Consiliul de Securitate O.N.U.

Rezoluția nr. 1970/2011 adoptată de Consiliul de Securitate în cea de-a 6.491-a ședință a sa, la 26 februarie 2011

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Consiliul de Securitate,

exprimând îngrijorarea profundă față de situația din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă și condamnând violența și folosirea forței împotriva populației civile,

denunțând încălcarea flagrantă și sistematică a drepturilor omului, inclusiv reprimarea demonstranților pașnici, exprimând profundul regret față de decesul persoanelor civile și respingând în mod categoric incitarea la ostilități și violență împotriva populației civile din partea nivelului cel mai înalt al guvernului libian,

salutând condamnarea de către Liga Statelor Arabe, Uniunea Africană și secretarul general al Organizației Conferinței Islamice a gravelor încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar care sunt comise în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă,

luând notă de scrisoarea trimisă președintelui Consiliului de Securitate de către reprezentantul permanent al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste în data de 26 februarie 2011,

salutând Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului A/HRC/S-15/2 din 25 februarie 2011, inclusiv decizia de a se trimite de urgență o comisie internațională independentă de anchetă pentru a investiga toate raportările de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, pentru a stabili faptele și circumstanțele acestor violențe și ale crimelor comise și, acolo unde este posibil, pentru a-i identifica pe cei răspunzători,

având în vedere faptul că atacurile sistematice și larg răspândite care au loc în prezent în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă împotriva populației civile pot constitui crime împotriva umanității,

exprimând îngrijorarea față de suferința refugiaților forțați să fugă din calea violenței din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă,

exprimând, de asemenea, îngrijorarea cu privire la lipsa de resurse medicale pentru tratarea celor răniți,

reamintind responsabilitatea autorităților libiene de a-și proteja populația,

subliniind necesitatea respectării libertăților de întrunire pașnică și de exprimare, inclusiv libertatea presei,

accentuând necesitatea de a trage la răspundere pe cei care se fac răspunzători de atacuri, inclusiv forțele aflate sub controlul lor, împotriva civililor,

reamintind art. 16 din Statutul de la Roma în baza căruia nu se poate începe sau efectua nicio cercetare sau urmărire penală de către Curtea Penală Internațională timp de 12 luni de la data unei cereri în acest sens din partea Consiliului de Securitate,

exprimându-și îngrijorarea cu privire la securitatea cetățenilor străini și a drepturilor lor în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă,

reafirmând atașamentul său puternic față de suveranitatea, independența, integritatea teritorială și unitatea națională a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste,

ținând cont de atribuția sa primară de menținere a păcii și a securității internaționale conform Cartei Națiunilor Unite,

acționând în conformitate cu cap. VII din Carta Națiunilor Unite și luând măsuri conform art. 41 din aceasta,

1. cere să se pună imediat capăt violenței și să se adopte măsuri pentru satisfacerea cererilor legitime ale populației;

2. îndeamnă autoritățile libiene:

(a) să acționeze cu cea mai mare reținere, să respecte drepturile omului și dreptul internațional umanitar și să permită accesul imediat pentru observatorii internaționali pentru drepturile omului;

(b) să asigure securitatea tuturor cetățenilor străini, precum și a bunurilor lor și să faciliteze plecarea celor care doresc să părăsească țara;

(c) să asigure intrarea în țară în condiții de siguranță a proviziilor umanitare și medicale, precum și a agențiilor și lucrătorilor din domeniul umanitar; și

(d) să ridice imediat restricțiile aplicate tuturor formelor de mass-media;

3. solicită ca toate statele membre să coopereze, în măsura posibilului, la evacuarea acelor cetățeni străini care doresc să părăsească țara.

Sesizarea CPI

4. hotărăște să îl sesizeze pe Procurorul Curții Penale Internaționale cu privire la situația din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă începând cu 15 februarie 2011;

5. hotărăște ca autoritățile libiene să coopereze pe deplin cu Curtea și cu Procurorul și să le acorde asistența necesară în conformitate cu prezenta rezoluție și, recunoscând în același timp că statele care nu sunt parte la Statutul de la Roma nu au nicio obligație în baza statutului, îndeamnă toate statele și organizațiile regionale interesate, precum și alte organizații internaționale să coopereze pe deplin cu Curtea și cu Procurorul;

6. hotărăște că cetățenii, oficialii sau personalul actual sau fost dintr-un stat din afara Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste care nu este parte la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale să fie supuși jurisdicției exclusive a statului respectiv pentru toate presupusele acte sau omisiuni care rezultă din ori sunt legate de operațiuni în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă stabilite sau autorizate de către Consiliu, cu excepția cazului în care statul renunță în mod expres la o astfel de jurisdicție exclusivă;

