Guvernul României

Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat din 03.09.1999

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2000 până la 29 februarie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Acord 2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, denumite în continuare părți contractante,

în spiritul relațiilor de prietenie și cooperare reciproc avantajoasă,

convinse de necesitatea și de avantajele stabilirii unor reglementări privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, care să guverneze aplicarea tuturor înțelegerilor de cooperare care vor fi încheiate între părțile contractante, precum și aplicarea acordurilor sau contractelor comerciale încheiate între instituțiile de stat, persoane juridice și persoane fizice din România și din Republica Slovacă,

în vederea asigurării protecției reciproce a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat care fac obiectul schimburilor,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Obiect

Obiectul acestui acord îl constituie stabilirea unor reglementări pentru protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, care să fie aplicate tuturor înțelegerilor de cooperare care vor fi încheiate între părțile contractante, în special în domeniul militar, și contractelor comerciale încheiate între instituții, persoane juridice sau fizice ale statelor părților contractante.

ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul acestui acord expresiile și termenii menționați mai jos au următoarele înțelesuri:

a) Prin informații, materiale și documente secrete de stat se înțelege informațiile, faptele, datele, activitățile, obiectele, materialele și documentele care sunt protejate prin reglementările naționale în materie.

b) Prin informații secrete se înțelege orice informație secretă, fie că este o comunicare orală sau vizuală cu conținut secret, sau transmiterea electrică/electronică a unui mesaj secret, fie sub formă materială.

c) Prin material se înțelege orice tip de aparat, echipament sau armament fabricat sau în curs de fabricare, inclusiv documente.

d) Prin document se înțelege orice scrisoare, notă, protocol, raport, memorandum, semnal/mesaj, schiță, fotografie, film, hartă, schemă, plan, agendă/carnet, tipizate (matrițe), indigo, bandă dactilografică, dischetă etc. sau orice altă formă de suport informațional (de exemplu: casetă audio magnetică, bandă magnetică, cartele perforate, bandă etc.).

e) Prin contractant se înțelege persoana juridică sau fizică care a fost însărcinată să încheie și/sau să execute contracte comerciale, care a fost verificată în prealabil din punct de vedere al securității pe care o asigură și care garantează un nivel de protecție echivalent cu cel stabilit pentru informațiile, materialele și documentele secrete de stat.

f) Prin terț se înțelege guvernul unui stat care nu este parte contractantă la prezentul acord, precum și persoana juridică sau fizică aparținând unui stat al cărui guvern nu este parte contractantă la prezentul acord.

g) Prin contract comercial secret se înțelege acel act de voință între doi sau mai mulți contractanți, care conține informații, materiale și documente secrete de stat sau le implică, presupunând drepturi și obligații convenite și asumate.

h) Prin autoritate competentă se înțelege autoritatea responsabilă cu competențe în domeniul siguranței naționale în statul fiecărei părți contractante.

i) Prin parte contractantă furnizoare/emitent se înțelege acea parte la acord care transmite informații, materiale și documente secrete de stat.

j) Prin parte contractantă primitoare/beneficiar se înțelege acea parte la acord căreia i se transmit informații, materiale și documente secrete de stat.

k) Prin vizitator se înțelege orice persoană având cetățenia statului unei părți contractante, reprezentant al autorității competente a oricărei părți contractante, care, potrivit prezentului acord, are acces la informațiile, materialele și documentele secrete de stat pe teritoriul celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 3 Echivalențe

Părțile contractante stabilesc următoarele echivalențe ale gradelor de confidențialitate pentru informațiile, materialele și documentele secrete de stat:

Pentru Pentru Pentru
limba română limba engleză limba slovacă
STRICT SECRET TOP SECRET PRISNE TAJNE
SECRET SECRET TAJNE

ARTICOLUL 4 Marcarea

(1) Autoritatea competentă a fiecărei părți contractante este obligată ca la primirea informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat de la cealaltă parte contractantă să le marcheze cu nivelul de echivalență corespunzător, prevăzut la art. 3.

(2) Autoritatea competentă a fiecărei părți contractante este obligată să ia măsuri pentru ca toate reproducerile, traducerile și toate copiile efectuate de pe informațiile, materialele și documentele secrete de stat primite de la cealaltă parte contractantă să fie marcate la fel ca și originalele.

(3) Autoritatea competentă a părții contractante primitoare poate modifica sau anula categoria de informații, materiale și documente secrete de stat în baza unei cereri scrise adresate autorității competente a părții contractante furnizoare și numai după primirea acordului scris al acesteia. Partea contractantă furnizoare trebuie să fie anunțată în scris de autoritatea competentă a părții contractante primitoare cu cel puțin 30 de zile înainte despre intenția sa de a modifica sau de a anula categoria informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat.

