Guvernul României

Hotărârea nr. 458/2000 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupațiilor, meseriilor și specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2000 până la 22 august 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 844/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă nomenclatoarele ocupațiilor, meseriilor și specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

a) anexa nr. 1 - Nomenclatorul specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin liceu;

b) anexa nr. 2 - Nomenclatorul meseriilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin școală profesională;

c) anexa nr. 3 - Nomenclatorul meseriilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin școală profesională, învățământ special;

d) anexa nr. 4 - Nomenclatorul ocupațiilor și meseriilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin școală de ucenici;

e) anexa nr. 5 - Nomenclatorul specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin școală postliceală;

f) anexa nr. 6 - Nomenclatorul specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin școală de maiștri.

Art. 2. -

Aceste nomenclatoare se aplică din anul școlar 1999/2000 până în anul școlar 2003/2004. Începând cu anul școlar 2003/2004 se va realiza pregătirea profesională, conform prezentului nomenclator, numai pentru clasele în lichidare.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/1990 privind organizarea și funcționarea învățământului în România în anul școlar (universitar) 1990/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71-72 din 16 mai 1990.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Jozsef Koto,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 6 iunie 2000.

Nr. 458.

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL
specializărilor pentru care se asigură pregătirea
profesională prin liceu

a) Licee tehnologice

Nr. crt. Profilul Specializarea/Domeniul Durata studiilor (ani)
Zi Seral
1. Servicii Tehnician în activități financiare și comerciale 4-5 5
2. Tehnician în administrația publică 4-5 5
3. Tehnician în turism 4-5 5
4. Tehnician în alimentația publică 4-5 5
5. Tehnician în activități de poștă 4-5 5
6. Resurse naturale și Tehnician în agricultură 4-5 5
7. protecția mediului Tehnician agromontan 4-5 5
8. Tehnician veterinar 4-5 5
9. Tehnician în silvicultură 4-5 5
10. Tehnician în industria alimentară 4-5 5
11. Tehnician în prelucrarea lemnului 4-5 5
12. Tehnician în chimie industrială 4-5 5
13. Tehnician în protecția mediului 4-5 5
14. Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 4-5 5
15. Tehnician prelucrări mecanice 4-5 5
16. Tehnician electronist 4-5 5
17. Tehnician în automatizări 4-5 5
18. Tehnician în telecomunicații 4-5 5
19. Tehnician electrotehnist 4-5 5
20. Tehnician în lucrări publice și construcții 4-5 5
21. Tehnician în industria textilă 4-5 5
22. Tehnician în industria pielăriei 4-5 5
23. Tehnician în transporturi 4-5 5
24. Tehnician în metrologie 4-5 5
25. Tehnician mecatronist 4-5 5
26. Tehnician operator roboți industriali 4-5 5
27. Tehnician operator tehnici de calcul 4-5 5

NOTĂ:

Durata studiilor se stabilește împreună cu agentul economic în cazul școlarizării pe bază de contract, în condițiile respectării standardelor de pregătire profesională care au la bază standardele ocupaționale.

b) Liceu vocațional

Nr. crt. Profilul Specializarea Durata studiilor
(cursuri de zi)
- ani -
1. Sportiv Instructor sportiv 4
2. Teologic Preot cu studii medii 4
3. Pedagogic Pedagog școlar 4
4. Instructor animator, instructor de educație extrașcolară 4
5. Bibliotecar școlar-documentarist 4
6. Arte plastice Tehnician pentru tehnici artistice 4
7. Muzică Corist 4
8. Instrumentist 4
9. Corepetitor 4

