întocmite ulterior sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești declarative de moarte se anexează un extras pentru uz oficial, iar în coloana respectivă se face mențiunea "extras".

Ofițerul de stare civilă delegat,
.................................
L.S.

ANEXA Nr. 31 la metodologie

- model -

Parchetul de pe lângă Judecătoria .............
.....................................................................

(Poliția ........................)

Nr. ................ din ..................................

DOVADA

La data de .................... am fost sesizați despre decesul numitului/numitei ........................................., cu ultimul domiciliu în ............................, str. ................................... nr. ...., județul/sectorul .................., care s-a produs la ora ....... în ziua de ................. din cauza ................................................................... .

Prezenta dovadă servește la înregistrarea decesului la Primăria ................., în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

Prim-procuror/Șeful poliției,
.....................................
..........................................

Parchetul de pe lângă Judecătoria .............
.....................................................................

(Poliția ........................)

Nr. ................ din ..................................

DOVADA

La data de ................ am fost sesizați de .................................., cu domiciliul în ................................, despre găsirea unui cadavru în ........................................... .

Cadavrul a fost găsit în ziua de ..............., la ora ........ .

Prezenta dovadă servește la înregistrarea decesului la Primăria ................................, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Prim-procuror/Șeful poliției,
...................................

ANEXA Nr. 32 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

S. P.C.L.E.P./Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

ADEVERINȚĂ

Adeverim prin prezenta că la data de ......................, în actul nr. ..............., s-a înregistrat decesul lui ......................................, cu ultimul domiciliu în localitatea ..........................., str. ......................... nr. ...., județul/sectorul ......................., decedat în ziua de ...................... .

Adeverința servește numai pentru înhumare/incinerare și se reține de către administrația cimitirului/crematoriului.

Ofițer de stare civilă delegat,
................................. L.S.

NOTE:

1. Adeverința se întocmește într-un singur exemplar.

2. Fără prezentarea acestei adeverințe nu se poate face înhumarea sau incinerarea.

ANEXA Nr. 33 la metodologie

- model -

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a), ................................................., fiul (fiica) lui ....................... și al/a ......................, născut(ă) la ..................... în ........................, județul/sectorul ....................., domiciliat(ă) în ...................., str. ....................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ...... nr. ........................, eliberat de ....................., vă rog să îmi aprobați transcrierea și înregistrarea, în registrele de stare civilă română, a certificatului (extrasului) de ....................., eliberat de autoritățile .................... privind pe .................. și .................. .

Anexez certificatul (extrasul), în original și fotocopie, precum și traducerea legalizată a acestuia.

Data
................
Semnătura
.................................

Domnului primar al ...................................., județul ...................

ANEXA Nr. 34 la metodologie

- model -

Ofițer de stare civilă delegat

Semnătura ................

Data ......................

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), ...................................................., fiul/fiica lui ....................... și al/a .........................., născut(ă) la data de .................... în ............................, domiciliat(ă) în localitatea ...................................., str. ..................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., județul/sectorul .........................., posesor/posesoare al/a C.I./pașaportului ....................., declar că minorul(a) ................................................(numele și prenumele), fiul/fiica lui ..................... și al/a ......................, născut(ă) la data ..................... în ...................................., județul/sectorul/țara .........................., are domiciliul în localitatea ..........................., str. ................................, nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......ap. ......, județul/sectorul .................... .

Data
.........................
Semnătura
.....................................

ANEXA Nr. 35 la metodologie

- model -

Dată în fața mea.
Ofițer de stare civilă delegat,
.............................................
(numele și prenumele)
...................................
(semnătura)

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), ..............................................................., fiul/fiica lui ................... și al/a ...................., născut(ă) la data de ..................... în ........................, cu domiciliul în ............................................................., declar pe propria răspundere că nu am mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de .................... în registrele de stare civilă române sau reconstituirea lui.

Am luat cunoștință de dispozițiile Codului penal cu privire la falsul în declarații, iar în cazul în care se va constata că există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române, prezentul act va fi anulat.

Data
............................
Semnătura
...............................

ANEXA Nr. 36 la metodologie

- model -

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Nr. ............. din ......................

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA ........................

- Starea Civilă -

La Adresa dumneavoastră nr. ................. din ..........................., vă restituim Certificatul de ...............................................(naștere, căsătorie, deces) seria ........ nr. ........................., eliberat de autoritățile .............................., împreună cu traducerea în limba română a acestuia, privind pe ................................, comunicându-vă că se avizează transcrierea acestui certificat.

Transcrierea a fost solicitată de ................................................, cu domiciliul în ..................................., str. ...................................... nr. ......, bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ......, sectorul/județul .......................... .

După transcriere se va elibera certificatul de stare civilă corespunzător, iar cel procurat din străinătate va fi restituit titularului.

În arhiva dumneavoastră va rămâne copia certificatului, împreună cu traducerea legalizată a acestuia în limba română.

Întocmiți comunicare de mențiune pentru actele de ........................ și comunicare de ........................ pentru Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor .............................. .

Șeful Serviciului public comunitar județean
de evidență a persoanelor
...............................................................
Șeful Serviciului de stare civilă,
........................................................

ANEXA Nr. 37 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

S. P.C.L.E.P./Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

Aprob
Primar,
.................

REFERAT

Ca urmare a Cererii numitului/numitei ............................................................. nr. ......... din ................., fiul (fiica) lui ......................... și al/a ...................., cu domiciliul în ........................................................., posesorul/posesoarea actului de identitate seria ...... nr. .................. și al/a Avizului prealabil nr. ............. din ................ al Serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor ...................,

vă rugăm să aprobați cererea de transcriere a certificatului de ................ seria ....... nr. ................., eliberat de autoritățile ..........................................., privind pe ............................................................. .

Șeful Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/
Ofițerul de stare civilă delegat,
..................................................

ANEXA Nr. 38 la metodologie

MENȚIUNI
care se înscriu pe actele de stare civilă

1. La înregistrarea actelor de naștere în cazuri speciale:

a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziției nr. .............. din ........................................ a primarului ...............................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul .......................";

b) "Act transcris/înscris în baza Certificatului/extrasului de naștere nr. ........... din ..........................., eliberat de autoritățile ..............................................., a aprobării nr. ............... din ........................................ a primarului .........................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei) și a Avizului prealabil nr. ....... din ............................ al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului București";

c) "Act înregistrat tardiv în baza Sentinței civile nr. ....... din ..................... a Judecătoriei ....................";

d) "Act întocmit în baza Sentinței de încuviințare a adopției cu efecte depline nr. ......... din ................... a Tribunalului (Judecătoriei) ..........................".

2. La înregistrarea actelor de căsătorie în cazuri speciale:

a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziției nr. .............. din ........................................ a primarului ...............................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ......................

Căsătoria a fost încheiată în anul ........., luna .........., ziua ......., în localitatea ................................., județul/țara ......................... .";

b) "Act transcris/înscris în baza Certificatului/extrasului de căsătorie nr. ............ din ............................, eliberat de autoritățile ............................................................, a aprobării nr. ............ din ............................ a primarului .................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei) și a Avizului prealabil nr. ............ din ............................ al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului București.

Căsătoria a fost încheiată în anul ........., luna .........., ziua ......., în localitatea ................................., județul/țara .........................".

3. La înregistrarea actelor de deces în cazuri speciale:

a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziției nr. .............. din ........................................ a primarului ..................................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul .......................";

b) "Act transcris/înscris în baza Certificatului/extrasului de deces nr. ........... din ..........................., eliberat de autoritățile ..............................................., a aprobării nr. ............... din ........................................ a primarului ........................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei) și a Avizului prealabil nr. ....... din ............................ al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului București";

c) "Act înregistrat în baza Hotărârii declarative de moarte nr. ............ din ....................... a Judecătoriei ................".

4. Mențiunea de căsătorie care se aplică pe actul de naștere:

"

Căsătorit(ă) cu ........................................................., act nr. .............. din .................................., înregistrat la Primăria ......................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ........................................ .

După încheierea căsătoriei acesta/aceasta poartă numele de familie ..................................................... ."

5. Mențiunea de deces care se aplică pe actul de naștere:

"

Decedat(ă), act nr. ...... din ....................., înregistrat la Primăria ..........................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ..................... ."

6. Mențiunea de deces care se aplică pe actul de căsătorie:

"

.............................................................. (numele și prenumele soțului/soției) a decedat.

Act nr. ............. din ........................., înregistrat la Primăria ...............................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ........................"

7. Mențiunea care se aplică pe actul de naștere al soțului/soției în viață:

"

Căsătoria cu ....................................................................... a încetat, prin decesul soțului (soției), Act de deces nr. ......... din ..................., înregistrat la Primăria ...................................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ......................... ."

