Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordinul nr. 2693/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Nu pot participa la concursurile de selecție și la sesiunile de finanțare persoanele fizice și juridice autorizate care nu au respectat prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, precum și obligațiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Național al Cinematografiei, până la data organizării sesiunii de concurs.

(2) Nu pot participa la concursurile de selecție persoanele fizice și juridice autorizate care sunt în situația de a avea mai mult de 5 proiecte la fiecare secțiune, respectiv cumulat pentru categoriile lung metraj și lung metraj debut, pentru care au câștigat finanțare, și care nu au încheiat contractele pentru respectivele proiecte, până la data organizării sesiunii de concurs.

(3) Nu pot participa la concursurile de selecție regizorii care au deja în desfășurare două proiecte nefinalizate în termenul prevăzut în contract, realizate cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, din categoria respectivă, cu excepția situației în care dovedesc faptul că au încheiat filmările la unul dintre proiecte, până la data organizării sesiunii de concurs.

(4) Nu pot participa la concursurile de proiecte cinematografice beneficiarii de ajutor de stat pentru producția de filme care se află în litigii cu Centrul Național al Cinematografiei cu privire la executarea contractelor de acordare a creditelor financiare directe, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății.

(5) Nu pot participa la sesiunile organizate pentru alocarea de sprijin financiar (ajutor de minimis/de stat) conform art. 25 și 26 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile, fundațiile și uniunile ai căror membri fac parte din Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei, până la încheierea mandatului acestora."

2. La articolul 5 alineatul (11), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Concursul de selecție a proiectelor cinematografice se organizează în 4 secțiuni:".

3. La articolul 5 alineatul (11), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică."

4. La articolul 5 alineatul (12), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) categoria proiectelor de film de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică."

5. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Un producător nu poate depune mai mult de 3 proiecte pentru o categorie din cadrul unei secțiuni de concurs. Un regizor nu poate să participe cu mai mult de două proiecte la o categorie din cadrul unei secțiuni de concurs."

6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune și pentru fiecare categorie de concurs din cadrul acesteia. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficțiune, minimum 10% pentru filmele documentare, minimum 10% pentru filmele de animație și minimum 10% pentru filmele tematice. Totodată, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film.

(2) În situația în care unul sau mai multe dintre fondurile alocate pentru finanțarea filmelor de lung metraj de ficțiune de debut, a filmelor de lung metraj de ficțiune, a filmelor de lung metraj și scurt metraj de ficțiune tematice, a filmelor de scurt metraj de ficțiune, a dezvoltării de proiecte de film, precum și pentru finanțarea filmelor documentare și de animație nu s-au epuizat în urma distribuirii, fondurile rămase pot fi redistribuite, prin hotărarea Consiliului, în cadrul altei categorii unde fondurile au fost insuficiente. Sumele rămase neutilizate în urma redistribuirii vor fi reportate la Fondul cinematografic."

7. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris câștigătorilor concursului de selecție, în termen de 7 zile calendaristice de la încheierea etapei de finanțare, hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție.

(2) Participanții la concursul de proiecte cinematografice pot solicita Centrului Național al Cinematografiei, printr-o cerere scrisă, fișele de evaluare întocmite de către membrii comisiei de selecție pentru propriile proiecte depuse, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor concursului.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), Centrul Național al Cinematografiei are obligația de a comunica fișele de evaluare, în termen de 10 zile de la solicitare."

8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc 6 noi alineate, alineatele (21)-(26), cu următorul cuprins:

"

(21) Ședințele comisiei de soluționare a contestațiilor sunt conduse de un președinte, ales prin majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei.

(22) Pe lângă comisia de soluționare a contestațiilor funcționează un secretariat numit prin același ordin al ministrului culturii și identității naționale prin care se numește comisia de soluționare a contestațiilor și care asigură buna desfășurare a ședințelor comisiei și comunicarea deciziilor comisiei.

(23) Deciziile comisiei privind soluționarea contestațiilor se iau cu un număr de minimum trei voturi.

(24) Fiecare membru numit are obligația semnării unei declarații de confidențialitate și incompatibilitate în scopul evitării conflictului de interese.

(25) Activitatea desfășurată de membrii secretariatului constituie atribuție de serviciu.

(26) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia pot primi o remunerație stabilită prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, cu încadrarea în bugetul ministerului, conform legii."

9. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) o comisie formată din 5 membri pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj și pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică;".

10. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Comisia de lectori analizează scenariile filmelor de ficțiune și întocmește referate de specialitate, motivate și conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 9a la prezentul regulament, pe care le pune la dispoziția membrilor comisiei de selecție. Referatul de specialitate pentru fiecare proiect este semnat de cei care l-au întocmit și de membrii comisiei de selecție care și l-au însușit și este comunicat de secretariatul tehnic producătorului, așa cum este prevăzut la art. 16 din prezentul regulament."

11. La articolul 21, punctele 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"
4. Borderoul proiectelor înscrise la concurs, pentru identificarea autorilor proiectelor selecționate în etapa a doua La finalizarea evaluării scenariilor și după semnarea de către toți membrii a clasamentului întocmit
5. Dosarele de proiect aferente scenariilor selecționate de comisie, întocmite conform art. 27 și art. 38 alin. (5) După întocmirea clasamentului și identificarea autorilor proiectelor selecționate"

12. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) În prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecție și ai comisiei de lectori semnează declarația de confidențialitate și declarația de incompatibilitate, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament."

13. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecție desemnează un președinte, ales prin majoritatea simplă a voturilor acestora."

14. La articolul 27 punctul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) viziunea producătorului asupra filmului proiectat, în maximum 5 pagini, care poate include, între altele și fără să se limiteze la: motivația producătorului, considerații privind impactul scontat și căile pentru a-l obține, piețele vizate și publicul-țintă, atuuri și riscuri artistice, comerciale, productive și financiare, echipa avută în vedere, structura și managementul producției, construcția financiară în raport cu scenariul, strategia de marketing. Evaluarea acesteia are loc conform anexei nr. 12b la prezentul regulament."

15. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic al concursului până la data-limită stabilită în acest sens și comunicată public.

(2) Dosarul de scenariu de film pentru secțiunea ficțiune de lung și scurt metraj și pentru secțiunea ficțiune de lung sau scurt metraj tematică se va depune în câte 5 (cinci) exemplare, respectiv 3 (trei) exemplare la secțiunea documentare și animație, iar dosarul de proiect se va depune în câte 2 (două) exemplare.

(3) Descoperirea de către comisia de selecție a unor elemente care ar fi de natură să faciliteze identificarea autorilor unui proiect cinematografic, precum și comunicarea prin orice mijloace a conținutului scenariului de film sau a oricăror altor informații care ar putea duce la această identificare atrag eliminarea proiectului respectiv din concurs. Comisia de selecție se pronunță în acest sens printr-o hotărâre.

(4) Prin grija secretariatului tehnic al concursului, fiecare dosar de scenariu de film va primi un număr de la 1 la «n», diferit de numărul de înregistrare oficial, care nu va fi completat în fața depunătorului. Același număr va fi înscris pe dosarul de proiect corespunzător dosarului de scenariu.

(5) La terminarea etapei de selecție a scenariilor de film, secretariatul tehnic al concursului va înmâna comisiei de selecție borderoul proiectelor depuse, pentru identificarea autorilor proiectului, precum și dosarele de proiect promovate în etapa a doua de selecție."

16. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj, precum și pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj tematică analizează într-o primă etapă calitatea scenariilor pentru fiecare proiect, care vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament."

17. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) În a doua etapă a concursului sunt analizate dosarele de proiecte cinematografice ale căror scenarii au fost selecționate și promovate în baza mediilor finale obținute potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) În această a doua etapă, secretariatul tehnic al concursului predă membrilor comisiilor de selecție dosarele de proiecte cinematografice aferente scenariilor selecționate.

(3) Pentru fiecare dintre proiectele care au obținut o notă peste 6 (șase) pentru calitatea scenariului în categoriile de concurs prevăzute la art. 5 alin. (12) lit. a)-e), membrii secretariatului tehnic pregătesc fișele de evaluare a realizărilor anterioare ale regizorului, respectiv ale producătorului, conform anexelor nr. 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, pe baza declarațiilor depuse de aceștia, în baza anexelor nr. 7a, 7b, 8a, 8b și 8c.

(4) Punctajele rezultate din fișele de evaluare întocmite conform alin. (1) vor fi verificate și avizate de comisiile de selecție.

