Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice din 23.03.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2011 până la 04 august 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 548/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice, denumit în continuare Consiliu, se organizează și funcționează ca organism consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. -

Consiliul are următoarea componență:

a) ministrul comunicațiilor și societății informaționale - președinte;

b) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale - vicepreședinte;

c) secretarul general al Ministerului Administrației și Internelor - vicepreședinte;

d) secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - membru;

e) secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - membru;

f) secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice - membru;

g) secretar de stat în Ministerul Justiției - membru;

h) consilier al primului-ministru - membru;

i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informații - membru.

Art. 3. -

Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:

a) propune, prin intermediul autorităților competente, spre aprobare actele normative privind înființarea, destinația, componența, rolul și beneficiarii infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român, denumită în continuare infrastructura comună;

b) coordonează politicile și strategiile privind funcționarea, operarea și dezvoltarea infrastructurii comune;

c) prezintă autorităților competente, în vederea aprobării, politica, strategia și programele privind evoluția și dezvoltarea infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice;

d) analizează necesitățile de servicii ale beneficiarilor infrastructurii comune și stabilește prin plan de măsuri termenele, activitățile și competențele fiecărei entități implicate;

e) coordonează activitățile centrelor de servicii informatice privind dezvoltarea serviciilor specifice guvernării electronice;

f) coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile tuturor entităților implicate în funcționarea infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice, conform cerințelor naționale și europene în domeniu;

g) avizează rapoartele periodice cu privire la starea tehnică, dinamica serviciilor și alte documente cu caracter tehnic, financiar sau organizatoric cu privire la infrastructura comună;

h) aprobă politicile de interconectare și securitate specifice pentru conectarea la infrastructura comună a sistemelor informatice gestionate de autorități și instituții publice, companii naționale și regii autonome;

i) colaborează cu ministerele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul securității naționale în scopul identificării resurselor din infrastructura comună care pot fi utilizate pentru constituirea rețelelor de comunicații de date ale acestora;

j) formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative pentru și în legătură cu infrastructura comună și centrele de servicii informatice;

k) elaborează cadrul general de reglementare privind condițiile și modalitățile de utilizare a infrastructurii comune de către beneficiari;

l) coordonează activitatea Secretariatului tehnic.

Art. 4. -

Președintele Consiliului îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) convoacă și conduce ședințele Consiliului;

b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participanților la ședință, lista invitaților, precum și proiectul ordinii de zi a ședinței;

c) aprobă, după caz, publicarea, pe pagina de web dedicată Consiliului/Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a documentelor adoptate în cadrul Consiliului;

d) semnează corespondența, deciziile Consiliului și procesele-verbale ale ședințelor.

Art. 5. -

(1) Consiliul își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor convocate ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui, a vicepreședintelui sau a oricăruia dintre membrii titulari.

(2) La lucrările Consiliului va participa și un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene în cazul în care sunt analizate proiecte care se referă la implementarea directivelor Uniunii Europene.

(3) La invitația președintelui, pot participa și alte persoane la întrunirile Consiliului.

Art. 6. -

(1) Convocarea membrilor și transmiterea invitațiilor acestora la ședințele Consiliului se fac în scris prin Secretariatul tehnic, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.

(2) Invitațiile la ședințele Consiliului cuprind în mod obligatoriu ziua, ora, locul desfășurării și proiectul ordinii de zi, precum și adresa site-ului care conține informații și documente privind ședința respectivă.

(3) Ordinea de zi a ședinței Consiliului și materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail participanților cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.

(4) La începutul fiecărei ședințe se adoptă ordinea de zi a ședinței respective.

(5) La ședințele Consiliului pot participa numai membrii titulari, precum și persoanele invitate de președintele Consiliului.

Art. 7. -

La cererea membrilor Consiliului, ordinea de zi poate fi completată și cu alte teme decât cele comunicate inițial, cu condiția transmiterii documentelor respective, în scris, Secretariatului tehnic al Consiliului cu o zi lucrătoare înaintea datei ședinței. Decizia asupra completării ordinii de zi revine președintelui Consiliului.

Art. 8. -

(1) Ședințele Consiliului se pot desfășura în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), ședința se amână, urmând să fie convocată o nouă ședință în termen de 5 zile. Ședința convocată în urma unei amânări se desfășoară fără a fi necesară respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Deciziile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenți.

(4) În cazul în care președintele Consiliului propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondență, membrii Consiliului își vor exprima votul în scris sau prin mijloace electronice în termen de maximum 3 zile de la solicitare. În situația în care opțiunea de vot nu se transmite în termenul stipulat, în scris, decizia supusă votului se consideră valabil adoptată prin acceptare tacită.

Art. 9. -

În funcție de problematica supusă dezbaterii Consiliului, la ședințe pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, ai societății civile, ai autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu.

Art. 10. -

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul adoptă decizii.

(2) Deciziile adoptate se semnează de către președintele Consiliului.

(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică, de drept, membrilor Consiliului.

(4) Procesele-verbale și deciziile Consiliului se publică pe site-ul dedicat Consiliului/Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

;
se încarcă...