8. Mențiuni privind recunoașterea paternității/maternității, tăgada paternității, contestarea recunoașterii, stabilirea filiației și schimbarea sexului:

a) "Recunoscut(ă) de ...................................., născut(ă) la data de .................... în ............................, cu domiciliul în ............................., prin declarația de recunoaștere înregistrată la nr. ....... din ............... .";

b) "Prin Sentința nr. ........ din ................ a Judecătoriei ....................... s-a stabilit că .................................................. nu este tatăl minorului.";

c) "Prin Sentința nr. ..... din ....... a Judecătoriei ................................................. s-a admis recunoașterea paternității/maternității de către ............................................ la data de .................... .";

d) "Prin Sentința nr. ..... din ....... a Judecătoriei .................................................... s-a stabilit filiația față de .............................................., născut(ă) la data de ..................... în ................................, cu domiciliul în ............................................., copilul urmând a purta numele de familie .......................... .";

e) "Prin Sentința nr. ..... din ....... a Judecătoriei ................................................ s-a încuviințat ca în viitor copilul să poarte numele de familie ............................................... .";

NOTĂ:

Numele de familie al minorului se va trece așa cum este prevăzut în dispozitivul sentinței.

f) "Prin Sentința nr. .......... din ................... a Judecătoriei .............................. s-a luat act de recunoașterea paternității/maternității de către ................................................, născut(ă) la .................. în .................., cu domiciliul în ....................................................... .";

g) "Recunoscut(ă) de către ........................, născut(ă) la ........................ în .............................., cu domiciliul în ..............................................., județul ................, prin înscris autentificat/testament. Comunicarea a fost făcută de Biroul notarial ......................, cu Adresa nr. ............ din .................... .";

h) "Prin Sentința nr. ............ din ..................... a Judecătoriei .................................. s-a stabilit filiația soțului/soției față de ..........................................., născut(ă) la data de .................. în .........................., cu domiciliul în ...................................., soțul/soția urmând să poarte numele de familie ......................... ." (Mențiune de stabilire a filiației soțului/soției și de încuviințare a purtării numelui, pe actul de căsătorie);

i) "Prin Sentința nr. ........... din ...................., a Judecătoriei ................................... s-a încuviințat ca soțul/soția să poarte numele de familie .........................". (Mențiune de încuviințare a purtării numelui, pe actul de căsătorie);

j) "Prin Sentința nr. ............ din ....................... a Judecătoriei .................................. s-a stabilit filiația tatălui/mamei față de ...................................., născut(ă) la data de ................. în ............................, cu domiciliul în .................................., tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ......................... ." (Mențiune de stabilire a filiației unuia dintre părinți, pe actul de naștere al copilului minor);

k) "Prin Sentința nr. ........... din ..................... a Judecătoriei ................................ s-a încuviințat ca pe viitor tatăl/mama să poarte numele de familie ................... ." (Mențiune de încuviințare a purtării numelui, pe actul de naștere al copilului minor);

l) "Prin Sentința nr. ......... din ....................... a Judecătoriei ...................................... s-a încuviințat schimbarea sexului."

9. Mențiuni privind adopția cu efecte restrânse:

a) "Adoptat(ă) de către ................................., născut la data de ............ în localitatea ........................, și de către .................................., născută la data de .......................... în localitatea ..............................., prin Sentința nr. ............. din ...................... a Tribunalului ................................ .

Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................................ .";

b) "Adopția a fost desfăcută prin Sentința nr. ....... din ............ a Judecătoriei/Tribunalului ................., urmând a purta numele de familie ................................. ."

10. Mențiuni privind adopția cu efecte depline:

a) "Adoptat(ă) cu efecte depline de către ........................................, născut la data de .......................... în localitatea ......................, și de către ................................................, născută la data de ..................... în localitatea ............................, prin Sentința nr. ................ a Tribunalului ........................... . S-a întocmit un nou act de naștere cu nr. ................ din ....................., la Primăria .......................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul .......................... .";

b) "Prin Sentința nr. ...... din .............. a Tribunalului ................ s-a desfăcut adopția cu efecte depline, urmând a purta numele de familie ............................................... .";

c) "Adoptat(ă) cu efecte depline de către ........................................, născut la data de .......................... în localitatea ......................, și de către ................................................, născută la data de ..................... în localitatea ........................, prin .................. nr. ..... a ................................................................................. (ce a fost recunoscută de Tribunalul .............................., prin Sentința nr. ...... din ....................).

(Mențiunea a fost înscrisă în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. ................ din ................. .)

(S-a întocmit un nou act de naștere cu nr. .......... din ..................., la Primăria ........................... .)"

11. Mențiuni privind adopția, pe actul de căsătorie:

a) "....................................................................................(numele și prenumele soțului/soției adoptat/adoptate) a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse prin Sentința nr. .................. din ........... a Tribunalului ......................... . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ............................. .";

b) "......................................................................................(numele și prenumele soțului/soției adoptat/adoptate) a fost adoptat(ă) cu efecte depline de către ......................................... și de către .................................., prin Sentința nr. ....... din ................... a Tribunalului ................... . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ......................................, locul de naștere fiind localitatea ....................., județul ....................................... .";

c) "Prin Sentința nr. ....... din ........... a Tribunalului ............... s-a desfăcut adopția cu efecte restrânse ..................................... . Soțul(soția) va purta numele de familie ........................... .";

d) "Prin Sentința nr. .............. din ...................... a Tribunalului/Judecătoriei ..................................... s-a desfăcut adopția cu efecte depline. Soțul (Soția) ................ va purta numele de familie ................. fiul/fiica lui ................ și al/a ................., locul nașterii fiind localitatea ....................., județul ................... ."

12. Mențiuni de divorț:

a) pe actul de căsătorie:

- "Desfăcut căsătoria prin Sentința nr. .......... din .................. a Judecătoriei ................................. Fostul soț va purta numele de familie ......................., iar fosta soție numele de familie ....................... .";

- "Desfăcut căsătoria prin Sentința nr. ......... din ....................... a .................................................., ce a fost recunoscută de Tribunalul ...................... prin Sentința nr. ................ din .............................. .";

b) pe actele de naștere ale foștilor soți:

- "Căsătoria cu ........................................... a fost desfăcută prin Sentința nr. ....... din .................. a Judecătoriei ............................ . După divorț va purta numele de familie ......................... .";

- "Căsătoria cu ........................................... a fost desfăcută prin Sentința nr. ....... din .................. a ....................., ce a fost recunoscută de Tribunalul .................. prin Sentința nr. ........ din .................... .";

c) pe actul de căsătorie:

"

Desfăcut căsătoria în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. .............. din .................... . Fostul soț va purta numele de familie........................., iar fosta soție numele de familie ........................... .";

d) pe actele de naștere ale foștilor soți:

- "Căsătoria cu ..................... a fost desfăcută în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. ...... din ......... . După divorț va purta numele de familie .......................... ."

13. Mențiunea în cazul căsătoriei nule sau anulate prin sentință civilă rămasă definitivă și irevocabilă:

"

Căsătoria dintre ............................................. și ...................................... a fost declarată nulă/anulată prin Sentința nr. ........ din ............. a Judecătoriei ............................... ."

14. Mențiuni de încetare a căsătoriei:

"

Căsătoria dintre .................................................. și ................................................. a încetat prin decesul soțului/soției, conform Actului de deces nr. ....... din .............., întocmit de ................., județul .................. ."

15. Mențiuni privind schimbarea numelui:

a) "Schimbat numele de familie și/sau prenumele, conform Dispoziției nr .......... din ....................... a președintelui consiliului județean/primarului general al Consiliului General al Municipiului București, din ...................... în ......................... .";

b) "Numele de familie dobândit prin căsătorie a fost schimbat în ......................, conform Dispoziției nr. ........... din ............... a președintelui consiliului județean/primarului general al Consiliului General al Municipiului București.";

c) "Schimbat numele de familie și/sau prenumele soțului și soției, conform Dispoziției nr. ............... din ........................ a președintelui consiliului județean/primarului general al Consiliului General al Municipiului București, după cum urmează: soțul din ..................................... în ...................................., iar soția din ................................ în .............................. .";

d) "Schimbat numele de familie al titularului actului și al părinților săi, conform Dispoziției nr. ................... din ................ a președintelui consiliului județean/primarului general al Consiliului General al Municipiului București, după cum urmează: titularul din ............................... în ....................................., tatăl din ............................ în .........................., iar mama din ........................... în .............................. .";

e) "Numele de familie și/sau prenumele tatălui (mamei) au/a fost schimbate/schimbat din .................................... în ..........................., ca urmare a adopției/pe cale administrativă/a încuviințării purtării numelui, prin Sentința/Dispoziția nr. ........... din ........................ a ............................................. .";

f) "Schimbat numele de familie al tatălui (mamei) soțului/soției din ..................................... în ............................ și a prenumelui din .................................. în ..................................., conform Dispoziției nr. ................ din .................... a președintelui consiliului județean/primarului general al Consiliului General al Municipiului București";

g) "Schimbat numele de familie și/sau prenumele din ................................ în ................................, prin ............... nr. ........ din ..................... a ....................., ce a fost recunoscut de Tribunalul ....................... prin Sentința nr. ......... din ..................... . (Mențiunea a fost înscrisă în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. .................. din ...............)".