7. invită Procurorul să raporteze în fața Consiliului de Securitate în termen de două luni de la adoptarea prezentei rezoluții și în continuare la fiecare 6 luni cu privire la acțiunile întreprinse conform prezentei rezoluții;

8. recunoaște faptul că nicio cheltuială efectuată în legătură cu sesizarea, inclusiv cheltuielile legate de anchete sau acțiuni de urmărire penală legate de această sesizare, nu va fi suportată de către Națiunile Unite și că aceste costuri vor fi suportate de către părțile la Statutul de la Roma și de către acele state care doresc să contribuie în mod voluntar;

Embargo asupra armelor

9. hotărăște ca toate statele membre să adopte imediat măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea, vânzarea sau transferul direct ori indirect către Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, din sau prin teritoriile lor ori de către cetățenii lor sau folosind vase ori aeronave aflate sub pavilionul lor, de armament și materiale aferente de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate mai sus, precum și asistență tehnică, instruire, asistență financiară sau de alt tip, având legătură cu activitățile militare ori furnizarea, întreținerea sau folosirea oricărui tip de armament și materiale aferente, inclusiv furnizarea de personal mercenar înarmat indiferent dacă provine ori nu din teritoriile lor, și hotărăște în continuare că această măsură nu se aplică în cazul:

(a) furnizării de echipamente militare neletale destinate exclusiv pentru utilizare umanitară sau în scopuri de protejare, precum și de asistență sau instruire tehnică aferentă, după cum se aprobă în prealabil de către Comitetul înființat în conformitate cu paragraful 24 de mai jos;

(b) îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate cu titlu temporar în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă de către personal al Națiunilor Unite, reprezentanți ai mass-mediei și personal umanitar, din domeniul lucrărilor de dezvoltare și personal asociat, exclusiv pentru utilizare personală de către aceștia; sau

(c) orice altă vânzare sau furnizare de armament și materiale aferente ori furnizare de asistență sau personal, după cum se aprobă în prealabil de către Comitet;

10. hotărăște ca Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă să înceteze exporturile tuturor armelor și materialelor aferente și ca toate statele membre să interzică achiziționarea de astfel de produse din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă de către cetățenii lor sau utilizarea vaselor ori a aeronavelor aflate sub pavilionul lor, indiferent dacă își au sau nu originea în teritoriul Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste;

11. cheamă toate statele, în special statele care se învecinează cu Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, să inspecteze, în conformitate cu autoritățile și legislația lor națională și în acord cu dreptul internațional, în special dreptul maritim și acordurile internaționale relevante din domeniul aviației civile, toate încărcăturile spre și dinspre Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă din teritoriul lor, inclusiv porturi maritime și aeroporturi, dacă statul respectiv are informații care dau naștere la indicii temeinice pentru a crede că respectiva încărcătură conține articole ale căror furnizare, vânzare, transfer sau export sunt interzise conform paragrafelor 9 sau 10 din prezenta rezoluție în scopul asigurării aplicării stricte a acelor prevederi; Modificări (1)

12. hotărăște să autorizeze toate statele membre, iar acestea să aplice măsura ca la descoperirea de articole interzise conform paragrafelor 9 sau 10 din prezenta rezoluție să confiște și să elimine (ca de exemplu, prin distrugere, punerea în stare de nefuncționare, depozitare sau transfer într-un stat, altul decât statul de origine ori de destinație în scopul debarasării) de articole ale căror furnizare, vânzare, transfer sau export sunt interzise conform paragrafelor 9 sau 10 din prezenta rezoluție, și decide în continuare ca toate statele membre să coopereze in acest efort;

13. cere oricărui stat membru, când acesta efectuează o inspecție conform paragrafului 11 de mai sus, să prezinte fără întârziere un raport inițial, în scris, Comitetului, care să conțină, în special, o descriere a temeiurilor pentru efectuarea inspecțiilor, rezultatele acestor inspecții și dacă sau nu s-a obținut cooperarea în acest sens și, dacă s-au găsit articole interzise la transfer, cere în continuare statelor membre să prezinte Comitetului, la o dată ulterioară, un raport, în scris, care să conțină detalii relevante cu privire la inspecție, confiscare și dispoziție, precum și detalii relevante referitoare la transfer, inclusiv o descriere a articolelor, originea lor și destinația inițială, dacă aceste informații nu sunt cuprinse în raportul inițial;