ANEXA Nr. 2

NOMENCLATORUL
meseriilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin școală profesională
Nr. crt. Pregătirea de bază Meseria Durata studiilor (ani)
Zi Seral
1. Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 3 4
2. Lăcătuș construcții navale 3 4
3. Lăcătuș mecanic cazane și instalații auxiliare 3 4
4. Tubulator naval 3 4
5. Mecanic în industria construcțiilor de mașini 3 4
6. Mecanic instalații hidraulice și pneumatice 3 4
7. Mecanic motoare termice 3 4
8. Mecanic de mecanică fină 3 4
9. Sculer-matrițer*) 3 4
10. Sudor 3 4
11. Forjor-tratamentist 3 4
12. Turnător 3 4
13. Strungar 3 4
14. Frezor-rabotor-mortezor 3 4
15. Rectificator 3 4
16. Tinichigiu vopsitor auto 3 4
17. Tinichigiu vopsitor metale 3 4
18. Lăcătuș construcții structuri aeronave 3 4
19. Mecanic agregate rotative termoenergetice 3 4
20. Mecanic turbine hidraulice și instalații auxiliare 3 4
21. Mecanic utilaje și instalații în industria materialelor de construcții 3 4
22. Mecanic utilaje și instalații în industria lemnului 3 4
23. Mecanic utilaje și instalații în exploatări forestiere 3 4
24. Mecanic utilaje și instalații în industria ușoară 3 4
25. Mecanic utilaje și instalații poligrafice 3 4
26. Mecanic de aeronave**) 3 4
27. Mecanic utilaje și instalații de construcții 3 4
28. Mecanic motoare aeronave**) 3 4
29. Mecanic auto*) 3 4
30. Optician montator aparatură optico-mecanică 3 4
31. Bijutier 3 4
32. Lăcătuș mecanic prestări servicii 4
33. Ceasornicar 3 4
34. Preparator substanțe minerale utile și protecția mediului în minerit 3 4
35. Miner*) 3 4
36. Mecanic de mină**) 3 4
37. Mecanic exploatări miniere de suprafață 3 4
38. Furnalist 3 4
39. Oțelar 3 4
40. Metalurgist neferoase 3 4
41. Laminorist-trefilator-trăgător 3 4
42. Mecanic utilaje și instalații metalurgice 3 4
43. Operator la fabricarea cocsului și valorificarea subproduselor 3 4
44. Operator produse refractare și abrazive 3 4
45. Operator electrozi siderurgici și produse cărbunoase 3 4
46. Sondor foraj 3 4
47. Mecanic echipamente pentru foraj extracții 3 4
48. Operator lucrări speciale sonde 3 4
49. Operator la extracția, tratarea și transportul țițeiului 3 4
50. Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor 3 4
51. Mecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrochimică 3 4
52. Mașinist utilaje cale și terasamente 3 4
53. Mașinist utilaje portuare 3 4
54. Mecanic agricol 3 4
55. Marinar 3 4
56. Motorist nave 3 4
57. Tinichigiu construcții 3 4
58. Constructor montator structuri metalice 3 4
59. Electromecanic Electromecanic instalații și aparate de măsură și control pentru foraj extracție 3 4
60. Electromecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrochimică 3 4
61. Electromecanic utilaje și instalații metalurgice 3 4
62. Operator cazane și instalații auxiliare în centrale electrice 3 4
63. Operator turbine cu aburi, gaze și instalații auxiliare 3 4
64. Operator instalații de termoficare 3 4
65. Operator în centrale hidroelectrice 3 4
66. Operator la tratarea apei tehnologice 3 4
67. Confecționer produse electrotehnice 3 4
68. Mașinist la mașini pentru confecționat materiale electroizolante 3 4
69. Electromecanic mașini și echipamente electrice 3 4
70. Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave 3 4
71. Electromecanic nave*) 3 4
72. Electromecanic material rulant**) 3 4
73. Electromecanic centrale electrice 3 4
74. Electromecanic utilaje și instalații în industria alimentară 3 4
75. Electromecanic utilaje și instalații din cinematografie, televiziune, radio 3 4
76. Electromecanic utilaje și instalații comerciale și frigorifice 3 4
77. Electromecanic reparații mașini și echipamente electrocasnice 3 4
78. Lucrător de trafic feroviar 3 4
79. Agent comercial feroviar 3 4
80. Frigotehnist 3 4
81. Electronică, Confecționer componente electronice 3 4
82. automatizări și Electronist aparate și echipamente pentru radio și TV*) 3 4
83. informatică Electronist aparate și echipamente de automatizare*) 3 4
84. tehnologică industrială Electronist aparate și echipamente de electronică profesională*) 3 4
85. Electronist rețele de telecomunicații*) 3 4
86. Operator producție și exploatare film 3 4
87. Chimie industrială Operator industria chimică anorganică 3 4