16. Mențiuni primite din străinătate:

a) "Căsătorit(ă) cu ....................................................................................., la data de ...................... în localitatea ........................, țara ...................., conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. ........ din .......... . Actul nu a fost transcris în România.";

b) "Decedat(ă) la data de ...................., în localitatea ............................., țara .........................., conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. .......... din .................... . Actul nu a fost transcris în România.";

c) "...................................................... a decedat la data de ................. în localitatea ......................., țara ..................., conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. .... din .......... . Actul nu a fost transcris în România." (Mențiune de deces primită din străinătate, pe actul de căsătorie);

d) "Căsătoria cu ........................................................ a încetat prin decesul soțului/soției decedat(ă) la data de ................. în localitatea ........................, țara ........................, conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. ..... din .................... . Actul nu a fost transcris în România." (Mențiune de deces primită din străinătate pentru actul de naștere al soțului/soției în viață);

NOTĂ:

În cazul în care certificatele sunt transcrise în România, la cererea celor interesați, mențiunile vor avea următorul cuprins:

e) "Căsătoria cu ............................., încheiată la data de ................, în localitatea ...................., țara ......................, a fost transcrisă în registrele Primăriei .....................................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ............., sub numărul ...... din .......... . După căsătorie poartă numele de familie ....................... .";

f) "Decedat(ă) în localitatea .........................., țara ..........................., la data de ................... . Decesul a fost transcris în registrele Primăriei ............................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ................., sub nr. ....... din ................. .";

g) "............................... a decedat la data de ............ în localitatea ................, țara ............... . Decesul a fost transcris în registrele Primăriei ...................., județul ............, sub nr. ...... din .................. ." (Mențiune de deces pe actul de căsătorie);

h) "Căsătoria cu ..................................... a încetat prin decesul soțului/soției. Decesul a fost transcris în registrele Primăriei ......................., județul ........................, sub nr. ..... din ...................... ."

NOTĂ:

La operarea mențiunilor de deces pe actul de căsătorie se completează cu numele și prenumele soțului.

17. Mențiunea privind redobândirea cetățeniei române:

a) "Redobândit cetățenia română, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. ........ din ................. și Certificatului de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie nr. ........ din ............";

b) "Titularul actului a redobândit cetățenia română, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. ........ din ................. și Certificatului de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie nr. ........ din ............, odată cu tatăl său/mama sa."

18. Mențiunea privind dobândirea cetățeniei române:

a) "Dobândit cetățenia română, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. ........... din ................. și Certificatului de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie nr. ........ din ............ ";

b) "Titularul actului a dobândit cetățenia română, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. ........ din ................. și Certificatului de cetățenie eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie nr. ........ din ............, odată cu tatăl său/mama sa."

19. Mențiunea privind renunțarea la cetățenia română:

"

Prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. .............. din ........................ s-a aprobat renunțarea la/pierderea/s-a retras cetățenia română/cetățeniei române numitului(ei) ........................................(numele și prenumele), conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. .......... din .................... ."

20. Mențiunea privind eliberarea certificatului de stare civilă completat cu litera "â"/"î":

"

La cererea numitului(ei) ................................................................, înregistrat(ă) cu nr. ........ din data de ................, s-a eliberat certificatul de ...............................(naștere, căsătorie, deces), completat cu litera «â»/«î»."

21. Mențiunea în cazul identificării unui "cadavru cu identitate necunoscută":

"

Conform Comunicării ...............................................(parchetului, poliției) nr. ......... din ........................, prezentul act privește pe .............................., fiul lui ......................... și al..............., născut la data de ........................, în localitatea ........................., cu domiciliul în .................., județul ....................... ."

ANEXA Nr. 39 la metodologie Modele (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

Către
PRIMĂRIA ........................,
JUDEȚUL .........................

Starea Civilă

Vă rugăm să efectuați pe actul .............................................. al ....................................................., fiul/fiica lui ..................... și al/a ..................., înregistrat în registrele de .............. ale localității ...................... la nr. ..................... din ..................., anul ........., luna ..........., ziua ......., următoarea mențiune: ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... .

Ofițer de stare civilă delegat,
................................. L.S.

............................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare ........................
din ........................
Operat mențiune în registrul ...................
exemplarul I pe act nr. ..... din ................
al localității .............................
Data ....................
Nr. de înregistrare ........................
din ........................
Operat mențiune în registrul ...................
exemplarul II pe act nr. ..... din ................
al localității .............................
Data ....................
Ofițer de stare civilă delegat,
.................................
L.S.
Semnătura
...........................
L.S.

ANEXA Nr. 40 la metodologie

- model -

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date

Serviciul central de stare civilă

Nr. ........... din .............

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA ........................,
JUDEȚUL .........................

Starea Civilă

Vă trimitem alăturat certificatul de ..................................(avizul de mențiune) privind pe ......................................................, pentru a opera pe marginea actului de ............................... următoarea mențiune: ................................................................................................................................................................... .

În cazul în care este operată mențiunea, ca urmare a transcrierii, rugăm să ne fie restituită lucrarea.

Șeful serviciului,
................................. L.S.

ANEXA Nr. 41 la metodologie

- model -

Dată în fața noastră

Ofițer de stare civilă delegat,
........................
(semnătura)

Nr. ....... din .......................

DECLARAȚIE

Subsemnatul, ............................................................................, născut la data de ............................... în ........................................, județul ....................................., domiciliat în .............................................., str. .............................. nr. ......., bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ......, județul/sectorul ............................, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ....................., prin prezenta recunosc ca fiind al meu copilul ............................................, născut la ............................ de către ................................................, și doresc să îmi poarte numele de familie.

Data ................... Semnătura
.....................

Subsemnata, .........................................................................., sunt de acord ca fiul meu/fiica mea, născut(ă) la data de ............................... în .........................................., județul ........................................., din relațiile mele cu numitul ........................................................................., să fie recunoscut(ă) de acesta și să poarte numele de familie .............................. .

Data ................ Semnătura
.......................

ANEXA Nr. 42 la metodologie Proceduri (1)

- model -

ROMÂNIA

SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI/SECTORULUI/ORAȘULUI/COMUNEI

Starea Civilă

Nr. ........ din .......................

CERERE DE SCHIMBARE DE NUME

Subsemnatul(a), ................................................................, născut(ă) la data de ............................. în ............................................., județul ........................................, cetățenia .........................................., de profesie ......................................., titular(ă) al/a actului de identitate seria ....... nr. ......................., domiciliat(ă) în ............................................, str. ................................. nr. ......., județul ........................., telefon (acasă) ..................................

C.N.P.

Vă rog să îmi aprobați schimbarea numelui de familie din ................................. în .............................. și a prenumelui din .......................... în .............................. .

De asemenea, cer schimbarea numelui de familie din .............................. în ............................... pentru următorii copii minori:

1. .........................................................................................................................(numele, prenumele, locul și data nașterii)

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

În susținerea cererii, menționez următoarele:

- numele anterioare pe care le-am purtat, porecla și proveniența lor:

............................................................................................................................................................

Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt:

............................................................................................................................................................

Date despre solicitant și rudele acestuia:

- Starea civilă ................................................................[necăsătorit(ă), căsătorit(ă), divorțat(ă), văduv(ă)]

- Părinții solicitantului:

Tatăl ................................................(numele de familie și prenumele)

Mama ................................................(numele de familie și prenumele)

Dacă părinții și-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă

Da |_| Nu |_|

- Soțul (sau soția) ............................................(numele și prenumele)

Tatăl ...................................................

Mama ......................................................

- Locul și data căsătoriei solicitantului(ei) ..................................

- Locul și data divorțului sau locul și data decesului soțului (soției) ...........................

Ocupația și locul de muncă ale petiționarului(ei) la data depunerii cererii ..................................., telefon ...........................

Declar pe propria răspundere că motivele și datele arătate corespund realității.

Anexez următoarele documente:

1. .........................................................................

2 ..........................................................................

3. .........................................................................

4 ..........................................................................

5. .........................................................................

Data ....................... Semnătura solicitantului(ei)
.............................

ANEXA Nr. 43 la metodologie Modificări (1)

- model -

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
al Județului ....................

Nr.. . . . . . . . . .din . . . . . . . . . .

DOVADA

În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a cererii de schimbare a numelui, depusă de dl(dna) . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Prezenta servește și ca dovadă a scutirii de plata taxei de timbru.

Șeful Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al județului,
. . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 44 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ................

