Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

Acordul de împrumut amendat și reconfirmat*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10.05.1999

Modificări (1), Referințe (1)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 19 mai 2004.

În vigoare de la 31 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Datat: 10 mai 1999- Amendat și reconfirmat la 11 februarie 2004 -

Acord încheiat la data de 10 mai 1999, amendat prin Acordul de amendare și reconfirmare, datat 11 februarie 2004, între România (denumită în continuare Împrumutatul) și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (denumit în continuare Fondul).

Având în vedere că:

(A) Împrumutatul a solicitat Fondului un împrumut în scopul finanțării proiectului descris în anexa nr. 1 la acest acord (denumit în continuare Proiectul);

(B) împrumutul va fi administrat de către Instituția Colaboratoare care urmează a fi desemnată de către Fond în conformitate cu prevederile prezentului acord; și

(C) Fondul a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să acorde un împrumut Împrumutatului în condițiile și termenii prevăzuți în cele ce urmează.

Pentru aceasta, părțile convin prin prezentul acord următoarele:

ARTICOLUL I Condiții generale. Definiții. Instituția Colaboratoare

Secțiunea 1.01. Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție ale Fondului, din 19 septembrie 1986, constituie o parte integrantă a prezentului acord (aceste Condiții generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție fiind denumite în continuare Condiții generale).

Secțiunea 1.02. Oriunde sunt folosiți în acest acord, în afara cazului în care contextul reclamă altfel, acei termeni definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord vor avea înțelesurile respective, iar următorii termeni adiționali vor avea înțelesurile următoare:

a) FCRA înseamnă Fondul de credit revolving pentru Apuseni, ce urmează a fi înființat conform secțiunii 4.08 din acest acord;

b) BPLA înseamnă bugetul și planul de lucru anual pentru Proiect, specificat în paragraful 6 al anexei nr. 4 la acest acord;

c) DDR înseamnă Direcția de dezvoltare rurală din cadrul MAPAM - sediul central din București;

d) DADR înseamnă fiecare direcție județeană pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul MAPAM, din zona Proiectului;

e) agenția(iile) de implementare include (dar nu se limitează la) DDR, DADR-urile, ICP-urile și UCP;

f) MAPAM înseamnă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului al Împrumutatului;

g) MFP înseamnă Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului;

h) CCP înseamnă Comitetul de coordonare a Proiectului ce urmează a fi înființat în cadrul Proiectului;

i) ICP-uri înseamnă instituțiile de credit participante în cadrul Componentei A a Proiectului;

j) UCP înseamnă Unitatea de Coordonare a Proiectului ce urmează a fi înființată în cadrul MFP;

k) zona Proiectului înseamnă județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea și Vrancea și orice alte asemenea zone administrative stabilite de comun acord de către Împrumutat și Fond;

l) contul special înseamnă contul la care se face referire în secțiunea 3.03 din acest acord;

m) subîmprumut înseamnă orice împrumut acordat de către o ICP unui subîmprumutat eligibil;

n) acord(uri) de împrumut subsidiar(e) înseamnă acordul(urile) specificat în secțiunea 3.02 din acest acord, așa cum poate fi amendat sau altfel modificat periodic doar cu acordul prealabil al Fondului;

o) dolarul SUA sau USD înseamnă moneda Statelor Unite ale Americii.

Secțiunea 1.03. Împrumutatul și Fondul sunt de acord să desemneze Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS), ca Instituție Colaboratoare, cu responsabilitățile prevăzute în art. V din Condițiile generale, în vederea administrării împrumutului în conformitate cu prevederile acestui acord.

Secțiunea 1.04. În afara cazurilor în care se prevede altfel în alte secțiuni ale acestui acord sau se solicită în mod expres de către Fond, Împrumutatul va adresa toate comunicările și va furniza toate documentele și informațiile referitoare la prezentul acord, după cum urmează:

a) direct Instituției Colaboratoare, în ceea ce privește toate problemele prevăzute în:

(i) art. IV din acest acord, incluzând anexele nr. 3, 4 și 5 la acesta; și

(ii) art. VI și XI din Condițiile generale, cu excepția secțiunilor menționate în paragraful b) al acestei secțiuni;

b) Fondului și Instituției Colaboratoare, simultan, în ceea ce privește toate problemele referitoare la secțiunile 6.01, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 11.07, 11.11. 11.12, 11.13 și 11.18 din Condițiile generale; și

c) Fondului, în toate celelalte probleme, cu o copie către Instituția Colaboratoare.