(5) Membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 10 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect cinematografic promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor criterii de evaluare:

a) calitatea scenariului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 65% (două treimi) din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanță acordat scenariului, respectiv 6,5, obținându-se punctajul total alocat scenariului;

b) calitatea regizorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 17,5% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea regizorului» va fi evaluat conform fișelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 11a și 11b. Cele două punctaje se însumează. În cazul filmelor realizate înainte de anul 1997 se va lua în calcul pragul de referință calculat de către Centrul Național al Cinematografiei în baza metodologiei aprobate prin decizia directorului general; în cazul categoriilor de concurs destinate proiectelor de scurtmetraj (ficțiune, animație și/sau documentar), în fișele de evaluare se vor lua în calcul doar criteriile A.2b), A.2c) și B din anexele nr. 11a și 11b;

c) calitatea producătorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 17,5% din totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea producătorului» va fi evaluat conform fișelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 12a și 12b. Cele două punctaje se însumează. În cazul categoriilor de concurs destinate proiectelor de scurt metraj (ficțiune, animație și/sau documentar), în fișele de evaluare se vor lua în calcul doar criteriile A.2b), A.2c) și B din anexa nr. 12a, respectiv doar criteriile A1, A2 și B din anexa nr. 12b.

(6) Punctajul total al proiectului se calculează prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu conform prevederilor alin. (5).

(7) Punctajul maxim pentru criteriul «calitatea scenariului» poate fi de 65 de puncte, punctajul maxim pentru criteriul «calitatea regizorului» poate fi de 17,5 puncte, iar pentru criteriul «calitatea producătorului» punctajul maxim poate fi de 17,5 puncte.

(8) Punctajul total maxim care poate fi obținut de un proiect este de 100 de puncte."

18. La articolul 37, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj și scurt metraj tematice;".

19. La articolul 43 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) proiectul cel mai bine plasat din cadrul fiecărei categorii va primi creditul solicitat, cu condiția ca acesta să nu depășească suma maximă stabilită de Consiliu conform art. 2 alin. (3) și să nu depășească 50% din bugetul producției respective, cu excepția filmelor dificile și de buget redus;".

20. La articolul 63, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

"

(51) În cazul în care filmul de referință pentru care se acordă calitatea artistică este realizat în coproducție națională, sprijinul se poate acorda proporțional cu cota de participare a producătorilor la finanțarea filmului respectiv și se acordă separat pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(52) În cazul în care filmul de referință pentru care se acordă calitatea artistică este realizat în coproducție internațională și producătorul român este majoritar, sprijinul se acordă producătorului român în proporție de 100%, iar în cazul în care producătorul român este minoritar, atunci i se acordă proporțional cu cota de participare a acestuia la finanțarea filmului respectiv și se acordă pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament."

21. La articolul 74, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Participanții la sesiunea de finanțare pot solicita printr-o cerere scrisă evaluările Consiliului pentru dosarul/dosarele depus/e, ulterior publicării rezultatelor.

(7) Sprijinul financiar nerambursabil pentru promovarea și participarea filmului românesc sau realizat cu participare românească la festivaluri, concursuri internaționale și târguri interne și internaționale, precum și pentru distribuție de film românesc sau cu participare românească poate fi alocat de către Consiliu în afara sesiunilor prevăzute la alin. (2)."

22. Anexa nr. 2 "Declarație de confidențialitate" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

23. Anexa nr. 5 "Plan de finanțare pentru proiectul cinematografic" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

24. Anexa nr. 7a "Declarația producătorului*) în legătură cu unul dintre filmele realizate în carieră (începând cu 1997)" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

25. Anexa nr. 7b "Declarația producătorului*) în legătură cu unul dintre ultimele două filme din carieră" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

26. Anexa nr. 8a "Declarația regizorului*) în legătură cu cel mai bun film din carieră" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

27. Anexa nr. 8b "Declarația regizorului*) în legătură cu unul dintre ultimele două filme din carieră" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

28. Anexa nr. 8c "Declarația regizorului debutant*)" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

29. La anexa nr. 9a, titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins: "Fișa de notare a scenariului pentru filme de ficțiune de lung și scurt metraj și filme de ficțiune de lung și scurt metraj tematică"

30. Anexa nr. 10 "Fișă de evaluare a proiectului cinematografic" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

31. Anexa nr. 11a "Calitatea regizorului - Secțiunea 1 - pentru cel mai bun film realizat în carieră" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

32. Anexa nr. 11b "Calitatea regizorului - Secțiunea 1 - pentru unul dintre ultimele două filme" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

33. Anexa nr. 11c "Calitatea regizorului debutant" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

34. Anexa nr. 12a "Calitatea producătorului - Secțiunea 1 - film din carieră" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

35. Anexa nr. 12b "Calitatea producătorului - Secțiunea 1 - pentru unul dintre ultimele două filme realizate" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

36. Anexa nr. 13 "Fișa de evaluare pentru dosarul proiectului de dezvoltare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 14 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Centrul Național al Cinematografiei asigură ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și identității naționale,
Lucian Romașcanu

București, 23 octombrie 2017.