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DISPOZIȚIA Nr. ........... din .....................

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, se admite cererea de schimbare a (numelui și/sau prenumelui) .......................................... dnei/dlui ....................................................., domiciliat(ă) în ................................................, fiul/fiica lui .......................... și al(a) ........................., născut(ă) în localitatea ........................, județul ......................., la ................., care urmează să poarte în viitor numele de familie .................... și prenumele ......................... .

Președintele Consiliului județean,
..........................................
Primar general,
........................................

ANEXA Nr. 45 la metodologie Modificări (1), Proceduri (1)

- model -

DOVADĂ

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., am luat cunoștință că cererea de schimbare a numelui a fost aprobată și, în termen de 60 de zile de la data de . . . . . . . . . ., urmează să depun la această primărie chitanța de . . . . . . . . . . lei, pentru plata taxei de timbru.

Semnătura
. . . . . . . . . .

Am primit Dispoziția de schimbare a numelui nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Semnătura
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 46 la metodologie

- model -

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date

Nr. ........... din .............

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ...............................

Starea Civilă

Vă facem cunoscut că, prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. ............ din ........................., s-a acordat cetățenia română numitului(ei) ........................................................, fiul(fiica) lui ................................. și al(a) ................................, născut(ă) .......................... la ........................ în ............................... .

Cetățenia s-a acordat la data de ...................., conform Certificatului nr. ............. din ..............., eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Veți lua măsuri să se opereze pe marginea actului de stare civilă, exemplarele I și II, mențiunea prevăzută în Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

Nașterea s-a înregistrat la .................. sub nr. ........ din .................. .

Căsătoria s-a înregistrat la ................. sub nr. ........ din .................. .

Director general,
.............................

- model -

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ..........................

Starea civilă

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA .......................

Starea civilă

Vă facem cunoscut că s-a operat în Actul de naștere nr. ............... din ....................., exemplarul II, și în Actul de căsătorie nr. ....... din ................., exemplarul II, mențiunea de acordare a cetățeniei române pentru numitul(a) ....................................... .

Cetățenia s-a acordat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. .............. din ..................... la data de ........................, conform Certificatului nr. .............. din ...................., eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Veți lua măsuri pentru operarea mențiunilor respective și în exemplarul I, conform Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

Șef stare civilă,
.......................................

Operat mențiunea în Actul de naștere nr. ..... din .......... și în Actul de căsătorie nr. ...... din ........... .

Ofițerul de stare civilă,
..........................................

ANEXA Nr. 47 la metodologie

- model -

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date

Nr. ........... din .............

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ..........................

Serviciul de stare civilă

Vă facem cunoscut că, în conformitate cu prevederile Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, s-a aprobat redobândirea cetățeniei române numitului(ei) ..............................................., fiul(fiica) lui ................... și al(a) ...................., născut(ă) .................... la .................... în ......................... .

Cetățenia s-a redobândit la data de ............., conform Certificatului eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie nr. ..... din ........ .

Veți lua măsuri să se opereze pe marginea actelor de stare civilă, exemplarele I și II, mențiunea prevăzută de Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

Director general,
.......................

- model -

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR .....................

Serviciul de stare civilă

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA ..................

Starea Civilă

Vă facem cunoscut că s-a operat în Actul de naștere nr. ..................... din ................................ și în Actul de căsătorie nr. ...................... din ........................, pentru numitul ................................................, următoarea mențiune: "Redobândit cetățenia română, conform Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată. Cetățenia s-a redobândit la data de ...................., conform Certificatului eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie nr. .......... din ............... . Comunicată de Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date cu Adresa nr. ....../...............".

Veți lua măsuri pentru operarea mențiunii și pe marginea actelor de stare civilă, exemplarul I.

Șef stare civilă,
.......................................

Operat mențiunea în Actul de naștere nr. ..... din ............. și în Actul de căsătorie nr. .... din ........... .

Ofițerul de stare civilă,
..............................

ANEXA Nr. 48 la metodologie

- model -

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date

Nr. ........... din .............

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR ..........................

Starea Civilă

Vă facem cunoscut că, prin Ordinul Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. .............. din ................... și în conformitate cu prevederile Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, s-a aprobat renunțarea la cetățenia română pentru numitul(a) .................................................., C.N.P. ................................., fiul(fiica) lui ........................ și al(a) ........................., născut(ă) ............................. la ....................... în............................, județul .......................... .

Veți lua măsuri să se opereze pe marginea actelor de stare civilă, exemplarele I și II, mențiunea prevăzută în Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

Nașterea s-a înregistrat la ................. sub nr. .......... din ................... .

Căsătoria s-a înregistrat la ................ sub nr. .......... din ................... .

Director general,
.............................

- model -

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ..........................

Starea Civilă

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA ..................

Starea Civilă

Vă facem cunoscut că s-a operat în Actul de naștere nr. ............... din ........................., exemplarul II, și în Actul de căsătorie nr. .............. din ......................................., exemplarul II, mențiunea de renunțare la cetățenia română, pentru numitul(a) .................................................... .

Veți lua măsuri pentru operarea mențiunilor respective și în exemplarul I, conform Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

Șeful Serviciului de stare civilă,
.......................................

Operat mențiunea în Actul de naștere nr. ..... din ............. și în Actul de căsătorie nr. .... din ........... .

Ofițerul de stare civilă,
.....................................

ANEXA Nr. 49 la metodologie Modele (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ................

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență
a Persoanelor al Comunei/Orașului/Municipiului

Nr. ........ din ......................

CERERE

Subsemnatul(a), ..........................................., vă rog să aprobați reconstituirea (întocmirea ulterioară) actului meu de ..................... .

Motivul pentru care cer reconstituirea este ................................ .

Motivul pentru care nu am cerut până acum reconstituirea este ............. .

În acest scop menționez următoarele: .......................................

I. Date personale:

CNP:

Numele de familie ..................................., .........................................(pentru femei și numele de naștere)

Prenumele .....................................

Numele purtat anterior și porecla .........................................

Numele de familie și prenumele tatălui .......................................................

Numele de familie și prenumele mamei ......................................................

Locul nașterii .......................................

Data nașterii (ziua, luna, anul) ..........................................

Posed Certificatul de naștere seria ..... nr. ........, pe care îl anexez în copie.

Posed extrasul de naștere tip vechi, pe care îl anexez în original.

Domiciliul actului: localitatea .........................., str. ................................ nr. .....

Cetățenia pe care o am în prezent ..........................................

Data intrării în România și nr. pașaportului (dacă a intrat în alte condiții decât cele legale, se vor menționa)

................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................

Dacă a fost înscris(ă) în evidența străinilor (de când, până când, unde) ......

Dacă și-a schimbat vreodată numele (când și cine a dat aprobarea) ..........

II. Ce acte de identitate posed:

Act de identitate seria ..... nr. ...................., eliberat de ..................
(Dacă nu posedă act de identitate va specifica ce document posedă)
.............................................................................................................

III. Ce acte de studii posed (anexez copii): ........................................................................................ ......................................................................................................................................................................

IV. Ocupații avute în ultimii 5 ani: .......................................

Intervalul Instituția sau întreprinderea și adresa Funcția îndeplinită
de la data (anul, luna) până la data (anul, luna)

..............................................................................................................................................................................................................

V. Domiciliile succesive avute în ultimii 5 ani:

Intervalul Țara/Județul Orașul sau comuna Strada și nr. Persoanele care mă cunosc (numele și prenumele)
-

..............................................................................................................................................................................................................

VI. Situația militară: .......................................................(stagiul militar satisfăcut/nesatisfăcut) . Cu ce nume de familie și prenume figurez în livretul militar ......................... .

VII. Situația familială (starea civilă a solicitantului - necăsătorit, căsătorit, văduv, divorțat): ..................................................

a) Căsătorit cu:

Numele de familie și prenumele (pentru femei se va trece numele de la naștere):

.................................................. Numele anterior și porecla ................................................. .

Locul nașterii: Țara ................... în ..................................................

Data nașterii (ziua, luna, anul): ...........................................

Numele de familie și prenumele tatălui .....................................

Numele de familie și prenumele mamei .......................................

Certificatul de naștere seria ........ nr. ..............., pe care îl anexez în copie. Posed extras de căsătorie tip vechi, pe care îl anexez în original.

b) Căsătoria s-a desfăcut prin divorț sau deces (se va indica numărul și data sentinței civile sau a certificatului de deces, precum și autoritatea care a emis actul respectiv, anexate în copie) ......................................................................................................................... .

Cu ce se legitimează soțul (soția) .........................................

Domiciliul actual: str. ................................. nr. ....., localitatea .................................., din anul ........

Ocupația soțului (soției) ........... în prezent : ....................................................................................... (denumirea, obiectul de activitate și sediul unității)

De la data de ........................

Funcția ....................................................