14. încurajează statele membre să adopte măsuri pentru a-și descuraja în mod ferm cetățenii să călătorească în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă pentru a participa la activități în favoarea autorităților libiene care ar contribui în mod rezonabil la încălcarea drepturilor omului;

Restricții de călătorie

15. hotărăște ca toate statele membre să adopte măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea acestor teritorii de către persoanele menționate în anexa nr. I la prezenta rezoluție sau desemnate de către Comitetul înființat în conformitate cu paragraful 24 de mai jos, cu condiția ca nicio prevedere din acest paragraf să nu oblige un stat să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor cetățeni;

16. hotărăște ca măsurile impuse în baza paragrafului 15 de mai sus să nu se aplice în următoarele cazuri:

(a) dacă Comitetul stabilește, pentru fiecare caz individual, că o astfel de călătorie este justificată de necesități umanitare, inclusiv obligații religioase;

(b) dacă intrarea sau tranzitarea sunt necesare pentru derularea unui proces judiciar;

(c) dacă Comitetul stabilește, pe bază de caz individual, că o exceptare ar contribui la realizarea obiectivelor de pace și reconciliere națională din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă și de stabilitate în regiune; sau

(d) dacă un stat stabilește, de la caz la caz, că o astfel de intrare sau tranzitare este necesară pentru a contribui la pacea și stabilitatea în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă și statul anunță astfel Comitetul în termen de 48 de ore cu privire la această decizie;

Înghețarea fondurilor și resurselor economice

17. decide că toate statele membre trebuie să înghețe fără întârziere toate fondurile și resursele economice localizate pe teritoriile acestora, care sunt în proprietatea sau controlate, direct ori indirect, de către persoanele fizice sau juridice enumerate la anexa nr. II la prezenta rezoluție sau desemnate de către Comitetul instituit conform paragrafului 24 de mai jos ori de către persoanele fizice sau juridice care acționează în numele ori la indicația acestora sau de către persoanele juridice aflate în proprietatea ori controlate de acestea și decide în continuare că toate statele membre trebuie să se asigure că orice fonduri, bunuri financiare sau resurse economice sunt împiedicate de la a fi valorificate de cetățenii proprii ori de orice persoane fizice sau juridice localizate pe teritoriul acestora, pentru ori în beneficiul persoanelor fizice sau juridice enumerate la anexa nr. II la prezenta rezoluție ori al persoanelor desemnate de Comitet;

18. își exprimă intenția de a se asigura că fondurile indisponibilizate conform paragrafului 17 trebuie să fie puse ulterior la dispoziția și în beneficiul poporului Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste;

19. decide că măsurile impuse prin paragraful 17 nu se aplică fondurilor și resurselor economice care au fost stabilite de statele membre relevante:

(a) ca fiind necesare pentru cheltuielile de bază, inclusiv pentru plata produselor alimentare, a chiriei sau a ipotecii, a medicamentelor și a tratamentului medical, a impozitelor, a primelor de asigurare și a cheltuielilor cu utilitățile publice ori exclusiv pentru plata onorariilor profesionale rezonabile și rambursarea cheltuielilor suportate asociate furnizării de servicii juridice, în conformitate cu legislațiile naționale, sau a spezelor și a taxelor pentru servicii, în conformitate cu legislațiile naționale, în scopul gestiunii curente ori al gestiunii fondurilor sau resurselor economice indisponibilizate, după notificarea Comitetului de către statul relevant cu privire la intenția de a autoriza, dacă este cazul, accesul la aceste fonduri, alte bunuri financiare ori resurse economice și în absența unei decizii negative a Comitetului, în termen de 5 zile lucrătoare de la această notificare;

(b) ca fiind necesare pentru cheltuielile extraordinare, cu condiția ca o astfel de hotărâre să fi fost notificată Comitetului de către statul ori statele membre relevante și să fi fost aprobată de Comitet; sau

(c) ca fiind obiectul unui privilegiu ori al unei hotărâri judiciare, administrative sau de arbitraj, caz în care fondurile și resurse economice să poată fi folosite pentru satisfacerea respectivului privilegiu ori hotărâre, cu condiția ca privilegiul sau hotărârea să fi fost contractat(ă), respectiv emis(ă) înainte de data prezentei rezoluții, să nu fie în beneficiul vreuneia dintre persoanele fizice ori juridice desemnate conform paragrafului 17 de mai sus și să fi fost notificate Comitetului de către statul sau statele membre relevante;