ARTICOLUL 5 Măsuri interne ale părților contractante

(1) În conformitate cu prevederile legislației în materie a statelor părților contractante, părțile contractante vor lua toate măsurile adecvate menite să protejeze informațiile, materialele și documentele secrete de stat transmise în baza prezentului acord. Părțile contractante vor asigura pentru astfel de informații, materiale și documente un nivel de protecție cel puțin echivalent cu cel stabilit pentru informațiile, materialele și documentele secrete de stat proprii din aceeași categorie.

(2) Părțile contractante nu vor permite nici unui terț accesul la informațiile, materialele și documentele secrete de stat primite decât cu acordul prealabil al părții contractante furnizoare care a dispus clasificarea acestora. Informațiile, materialele și documentele secrete de stat vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost furnizate.

(3) Accesul la informațiile, materialele și documentele secrete de stat va fi permis numai acelor persoane ale căror atribuții de serviciu impun cunoașterea acestora și care sunt autorizate în acest scop. Autorizația va fi acordată în urma unei verificări de securitate efectuate la un nivel de exigență cel puțin egal cu cel cerut pentru accesul la informații, materiale și documente secrete de stat proprii din categorii echivalente.

(4) Părțile contractante vor asigura efectuarea de vizite reciproce pentru a constata respectarea prevederilor prezentului acord.

ARTICOLUL 6 Măsuri preventive privind transmiterea informațiilor,
a materialelor și a documentelor secrete de stat

(1) Dacă o parte contractantă, în cadrul relațiilor de colaborare, intenționează să transmită informații, materiale și documente secrete de stat celeilalte părți contractante, atunci acea parte contractantă va trebui să obțină în prealabil de la autoritatea competentă a celeilalte părți contractante garanția că autoritatea publică primitoare a făcut obiectul unei verificări de securitate, în conformitate cu categoria corespunzătoare de informații, materiale și documente secrete de stat, și că aceasta dispune de mijloacele necesare pentru asigurarea unei protecții adecvate a acestor informații, materiale și documente. Această garanție va cuprinde și obligația de a asigura că procedura de protecție a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat este conformă cu reglementările interne privind protecția secretului și este supravegheată de autoritățile competente ale părților contractante.

(2) Aceleași măsuri vor fi luate de autoritățile competente ale părților contractante și în cazul acordurilor sau al contractelor comerciale secrete care conțin informații, materiale și documente secrete de stat.

(3) Informațiile, materialele și documentele secrete de stat care au fost schimbate până în prezent în cadrul cooperării dintre părțile contractante vor fi protejate conform prevederilor prezentului acord începând cu data intrării în vigoare a acestuia.

ARTICOLUL 7 Executarea acordurilor sau a contractelor comerciale secrete

(1) Fiecare acord sau contract comercial secret încheiat între părțile contractante sau de către autoritățile desemnate de acestea va include o clauză de confidențialitate sau o anexă de securitate în care se vor stabili detalii privind: lista cuprinzând informațiile, materialele și documentele secrete de stat care fac obiectul acordului/contractului, măsuri speciale de protecție a acestora, persoanele care au acces la ele, asigurări reciproce privind respectarea clauzelor contractuale.

(2) Toate prevederile clauzei de confidențialitate sau ale anexei de securitate la acordul sau contractul comercial secret vor fi în concordanță cu prevederile prezentului acord.

ARTICOLUL 8 Transmiterea informațiilor, a materialelor
și a documentelor secrete de stat

(1) Informațiile, materialele și documentele secrete de stat vor fi transmise din statul uneia dintre părțile contractante în statul celeilalte părți contractante pe căi diplomatice.

(2) Autoritățile competente ale părților contractante vor putea stabili și alte mijloace de transport/transmitere al/a informațiilor, al/a materialelor și al/a documentelor secrete de stat, dacă ruta urmată de căile diplomatice ar complica sau ar întârzia transmiterea ori folosirea acestora, cu respectarea următoarelor condiții:

a) transportatorul trebuie să dispună de o autorizație de acces la informații, materiale și documente secrete de stat cu o categorie echivalentă;

b) expeditorul trebuie să păstreze un inventar al informațiilor, al materialelor și al documentelor secrete de stat transmise, iar un exemplar al acestui inventar trebuie să fie transmis destinatarului pentru a fi predat autorităților competente;

c) informațiile, materialele și documentele secrete de stat trebuie să fie ambalate în conformitate cu prevederile legale privind transportul intern;

d) predarea informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat trebuie să fie făcută cu confirmare de primire;

e) transportatorul trebuie să dețină o autorizație pentru transmiterea informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat pe căi diplomatice, eliberată de o autoritate competentă pentru expeditor sau pentru destinatar.

(3) Pentru transportul informațiilor, al materialelor și al documentelor secrete de stat voluminoase modul de transport, itinerarul și escorta vor fi stabilite în fiecare caz de autoritățile competente ale părților contractante.