Nr. 2.693.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la regulament)

2a

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., membru al comisiei de selecție/comisiei de lectori a proiectelor cinematografice, numit prin Decizia nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, declar că voi păstra confidențialitatea cu privire la lucrările comisiei respective, ce se vor desfășura pe parcursul perioadei concursului de selecție a proiectelor cinematografice, sesiunea . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . .

Semnătura
. . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . .

2b

DECLARAȚIE DE INCOMPATIBILITATE

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de membru al comisiei de selecție/comisiei de lectori la concursul de proiecte cinematografice sesiunea . . . . . . . . . ., numit prin Decizia nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 20 alin. (4) și art. 41 din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările și completările ulterioare, și sub incidența Codului penal, că nu particip în nicio calitate, nici eu, nici membrii familiei mele sau rude de gradul I la realizarea unui proiect cinematografic înscris în această sesiune de concurs și că nu mă aflu în relații contractuale sau de parteneriat pe baze comerciale sau civile cu vreunul dintre concurenți sau cu ceilalți membri ai comisiei.

Semnătura
. . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la regulament)

PLAN DE FINANȚARE
pentru proiectul cinematografic

TITLU PROIECT

REGIZOR

PRODUCĂTOR

Nr. crt. Surse de finanțare Detalierea surselor de finanțare Total Suma confirmată Suma în curs de confirmare Suma (euro) % (buget românesc) % (buget parte străină) % din buget total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BUGET TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . % 100%
2 BUGET ROMÂNESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +. . . . . . . . . . . 100% . . . . . . . . . . . %
3 Centrul Național al Cinematografiei (CNC) credit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % din buget românesc . . . . . . . . . . . % din buget total
4 CNC sprijin automat (cu mențiunea fiecăruia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Contribuție proprie producător (minimum 6% din buget românesc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
numerar . . . . . . . . . . .
servicii . . . . . . . . . . .
natură . . . . . . . . . . .
6 Europa creativă (sprijin pentru dezvoltare) . . . . . . . . . . .
7 Alte surse de finanțare . . . . . . . . . . .
TV . . . . . . . . . . .
garanții distribuție . . . . . . . . . . .
prevânzări . . . . . . . . . . .
8 Finanțare directă la producător în condițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 (reprezentând . . . . . . . . . . % din bugetul filmului) sursa 1 . . . . . . . . . . .
sursa 2 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Alți cofinanțatori sursa 1 . . . . . . . . . . .
sursa 2 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 TOTAL PRODUCĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
11 TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
12 TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
. . . . . . . . . . .
13 TOTAL PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% . . . . . . . . . . . % din buget total
14 BUGET PARTE STRĂINĂ . . . . . . . . . . . 100% % din buget total
15 TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din altă țară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
16 TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din altă țară +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
17 TOTAL PARTICIPARE PARTE STRĂINĂ . . . . . . . . . . . (în lei) . . . . . . . . . . . (în euro) 100% . . . . . . . . . . . %
18 BUGET ROMÂNESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % din total buget
19 BUGET PARTE STRĂINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % din total buget
20 TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . % 100%

Curs de schimb valutar 1 euro = xxxxxx lei

Producător
Numele și prenumele
Funcția
Semnătura
Ștampila
Data

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 7a la regulament)

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)
în legătură cu cel mai bun film produs în ultimii 5 ani

*) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.

Titlul filmului1):
Anul premierei:
A. Nr. de spectatori plătitori (România)
A.1) Achiziții
a) Numărul de țări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema
Țara Anul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
c) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
1.
2.
3.
B. Palmares
a) Premii acordate la festivaluri: Denumire festival Anul acordării
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
b) Selecții la festivaluri (denumire secțiune) Denumire festival Anul selecției
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de CNC

1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele fișei.

Semnătura
. . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . .

Declarația se va completa cu un film din aceeași categorie de concurs.

În cazul în care producătorul nu deține în portofoliu niciun film din categoria de concurs la care dorește să aplice, completează cu orice film din ultimii 5 ani, de orice gen, din portofoliu.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 7b la regulament)

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)
cu privire la situația proiectului și contribuția financiară

*) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.

