Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale - CNPAS

Ordinul nr. 1285/2011 privind reținerea contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.285/437

Casa Națională de Pensii Publice

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162/G.M. din 5 aprilie 2011 al secretarului general al Casei Naționale de Pensii Publice și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.382 din 31 martie 2011,

ținând cont de dispozițiile instrumentelor juridice cu caracter internațional în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială pe care România le aplică, și anume ale:

- Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității;

- Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității;

- Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 30 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare,

precum și ale acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale la care România este parte, cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate,

în temeiul prevederilor:

- art. 138 lit. h) și art. 139 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 211 alin. (1), (11) și (2), art. 213 alin. (2) lit. h), art. 257 alin. (22), art. 260 alin. (1) lit. a1) și art. 266 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Pensii Publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

În vederea analizării situației pensionarilor sistemului public de pensii care au reședința pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Elveției, din punctul de vedere al asigurării la sistemul de asigurări sociale de sănătate și al plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate din România, denumit în continuare Fond, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanților de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, o notificare prin intermediul căreia să se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

În situația în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 1 face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reședință sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Elveția, acesta va fi exceptat de la plata contribuțiilor la Fond prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calității de pensionar al sistemului public de pensii din România și dacă solicită în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificării prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

În situația în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 1 declară că nu este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reședință sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Elveția, acesta datorează contribuții la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calității de pensionar al sistemului public de pensii din România.

Art. 4. -

În vederea analizării situației pensionarilor sistemului public de pensii care au reședința pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate și fac obiectul respectivului acord, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanților de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevăzută la art. 1.

Art. 5. -

În situația în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 4 face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reședință, acesta va fi exceptat de la plata contribuțiilor la Fond prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calității de pensionar al sistemului public de pensii din România și dacă solicită în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificării prevăzute la art. 1.

Art. 6. -

În situația în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 4 declară că nu este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reședință, acesta datorează contribuții la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calității de pensionar al sistemului public de pensii din România.

Art. 7. -

Prin excepție de la dispozițiile art. 4-6, solicitanții de drepturi de pensie care au domiciliul pe teritoriul Turciei și care fac obiectul Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551/2002, datorează contribuții la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calității de pensionar al sistemului public de pensii din România.

Art. 8. -

În aplicarea art. 2 și 5, solicitanții de drepturi de pensie în cauză au obligația de a prezenta documente care fac dovada calității de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul respectiv.

Art. 9. -

În vederea analizării situației pensionarilor sistemului public de pensii care au domiciliul declarat pe teritoriul unui stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic cu caracter internațional în domeniul securității sociale cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanților de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. -

(1) Din momentul în care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai reține contribuția la Fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită din acest sistem, aceștia nu mai au calitatea de persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

(2) Începând cu aceeași dată, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul României nu se mai decontează din Fond.

Art. 11. -

Notificarea prevăzută la art. 1, respectiv la art. 9, semnată de solicitant în partea B, și documentele prevăzute la art. 8, după caz, vor fi transmise de acesta casei de asigurări de sănătate din raza casei teritoriale de pensii competente, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, fax, reprezentant legal etc.). Documentele transmise de solicitanți vor fi analizate de casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 12. -

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate vor transmite caselor teritoriale de pensii competente care au emis notificările prevăzute la art. 1, respectiv la art. 9, prin fișiere de tip dbf, lista persoanelor, ale căror documente au fost comunicate de solicitanți și prelucrate de casele de asigurări de sănătate, care vor fi exceptate de la plata contribuțiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse în evidențele informatice ale asiguraților la Fond, conținând următoarele informații: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Administrației și Internelor, respectiv de Casa Națională de Pensii Publice (dacă există), țara de reședință, respectiv de domiciliu, după caz.

Art. 13. -

Data de la care își produce efectele notificarea transmisă de către casa de asigurări de sănătate conform prevederilor art. 12 este prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a fost înregistrat fișierul de tip dbf de către casa teritorială de pensii competentă, dar nu mai devreme de data stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România.

Art. 14. -

(1) Data menționată la art. 13 va fi confirmată de către casele teritoriale de pensii competente Casei Naționale de Pensii Publice, prin trimiterea unui fișier de tip dbf care va conține următoarele informații:

1. Cod numeric personal;

2. Nume și prenume;

3. Stare;

4. Data stării;

5. Identificare dosar doveditor - nr. dosar/cod CTP;

6. Data stabilirii pensiei;

7. Tip pensie.

(2) În cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contribuțiilor la Fond, fișierul va conține la câmpul "Stare" mențiunea "nerezident" și la câmpul "Data stării" se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai rețin contribuțiile la Fond.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi centralizate la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice și comunicate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin același fișier, în vederea scoaterii, respectiv a reintroducerii în evidențele informatice ale asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Art. 15. -

Punerea/Reluarea în plată a drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă nu este condiționată de transmiterea datelor prevăzute la art. 12.

Art. 16. -

Casele teritoriale de pensii au obligația calculării, reținerii și virării contribuțiilor la Fond în cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii din România, în conformitate cu prevederile legale, cu excepția celor pentru care casele de asigurări de sănătate au notificat exceptarea de la plată conform prevederilor art. 12.

Art. 17. -

(1) Dispozițiile prezentului ordin se aplică și persoanelor care la data intrării în vigoare a acestuia au calitatea de pensionari în plată ai sistemului public de pensii din România. În cazul acestora, casele teritoriale de pensii în evidența cărora se află pensionarii cu reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul altor state le vor transmite beneficiarilor de drepturi de pensie notificarea prevăzută la art. 1, respectiv la art. 9, în vederea reglementării statutului de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate.

(2) Notificările prevăzute la alin. (1) se transmit atât ca urmare a consultării bazelor de date ale caselor teritoriale de pensii, cât și la cererea persoanelor în cauză.

