Guvernul României

Hotărârea nr. 873/2000 privind transferul acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială Unimet Cug - S.A. Cluj-Napoca din administrarea Fondului Proprietății de Stat în administrarea Ministerului Finanțelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 octombrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 921 și 928, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1998, precum și ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Acțiunile deținute de stat la Societatea Comercială "Unimet Cug" - S.A. se transferă din administrarea Fondului Proprietății de Stat în administrarea Ministerului Finanțelor.

(2) Ministerul Finanțelor este împuternicit să exercite în numele statului toate drepturile acționarului la Societatea Comercială "Unimet Cug" - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Bd Muncii nr. 18, județul Cluj.

(3) Acțiunile transferate se administrează de Ministerul Finanțelor pe durata exercitării procedurilor de stingere a creanțelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Ministerul Finanțelor poate menține persoanele desemnate de Fondul Proprietății de Stat ca reprezentanți în adunarea generală a acționarilor la Societatea Comercială "Unimet Cug" - S.A., mandatându-i în mod corespunzător.

Art. 2. -

În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri administratorul Societății Comerciale "Unimet Cug" - S.A. va lua toate măsurile care se impun în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare în registrul de evidențiere a acționarilor.

Art. 3. -

(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri organele de specialitate ale titularilor de creanțe bugetare, inclusiv cele ale unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor, vor raporta Ministerului Finanțelor datoriile bugetare restante ale Societății Comerciale "Unimet Cug" - S.A., pe categorii de bugete și în cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxă, contribuție etc., cu evidențierea distinctă a penalităților și majorărilor de întârziere, obligații datorate și neachitate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și numerele de cont în care se varsă aceste contribuții în momentul recuperării lor.

(2) Raportările datelor prevăzute la alin. (1) se transmit Ministerului Finanțelor în forma prevăzută în situația cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

Toate procedurile de executare silită pornite pentru realizarea creanțelor bugetare, precum și orice procedură de privatizare sau de lichidare inițiată de Fondul Proprietății de Stat în cazul Societății Comerciale "Unimet Cug" - S.A. se suspendă pe durata exercitării procedurilor de stingere a creanțelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. De asemenea, pe această durată se suspendă și orice amânări și eșalonări privind plata obligațiilor bugetare datorate de Societatea Comercială "Unimet Cug" - S.A.

Art. 5. -

Pentru obligațiile bugetare restante ale Societății Comerciale "Unimet Cug" - S.A., de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu se mai calculează și nu se mai datorează penalități și majorări de întârziere.

Art. 6. -

(1) Ministerul Finanțelor este împuternicit să încheie contractul de mandat cu consultanții care au întocmit raportul de evaluare a Societății Comerciale "Unimet Cug" - S.A., pentru vânzarea acțiunilor deținute de stat la această societate comercială, în scopul stingerii creanțelor bugetare.

(2) Ministerul Finanțelor mandatează consultanții să aplice modalitățile de stingere a creanțelor bugetare prevăzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 211/1999~.

Art. 7. -

Dispozițiile privind încheierea contractelor de vânzare a acțiunilor prin negociere sau pe piețele organizate, plata acțiunilor, garanțiile de bună executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obținute prin vânzarea acțiunilor la trezoreria statului, precum și celelalte dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 269/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. -

Ministerul Finanțelor este împuternicit să reprezinte interesele celorlalți creditori bugetari și să distribuie sumele obținute din vânzarea acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Unimet Cug" - S.A., cu respectarea proporțională a cuantumului creanțelor bugetare comunicate de creditorii bugetari, după ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanțelor pentru realizarea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1998.

Art. 9. -

În cazul în care acțiunile preluate de la Fondul Proprietății de Stat nu s-au vândut până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. 1 alin. (3), acțiunile statului se transferă de la Ministerul Finanțelor la Fondul Proprietății de Stat la încetarea aplicării prezentei hotărâri, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 10. -

În termen de 10 zile de la încheierea acțiunii de stingere a creanțelor bugetare sau la încetarea aplicării prezentei hotărâri la împlinirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finanțelor informează Guvernul despre rezultatele obținute.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor
Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională,
Mihai David
Președintele Consiliului de administrație
al Fondului Proprietății de Stat,
Radu Sârbu

București, 28 septembrie 2000.

Nr. 873.

ANEXĂ

Antetul titularului de creanțe bugetare (după caz)
Nr. registratură . . . . . / . . . . 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societății Comerciale "Unimet Cug" - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, județul Cluj, cod fiscal 203005
SITUAȚIA
privind datoriile bugetare ale Societății Comerciale "Unimet Cug" - S.A. la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
- lei -
Nr. crt. Bugetul Impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare (enumerate distinct) Titularul creanței și numărul de cont (pentru fiecare impozit, taxă, contribuție, alte venituri bugetare, enumerate distinct) Creanțe bugetare E Confirmat realitatea informațiilor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului titularului de creanțe care a întocmit procesul-verbal de control)
Total din care:
Impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare scadente (până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri) și neachitate Majorări de întârziere aferente, calculate (până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri) și neachitate
Total din care: eșalonate sau amânate Total din care: eșalonate sau amânate
A B C D 1=2+4 2 3 4 5 F
1.
2.
3.
4. Total
Director general, Întocmit,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...