88. Operator industria chimică organică 3 4
89. Operator industria de medicamente și produse cosmetice 3 4
90. Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie 3 4
91. Operator industria produselor sodice și clorosodice 3 4
92. Operator fabricarea și prelucrarea cauciucului și maselor plastice 3 4
93. Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei 3 4
94. Operator fabricarea și prelucrarea fibrelor chimice 3 4
95. Operator prefabricate din beton 3 4
96. Operator în industria ceramicii brute 3 4
97. Operator ceramică fină 3 4
98. Operator lianți și azbociment 3 4
99. Sticlar 3 4
100. Operator la fabricarea materialelor izolatoare 3 4
101. Electric Electrician constructor 3 4
102. Electrician de mină**) 3 4
103. Electrician exploatări miniere de suprafață 3 4
104. Electrician instalații și echipamente electrice industriale 3 4
105. Electrician nave 3 4
106. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice 3 4
107. Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice 3 4
108. Electrician rețele electrice și posturi de transformare 3 4
109. Electrician auto 3 4
110. Electrician de întreținere și reparații în industria mică 3 4
111. Construcții și Constructor structuri monolite 3 4
112. lucrări publice Fierar betonist - montator prefabricate 3 4
113. Mozaicar - montator placaje 3 4
114. Constructor lucrări îmbunătățiri funciare 3 4
115. Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze 3 4
116. Constructor căi ferate 3 4
117. Constructor drumuri și poduri 3 4
118. Constructor lucrări hidrotehnice 3 4
119. Dulgher tâmplar-parchetar 3 4
120. Zidar-pietrar-tencuitor 3 4
121. Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 3 4
122. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 3 4
123. Instalator instalații de încălzire centrală 3 4
124. Instalator instalații de ventilare și de condiționare 3 4
125. Izolator 3 4
126. Agricultură Agricultor culturi de câmp 3 4
127. Pomicultor-viticultor 3 4
128. Legumicultor-floricultor-florist-peisagist 3 4
129. Zootehnist 3 4
130. Fermier montan 3 4
131. Silvicultură și Pădurar 3 4
132. protecția mediului Observator hidrogeolog 3 4
133. Observator meteorolog 3 4
134. Agent hidrotehnic 3 4
135. Agent ecolog 3 4
136. Comerț și servicii Recepționer-distribuitor 3 4
137. Comerciant-vânzător mărfuri alimentare 3 4
138. Comerciant - vânzător mărfuri nealimentare 3 4
139. Alimentație publică, Lucrător hotelier 3 4
140. turism și activități Cofetar-patiser 3 4
141. conexe Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică 3 4
142. Bucătar 3 4
143. Industrie alimentară Morar-silozar 3 4
144. Brutar-patiser - preparator produse făinoase 3 4
145. Preparator în industria cărnii și peștelui 3 4
146. Preparator conserve și sucuri din legume și fructe 3 4
147. Preparator produse din lapte 3 4
148. Operator în industria zahărului, glucozei și produse zaharoase 3 4
149. Operator în industria uleiului și amidonului 3 4
150. Operator în vinificație, alcool, drojdie, băuturi alcoolice 3 4
151. Operator în industria malțului, berii și tutunului 3 4
152. Fabricarea produselor din lemn Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn 3 4
153. Operator la fabricarea cherestelei 3 4
154. Tâmplar universal 3 4
155. Operator la fabricarea produselor finite din lemn 3 4
156. Sculptor intarsier**) 3 4
157. Tapițer-plăpumar-saltelar 3 4
158. Modelier**) 3 4
159. Constructor-reparator instrumente muzicale 3 4
160. Industrie textilă Filator 3 4
161. și pielărie Țesător 3 4
162. Tricoter-confecționer 3 4
163. Confecționer produse textile 3 4
164. Croitor îmbrăcăminte bărbați 3 4
165. Croitor îmbrăcăminte femei 3 4
166. Cizmar 3 4
167. Confecționer articole din piele și înlocuitori 3 4
168. Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori 3 4
169. Marochiner 3 4
170. Finisor piele 3 4
171. Cojocar-blănar 3 4
172. Finisor produse textile 3 4
173. Tehnici poligrafice Fotoreproducător și retușor 3 4
174. Operator procesarea textului 3 4
175. Tipăritor ofset 3 4
176. Legător 3 4
177. Operator montaj copiat tipar de probă 3 4
178. Fotograf artistic 3 4
179. Îngrijirea, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 3 4
180. înfrumusețarea și Infirmier 3 4
181. igiena corpului omenesc Maseur 3 4
182. Teologic Cântăreț bisericesc 3 4