Copii (pentru cei rezultați din altă căsătorie decât cea actuală se va face mențiunea).

Pentru fiecare copil se vor menționa numele de familie și prenumele, locul și data nașterii, cetățenia, domiciliul (anexându-se copii legalizate de pe certificatele de naștere) .................................................... .....................................................................................................................................................................

VIII. Dacă am mai cerut reconstituirea actului de ...........................

Când și unde am introdus cererea ...........................................

Rezultatul primit ..........................................................

IX. Cu ce dovedesc că nu pot procura certificatul de naștere (de căsătorie) pentru care cer reconstituirea .............................................................. (anexez dovada).

X. În afară de actele menționate mai sus, anexez următoarele: ........................................................

Îmi asum răspunderea pentru cele arătate în prezenta cerere, cunoscând că orice inexactitate atrage după sine sancționarea în conformitate cu dispozițiile Codului penal.

Semnătura solicitantului
............................

ANEXA Nr. 50 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

S.P.C.L.E.P./Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

DISPOZIȚIA Nr. .............
din ziua ......... luna ......... anul .........

..............................................(numele și prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ........................., având în vedere cererea înregistrată sub nr. ............ din ........................., însoțită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(ă) în ................................................, solicită reconstituirea (întocmirea ulterioară) a actului său de naștere, precum și referatul ofițerului de stare civilă delegat,

în temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 55 și 56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și în art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. -

Se reconstituie/Se întocmește ulterior actul de naștere al numitului(ei) ................................., născut(ă) la data de .................... în localitatea .........................., județul ......................, de sex ............, cetățenie ........................, fiul/fiica lui ....................... și al/a ...................... .

Art. 2. -

Ofițerul de stare civilă va duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Primar,
.............................

ANEXA Nr. 51 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

DISPOZIȚIA Nr. ............
din ziua ........... luna ........... anul ..............

..............................................(numele și prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ........................., având în vedere Cererea înregistrată sub nr. ............ din ........................., însoțită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(ă) în ................................................, solicită reconstituirea (întocmirea ulterioară) a actului său de căsătorie, precum și referatul ofițerului de stare civilă delegat,

în temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 55 și 56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și în art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. -

Se reconstituie/Se întocmește ulterior actul de căsătorie al numitului ...................................., născut la data de ................. în localitatea ............................., județul ....................., de sex ...................., cetățenie ............................., fiul lui ............................................... și al ......................................................., și al numitei ....................................................., născută la data de ...................... în ................................, județul ......................., fiica lui ............................ și a ............................

În timpul căsătoriei soții vor purta numele ...............................................(soțul) ...........................................(soția)

Art. 2. -

Ofițerul de stare civilă va duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Primar
.....................

ANEXA Nr. 52 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL .....................

Primăria ....................

DISPOZIȚIA Nr. ............
din ziua ........... luna ........... anul ..............

..............................................(numele și prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ........................., având în vedere Cererea înregistrată sub nr. ............ din ........................., însoțită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(ă) în ................................................, solicită reconstituirea (întocmirea ulterioară) a actului de deces, privind pe .........................................., precum și referatul ofițerului de stare civilă delegat,

în temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 55 și 56 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și în art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. -

Se reconstituie/Se întocmește ulterior actul de deces al numitului(ei) ........................................, născut(ă) la data de ................. în localitatea ............................., județul ....................., de sex ...................., cetățenie ..................., fiul/fiica lui ............................... și al/a .........................., decedat(ă) la ......................... în ......................., județul, cu ultimul domiciliu în .................................., str. .................................... nr. ........, bl. ........., sc. ......., et. ....., ap. ......, județul ...................... .

Art. 2. -

Ofițerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Primar,
.....................

ANEXA Nr. 53 la metodologie Modele (1)

- model -

Verificat identitatea solicitantului
Ofițer de stare civilă,
................................
L.S.
Înregistrat la nr. ............
din ............... 20.........

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a), ............................................., fiul/fiica lui ........................... și al/a .............................., domiciliat(ă) în ............................................(comuna, orașul, municipiul), str./satul ..................... nr. ....., bl. ........, sc. ....., et. ....., ap. ....., județul ................., titular(ă) al/a actului de identitate/pașaportului seria ..... nr. ............., eliberat de .............,

vă rog să binevoiți a-mi aproba rectificarea Actului de .......................... nr. ............. din ............., înregistrat la primăria municipiului/orașului/comunei ..................................., județul ............................., privind pe ................................................................, în sensul că la rubrica .............................................. să se treacă .............................................. în loc de ......................................., cum din eroare s-a înregistrat.

La prezenta cerere anexez copii de pe următoarele acte:

- ................................................

- ................................................

- ................................................ ,

care pot fi folosite în sprijinul cererii mele.

Data ..................... Semnătura
........................

Domnului primar al ...................., județul ....................

ANEXA Nr. 54 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL .....................

Primăria ....................

DISPOZIȚIA Nr. ............
din ziua ........... luna ........... anul ..............

..............................................(numele și prenumele), primarul ............................................................(municipiului, sectorului, orașului, comunei), județul ........................., având în vedere Cererea înregistrată sub nr. ............ din ........................., însoțită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care ..........................................., domiciliat(ă) în ................................................, solicită rectificarea actului de ......................., privind pe ............................................, precum și referatul ofițerului de stare civilă delegat, avizat prealabil de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației cu nr. ....... din ......................,

în temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 61 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și în art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. -

Se rectifică Actul de ....................................... nr. .......................... din ............................... al numitului(ei) ............................................., născut(ă) la data de ................ în localitatea ............................, județul ................................, fiul/fiica lui ................................... și al/a .................................., în sensul că, la rubrica(cile) ................................., să se treacă ..................................... în loc de ......................................., cum din eroare s-a trecut.

Art. 2. -

Ofițerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Primar,
.....................

ANEXA Nr. 551) la metodologie

1) Anexa nr. 55 este reprodusă în facsimil.

COMUNICARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN R.N.E.P./ Modificări intervenite în statutul civil

ANEXA Nr. 56 la metodologie Proceduri (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/Primăria ....................

Nr. de înregistrare operator de date cu caracter personal .............

Nr. .................. din ............................

Către
...................................................................

La Adresa dumneavoastră nr. .... din data de ........................,

vă trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de NAȘTERE privind pe ............................

EXTRAS DIN REGISTRUL DE NAȘTERE
- pentru uz oficial -

C.N.P.

C

Numele de familie
Prenumele
Data nașterii Anul Luna Ziua
Locul nașterii Localitatea
Județul/Sectorul
Țara
Sexul Cetățenia
DATE PRIVIND PĂRINȚII TATĂL MAMA
Numele de familie
Prenumele

Nașterea a fost trecută în registrul stării civile la nr. ....... din anul ....... luna .......... ziua .........

Locul înregistrării ..............................................(localitatea și județul)

MENȚIUNI:

................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Certificăm exactitatea prezentului extras.

Ofițer de stare civilă delegat,
...............................
L.S.

Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 57 la metodologie Proceduri (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/Primăria ....................

Nr. de înregistrare operator de date cu caracter personal .............

Nr. .................. din ............................

Către
...................................................................

La Adresa dumneavoastră nr. .... din data de ..............,

vă trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de CĂSĂTORIE privind pe .................................... și pe .................................... .

EXTRAS DIN REGISTRUL DE CĂSĂTORII
- pentru uz oficial -

CODUL NUMERIC PERSONAL

Soțul Soția

DATE PRIVIND SOȚII SOȚUL SOȚIA
Numele de familie
Prenumele
Data nașterii Anul Luna Ziua Anul Luna Ziua
Locul nașterii Localitatea
Județul/Sectorul
Țara
DATE PRIVIND PĂRINȚII SOȚULUI SOȚIEI
TATA Numele de familie
Prenumele
MAMA Numele de familie
Prenumele

Locul încheierii căsătoriei ..........................................(localitatea și județul)

Data căsătoriei: anul ...... luna ......ziua ........

Căsătoria a fost trecută în Registrul stării civile la nr. ...... din anul ...... luna ........ ziua ........

Locul înregistrării ..............................................(localitatea și județul)

NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE

Soțul ............................................................. Soția ............................................................

MENȚIUNI:

................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Certificăm exactitatea prezentului extras.

Ofițer de stare civilă delegat,
...............................
L.S.

Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 58 la metodologie Proceduri (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..........................

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/Primăria ....................

Nr. de înregistrare operator de date cu caracter personal .............

Nr. .................. din ............................

Către,
...................................................................

La Adresa dumneavoastră nr. .... din data de ....,

vă trimitem extrasul pentru uz oficial de pe actul de DECES privind pe ............................

EXTRAS DIN REGISTRUL DE DECES
- pentru uz oficial -

C.N.P.