A. Titlul proiectului
1. Contribuția financiară în proiect confirmată în momentul depunerii proiectului la sesiunea de finanțare
%
B. Participarea scenariului într-un program de dezvoltare de scenariu și/sau proiect1
Denumire program Țara Anul
1.
2.
C. Participarea proiectului la o piață de coproducție2
Denumire platformă Țara Anul
1.
2.
D. Finanțarea programului Europa Creativă MEDIA pentru dezvoltarea proiectului sau alte fonduri naționale (în afara României), regionale sau paneuropene
4. Da: Nu:
E. Situația rambursării creditelor primite de la Centrul Național al Cinematografiei, dacă este cazul, începând cu anul 1997 și până în prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor)3
1.
2.
3.
4.
5.

1 Se recomandă unul din programele susținute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Dovada se face prin atașarea certificatului/diplomei de participare - http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses

2 Se recomandă una din platformele susținute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Este necesară dovada de participare - http://www.creative-europe-media.eu/markets/markets

3 Se vor cumula toate creditele accesate de către producător. Procentul returnat raportat la totalul cumulat. Producătorii care nu au mai accesat anterior sesiunii în curs credite pentru producție primesc punctajul maxim.

Semnătura
. . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 8a la regulament)

DECLARAȚIA REGIZORULUI*)
în legătură cu cel mai bun film realizat în carieră

*) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.

Titlul filmului1):
Anul premierei:
A. Nr. de spectatori plătitori (România)
A.1) Achiziții
a) Numărul de țări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema
Țara Anul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
c) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
1.
2.
3.
B. Palmares
a) Premii acordate la festivaluri: Denumire festival Anul acordării
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
b) Selecții la festivaluri (denumire secțiune) Denumire festival Anul selecției
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de CNC

1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele fișei.

Data
. . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . .

Declarația se va completa cu un film din aceeași categorie de concurs.

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 8b la regulament)

DECLARAȚIA REGIZORULUI*)
în legătură cu un film din ultimele două realizate

*) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.

Titlul filmului1):
Anul premierei:
A. Nr. de spectatori plătitori (România)
A.1) Achiziții
a) Numărul de țări în care filmul s-a distribuit în săli de cinema
Țara Anul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
c) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
1.
2.
3.
B. Palmares
a) Premii acordate la festivaluri: Denumire festival Anul acordării
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
b) Selecții la festivaluri (denumire secțiune) Denumire festival Anul selecției
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de CNC

1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele fișei.

Data
. . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . .

Declarația se va completa cu un film din aceeași categorie de concurs.

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 8c la regulament)

DECLARAȚIA REGIZORULUI DEBUTANT*

*) Declarația va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare dintre mențiuni.

Titlul filmului1):
Anul premierei:
A. Recunoaștere internațională
a) Premii acordate la festivaluri: Denumire festival Anul acordării
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC)
4. Festivaluri studențești
b) Selecții la festivaluri (denumire secțiune) Denumire festival Anul selecției
1. categoria A
2. categoria alte festivaluri F.I.A.P.F.
3. categoria alte festivaluri agreate de CNC
4. Festivaluri studențești
B. Succesul comercial (difuzarea TV în țară și în străinătate)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.)
1.
2.
3.

1) Declarația se va completa cu același film la toate subpunctele.

Data
. . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 10 la regulament)

FIȘĂ DE EV ALUARE
a proiectului cinematografic

promovat în etapa a doua a concursului

Dosarul de proiect nr. ... Titlul scenariului Regia Producătorul

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
Calitatea scenariului (maximum 65 de puncte) 6,5
Calitatea regizorului (conform fișei de evaluare, anexele nr. 11a, 11b) (maximum 17,5 puncte)
Calitatea producătorului (conform fișei de evaluare, anexele nr. 12a, 12b) (maximum 17,5 puncte)

Total punctaj (maximum 100 de puncte)

Membrii comisiei de selecție:
. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 11a la regulament)

CALITATEA REGIZORULUI

Cel mai bun film realizat în carieră1

(Se va completa cu același film la toate subpunctele acestei secțiuni.)