NOTĂ:

Durata studiilor se stabilește împreună cu agentul economic, în cazul școlarizării pe bază de contract, cu respectarea standardelor de pregătire profesională care au la bază standardele ocupaționale.

Pentru promoțiile din anii 2000 și 2001, pregătite în meseriile notate cu*), durata de școlarizare este de 3½ ani, iar pentru cele notate cu**) durata de școlarizare este de 4 ani.

Se poate realiza, cu aprobarea M.E.N., pregătirea și în alte meserii; în acest caz școlarizarea este finanțată din alte resurse decât bugetul de stat.

ANEXA Nr. 3

NOMENCLATORUL
meseriilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin școala profesională - învățământ special
Nr. crt. Profilul Meseria Durata studiilor
Zi (ani) Deficiența
1. Construcții Lăcătuș construcții și utilaj tehnologic 4 d.mi.
2. de mașini Lăcătuș mecanic 4 d.mi.; d.a.; d.vi.
3. Strungar 3 4 d.mo. d.mi; d.a.
4. Frezor-rabotor-mortezor 4 d.mi; d.a.
5. Sudor 4 d.mi.
6. Sculer-matrițer 4 3 d.a. d.mo.
7. Forjor-tratamentist 3 d.a.; d.mi.
8. Turnător 3(4) d.mi.
9. Modelier 4 d.mi.; d.mo.
10. Rectificator 3(4) d.mo.; d.a.
11. Vopsitor-protejator metale 3 d.a.; d.mo.
12. Mecanic de mecanică fină 3 d.a.; d.mo.
13. Electrotehnică Electrician întreținere și reparații instalații și echipamente electrice 3 d.a.; d.mo.
14. Confecționer produse electrotehnice (bobinator) 3 d.a.
15. Telefonist 3 d.vi.; d.mo.
16. Construcții- montaj Constructor structuri monolitice 3 d.mo; d.a.; d.mi.
17. Tinichigiu pentru construcții 3 d.mo.; d.a.; d.mi.
18. Constructor finisor 3(4) d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi
19. Constructor tâmplar-parchetar 3 d.a.
20. Instalator tehnico-sanitare și gaze 3(4) d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
21. Constructor șamotor-pietrar 3 d.a.; d.mi.
22. Fierar-betonist 3 d.a.; d.mi.
23. Ipsosar 3 d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
24. Mozaicar-faianțar 3 d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
25. Parchetar-linolist 3 d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
26. Zugrav-vopsitor-tapetar 3 d.mo.; d.a.; d.mi.
27. Instalator electrician pentru construcții 3(4) d.a.
28. Tinichigiu pentru construcții 3(4) d.a.
29. Materiale de construcții Ceramist 3 d.mo.; d.a.; d.mi.; d.vi.
30. Sticlar 3 d.mo.; d.a.; d.mi.
31. Chimie Operator fabricarea și prelucrarea maselor plastice 3 d.vi.
32. Operator chimist în industria de sinteze organice 3 d.mo.
33. Exploatarea și industrializarea Tâmplar mobilă artistică 4 d.mo.; d.a. d.vi.; d.mi.
34. lemnului Sculptor-intarsier 4 d.a.; d.mi. d.mo.
35. Tapițer 3 d.mo.; d.mi.; d.vi.
36. Transporturi Tinichigiu vopsitor auto 3(4) d.a.; d.mi.
37. Electrician auto 3(4) d.a.
38. Industrie ușoară Filator 3 d.a.; d.mo.
39. Țesător 3 d.mo.; d.a.; d.mi.
40. Tricoter 3 d.mo.; d.a.; d.mi.
41. Tăbăcar 3 d.a.; d.mi.
42. Confecționer îmbrăcăminte 4 3 d.a.; d.mi. d.mo.; d.mi.
43. Agricol Agronom 3 d.mi.; d.mo.
44. Legumicultor culturi de câmp și forțate 3 d.mi.; d.mo.
45. Floricultor peisagist 3 d.mi.
46. Zootehnist 3 d.a.; d.mo. d.mi.
47. Comerț Comerciant vânzător mărfuri alimentare 3 d.mo.
48. Comerciant vânzător mărfuri nealimentare 3 d.mo.
49. Alimentație publică Comerciant bucătar 3 4 d.mo. d.a.; d.mi.
50. Comerciant cofetar 3 4 d.a.; d.mo.; d.vi. d.mi.
51. Comerciant cofetar-patiser 4 d.mi.
52. Industria mică și prestări de Țesător manual 3 d.a.; d.mo.; d.mi.
53. servicii Marochiner 3 4 d.a.; d.mo.; d.vi. d.mi.
54. Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 3 d.a.; d.mi.
55. Confecționer de obiecte împletite (mături) și articole din carton 3 4 d.vi. d.vi.
56. Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori 3 d.a.
57. Horticultor 3 d.a.; d.mo.; d.mi.
58. Industria mică Dactilograf 3 d.mo.; d.a.
59. și prestări de servicii Presator la rece pentru mase plastice, metale și produse electrotehnice 3 d.vi.
60. Tinichigiu industrial 3 d.a.; d.mi.
61. Dogar manual 4 d.a.
62. Lenjer-broder 3 d.a.; d.mi.
63. Dulgher-parchetar 3 d.mi.
64. Țesător restaurator covoare 3 d.mi.; d.mo.
65. Carmangier 3 d.mi.
66. Cocător cofetar 3 d.mi.
67. Electromecanic reparații obiecte de uz casnic și utilaj industrial 3(4) d.a.
68. Zidar-zugrav-vopsitor-mozaicar-faianțar 3(4) d.mi.; d.a.
69. Blănar-argăsitor-vopsitor 3 d.mi.; d.a.; d.mo.
70. Confecționer garnituri și repere pentru instalații tehnico-sanitare 3 d.vi.
71. Acordor de instrumente muzicale 3 d.mo.; d.vi.
72. Confecționer jucării 3 d.vi.
73. Confecționer produse din păr și articole din carton 3 d.vi.
74. Confecționer produse ortopedice 3 d.mo.
75. Optician și montator aparatură optică 3 d.mo.; d.a.
76. Tipograf 3 d.mo.
77. Saltelar-plăpumar-tapițer 3 d.vi.
LEGENDĂ: d.vi. - deficiențe vizuale (ambliopi și nevăzători)
d.a. - deficiențe auditive (surzi și hipoacuzici)
d.mo. - deficiențe motorii
d.mi. - deficiențe mintal

NOTĂ:

Pentru includerea unei meserii noi într-o școală profesională specială - pentru elevi cu deficiențe - inspectoratele școlare vor solicita:

a) recomandarea Comisiei de expertiză a capacității de muncă de pe lângă direcția generală de muncă și protecție socială județeană, respectiv a municipiului București;

b) aprobarea Ministerului Educației Naționale; o dată cu propunerea de cuprindere în planul de școlarizare, înaintată Ministerului Educației Naționale, se va depune pentru fiecare elev recomandarea Comisiei de expertiză a capacității de muncă de pe lângă direcția generală de muncă și protecție socială județeană, respectiv a municipiului București.