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01. Fondul este de acord să împrumute Împrumutatului, din resursele sale obișnuite, o sumă în diverse valute, echivalentă cu douăsprezece milioane patru sute mii drepturi speciale de tragere (12.400.000 DST).

Secțiunea 2.02. Împrumutatul va plăti Fondului, periodic, dobânda la suma trasă din contul împrumutului și nerambursată, la rata de o jumătate din rata de referință a dobânzii. Rata de referință a dobânzii va fi stabilită de Fond anual și va constitui baza de calcul a dobânzii la împrumut pentru perioada începând cu data de 1 ianuarie și terminând cu data de 31 decembrie a fiecărui an. Fondul va comunica Împrumutatului, în cel mai scurt timp posibil, rata dobânzii ce va fi aplicată împrumutului în fiecare an.

Secțiunea 2.03. Dobânda la împrumut se va plăti semestrial, la datele de 1 iunie și 1 decembrie ale fiecărui an, în moneda la care se face referire în secțiunea 2.05 a acestui acord.

Secțiunea 2.04. Împrumutatul va rambursa suma împrumutului trasă din contul împrumutului, în 29 de rate semestriale egale, a câte 413.334 DST fiecare, plătibile la fiecare 1 iunie și 1 decembrie, începând cu 1 iunie 2004 și terminând cu 1 iunie 2018, și o rată de 413.314 DST, care se va plăti la 1 decembrie 2018, în moneda la care se face referire în secțiunea 2.05 a acestui acord.

Secțiunea 2.05. Moneda Statelor Unite ale Americii este prin aceasta specificată pentru scopurile secțiunii 4.03 din Condițiile generale.

ARTICOLUL III Utilizarea sumelor împrumutului; Trageri din contul împrumutului

Secțiunea 3.01. Împrumutatul va asigura folosirea sumelor împrumutului pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile acestui acord.

Secțiunea 3.02.

a) Împrumutatul va pune la dispoziția agențiilor de implementare sumele împrumutului, împreună cu alte fonduri necesare pentru realizarea Proiectului, pe baza unor acorduri de împrumut subsidiare, acceptabile Fondului, în scopul realizării Proiectului.

b) Împrumutatul își va exercita drepturile decurgând din acordurile de împrumut subsidiare în așa fel încât să protejeze interesele sale și ale Fondului și să realizeze scopurile împrumutului și, în pofida oricăror prevederi contrare din Condițiile generale, în afara cazului în care Fondul va hotărî altfel, Împrumutatul nu va cesiona, modifica, abroga sau renunța la acordul de împrumut subsidiar sau la orice prevedere a acestuia.

Secțiunea 3.03. Împrumutatul, pentru scopurile Proiectului, va deschide și menține la o bancă acceptată de Fond un cont special în dolari S.U.A., în termeni și condiții satisfăcătoare Fondului. Depunerile în și plățile din contul special se vor face în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la acest acord.

Secțiunea 3.04. Alocarea sumelor împrumutului, așa cum se prevede în secțiunea 6.08 din Condițiile generale, se va face în conformitate cu tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord.

Secțiunea 3.05. Tragerile din contul împrumutului vor fi făcute numai pentru cheltuieli eligibile referitoare la bunuri, lucrări și servicii pentru Proiect.

Secțiunea 3.06. Data de finalizare a Proiectului va fi 31 decembrie 2005 sau altă dată ulterioară acesteia, după cum va hotărî Fondul. Ultima dată de tragere va fi 30 iunie 2006 sau orice dată ulterioară acesteia, după cum va hotărî Fondul. Fondul va comunica, cu promptitudine, Împrumutatului aceste date. Modificări (1)

ARTICOLUL IV Execuția Proiectului

Secțiunea 4.01. Împrumutatul, prin agențiile de implementare, va realiza Proiectul sau va determina ca Proiectul să fie realizat în conformitate cu prevederile acestui acord și, în mod special, ale anexei nr. 4 la acesta.