Art. 18. -

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice caselor de asigurări de sănătate orice schimbare în situația proprie de natură să conducă la modificarea statutului de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate cu efecte asupra obligației de plată a contribuțiilor la Fond, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.

Art. 19. -

Îndrumarea metodologică cu privire la exceptarea de la plata contribuțiilor la Fond este asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Art. 20. -

Dispozițiile prezentului ordin sunt opozabile caselor de pensii sectoriale, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice,
Domnica-Doina Pârcălabu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță

ANEXA Nr. 1

PARTEA A*

NOTIFICARE

Stimată doamnă/Stimate domnule ................................................,

Având în vedere Cererea/Decizia dumneavoastră privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România, înregistrată sub nr. ................... din ..................., vă aducem la cunoștință că odată cu stabilirea drepturilor de pensie datorați, potrivit prevederilor legale din România, contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate.

În vederea reglementării situației dumneavoastră, vă rugăm să completați declarația prevăzută în partea B și să o transmiteți, în cel mai scurt timp posibil, împreună cu eventualele dovezi ale calității de asigurat, casei de asigurări de sănătate competente ale cărei coordonate le regăsiți mai jos**.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Pensii Publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.285/437/2011 privind reținerea contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, până la notificarea de către casa de asigurări de sănătate competentă cu privire la exceptarea dumneavoastră, în baza documentelor pe care urmează să le transmiteți conform paragrafului anterior, de la plata contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, avem obligația de a vă calcula, de a vă reține și de a vă vira contribuțiile lunare de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de lege.

Data ....................

Director executiv,

...........................................

Doamnei/Domnului .......................................

Adresa ..........................................................

___________

* Se completează de către casa teritorială de pensii în evidența căreia s-a constituit dosarul de pensie.

** Declarația se transmite casei de asigurări de sănătate din România, personal, prin reprezentant legal, poștă, e-mail, fax, la următoarele coordonate de contact: .................................................................................................................................................

PARTEA B*

__________

* Se completează de către solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate, în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România care au reședința în alte state cu care România aplică instrumente juridice cu caracter internațional în domeniul securității sociale cu prevederi pentru asigurările de boală - maternitate

1. Subsemnatul(a), ..............................................., codul numeric personal ......................................, având reședința în localitatea ................................, cod .................., str. ........................ nr. ........., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........, județul/provincia/departamentul/regiunea .........................., țara ......................, posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, pașaport etc.) .......... seria .................... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de ....................., născut(ă) la data de ........................ în localitatea/județul/provincia/departamentul/regiunea ..................................., fiul (fiica) lui .......................... și al(a) .........................................................................,

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declarații neadevărate, că:

[ ] sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reședință/alt stat ........................... (a se indica statul respectiv)*

[ ] nu sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reședință/alt stat*

2. Anexez la prezenta declarație următorul document/următoarele documente din care rezultă calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în .................................. (se va indica statul):

a) ................................................................................................. ...........................................................................................................................................................;

b) ................................................................................................. ;

c) ................................................................................................. ;

3. Având în vedere că sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reședință/alt stat ....................( a se indica statul respectiv),

[ ] solicit*

[ ] nu solicit* exceptarea de la plata contribuției lunare pentru asigurările sociale de sănătate în România.

4. Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecințele inacțiunii mele.

Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.

Data ......................... Semnătura,
......................

___________

* Se va bifa obligatoriu căsuța corespunzătoare.

ANEXA Nr. 2

PARTEA A*

NOTIFICARE

Stimată doamnă/Stimate domnule .............................

Având în vedere Cererea/Decizia dumneavoastră privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite
din sistemul public de pensii din România, înregistrată sub nr. ................... din ..................., vă aducem la
cunoștință că odată cu stabilirea drepturilor de pensie datorați, potrivit prevederilor legale din România,
contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate.

În vederea reglementării situației dumneavoastră, vă rugăm să completați declarația pe propria
răspundere prevăzută în partea B și să o transmiteți, în cel mai scurt timp posibil, casei de asigurări de
sănătate competente ale cărei coordonate le regăsiți mai jos**.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Pensii Publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.285/437/2011 privind reținerea contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat,până la notificarea de către casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la exceptarea dumneavoastră, în baza declarației pe propria răspundere pe care urmează să o transmiteți, conform paragrafului anterior, de la plata contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, avem obligația de a vă calcula, de a vă reține și de a vă vira contribuțiile lunare de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de lege.

Data ....................

Director executiv,

........................

Doamnei/Domnului .......................................

Adresa ..........................................................

__________

* Se completează de către casa teritorială de pensii în evidența căreia s-a constituit dosarul de pensie.

** Declarația se transmite casei de asigurări de sănătate din România personal, prin reprezentant legal, poștă, e-mail, fax, la următoarele coordonate de contact: ............................................................................................................................................... .

PARTEA B*

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
în vederea reglementării statutului de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate
în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România cu domiciliul declarat
pe teritoriul altui stat

1. Subsemnatul(a), ................................................., codul numeric personal ....................................., având domiciliul în localitatea ............................, cod ..........., str. .................... nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ..........., județul/provincia/departamentul/regiunea ......................., țara ......................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, pașaport etc.) .......... seria ................... nr. ................., eliberat de ............................ la data de ..................., născut(ă) la data de ....................... în localitatea/județul/provincia/departamentul/regiunea ............................., fiul (fiica) lui ......................... și al(a) ..........................,

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declarații neadevărate, că nu am domiciliul pe teritoriul României.

2. Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecințele inacțiunii mele.

Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.

Data ......................... Semnătura,
.................

___________

* Se completează de către solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România cu domiciliul declarat într-un stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic cu caracter internațional în domeniul securității sociale cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...