Numele de familie
Prenumele
Data nașterii Anul Luna Ziua
Locul nașterii
Sexul Cetățenia
Domiciliul Localitatea
Sat/Str. nr., bl., sc., et., ap.
Județul/Sectorul
Țara
Data și locul decesului Anul Luna Ziua
Localitatea Județul/Sectorul
Țara
Cauza decesului
DATE PRIVIND PĂRINȚII TATĂL MAMA
Numele de familie
Prenumele

Decesul a fost trecut în Registrul stării civile la nr. ....... din anul ....... luna .......... ziua ......... .

Locul înregistrării ..............................................(localitatea și județul)

MENȚIUNI:

................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

Certificăm exactitatea prezentului extras.

Ofițer de stare civilă delegat,
............................... L.S.

Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 59 la metodologie

- model -

Verificat identitatea solicitantului
Ofițer de stare civilă delegat,
...............................
L.S.
Înregistrat la nr. ............
din ............... 20 .........

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a), ............................................, fiul/fiica lui ............................. și al/a ............................, domiciliat(ă) în ....................................(comuna, orașul, municipiul), str./satul ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ....., județul ..............., titular(ă) al/a actului de identitate seria ................ nr. ..........., eliberat de ........................,

vă rog să binevoiți a-mi elibera certificatul de .........................., sens în care fac următoarele precizări:

- m-am născut la data de .............., în localitatea ............., județul ......................... ;

- m-am căsătorit cu ............ la data de .........., în localitatea ................, județul .....................;

- numitul(a) ............ a decedat la data de ...........,în localitatea ................, județul ..................... .

Vechiul (vechile) certificat(e) mi-a (mi-au) fost furat(e)/distrus(e)/pierdut(e) în următoarele împrejurări:

.....................................................................................................................................................................

Data ................. Semnătura
....................

Eliberat certificat de:

- naștere seria, ......... nr. ..............;

- căsătorie seria, ...... nr. ..............;

- deces seria, ........... nr. ..............

Data ............... 20.........

Ofițerul de stare civilă delegat,
.........................
Am primit certificatele solicitate.
Semnătura
...........................

Domnului primar al ..................../județul ...................

ANEXA Nr. 60 la metodologie Proceduri (1)

- model -

REGISTRU
pentru înregistrarea cererilor de divorț

Nr. de înregistrare Data Solicitanții Ultima locuință comună Termen procedural, conform art. 382 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare (30 de zile) Certificat de divorț nr./data Dispoziție de respingere/
Proces-verbal nr./data
SOȚUL
SOȚIA

ANEXA Nr. 61 la metodologie Proceduri (1)

- model -

REGISTRU
de evidență a certificatelor de divorț

Nr. crt. Nr. cererii TITULARI Nume după divorț Nr./data certificatului de divorț Data înmânării și semnătura de primire

ANEXA Nr. 62 la metodologie Proceduri (1)

- față -

- model -

ROMÂNIA
JUDEȚUL ..........................
Primăria .................... Dată în fața mea astăzi, ...............
Nr. .................. din ............................ Ofițer de stare civilă delegat,
..............................................

CERERE DE DIVORȚ

Subsemnatul, ........................................, fiul lui ............................ și al ............................, născut la data de ............................ în localitatea ............................, județul ............................, titular al actului de identitate/pașaportului seria ....... nr. .................., CNP ..........................., cu domiciliul în ......................,

luând cunoștință de prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar că:

a) nu am copii minori din căsătorie sau adoptați;

b) nu sunt pus sub interdicție;

c) nu am mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei;

d) locuința comună este cea declarată mai sus

și

subsemnata, ........................................, fiica lui ............................ și a ............................, născută la data de ........................................ în localitatea ..........................., județul ..........................., titulară a actului de identitate/pașaportului seria ....... nr. .................., CNP ..........................., cu domiciliul în ......................,

luând cunoștință de prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar că:

a) nu am copii minori din căsătorie sau adoptați;

b) nu sunt pusă sub interdicție;

c) nu am mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei;

d) locuința comună este cea declarată mai sus,

căsătoriți la data de ................... la primăria localității ............................., județul .............................., conform Certificatului de căsătorie seria ............ nr. ................, eliberat în baza Actului nr. ............./.........., cu ultima locuință comună în .............................................., str. ................................ nr. ............., bl. ......., et. ........, ap. ............, sectorul/județul ......................................, de comun acord, vă rugăm să constatați desfacerea căsătoriei și să eliberați certificatul de divorț.

După divorț dorim să purtăm numele de familie după cum urmează*):

- fostul soț: ....................................................;

- fosta soție: ................................................. .

*) Potrivit dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare: "La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții se pot învoi ca soțul care, potrivit art. 27, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soț să poarte acest nume și după desfacerea căsătoriei."

Ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 381 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Semnături
Soț,
.......................
Soție,
...............................

- verso -

Astăzi, ..................................., s-a eliberat Certificatul de divorț nr. ....... .

Semnătură de primire
Fostul soț,
......................
Fosta soție,
......................

ANEXA Nr. 63 la metodologie Modificări (1), Proceduri (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ...............................................

Primăria ..................................................

Starea Civilă

Nr.. ........ din .......................

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi: anul ......... luna .............. ziua ...............

La depunerea cererii de divorț prin acordul soților/la luarea declarației privind menținerea cererii de divorț prin acordul soților/la luarea declarației de renunțare la cererea de divorț prin acordul soților, dl .......................................... și dna .........................................., luarea consimțământului și aducerea la cunoștință a dispozițiilor din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la divorțul pe cale administrativă s-au făcut prin intermediul dlui (dnei) ............................................... din ...................................., str. .............................. nr. .........., interpret autorizat de ....................... sub nr. ..........., întrucât ..............................(soțul/soția) este cetățean străin/surdomut.

Ofițer de stare civilă,
delegat,
..............................
L.S.
Interpret,
..............................
Soțul ..............................
Soția ..............................

ANEXA Nr. 64 la metodologie Proceduri (1)

- model -

Dată în fața mea,
.................................
(numele și prenumele/semnătura)
Astăzi, ................................

DECLARAȚIE

Subsemnatul, ..............................................., fiul lui ............................... și al ......................................, născut la ................................... în .................................., domiciliat în .................................................., posesor al actului de identitate/pașaport seria ............................................... nr. ........................................, eliberat de ......................................, declar că îmi mențin cererea privind desfacerea căsătoriei de ..........................................................(numele soției) și subsemnata, ..........................................., fiica lui ........................................... și a ..............................., născută la ................................................ în .................................., domiciliată în ....................................., posesoare a actului de identitate/pașaportului seria ............. nr. ....................., eliberat de ............................, declar că îmi mențin cererea privind desfacerea căsătoriei de .......................................................... (numele soțului)

Cererea a fost înregistrată la Primăria ................................. sub numărul .................................... .

Semnătură soț,
.............................
Semnătură soție,
..............................

ANEXA Nr. 65 la metodologie Proceduri (1)

- model -

Dată în fața mea,
.................................
(numele și prenumele/semnătura)
Astăzi, ................................

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), ......................................, fiul/fiica lui ............................. și al/a .........................., născut(ă) la .......................................... în ................................., domiciliat(ă) în .........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate/pașaportului seria ........ nr. ............, eliberat de ........................, declar că RENUNȚ la cererea mea privind desfacerea căsătoriei de ......................................................... (numele soțului/soției)

Cererea a fost înregistrată la Primăria ............................ sub numărul .............

Semnătura
........................

ANEXA Nr. 66 la metodologie Proceduri (1)

- model -

Aprob
Primar,
.................................

REFERAT

Încheiat astăzi ziua ......, luna ..........., anul ......., de către ................................................, ofițer de (numele și prenumele) stare civilă, în cadrul Primăriei .........................................................................(municipiului, orașului, comunei), județul ............................., având spre soluționare cererea de desfacere a căsătoriei înregistrată la nr. .............. din ......................, depusă de ......................................(soțul) și ......................................(soția), constatând că*) ..................................., ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ........................................................................................., propun clasarea dosarului.

*) Ofițerul de stare civilă va înscrie, după caz, una din situațiile prevăzute la art. 172 alin. (1) sau (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2011.

Ofițerul de stare civilă,
..........................................
(semnătura)

ANEXA Nr. 67 la metodologie Proceduri (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ....................................

Primăria ...................................

Dosar nr. ........................

CERTIFICAT DE DIVORȚ
nr. .......... din data de ...............

Căsătoria înregistrată la Primăria .......................................................(municipiului, orașului, comunei), județul .............., la actul de căsătorie nr. ............................. din ............................., privind pe ........................................., născut la data (soțul) de ......................., în localitatea ..............................., județul ........................., CNP ..............................., fiul lui .............. și al ..................., cu domiciliul în localitatea ....................., și pe ................................, (soția) născută la data de ...................., în localitatea ....................................., județul ....................................., CNP ..................................., fiica lui ..................................... și a ..................................., domiciliată în ..............................., județul ..............................., este desfăcută în temeiul art. 381 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acordul ambilor soți.