ANEXA Nr. 4

NOMENCLATORUL
ocupațiilor și meseriilor pentru care se asigură pregătirea
profesională prin școala de ucenici

Nr. crt. Domeniul Meseria Durata maximă a studiilor
(ani)
1. Industrie Zidar 2
2. Fierar-betonist 2
3. Betonist 2
4. Tinichigiu 2
5. Faianțar 2
6. Mozaicar 2
7. Tapițer 2
8. Modelator ceramică 2
9. Presator mase ceramice 2
10. Turnător produse ceramice 2
11. Fasonator produse ceramice 2
12. Arzător (cocător) produse ceramice 2
13. Glazurator produse ceramice 2
14. Formator pentru produse refractare 2
15. Arzător (cuptorar) 2
16. Gaterist la tăiat blocuri de piatră 2
17. Tăietor - piatră, marmură, granit 2
18. Lăcătuș construcții metalice 2
19. Electrician instalații de iluminat 2
20. Sudor electric 2
21. Sudor oxi-gaz 2
22. Confecționer scule și unelte manuale 2
23. Șlefuitor-lustruitor piatră, marmură, granit 2
24. Montator plăcuțe din piatră, marmură, granit 2
25. Cuptorar lianți 2
26. Morar lianți 2
27. Fasonator produse azbociment 2
28. Tratamentist produse azbociment 2
29. Preparator bitum 2
30. Presator-confecționer produse mase plastice 2
31. Presator metale la rece 2
32. Emailator 2
33. Mecanic vulcanizator 2
34. Vulcanizator 2
35. Gaterist la tăiat bușteni 2
36. Dulgher pentru poduri 2
37. Dulgher pentru lucrări forestiere 2
38. Dulgher construcții generale 2
39. Zugrav-vopsitor 2
40. Parchetar 2
41. Ipsosar 2
42. Izolator 2
43. Bobinator 2
44. Mica industrie Broder manual 2
45. Broder manual-mecanic 2
46. Broder la gherghef 2
47. Țesător manual artizanat 2
48. Țesător restaurator manual covoare 2
49. Confecționer tricotaje după comandă 2
50. Retușier confecții 2
51. Peruchier 2
52. Confecționer reparații încălțăminte 2
53. Cameristă hotel 2
54. Lenjer 2
55. Confecționer obiecte decorative 2
56. Tricoter manual 2
57. Pălărier-șepcar 2
58. Saltelar-plăpumar 2
59. Pirogravor în lemn 2
60. Ceramist - ceramică populară și artizanală 2
61. Prelucrător plută 2
62. Confecționer garnituri (cauciuc, azbest, pasală) 2
63. Rotar-caretaș 2
64. Decorator produse ceramice și de sticlă 2
65. Dogar 2
66. Argăsitor, vopsitor, curelar 2
67. Tapițer in și cânepă 2
68. Prestații pentru Decorator florar 2
69. servirea populației Peisagist-floricultor 2
70. Fotograf 2
71. Vopsitor autoturisme 2
72. Reparator, întreținere partea mecanică autoturisme 2
73. Instalator încălzire centrală 2
74. Instalator întreținere și reparații instalații sanitare 2
75. Acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă 2
76. Frizer 2
77. Brancardier 2
78. Curățitor-vopsitor textile 2
79. Reparator, curățător pălării 2
80. Reparator ochelari și obiecte de folosință personală 2
81. Încadrator tablouri 2
82. Geamgiu 2
83. Reparator anvelope și cauciucuri (vulcanizator) 2
84. Spoitor-cositor 2
85. Coșar 2
86. Sobar 2
87. Fierar-potcovar 2
88. Manichiurist-pedichiurist 2
89. Menajeră 2
90. Ajutor vânzător 2
91. Sortator de mărfuri 2
92. Primitor-distribuitor 2
93. Carmangier 2
94. Măcelar 2
95. Grătaragiu 2
96. Cocător cofetar 2
97. Covrigar 2
98. Morar 2
99. Brutar 2
100. Ajutor ospătar 2
101. Activități în Agricultor 2
102. agricultură Legumicultor 2
103. Pomicultor 2
104. Viticultor 2
105. Pepinierist altoitor 2
106. Sortator-condiționer produse horticole 2
107. Arboricultor 2
108. Protecționist silvic 2
109. Ciupercar 2
110. Orezar 2
111. Recoltator, sortator și presator stuf 2
112. Crescător-îngrijitor taurine 2
113. Crescător-îngrijitor porcine 2
114. Crescător-îngrijitor ovine 2
115. Crescător-îngrijitor păsări 2
116. Sexator pui 2
117. Crescător îngrijitor cabaline 2
118. Crescător îngrijitor albine 2
119. Sericicultor 2
120. Crescător-îngrijitor animale mici 2
121. Preparator furaje și rații furajere 2

NOTĂ:

Se pot realiza și alte meserii, propuse de partenerii sociali din Comitetul Local de Dezvoltare. Planurile de învățământ se stabilesc de catedra tehnică, se aprobă în consiliul de administrație al unității de învățământ și se avizează de inspectoratul școlar.

