Ministerul Sănătății - MS

Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență din 18.04.2011

Modificări (6), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 19 aprilie 2011.

În vigoare de la 19 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, spitalele sunt obligate să solicite, în scris, direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea clasificarea în funcție de competență, în condițiile prezentei metodologii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 2. -

(1) Cererea prevăzută la art. 1 este însoțită de fișa de autoevaluare întocmită de unitatea sanitară solicitantă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Pentru spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cererea prevăzută la art. 1, cât și fișa de autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorității ierarhic superioare.

Art. 3. -

Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare prevăzută la art. 2 alin. (1).

Art. 4. -

Ca urmare a analizei fișei de autoevaluare, direcția de sănătate publică județeană din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv a municipiului București, supune aprobării ministrului sănătății categoria în care spitalul este clasificat în funcție de competență, în condițiile prezentei metodologii, în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii.

Art. 5. - Modificări (6)

În cazuri excepționale, motivate obiectiv, ministrul sănătății poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2011, pentru un spital care îndeplinește doar parțial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiția prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilități și termene de implementare precis specificate.

Art. 6. -

Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia adresate direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea, în condițiile prevăzute la art. 2 și 3.

Art. 7. -

Dacă spitalul îndeplinește criteriile minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie solicitată, direcția de sănătate publică avizează favorabil solicitarea acestuia, pe care o supune aprobării ministrului sănătății.

Art. 8. -

Managerii spitalelor au obligația să anunțe direcția de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza clasificării în condițiile prezentei metodologii, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, și să solicite schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 6 și 7.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

- model -

Domnule director,

Subsemnatul, .................................................................................., manager al spitalului ................................................., cu sediul în ....................................................., str. ............................... nr. ....., telefon: fix/mobil.........................., fax .................... e-mail ....................................., solicit clasificarea în funcție de competență a spitalului pe care îl reprezint în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență.

Anexez la prezenta cerere fișa de autoevaluare a spitalului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare anexată la prezenta cerere.

Mă oblig să anunț direcția de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre condițiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, și să solicit schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor legale în vigoare.

Data ....... Semnătura .......

Domnului director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului ..../a Municipiului București .......................................

ANEXA Nr. 2 la metodologie

- model -

FIȘA DE AUTOEVALUARE
nr. ................./.....................

Spitalul ................................

Localitatea ......................./județul ...................

Criteriul (conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență) Criteriul minim obligatoriu Îndeplinit/Neîndeplinit
a) structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii a) anestezie și terapie intensivă;
b) boli infecțioase;
c) cardiologie;
d) dermatovenerologie;
e) diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
f) endocrinologie;
g) gastroenterologie;
h) hematologie;
i) medicină de urgență;
j) medicină internă;
k) nefrologie;
l) neonatologie;
m) neurologie;
n) oncologie medicală;
o) pediatrie;
p) pneumologie;
q) psihiatrie;
r) recuperare, medicină fizică și balneologie;
s) reumatologie;
t) chirurgie cardiovasculară;
u) chirurgie generală;
v) chirurgie orală și maxilo-facială;
w) chirurgie pediatrică;
x) chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;
y) chirurgie toracică;
z) chirurgie vasculară;
aa) neurochirurgie;
bb) obstetrică-ginecologie
(Se va menționa nivelul structurii, organizate în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății și familiei privind criteriile de ierarhizare a secțiilor de spital de specialitate obstetrică,
ginecologie și neonatologie, cu modificările și completările ulterioare.);
cc) oftalmologie;
dd) ortopedie și traumatologie;
ee) otorinolaringologie;
ff) urologie;
gg) anatomie patologică;
hh) medicină de laborator;
ii) radiologie - imagistică medicală;
jj) serviciul/compartimentul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale.
Se vor menționa DA/NU și tipul de structură (secție, laborator, serviciu de diagnostic și tratament, compartiment, structură care acordă servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi și servicii paraclinice) în dreptul fiecărei structuri, după caz.
b) tipul serviciilor medicale furnizate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin Se vor menționa punctual specialitățile în care spitalul furnizează servicii medicale spitalicești (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) și/sau ambulatorii, după caz, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
c) personalul de specialitate medico- sanitar încadrat la nivelul spitalului conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
d) continuitatea asistenței medicale conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
e) dotarea cu echipamente și aparatură medicală conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin Se vor menționa punctual tipurile de echipamente și aparatura medicală prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
f) activitate de îndrumare și coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
g) activitate de învățământ și cercetare științifico-medicală, precum și de educație medicală continuă conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
h) proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe >= 40%
>= 20%
>= 5%
Se va menționa DA/NU în dreptul valorii corespunzătoare, după caz.
i) proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară

≤ 0,5%
≤ 0,6%
≤ 1%
≤ 1,5%
≤ 5%

Se va menționa DA/NU în dreptul valorii corespunzătoare, după caz.
j) proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare

≤ 0,02%
≤ 0,03%
≤ 0,06%
≤ 0,1%
≤ 0,5%

Se va menționa DA/NU în dreptul valorii corespunzătoare, după caz.

Răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în prezenta fișă de evaluare.

Manager,
...................................................................
(numele în clar, semnătura și ștampila unității sanitare)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...