Divorțul a fost înregistrat la Primăria .............................................................(municipiului, orașului, comunei), județul ..................... .

Numele după divorț:

- fostul soț .....................................

- fosta soție ...................................

Prezentul certificat de divorț produce efecte între părți începând de astăzi ......................(zi/lună/an).

Ofițer de stare civilă,
..........................................
(numele și prenumele)
..........................................
(semnătura) L.S. (sigiliu)

ANEXA Nr. 68 la metodologie Proceduri (1)

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL .............................

Primăria ...........................

Starea Civilă

Nr. .......... din ..................

REFERAT
Încheiat astăzi: anul ......... luna ............ ziua ......

..................................................................(numele și prenumele), ofițer de stare civilă delegat,

ca urmare a prezentării cererii de divorț și a documentelor depuse de numiții ..................................... și ....................................., cerere înregistrată la nr. ................ din ....................., din care rezultă că: ................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................,

constatând că nu sunt îndeplinite cerințele art. 381 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru desfacerea căsătoriei, în temeiul art. 384 din Codul familiei, se propune respingerea cererii privind desfacerea căsătoriei și eliberarea certificatului de divorț, urmând a se emite dispoziție de respingere a cererii.

Întocmit în 3 exemplare, dintre care câte unul s-a înmânat solicitanților.

Ofițerul de stare civilă delegat,
................................................. L.S.

ANEXA Nr. 69 la metodologie

- model -

Eliberat Certificatul de ........................
seria ......... nr. .....................

Ofițer de stare civilă delegat,
............................... L.S.

APROB

Domnule primar,

Subsemnatul(a), ........................................, fiul (fiica) lui ............................. și al(a) ........................., născut(ă) la .............................. în ..........................., județul ....................., domiciliat(ă) în ..................., str. (satul) .......................... nr. ......, titular(ă) a actului de identitate seria ....... nr. ..............., vă rog ca, în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare, să îmi aprobați înscrierea, prin mențiune pe marginea actului de .................. nr. ........ din ............., a numelui meu de familie și/sau a prenumelui tradus/cu ortografia limbii ..........................., precum și ale părinților mei.

Soțul (Soția) este de acord cu extinderea efectelor aprobării asupra numelui său de familie și/sau prenumelui și ale următorilor copii minori:

1. ................................................................. ;

2. ................................................................. .

Alăturat, depun consimțământul soțului (soției) și traducerea/ortografierea oficială a numelui și/sau a prenumelui, autentificată de notarul public.

Data .............................................. Semnătura
..................

ANEXA Nr. 70 la metodologie

- model -

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea
bazelor de date
INTRAT ................................
Nr. de înregistrare operator de date cu caracter personal 943 Nr. ............. din ...................
Nr. ............ data .......................... RETURNAT
Ziua ...... luna .......... anul .........

Către
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/PRIMĂRIA
...............................................................

- Starea Civilă -

Vă rugăm să ne comunicați datele referitoare la NAȘTEREA numitului(ei) .............................., fiul (fiica) lui ............................ și al (a) ........................, născut(ă) în anul ........, luna ............, ziua ..........., în localitatea ....................., județul ............., cu toate mențiunile existente pe marginea actului respectiv.

Comunicarea acestor date se va face prin completarea rubricilor de mai jos, conform registrului (fără traduceri, modificări sau adăugiri), după care se va restitui.

În cazul în care registrul nu se găsește la dumneavoastră, veți trimite prezenta adresă consiliului local (județean) sau Arhivelor Naționale unde se află în păstrare acest registru, iar dacă nașterea nu se găsește înregistrată în registrele aflate la dumneavoastră, veți trimite lucrarea consiliului județean pentru a se verifica și în registrul exemplarul II, care ne va comunica direct rezultatul.

Șeful serviciului,
................................

C. N.P.

Numele de familie
Prenumele
Data nașterii Anul Luna Ziua
Locul nașterii Localitatea
Județul/Sectorul
Țara
Sexul Cetățenia
DATE PRIVIND PĂRINȚII TATĂL MAMA
Numele de familie
Prenumele

Nașterea a fost trecută în registrul stării civile la nr. ............. din anul ......... luna ............ ziua ..... .

Locul înregistrării ....................................................................................(localitatea și județul)

MENȚIUNI:

................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

Certificăm exactitatea prezentului extras.

Ofițer de stare civilă delegat,
...............................
L.S.

Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 71 la metodologie

- model -

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea
bazelor de date
INTRAT ................................
Nr. de înregistrare operator de date cu caracter personal 943 Nr. ............. din ...................
Nr. ............ data .......................... RETURNAT
Ziua ...... luna .......... anul .........

Către
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/PRIMĂRIA
....................................................................

- Starea Civilă -

Vă rugăm să ne comunicați datele privitoare la CĂSĂTORIA numitului(ei) ............................, căsătorit(ă) în anul ................ în localitatea ......................., județul ......................., cu toate mențiunile existente pe marginea actului respectiv.

Comunicarea acestor date se va face prin completarea rubricilor de mai jos, conform registrului (fără traduceri, modificări sau adăugiri), după care se va restitui.

În cazul în care registrul nu se găsește la dumneavoastră, veți trimite prezenta adresă consiliului local (județean) sau Arhivelor Naționale unde se află în păstrare acest registru, iar în cazul în care căsătoria sus-numitului(ei) nu se găsește înregistrată în registrele aflate la dumneavoastră, veți trimite lucrarea consiliului județean pentru a se verifica și în registrul exemplarul II, care ne va comunica direct rezultatul.

Șeful serviciului,
.....................................

CODUL NUMERIC PERSONAL

Soțul Soția
DATE PRIVIND SOȚII SOȚUL SOȚIA
Numele de familie
Prenumele
Data nașterii Anul Luna Ziua Anul Luna Ziua
Locul nașterii Localitatea
Județul Sectorul
DATE PRIVIND PĂRINȚII SOȚULUI SOȚIEI
TATA Numele de familie
Prenumele
MAMA Numele de familie
Prenumele

Locul încheierii căsătoriei .....................................................(localitatea și județul)

Data căsătoriei: anul ...., luna ............, ziua ......

Căsătoria a fost trecută în registrul stării civile la nr. ........ din anul ........, luna ........, ziua ........ .

Locul înregistrării ................................................................. (localitatea și județul)

NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE

Soțul ............................................................. Soția ..............................................................

MENȚIUNI:

................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

Certificăm exactitatea prezentului extras.

Ofițer de stare civilă delegat,
............................... L.S.

Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 72 la metodologie

- model -

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea
bazelor de date
INTRAT ................................
Nr. de înregistrare operator de date cu caracter personal 943 Nr. ............. din ...................
Nr. ............ data .......................... RETURNAT
Ziua ...... luna .......... anul .........

Către
PRIMĂRIA ................................................

- Starea Civilă -

Vă rugăm să ne comunicați datele privitoare la DECESUL numitului(ei) ....................................., fiul (fiica) lui ................................... și al (a) .............................., născut(ă) în ................................., la..............., decedat(ă) în anul .........., luna ............, ziua ........., în localitatea ..........................., județul ......................, cu toate mențiunile existente pe marginea actului respectiv.

Comunicarea acestor date se va face prin completarea rubricilor de mai jos, conform registrului (fără traduceri, modificări sau adăugiri), după care se va restitui.

În cazul în care registrul nu se găsește la dumneavoastră, veți trimite prezenta adresa consiliului local (județean) sau Arhivelor Naționale unde se află în păstrare acest registru, iar dacă decesul sus-numitului(ei) nu se găsește înregistrat în registrele aflate la dumneavoastră, veți trimite lucrarea consiliului județean pentru a se verifica și în registrul exemplarul II, care ne va comunica direct rezultatul.

Șeful serviciului,
...................................

C. N.P.

Numele de familie
Prenumele
Data nașterii Anul Luna Ziua
Locul nașterii Comuna/Orașul/Municipiul/Sectorul Județul/Țara
Sexul Cetățenia
Domiciliul Localitatea
Sat/Str. nr., bl., sc., et., ap.
Județul/Sectorul
Țara
Data și locul decesului Anul Luna Ziua
Localitatea Județul/Sectorul
Țara
CAUZA DECESULUI
DATE PRIVIND PĂRINȚII TATĂL MAMA
Numele de familie
Prenumele

Decesul a fost trecut în registrul stării civile la nr. .... din anul ........... luna ................... ziua ...... .

Locul înregistrării ..................................................................................(localitatea și județul)
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Certificăm exactitatea prezentului extras.

Ofițer de stare civilă delegat,
............................... L.S.

Confidențial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 73 la metodologie

- model -

Consiliul județean .............