Secțiunea 4.02.

a) Fondurile de contrapartidă aferente contribuției Împrumutatului la realizarea Proiectului vor fi alocate anual prin legea bugetului de stat a Împrumutatului. Înregistrările pentru aceste fonduri de contrapartidă vor fi ținute separat.

b) Împrumutatul va asigura ca toate taxele identificabile, impozitele și alte obligații similare asupra cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului să fie plătite de către Împrumutat din contribuția sa la costurile Proiectului.

Secțiunea 4.03.

a) Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce urmează să fie finanțate din sumele împrumutului va fi făcută în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3 la acest acord.

b) Pentru realizarea Proiectului, ca și pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor realizate în cadrul Proiectului, Împrumutatul, prin agențiile de implementare, va asigura angajarea de consultanți și furnizori calificați acceptați de Împrumutat și Fond într-o asemenea măsură și potrivit termenilor și condițiilor satisfăcătoare atât pentru Împrumutat, cât și pentru Fond.

Secțiunea 4.04. Fără a limita caracterul general al secțiunii 11.06 din Condițiile generale, Împrumutatul, prin agențiile de implementare, va încheia sau determina încheierea unor aranjamente, satisfăcătoare pentru Fond, pentru asigurarea tuturor lucrărilor civile, vehiculelor, bunurilor și echipamentelor ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, într-o astfel de măsură, împotriva acelor riscuri și în asemenea sume, pe care le reclamă o practică comercială corespunzătoare.

Secțiunea 4.05. În sensul prevederilor:

a) secțiunii 11.08b) din Condițiile generale, documentele financiare vor fi elaborate de către Împrumutat, prin MAPAM și ICP-uri, pentru Componenta B a Proiectului, și de către ICP-uri, pentru Componenta A a Proiectului, anual, fiecare an încheindu-se la 31 decembrie și, în pofida perioadei de două luni prevăzute în secțiunea 11.08 din Condițiile generale, situațiile detaliate ale cheltuielilor efectuate din sumele împrumutului în timpul perioadei analizate vor fi prezentate Fondului nu mai târziu de 4 luni după încheierea unei astfel de perioade;

b) secțiunii 11.10 a) din Condițiile generale, anul fiscal pentru care se face auditarea conturilor Proiectului va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie în fiecare an;

c) secțiunii 11.10 b) din Condițiile generale, în pofida perioadei de 4 luni menționate în această secțiune, Împrumutatul va furniza Fondului și Instituției Colaboratoare copii certificate ale Raportului de audit nu mai târziu de 6 luni după încheierea anului fiscal. Împrumutatul va angaja sau va asigura angajarea unor auditori independenți acceptabili Fondului, pentru realizarea Raportului de audit cerut. Costul unui astfel de audit poate fi finanțat din contul împrumutului; și

d) secțiunilor 11.10, 11.11, 11.12 și 11.13 din Condițiile generale, limba pe care Împrumutatul și agențiile de implementare o vor folosi în rapoartele către Fond va fi limba engleză.

Secțiunea 4.06.

a) Împrumutatul se va asigura că agențiile de implementare vor lua cu promptitudine, după nevoi, toate măsurile ce depind de ele pentru a-și menține existența ca instituții, pentru a-și continua activitatea și pentru a obține, menține și reînnoi toate drepturile, proprietățile, prerogativele, privilegiile și concesiunile necesare realizării Proiectului sau desfășurării activităților proprii.

b) Împrumutatul va determina agențiile de implementare să-și desfășoare activitatea în conformitate cu practici administrative și financiare sănătoase, sub supravegherea unei conduceri și a unui personal competent și experimentat.

Secțiunea 4.07. Împrumutatul va lua toate măsurile necesare asigurării realizării Proiectului cu diligența cuvenită în ceea ce privește factorii de mediu și în conformitate cu legislația națională referitoare la mediu și cu toate tratatele internaționale referitoare la mediu la care Împrumutatul este parte, incluzând folosirea unor metode corespunzătoare de combatere a dăunătorilor din agricultură, acolo unde este cazul.