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
A. Succes comercial
1. Numărul de spectatori înregistrați în România
Numărul de spectatori în România*) pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)
- 50.000 de spectatori sau mai mult 10 max. 2 p
- 45.000-50.000 de spectatori 9 0,2
- 40.000-45.000 de spectatori 8
- 35.000-40.000 de spectatori 7
- 30.000-35.000 de spectatori 6
- 25.000-30.000 de spectatori 5
- 20.000-25.000 de spectatori 4
- 15.000-20.000 de spectatori 3
- 10.000-15.000 de spectatori 2
- 5.000-10.000 de spectatori 1
(Punctajul maxim este de 2 puncte.) *) Pentru filmele realizate înainte de anul 1997, numărul de spectatori se calculează conform art. 35 alin. (3) lit. b) din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările și completările ulterioare, după metodologia stabilită prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei. Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Național al Cinematografiei
2. Achiziții
a) Numărul de țări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema 10 pentru distribuția filmului în cel puțin două țări 5 pentru distribuția filmului într-o țară străină 0,12 max. 1,2 p
În cazul unei coproducții se consideră țară/teritoriu orice țară/teritoriu, cu excepția țărilor coproducătoare. (de exemplu, Ro/Fr/It - orice țară în afara României, Franței și Italiei).
b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul2 10 pentru cel puțin 10 televiziuni . . . . . . . . . . 1 pentru o televiziune 0,05 max. 0,5 p
c) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.) (Punctajul maxim este de 2,2 puncte.) 0,5 max. 0,5 p
Total secțiunea A: max. 4,2 p
B. Palmares
Festivaluri internaționale
Recunoaștere internațională pentru filmul cu cel mai bun palmares realizat în carieră
a) Premii internaționale:
- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA 1 1 p (max. 1 p)
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. 1 0,5 p (max. 0,5 p)
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei 1 0,3 p (max. 0,3 p)
b) Selecții (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează și selecția):
- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA maximum 2 selecții x 0,50 p (max. 1 p)
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. maximum 3 selecții x 0,3 p (max. 0,9 p)
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei maximum 10 selecții x 0,085 p (max. 0,85 p)
(Punctajul maxim este de 4,55 puncte.) Mențiunile speciale valorează jumătate din premiu. Total secțiunea B: max. 4,55 p

1 La categoria filmelor de ficțiune de scurt metraj (ficțiune, documentar și/sau animație) se vor lua în calcul numai criteriile A.2b), A.2c) și B.

2 Se ia în considerare contractul de achiziție al respectivului film de către compania de televiziune, indiferent de numărul de canale.

Total punctaj anexa nr. 11a:

Membrii comisiei de selecție:
. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. 11b la regulament)

CALITATEA REGIZORULUI

pentru un film din ultimele două realizate1

(Se va completa cu același film la toate subpunctele acestei secțiuni.)

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
A. Succes comercial
1. Numărul de spectatori înregistrați în România
Numărul de spectatori în România*) pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)
- 50.000 de spectatori sau mai mult 10 max. 2 p
- 45.000-50.000 de spectatori 9 0,2
- 40.000-45.000 de spectatori 8
- 35.000-40.000 de spectatori 7
- 30.000-35.000 de spectatori 6
- 25.000-30.000 de spectatori 5
- 20.000-25.000 de spectatori 4
- 15.000-20.000 de spectatori 3
- 10.000-15.000 de spectatori 2
- 5.000-10.000 de spectatori 1
(Punctajul maxim este de 2 puncte)
*) Pentru filmele realizate înainte de anul 1997, numărul de spectatori se calculează conform art. 35 alin. (3) lit. b) din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006, cu modificările și completările ulterioare, după metodologia stabilită prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei. Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Național al Cinematografiei
2. Achiziții
a) Numărul de țări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema 10 pentru distribuția filmului în cel puțin două țări 5 pentru distribuția filmului într-o țară străină 0,12 max. 1,2 p
În cazul unei coproducții se consideră țară/teritoriu orice țară/teritoriu, cu excepția țărilor coproducătoare. (de exemplu Ro/Fr/It - orice țară în afara României, Franței și Italiei)
b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul2 10 pentru cel puțin 10 televiziuni . . . . . . . . . . 1 pentru o televiziune 0,05 max. 0,5 p
c) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.) (Punctajul maxim este de 2,2 puncte) 0,5 max. 0,5 p
Total secțiunea A: max. 4,2 p
B. Palmares
Festivaluri internaționale
Recunoaștere internațională pentru filmul cu cel mai bun palmares realizat în carieră
a) Premii internaționale:
- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA 1 1 p (max. 1 p)
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. 1 0,5 p (max. 0,5 p)
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei 1 0,3 p (max. 0,3 p)
b) Selecții (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează și selecția):
- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA maximum 2 selecții x 0,50 p (max. 1 p)
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. maximum 3 selecții x 0,3 p (max. 0,9 p)
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei maximum 10 selecții x 0,085 p (max. 0,85 p)
(Punctajul maxim este de 4,55 puncte.) Mențiunile speciale valorează jumătate din premiu. Total secțiunea B: max. 4,55 p

1 La categoria filmelor de ficțiune de scurt metraj (ficțiune, documentar și/sau animație) se vor lua în calcul numai criteriile A.2b), A.2c) și B. Punctajul total pentru calitatea regizorului se va calcula astfel: 11a + 11b + 6,4 = 17,5.