20. decide că statele membre pot permite capitalizarea, în conturile indisponibilizate conform prevederilor paragrafului 17 de mai sus, a dobânzilor sau a altor câștiguri datorate pentru conturile respective ori a plăților de încasat conform contractelor, acordurilor sau obligațiilor care au luat naștere înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul prevederilor prezentei rezoluții, cu condiția ca oricare dintre aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți să rămână obiectul prezentelor prevederi și să fie indisponibilizate;

21. decide că măsurile prevăzute la paragraful 17 de mai sus nu trebuie să împiedice o anumită persoană fizică sau juridică să facă o plată datorată conform unui contract încheiat înainte de interdicția impusă acestei persoane fizice ori juridice, cu condiția ca statele relevante să fi stabilit că plata nu este în beneficiul direct sau indirect al unei persoane fizice ori juridice desemnate conform paragrafului 17 de mai sus și, ulterior notificării Comitetului de către statele relevante cu privire la intenția de a face sau de a beneficia de aceste plăți ori de a autoriza, dacă este cazul, disponibilizarea fondurilor, a altor bunuri financiare sau a resurselor economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înaintea unei astfel de autorizări;

Criteriile desemnării

22. decide că măsurile prevăzute la paragrafele 15 și 17 trebuie să se aplice persoanelor fizice și juridice desemnate de Comitet, în conformitate cu paragraful 24 lit. (b), respectiv lit. (c), și anume celor:

(a) implicate în sau complice la dispunerea, controlarea ori instigarea în orice alt fel la comiterea unor abuzuri grave la adresa drepturilor omului, îndreptate împotriva persoanelor din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, dispunerea ori desfășurarea de atentate, cu încălcarea dreptului internațional, inclusiv bombardamente aeriene asupra populațiilor și instalațiilor civile; sau

(b) care acționează pentru sau în numele ori la indicația persoanelor fizice sau juridice identificate la lit. (a).

23. încurajează călduros statele membre să înainteze Comitetului numele persoanelor care îndeplinesc criteriile prevăzute la paragraful 22 de mai sus;

Noul Comitet de sancțiuni

24. decide să instituie, în conformitate cu prevederea 28 a regulamentului său provizoriu de procedură, un Comitet de sancțiuni al Consiliului de Securitate alcătuit din toți membrii Consiliului (denumit în cele ce urmează: Comitetul), care să îndeplinească următoarele sarcini:

(a) să monitorizeze punerea în practică a măsurilor impuse conform paragrafelor 9, 10, 15 și 17;

(b) să desemneze acele persoane care intră sub incidența măsurilor impuse prin paragraful 15 și să analizeze solicitările de scutiri în conformitate cu paragraful 16 de mai sus;

(c) să desemneze acele persoane care intră sub incidența măsurilor impuse prin paragraful 17 de mai sus și să analizeze solicitările de scutiri în conformitate cu paragrafele 19 și 20 de mai sus;

(d) să instituie liniile directoare care pot fi necesare pentru facilitarea punerii în aplicare a măsurilor impuse mai sus;

(e) să raporteze Consiliului de Securitate activitatea depusă pentru primul raport în interval de 30 de zile și, ulterior, să raporteze la intervalele pe care le consideră necesare Comitetul;

(f) să încurajeze dialogul dintre Comitet și statele membre interesate, în special cu cele din regiune, inclusiv prin invitarea reprezentanților acestor state pentru discuții la Comitet cu privire la aplicarea acestor măsuri;

(g) să caute să strângă de la toate statele orice informații pe care le consideră utile cu privire la acțiunile efectuate de acestea pentru aplicarea eficace a măsurilor impuse mai sus;

(h) să examineze și să ia măsurile ce se impun cu privire la informațiile referitoare la presupuse încălcări sau la nerespectarea măsurilor prevăzute în prezenta rezoluție;

25. solicită tuturor statelor membre să raporteze Comitetului, în interval de 120 de zile de la adoptarea prezentei rezoluții, cu privire la măsurile pe care le-au întreprins în scopul aplicării eficiente a paragrafelor 9, 10, 15 și 17 de mai sus;

26. solicită tuturor statelor membre care conlucrează și acționează în cooperare cu Secretarul General să faciliteze și să susțină întoarcerea în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă a agențiilor umanitare și furnizarea de asistență umanitară și conexă și le solicită statelor interesate să informeze periodic Consiliul de Securitate cu privire la desfășurarea acțiunilor întreprinse conform prezentului alineat și își exprimă disponibilitatea de a avea în vedere luarea măsurilor suplimentare ce se impun, dacă este cazul, pentru a realiza acest lucru;

Angajamentul în sensul reexaminării

27. afirmă că va continua să examineze îndeaproape acțiunile autorităților libiene și că va fi pregătit să reexamineze caracterul adecvat al măsurilor prevăzute în prezenta rezoluție, inclusiv consolidarea, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor, după caz, în orice moment, în lumina respectării de către autoritățile libiene a prevederilor relevante ale prezentei rezoluții;

28. hotărăște să rămână sesizat în mod permanent în această chestiune.