ARTICOLUL 9 Vizite

(1) Vizitatorii de pe teritoriul statului unei părți contractante vor avea pe teritoriul statului celeilalte părți contractante acces la informații, materiale și documente secrete de stat, precum și în instituțiile care lucrează cu astfel de informații, materiale și documente, numai cu aprobarea prealabilă a autorității competente a părții contractante care este vizitată. Aprobarea va fi acordată persoanelor care au dreptul de acces la informații, materiale și documente secrete de stat numai în urma unei cereri scrise, în conformitate cu prevederile art. 5.

(2) Autoritatea competentă a unei părți contractante va trimite/solicita în scris aprobarea de a vizita autoritatea competentă a celeilalte părți contractante, cu cel puțin 20 de zile înainte de data efectuării deplasării. După o înțelegere prealabilă între autoritățile competente ale ambelor părți contractante și pentru cazuri deosebite aprobarea efectuării vizitei va fi dată cât mai curând posibil.

(3) Cererea scrisă de aprobare a vizitei va cuprinde următoarele date:

a) numele și prenumele persoanei, data și locul nașterii, cetățenia și numărul pașaportului;

b) profesia și funcția persoanei, denumirea instituției/ întreprinderii pe care aceasta o reprezintă;

c) nivelul categoriei informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat la care are acces și autorizația de securitate acordată de autoritatea competentă a părții contractante solicitante;

d) data la care a fost planificată vizita și durata propusă;

e) scopul vizitei;

f) denumirea instituțiilor/întreprinderilor a căror vizitare se solicită;

g) facilitățile solicitate;

h) data, semnătura și ștampila oficială a autorității competente a părții contractante beneficiare.

(4) Cererile pentru vizitele reprezentanților părții contractante române vor fi transmise prin intermediul Ambasadei României la Bratislava. Cererile pentru vizitele reprezentanților părții contractante slovace vor fi transmise prin intermediul Ambasadei Republicii Slovace la București.

(5) Partea contractantă care urmează să fie vizitată sau reprezentanții desemnați ai acesteia va/vor răspunde de anunțarea conducerii instituțiilor în legătură cu vizita solicitată, domeniul de activitate, precum și categoria de secret de stat a informațiilor, a materialelor și a documentelor care pot fi puse la dispoziție vizitatorilor.

ARTICOLUL 10 Măsuri în caz de încălcare a prevederilor privind protecția
informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat

(1) Autoritățile competente ale părților contractante se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp, în legătură cu situațiile de divulgare sau de apariție a unor suspiciuni referitoare la divulgarea informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat transmise în condițiile prezentului acord.

(2) Cazurile de încălcare a reglementărilor referitoare la protecția informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat vor fi anchetate de autoritățile competente ale părții contractante a statului pe teritoriul căruia s-au produs, în conformitate cu legislația în vigoare a statului respectiv. Rezultatele anchetei, precum și o informare referitoare la măsurile întreprinse pentru prevenirea repetării unor astfel de situații pe viitor vor fi comunicate autorității competente a celeilalte părți contractante.

(3) Autoritatea competentă a părții contractante care desfășoară ancheta referitoare la încălcarea reglementărilor poate solicita, dacă este necesar, ajutorul calificat al autorității competente a celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 11 Cheltuieli

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prezentului acord.

ARTICOLUL 12 Autoritățile competente

Părțile contractante se vor informa reciproc, pe căi diplomatice, cu privire la autoritățile competente desemnate să aplice prezentul acord.

ARTICOLUL 13 Consultări

(1) În scopul asigurării unei cooperări strânse pentru aplicarea prezentului acord autoritățile competente se vor consulta la cererea oricăreia dintre ele.

(2) Părțile contractante se vor informa reciproc despre reglementările interne referitoare la protecția informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat în vigoare și în legătură cu modificările acestor reglementări.

ARTICOLUL 14 Soluționarea divergențelor

Orice divergență referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluționată pe calea consultărilor între reprezentanții desemnați de părțile contractante.

ARTICOLUL 15 Dispoziții finale

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părțile contractante își vor comunica reciproc, în scris, că au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(2) Fiecare parte contractantă poate solicita în scris, în orice moment, modificarea prezentului acord. În acest caz părțile contractante vor iniția negocieri privind modificarea acordului. Modificările efectuate de comun acord de către părțile contractante vor intra în vigoare conform prevederilor alin (1).

(3) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(4) Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord în scris, pe căi diplomatice. Acordul își va înceta efectele după 6 luni de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a comunicării privind denunțarea lui. În caz de denunțare informațiile, materialele și documentele secrete de stat transmise sau obținute în baza prezentului acord vor fi protejate în continuare conform prevederilor acestuia.

Semnat la 3 septembrie 1999 la Bratislava, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovacă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergențe de interpretare a prezentului acord textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,
Prim-ministru,
Radu Vasile

Pentru Guvernul Republicii Slovace,
Președinte al Guvernului Republicii Slovace,
Mikulas Dzurinda

;
se încarcă...