Structura planului de învățământ la clasele de ucenici se stabilește în concordanță cu planul de învățământ de la școala profesională.

ANEXA Nr. 5

NOMENCLATORUL
specializărilor pentru care se asigură pregătirea
profesională prin școala postliceală

Nr. crt. Specializarea Durata studiilor
(ani)
Zi
1. Tehnician proiectant în construcția de mașini 2
2. Tehnician tehnolog în mecanică 2
3. Tehnician mecanic-instalații hidropneumatice 2
4. Tehnician mecanic celulă și sisteme de propulsie pentru aeronave 2
5. Tehnician operator roboți industriali 2
6. Tehnician în echipamente biomedicale 2
7. Tehnician mecatronist în informatica industrială 2
8. Tehnician în mecatronica aplicată 2
9. Tehnician în echipamente de calcul 2
10. Administrator rețele locale și de comunicații 2
11. Analist programator 2
12. Tehnician electromecanic auto 2
13. Tehnician electromecanic pentru mașini și utilaje 2
14. Tehnician electroenergetician 2
15. Tehnician centrale nuclearo-electrice 2
16. Tehnician termoenergetician 2
17. Tehnician hidroenergetician 2
18. Electronist-echipamente de telecomunicații 2
19. Electronist-echipamente de automatizare 2
20. Tehnician electronist-aparate de bord și radiocomunicații în aviație 2
21. Normator în construcții 2
22. Topograf în construcții 2
23. Tehnician devize și măsurători în construcții 2
24. Desenator în construcții și arhitectură 2
25. Merceolog gestionar pentru materiale de construcții și instalații 2
26. Laborant pentru construcții 2
27. Proiectant restaurări și reparații clădiri 2
28. Topograf de mină 2
29. Tehnician lucrări geologice și geofizice 2
30. Tehnician edilitar 2
31. Tehnician construcții hidrotehnice 2
32. Tehnician pentru instalații în construcții 2
33. Antreprenor în construcții 2
34. Tehnician drumuri și poduri 2
35. Proiectant urbanism și amenajarea teritoriului 2
36. Proiectant decorațiuni interioare 2
37. Tehnician cadastru funciar-topograf 2
38. Agent comercial 2
39. Asistent de gestiune 2
40. Funcționar bancar 2
41. Tehnician coordonator activități comerciale 2
42. Agent fiscal 2
43. Broker 2
44. Agent vamal 2
45. Tehnician exploatări forestiere 2
46. Tehnician produse finite din industria lemnului 2
47. Normator în industria lemnului 2
48. Asistent de gestiune în industria lemnului 2
49. Designer în industria lemnului 2
50. Tehnician silvic 2
51. Tehnician conservarea cerealelor și prepararea nutrețurilor combinate 2
52. Tehnician controlul calității produselor agricole 2
53. Tehnician cartarea agrochimică și pedologică a solurilor 2
54. Tehnician pentru controlul calității produselor alimentare 2
55. Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui 2
56. Tehnician în morărit și panificație 2
57. Tehnician dietetician 2
58. Tehnician în transporturi auto interne și internaționale 2
59. Asistent de gestiune în transporturi 2
60. Agent feroviar 2
61. Operator portuar 2
62. Tehnician instructor auto 2
63. Tehnician meteorolog 2
64. Tehnician hidrolog 2
65. Tehnician laborant pentru protecția calității mediului 2
66. Tehnician chimist de laborator 2
67. Tehnician protecția plantelor 2
68. Tehnician metrolog 2
69. Creator-structura și proiectarea țesăturilor 2
70. Creator-proiectant articole din piele și înlocuitori 2
71. Creator-structura și proiectarea tricoturilor 2
72. Creator-proiectant îmbrăcăminte 2
73. Designer vestimentar 2
74. Vitrinier-decorator 2
75. Designer industrial 2
76. Coordonator activități de agroturism montan 2
77. Tehnician coordonator activități de alimentație publică 2
78. Hotelier 2
79. Agent de turism-ghid 2
80. Operator pre-press 2
81. Tehnician poligraf 2
82. Operator procesare audio-video 2
83. Tehnoredactor 2
84. Cameraman-fotoreporter 2
85. Cosmetician 2
86. Coafor-stilist 1
87. Tehnician aparatură medicală 2
88. Optician 2
89. Secretar-stenodactilograf-operator birotică 2
90. Electronist radio TV și aparatură audio-video 2
91. Electronist aparatură de electronică profesională 2
92. Operator poștă 2
93. Tehnician echipamente periferice și birotică 2
94. Agent operațiuni expediție și transport intern și internațional 2
95. Tehnician protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor 2
96. Top model 2
97. Asistent medical generalist 3
98. Asistent medical balneofizioterapie 3
99. Asistent medical de nutriție și dietetică 3
100. Asistent medical de laborator 2
101. Asistent medico-social 3
102. Asistent de farmacie 2
103. Asistent medical de radiologie 2
104. Asistent medical kinetoterapeut 2
105. Asistent medical de igienă și sănătate publică 2
106. Asistent social 2
107. Pedagog școlar 2
108. Pedagog de recuperare 2
109. Instructor animator 2
110. Antrenor 2
111. Corepetitor 2
112. Bibliotecar-arhivar 2

NOTĂ:

Se pot realiza și alte specializări fundamentate de partenerii sociali în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare și avizate ulterior de Ministerul Educației Naționale și de Consiliul Consultativ pentru Formare și Educație Continuă.