ANEXA Nr. I la rezoluție

Interdicție de călătorie

1. Al-Baghdadi, Dr Abdulqader Mohammed

Numărul pașaportului: B010574, data nașterii: 1.07.1950.

Șeful Biroului de Legătură al Comitetelor Revoluționare. Comitetele Revoluționare au fost implicate în violențele împotriva demonstranților.

2. Dibri, Abdulqader Yusef

Data nașterii: 1946. Locul nașterii: Houn, Libia.

Șeful gărzii personale a lui Muammar Gadhafi. A răspuns de paza regimului. Antecedente în ordonarea de acte de violență împotriva dizidenților.

3. Dorda, Abu Zayd Umar

Director, Organizația de Securitate Externă. Fidel al regimului. Șeful serviciului de informații externe.

4. Jabir, General Major Abu Bakr Yunis

Data nașterii: 1952. Locul nașterii: Jalo, Libia.

Ministrul apărării. Responsabilitatea generală pentru acțiunile forțelor armate.

5. Matuq, Matuq Mohammed

Data nașterii: 1956. Locul nașterii: Khoms.

Ministrul pentru utilități. Membru important al regimului. Implicare în Comitetele Revoluționare. Antecedente de implicare în suprimarea dizidenței și acte de violență.

6. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed

Data nașterii: 1948. Locul nașterii: Sirte, Libia.

Vărul lui Muammar Gadhafi. În anii 1980, Sayyid a fost implicat în campania de asasinare a dizidenților și se pare că s-a făcut răspunzător de mai multe asasinate în Europa. Se pare, de asemenea, că ar fi fost implicat în procurarea de arme.

7. Gadhafi, Aisha Muammar

Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Fiica lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

8. Gadhafi, Hannibal Muammar

Numărul pașaportului: B/002210. Data nașterii: 20.09.1975. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

9. Gadhafi, Khamis Muammar

Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim. Comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

10. Gadhafi, Mohammed Muammar

Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

11. Gadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data nașterii: 1942. Locul nașterii: Sirte, Libia. Lider al Revoluției, Comandantul Suprem al Forțelor Armate. S-a făcut răspunzător de ordonarea reprimării demonstrațiilor, abuzuri ale drepturilor omului.

12. Gadhafi, Mutassim

Data nașterii: 1976. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Consilier de Securitate Națională. Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

13. Gadhafi, Saadi

Numărul pașaportului: 014797. Data nașterii: 25.05.1973. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Comandant al Forțelor Speciale. Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim. Comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

14. Gadhafi, Saif al-Arab

Data nașterii: 1982. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

15. Gadhafi, Saif al-Islam

Numărul pașaportului: B014995. Data nașterii: 25.06.1972. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Director, Fundația Gadhafi. Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim. Declarații publice instigatoare de încurajare a violenței împotriva demonstranților.

16. Al-Senussi, Colonel Abdullah

Data nașterii: 1949. Locul nașterii: Sudan.

Director Informații Militare. Implicarea Direcției de Informații Militare în suprimarea demonstrațiilor. Printre antecedente se include suspiciunea de a fi fost implicat în masacrul de la penitenciarul Abu Selim. Condamnat în contumacie pentru atentatul asupra zborului UTA. Cumnatul lui Muammar Gadhafi.

ANEXA Nr. II la rezoluție

Blocarea bunurilor și resurselor economice

1. Gadhafi, Aisha Muammar

Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Fiica lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

2. Gadhafi, Hannibal Muammar

Numărul pașaportului: B/002210. Data nașterii: 20.09.1975. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

3. Gadhafi, Khamis Muammar

Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim. Comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

4. Gadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data nașterii: 1942. Locul nașterii: Sirte, Libia.

Lider al Revoluției, Comandantul Suprem al Forțelor Armate.

S-a făcut răspunzător de ordonarea reprimării demonstrațiilor, abuzuri ale drepturilor omului.

5. Gadhafi, Mutassim

Data nașterii: 1976. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Consilier pe Securitate Națională. Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim.

6. Gadhafi, Saif al-Islam

Numărul pașaportului: B014995. Data nașterii: 25.06.1972. Locul nașterii: Tripoli, Libia.

Director, Fundația Gadhafi. Fiul lui Muammar Gadhafi. Apropiere strânsă de regim. Declarații publice instigatoare de încurajare a violenței împotriva demonstranților.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...