2 Se ia în considerare contractul de achiziție al respectivului film de către compania de televiziune indiferent de numărul de canale.

Total punctaj anexa nr. 11b:

Total punctaj "Calitatea regizorului": anexa nr. 11a + anexa nr. 11b =

Membrii comisiei de selecție:

ANEXA Nr. 11
(Anexa nr. 11c la regulament)

CALITATEA REGIZORULUI DEBUTANT

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
A. Palmares
1. Festivaluri internaționale
Recunoaștere internațională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră:
a) Premii internaționale:
- la festivaluri de categoria A max. 1 premiu x 2,5 p max. 2,50 p
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. max. 2 premii x 1 p max. 2 p
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei max. 2 premii x 0,5 p max. 1 p
- la festivaluri studențești max. 2 premii x 0,25 p max. 0,5 p
b) Selecții: (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează și selecția în același festival)
- la festivaluri de categoria A max. 2 selecții x 1 p max. 2 p
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. max. 2 selecții x 0,7 p max. 1,40 p
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei max. 3 selecții x 0,15 p max. 0,45 p
- la festivaluri studențești1 max. 3 selecții x 0,05 p max. 0,15 p
(Punctajul maxim este de 10 puncte.) Mențiunile speciale valorează jumătate din premiu.
B. Succes comercial
a) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul2 (Punctajul maxim este de 5 puncte.) 10 pentru cel puțin
10 televiziuni
9 pentru
9 televiziuni
. . . . . . . . . . .
1 pentru o televiziune
0,50 max. 5 p
b) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.) 1 max. 2,5 p

1 Pentru selecțiile/premiile în cadrul festivalurilor internaționale F.I.A.P.F. și/sau agreate CNC, care au secțiune dedicată filmului studențesc, acestea se vor puncta conform festivalurilor studențești.

2 Se ia în considerare contractul de achiziție al respectivului film de către compania de televiziune, indiferent de numărul de canale.

Total punctaj anexa nr. 11c (maximum 17,5 puncte):

Membrii comisiei de selecție:

ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. 12a la regulament)

CALITATEA PRODUCĂTORULUI

pentru cel mai bun film produs în ultimii 5 ani1

(Se va completa cu același film.)

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
A. Succes comercial
1. Numărul de spectatori înregistrați în România
Numărul de spectatori în România pentru unul dintre filmele din carieră (realizat după 1997)
- 50.000 de spectatori sau mai mult 10 max. 2 p
- 45.000-50.000 de spectatori 9 0,2
- 40.000-45.000 de spectatori 8
- 35.000-40.000 de spectatori 7
- 30.000-35.000 de spectatori 6
- 25.000-30.000 de spectatori 5
- 20.000-25.000 de spectatori 4
- 15.000-20.000 de spectatori 3
- 10.000-15.000 de spectatori 2
- 5.000-10.000 de spectatori 1
(Punctajul maxim este de 2 puncte.) Numărul de spectatori plătitori de bilet conform datelor oferite de Centrul Național al Cinematografiei
2. Achiziții
a) Numărul de țări în care un film realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema 10 pentru distribuția filmului în cel puțin două țări 5 pentru distribuția filmului într-o țară străină 0,12 max. 1,2 p
În cazul unei coproducții se consideră țară/teritoriu orice țară/teritoriu, cu excepția țărilor coproducătoare (de exemplu, Ro/Fr/It - orice țară în afara României, Franței și Italiei).
b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire națională și/sau internațională care au achiziționat filmul2 10 pentru cel puțin
10 televiziuni
. . . . . . . . . . .
1 pentru o televiziune
0,05 max. 0,5 p
c) Achiziționarea filmului de către cel puțin o platformă online internațională de tip VoD, SVoD, TvoD (de exemplu, Netflix, Amazon, Mubi, Hulu, Filmmit etc.) (Punctajul maxim este de 2,2 puncte.) 0,5 max. 0,5 p
Total secțiunea A: max. 4,2 p
B. Palmares
Festivaluri internaționale
Recunoaștere internațională pentru filmul cu cel mai bun palmares realizat în carieră
a) Premii internaționale:
- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA 1 1 p (max. 1 p)
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. 1 0,5 p (max. 0,5 p)
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei 1 0,3 p (max. 0,3 p)
b) Selecții (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează și selecția):
- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA maximum 2 selecții x 0,50 p (max. 1 p)
- la alte festivaluri F.I.A.P.F. maximum 3 selecții x 0,3 p (max. 0,9 p)
- la alte festivaluri agreate de Centrul Național al Cinematografiei maximum 10 selecții x 0,085 p (max. 0,85 p)
(Punctajul maxim este de 4,55 puncte.) Mențiunile speciale valorează jumătate din premiu. Total secțiunea B: max. 4,55 p