Se poate organiza școală postliceală și la forma de învățământ seral la toate specializările, cu excepția învățământului postliceal sanitar, cu respectarea planurilor de învățământ (numărul total de ore) de la forma de învățământ de zi.

Durata învățământului postliceal seral se stabilește de fiecare unitate școlară împreună cu partea contractantă în funcție de condițiile specifice, cu încadrarea în structura anului școlar și a duratei maxime legale de școlarizare.

ANEXA Nr. 6

NOMENCLATORUL
specializărilor pentru care se asigură pregătirea
profesională prin școala de maiștri

a) Maiștri instructori

Nr. crt. Specializarea Durata studiilor (ani)
Zi Seral
1. Maistru la prelucrarea metalelor prin așchiere 2
2. Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură 2
3. Maistru mecanic 2
4. Maistru forjor-tratamentist 2
5. Maistru turnător 2
6. Maistru modelor pentru turnătorie 2
7. Maistru sculer-matrițer 2
8. Maistru construcții navale 2
9. Maistru construcții structuri aeronave 2
10. Maistru protecții anticorosive 2
11. Maistru electromecanic aparate de măsură și automatizări 2
12. Maistru montare și reparații mașini și aparate electrice 2
13. Maistru electronist 2
14. Maistru pirotehnist 2
15. Maistru electromecanic minier 2
16. Maistru minier 2
17. Maistru la prepararea substanțelor minerale utile 2
18. Maistru sondor la forajul sondelor 2
19. Maistru sondor la probe de producție, intervenții și reparație sonde 2
20. Maistru la extracția, transportul și tratarea țițeiului 2
21. Maistru la extracția, transportul, tratarea și distribuția gazelor 2
22. Maistru mecanic construcții montaje, instalații și conducte magistrale pentru petrol și gaze 2
23. Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor de foraj-extracție 2
24. Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea, repararea motoarelor și compresoarelor pentru petrol și gaze 2
25. Maistru electrician instalații, utilaje și aparate electrice pentru petrol și gaze 2
26. Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea și repararea aparatelor de măsură și control pentru petrol și gaze 2
27. Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea și repararea elementelor și instalațiilor de automatizare pentru petrol și gaze 2
28. Maistru furnalist 2
29. Maistru la producerea metalelor neferoase 2
30. Maistru oțelar 2
31. Maistru laminator 2
32. Maistru la fabricarea cocsului și chimizarea gazului de cocs 2
33. Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici și produselor cărbunoase 2
34. Maistru la fabricarea produselor refractare și abrazive 2
35. Maistru pentru construcția cuptoarelor industriale 2
36. Maistru electrician centrale, instalații și rețele electrice 2
37. Maistru electrician protecții prin relee și automatizări în centrale electrice 2
38. Maistru electrician exploatare și întreținere centrale nuclearo-electrice 2
39. Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice și control termotehnic 2
40. Maistru mecanic montare și reparare agregate energetice 2
41. Maistru mecanic întreținere centrale nuclearo-electrice 2
42. Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice 2
43. Maistru mecanic exploatare instalații termoenergetice din centralele nuclearo-electrice 2
44. Maistru termoenergetic 2
45. Maistru hidroenergetic 2
46. Maistru construcții hidroenergetice 2
47. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale 2
48. Maistru pentru tehnologia chimică organică 2
49. Maistru pentru tehnologia chimică anorganică 2
50. Maistru la prelucrarea țițeiului și petrochimie 2
51. Maistru la prelucrarea materialelor plastice și cauciucului 2
52. Maistru la fabricarea și prelucrarea fibrelor, firelor chimice și artificiale 2
53. Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcții
54. Maistru la fabricarea lianților și produselor din azbociment 2
55. Maistru la fabricarea materialelor de izolații în construcții 2
56. Maistru ceramist (ceramică brută) 2
57. Maistru ceramist (ceramică fină) 2
58. Maistru sticlar 2
59. Maistru construcții civile, industriale și agricole 2
60. Maistru înzidiri refractare coșuri de fum și izolații 2
61. Maistru instalator în construcții 2
62. Maistru electrician în construcții 2
63. Maistru mecanic utilaje de construcții 2
64. Maistru lăcătuș pentru construcții 2
65. Maistru fabricarea celulozei și hârtiei 2
66. Maistru fabricarea cherestelei 2
67. Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului 2
68. Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații de exploatarea și industrializarea lemnului 2
69. Maistru fabricarea plăcilor aglomerate și din fibre de lemn 2
70. Maistru tâmplar mobilă și binale 2
71. Maistru exploatări și transporturi forestiere 2
72. Maistru mecanic pentru utilaje de construcții și terasamente 2
73. Maistru electromecanic locomotive 2
74. Maistru electromecanic vagoane 2
75. Maistru electromecanic auto 2
76. Maistru la construcții de căi ferate, drumuri și poduri
77. Maistru telecomunicații 2
78. Maistru pentru industrii alimentare extractive 2
79. Maistru pentru industrii alimentare fermentative 2
80. Maistru la industrializarea laptelui 2
81. Maistru la industrializarea cărnii 2
82. Maistru la industrializarea legumelor și fructelor 2
83. Maistru morar 2
84. Maistru pentru produse făinoase și panificație 2
85. Maistru piscicultor-pescar 2
86. Maistru filator 2
87. Maistru țesător 2
88. Maistru tricoter 2
89. Maistru finisor produse textile 2
90. Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor) 2
91. Maistru tăbăcar 2
92. Maistru confecții încălțăminte (maistru cizmar) 2
93. Maistru marochiner 2
94. Maistru poligraf 2
95. Maistru agronom 2
96. Maistru horticultor 2
97. Maistru zootehnist 2
98. Maistru mecanic agricol 2
99. Maistru frigotehnist depozite agricole 2
100. Maistru construcții rurale-biologice 2
101. Maistru electromecanic stații de pompare 2
102. Maistru mecanic utilaje construcții agricole și terasamente 2