Serviciul public comunitar județean
de evidență a persoanelor

Serviciul de stare civilă

CONT CERTIFICATE DE NAȘTERE

Data înregistrării De la cine s-a primit sau cui i s-a distribuit Nr. actului de primire sau distribuire Seria De la nr. la nr. Cantitatea Sold
Primită Distribuită

NOTĂ:

Pentru fiecare tip de certificat se va deschide un cont, rezervându-se un număr de file corespunzător.

ANEXA Nr. 74 la metodologie

- model -

CERTIFICATE DE ................ ELIBERATE

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. actului Seria și nr. certificatului Data eliberării Nr. de înregistrare a cererii sau declarației Semnătura de primire sau adresa de expediere

NOTĂ:

În registru se vor constitui partide separat pentru certificate de naștere, de căsătorie și de deces, alocându-se pentru fiecare categorie un număr corespunzător de pagini, în funcție de volumul mediu anual.

Certificatele se vor trece numai în ordinea numerică, de la cel mai mic la cel mai mare.

Cotoarele certificatelor de stare civilă se păstrează timp de un an de la data eliberării ultimului certificat, după care se vor distruge prin ardere, întocmindu-se un proces-verbal despre aceasta, care va cuprinde în mod obligatoriu seria și numărul certificatelor, în ordinea crescătoare a acestora, pe categorii de acte și fapte de stare civilă.

Certificatele de stare civilă anulate ca urmare a completării eronate se trimit Serviciului public comunitar local, lunar, odată cu actele de identitate ale decedaților.

Certificatele de stare civilă retrase de la cetățeni și anulate vor fi distruse prin ardere de organele de control, consemnându-se numărul acestora, pe categorii, în procesul-verbal de constatare.

ANEXA Nr. 75 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..............................................

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor/Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
AL JUDEȚULUI ........................................

- Starea Civilă -

Rugăm a se distribui prin delegatul nostru, .........................................., care se legitimează cu buletinul de identitate/cartea de identitate seria .........nr. ..............., eliberat(ă) de ................................., următoarele imprimate și materiale necesare activității de stare civila:

- certificate de naștere: .................................. buc.;

- certificate de căsătorie: ................................ buc.;

- certificate de deces: ..................................... buc.;

- registre de naștere a ........ file: ..................... buc.;

- registre de căsătorie a ...... file: .................... buc.;

- registre de deces a .......... file: ..................... buc.

Primar,
.................
Secretar,
................

ANEXA Nr. 76 la metodologie

- model -

CONT CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ

Data Cantitatea de certificate primite Seria De la nr. la nr. Predător (numele și prenumele) Semnătura Primitor (numele și prenumele) Semnătura

CONT REGISTRE DE STARE CIVILĂ

Data Cantitatea de registre Felul registrului Predător (numele și prenumele) Semnătura Primitor (numele și prenumele) Semnătura

ANEXA Nr. 771 ) la metodologie

1) Anexa nr. 77 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 781) la metodologie

1) Anexa nr. 78 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 79 la metodologie

- model -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ..............................................

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor/Primăria ....................

Starea Civilă

Nr. .................. din ............................

Către
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

- Evidența persoanelor -

Vă comunicăm că în luna ....................., anul ..........., au fost întocmite ................ acte de naștere și s-au operat ................ modificări privind statutul civil al persoanelor, pentru care vă înaintăm alăturat comunicările de naștere pentru înregistrarea în baza de date locală și comunicările de modificări:

Nr. crt. Numele și prenumele Numărul actului Data întocmirii
Ofițer de stare civilă delegat,
.....................................
L.S.

ANEXA Nr. 80 la metodologie

REGISTRELE DE STARE CIVILĂ
aflate în păstrarea primăriilor de sector ale municipiului București și delimitarea cronologică a fondurilor arhivistice ale municipiului București

Registrele întocmite până în anul 1926 se află în păstrarea Direcției de stare civilă din cadrul Direcției Generale Publice de Evidență a Persoanelor a Sectorului 1 al municipiului București.

Orașul București era împărțit în 4 plăși (boele). Culorile plășilor (boelelor) erau stabilite astfel:

- Târgul de afară = galben;

- Gorgani = verde;

- Broșteni = albastru;

- Centru = roșu.

La data de 1 martie 1926, a luat ființă sectorul IV VERDE. Orașul București a fost împărțit în 4 culori administrative, astfel că în anul 1928 avea 4 sectoare:

- sectorul I GALBEN (părți din sectorul 1 și sectorul 2 de astăzi);

- sectorul II NEGRU (astăzi sectorul 3 și părți din actualul sector 4);

- sectorul III ALBASTRU (părți din sectoarele 4 și 5);

- sectorul IV VERDE (astăzi sectorul 1).

În anul 1929 s-a înființat Primăria Centrală (prin Decretul nr. 278/1960, la data de 1 ianuarie 1961, a luat ființă Serviciul de Stare Civilă al Primăriei Municipiului București).

Sectorul 1 - 1895-1927 - oraș București

- 1927-1929 - sectorul 1 Central

- 1929-1950 - sectorul 1 Galben

- 1951-1962 - raionul "I. V. Stalin"

- 1962-1968 - raionul "30 Decembrie"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 1

Sectorul 2 - 1895-1950 -comuna Băneasa

- 1896-1950 - comuna Colentina

- 1950-1968 - raionul "1 Mai"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 2

Sectorul 3 - 1926-1947 - comuna Principele Mihai

- 1948-1950 - comuna 30 Decembrie

- 1950-1968 - raionul "23 August"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 3

Sectorul 4 - 1896-1927 - comuna Dudești-Cioplea

- 1927-1950 - sectorul 2 Negru

- 1950-1968 - raionul "Tudor Vladimirescu"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 4

Sectorul 5 - 1927-1950 - sectorul 3 Albastru

- 1950 - 1968 - raionul "Nicolae Bălcescu"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 5

- 1914-1945 - comuna Șerban Vodă

Sectorul 6 - 1929-1940 - comuna Lupescu

- 1940-1950 - comuna Tudor Vladimirescu

- 1950-1968 - raionul "V.I. Lenin"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 6

Sectorul 7 - 1884-1949 - Comuna Militari

- 1948-1950 - Comitetul Provizoriu Militari

- 1926-1928 - comuna Principele Carol

- 1929-1930 - comuna Regele Mihai I

- 1930-1947 - comuna Marele Voievod Mihai

- 1948-1950 - comuna 16 Februarie 1933

- 1950-1962 - raionul "Gh. Gheorghiu-Dej"

- 1962-1968 - raionul "16 Februarie"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 7

Sectorul 8 - 1923-1950 - comuna Grivița

- 1927-1944 - sectorul 4 Verde

- 1947-1950 - sectorul 4 Roșu

- 1950-1968 - raionul "Grivița Roșie"

- de la 20 februarie 1968 - sectorul 8

De la data de 4 august 1979, conform Decretului Consiliului de Stat nr. 284 din data de 31 iulie 1979 privind stabilirea sectoarelor municipiului București:

- sectoarele 1 și 8 s-au unit, rezultând sectorul 1;

- sectoarele 2 și 3 s-au unit, rezultând sectorul 2;

- sectorul 4 a devenit sectorul 3;

- sectorul 5 a devenit sectorul 4;

- sectorul 6 a devenit sectorul 5;

- sectorul 7 a devenit sectorul 6.

NOTĂ:

Datele din această anexă se actualizează periodic, în funcție de depunerile registrelor de stare civilă la Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale, după 100 de ani de la crearea lor.

ANEXA Nr. 81 la metodologie

ABREVIERI

M. A.I. - Ministerul Administrației și Internelor

D. E.P.A.B.D. - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

D. G.P. - Direcția Generală de Pașapoarte

O. R.I. - Oficiul Român pentru Imigrări

S. P.C.J.E.P. - serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor

S. P.C.L.E.P. - serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor

D. G.E.P.M. București - Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

D. S.C. - București - Direcția de Stare Civilă din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

D. S.C. - Sector 1 - Direcția de Stare Civilă din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București

M. A.E. - D.C. - Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Consular Modificări (1)

D. G.P.C. - Direcția Generală Protecția Copilului Modificări (1)

S. P.A.S. - Serviciul Public de Asistență Socială

R. N.E.P. - Registrul Național de Evidență a Persoanelor

C. N.P. - cod numeric personal

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Limitarea caracterului de titlu executoriu al contractului de asistență juridică la onorariu și la cheltuielile efectuate de avocat în interesul clientului
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției.
Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă (contencios administrativ)
Acțiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă (contencios administrativ) .
Proceduri:
Procedură privind desfacerea căsătoriei
Procedură privind schimbarea numelui pe cale administrativă
Procedură privind eliberarea certificatelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate
Procedură privind înscrierea sentințelor de stabilire a filiației, tăgada paternității, încuviințarea de nume, rectificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă
;
se încarcă...