1 La categoria filmelor de ficțiune de scurt metraj (ficțiune, documentar și/sau animație) se vor lua în calcul numai criteriile A.2b), A.2c) și B. În cazul în care producătorul nu deține în portofoliu un film din aceeași categorie, se va completa cu un film produs din ultimii 5 ani.

2 Se ia în considerare contractul de achiziție al respectivului film de către compania de televiziune, indiferent de numărul de
canale.

Total punctaj anexa nr. 12a:

Membrii comisiei de selecție:

ANEXA Nr. 13
(Anexa nr. 12b la regulament)

CALITATEA PRODUCĂTORULUI1
(implicarea financiară în proiect)

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
A. Situația proiectului depus la concursul de proiecte
1. Contribuția financiară în proiect confirmată în momentul depunerii proiectului la sesiunea de finanțare (max. 2 pct.) (contracte ferme de coproducție, cofinanțare, servicii proprii, contracte de prevânzare sau scrisori ferme care să menționeze participarea financiară a cofinanțatorilor)
- ≥ 71% din buget 10 0,2
- 65-70% 9
- 60-64,99% 8
- 55-59,99% 7
- 50-54,99% 6
- 45-49,99% 5
- 40-44,99% 4
- 35-39,99% 3
- 35% 2
2. Calitatea viziunii producătorului (max. 2,25 pct.)
Se notează de la 1 la 5. 0,45
3. Participarea scenariului într-un program de dezvoltare de scenariu și/sau proiect2 (max. 1 pct.)
- 1 participare 1 1
4. Participarea proiectului la o piață de coproducții3 (max. 0,5 pct.)
- 1 participare 0,5 1
5. Finanțare Europa Creativă MEDIA pentru dezvoltarea proiectului sau alte fonduri naționale (din afara României), regionale sau paneuropene (max. 2 pct.)
- 2 1
B. Returnare credite contractate anterior4 pentru filmele produse cu sprijin din partea Centrului Național al Cinematografiei (CNC) (max. 1 pct.)
- peste 50% 10 0,1
- între 45-49,99% 9
- între 40-44,99% 8
- între 35-39,99% 7
- între 30-34,99% 6
- între 25-29,99% 5
- între 20-24,99% 4
- între 15-19,99% 3
- între 10-14,99% 2
- între 5-9,99% 1
TOTAL A + B (max. 8,75 puncte)

1 La categoria filmelor de ficțiune de scurt metraj (ficțiune, documentar și/sau animație) se vor lua în calcul numai criteriile A1, A2 și B. Punctajul total se va calcula astfel: 12a) + 12b) + 6,7 = (maximum 17,5 puncte). La categoria proiect dezvoltare ficțiune, documentar și animație se vor lua în calcul doar criteriile A1, A2 și B. Punctajul total se va calcula astfel: 12a) + 12b) + 36 = (maximum 50 puncte).

2 Se recomandă unul din programele susținute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Dovada se face prin atașarea certificatului/diplomei de participare - http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses

3 Se recomandă una din platformele susținute de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă MEDIA, dar lista nu este exclusivă. Este necesară dovadă de participare - http://www.creative-europe-media.eu/markets/markets

4 Se vor cumula toate creditele accesate de către producător. Procentul returnat se raportează la totalul cumulat. Producătorii care nu au mai accesat anterior sesiunii în curs credite pentru producție primesc punctajul maxim.

Total punctaj anexa nr. 12b:

Total punctaj "Calitatea producătorului": anexa nr. 12a + anexa nr. 12b =

Membrii comisiei de selecție:

ANEXA Nr. 14
(Anexa nr. 13 la regulament)

Fișa de evaluare pentru dosarul proiectului de dezvoltare

Nr. proiect Titlul proiectului Scenaristul (regizorul) Producător

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
Valoarea artistică a proiectului: (maximum 50 de puncte) 5
Calitatea producătorului (maximum 50 de puncte)

Total punctaj:

(maximum 100 de puncte)

Membrii comisiei de selecție:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...