b) Maiștri instructori pentru învățământ

Nr. crt. Specializarea Durata studiilor (ani)
Zi Seral
1. Maistru instructor în domeniul electrotehnic 2
2. Maistru instructor în domeniul telecomunicații 2
3. Maistru instructor în domeniul tehnică de calcul 2
4. Maistru instructor în domeniul audio-video 2
5. Maistru instructor în domeniul electronică și automatizări 2
6. Maistru instructor în domeniul poligrafie 2
7. Maistru instructor în domeniul petrol și gaze 2
8. Maistru instructor în domeniul industrie textilă 2
9. Maistru instructor în domeniul industria pielăriei 2
10. Maistru instructor în domeniul construcții și lucrări publice 2
11. Maistru instructor în domeniul instalații pentru construcții și gaz 2
12. Maistru instructor în domeniul electromecanic în transporturi 2
13. Maistru instructor în domeniul mecanică fină 2
14. Maistru instructor în domeniul mecanic celulă și sisteme de propulsie pentru aeronave 2
15. Maistru instructor în domeniul motoare termice 2
16. Maistru instructor în domeniul aparatură de bord și radiocomunicații în aviație 2
17. Maistru instructor în domeniul electromecanic exploatare, întreținere și reparare echipamente și utilaje tehnologice 2
18. Maistru instructor în domeniul chimie industrială anorganică și materiale de construcții 2
19. Maistru instructor în domeniul chimie industrială organică 2
20. Maistru instructor în domeniul meteorologie, hidrologie și protecția calității mediului 2
21. Maistru instructor în domeniul turism și alimentație publică 2
22. Maistru instructor în domeniul comerț și activități financiare 2
23. Maistru instructor în domeniul morărit-panificație 2
24. Maistru instructor în domeniul lapte-carne-conserve 2
25. Maistru instructor în domeniul industrie alimentară extractivă 2
26. Maistru instructor în domeniul industrie alimentară fermentativă 2
27. Maistru instructor în domeniul agricol 2
28. Maistru instructor în domeniul creșterea animalelor, profilaxia și combaterea bolilor 2
29. Maistru instructor în domeniul mecanic agricol și îmbunătățiri funciare 2
30. Maistru instructor în domeniul prelucrări mecanice, întreținere și reparații 2
31. Maistru instructor în domeniul silvic 2
32. Maistru instructor în domeniul prelucrarea lemnului 2
33. Maistru instructor în domeniul mecanic utilaje și instalații în exploatări forestiere și prelucrarea lemnului 2
34. Maistru instructor în domeniul operator centrale electrice 2
35. Maistru instructor în domeniul extracția și prelucrarea minereurilor 2
36. Maistru instructor în domeniul îngrijirea, înfrumusețarea și igiena corpului omenesc 2
37. Maistru instructor în domeniul economic de poștă 2
38. Maistru instructor medical generalist 3 -
39. Maistru instructor balneofizioterapie 3 -
40. Maistru instructor laborator medical 2 -
41. Maistru instructor medical de igienă și sănătate publică 2 -
42. Maistru instructor de nutriție și dietetică 3 -
43. Maistru instructor kinetoterapeut 2 -
44. Maistru instructor radiologie 2 -
45. Maistru instructor de farmacie 2 -
46. Maistru instructor medico-social 3 -

NOTĂ:

La toate specializările prevăzute la lit. b) pregătirea maiștrilor instructori va cuprinde și module de pedagogie și metodică.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...