Secțiunea 4.08. În afara cazurilor în care Fondul va stabili altfel, Împrumutatul va înființa și va menține un Fond de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) pentru Componenta A a Proiectului, în care va depozita dobânzile și ratele rambursate în cadrul subîmprumuturilor acordate fermierilor din sumele împrumutului prevăzute în categoria III din tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord. Sumele disponibile în FCRA vor fi utilizate de către ICP-uri pentru extinderea către beneficiari a facilităților de creditare așa cum este prevăzut în acest acord și în acordurile de împrumut subsidiare încheiate cu ICP-urile.

ARTICOLUL V Alte măsuri convenite

Secțiunea 5.01. Pe parcursul executării Proiectului, Împrumutatul și Fondul vor revizui periodic ratele dobânzilor aplicabile subîmprumuturilor acordate din sumele împrumutului prin ICP-uri.

ARTICOLUL VI Monitorizare și evaluare

Secțiunea 6.01. Împrumutatul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va stabili aranjamente satisfăcătoare Fondului și Instituției Colaboratoare pentru monitorizarea progresului înregistrat în execuția Proiectului și pentru evaluarea în permanență a efectelor Proiectului și a impactului diferitelor sale componente asupra beneficiarilor Proiectului.

Secțiunea 6.02. Pentru evaluarea finală a Proiectului, Fondul, fie independent, fie în colaborare cu Instituția Colaboratoare, poate numi, după consultări cu Împrumutatul, consultanți sau o agenție, la alegerea sa, care să evalueze, pe baza unor indicatori-cheie relevanți, impactul asupra beneficiarilor Proiectului, atât al componentelor finalizate, cât și al Proiectului în întregul său.

Secțiunea 6.03. Împrumutatul, prin agențiile de implementare vizate, se va asigura că toate datele necesare și alte informații relevante primite de la agențiile de implementare, precum și menținerea și funcționarea facilităților realizate în cadrul acestuia sunt puse cu promptitudine la dispoziția consultanților/agenției însărcinați/însărcinate cu realizarea oricărei obligații ce rezultă din acest articol.

Secțiunea 6.04. Împrumutatul, prin agențiile de implementare vizate, va facilita astfel de evaluări ale Proiectului pe care Fondul le poate efectua oricând în timpul realizării Proiectului, precum și după încheierea acestuia.

ARTICOLUL VII Intrarea în vigoare. Terminarea Proiectului

Secțiunea 7.01. Cu excepția cazurilor în care Fondul va hotărî altfel, următoarele condiții sunt specificate ca fiind adiționale condițiilor precedente intrării în vigoare a acestui acord, în scopurile secțiunii 10.01 g) din Condițiile generale:

a) Împrumutatul va fi înființat UCP cu termeni de referință și în componența satisfăcătoare Fondului; și

b) Împrumutatul va fi ales și numit coordonatorul Proiectului, cu calificarea, experiența și în termeni și condiții satisfăcătoare Fondului.

Secțiunea 7.02. În afara cazurilor în care Fondul va hotărî altfel, condiția precedentă intrării în vigoare a acestui acord, prevăzută în secțiunea 10.01 d) din Condițiile generale, nu se va aplica acordurilor de împrumut subsidiare.

Secțiunea 7.03. O dată situată la 90 de zile după data acestui acord este specificată pentru intrarea în vigoare a acestui acord, pentru scopurile secțiunii 10.04 din Condițiile generale.

Secțiunea 7.04. În afara cazului în care Împrumutatul și Fondul vor hotărî altfel, obligațiile Împrumutatului prevăzute în art. VI din acest acord vor înceta la data la care se va termina acest acord sau după 10 ani de la data acestui acord, oricare dintre ele este mai devreme.

ARTICOLUL VIII Reprezentanți. Adrese

Secțiunea 8.01. Ministrul finanțelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 14.02 din Condițiile generale.

Secțiunea 8.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 14.01 din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția generală a finanțelor publice externe

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5

București

România

Nr. fax: +4021 312.67.92

Copie la:

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Bd. Carol I nr. 24

Sectorul 3

București

România

Nr. fax: +4021 312.04.78

Pentru Fond:

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

107 Via del Serafico

00142 Roma, Italia

Nr. fax: +39 06 504.34.63

Pentru Instituția Colaboratoare:

Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS)

Bd. Lexington nr. 405, etaj 4

New York, N.Y. 10174

S.U.A.

Nr. fax: (1212) 457.40.01

(1212) 457.40.02

(1212) 457.40.03

Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS)

Clădirea FAO, E, etaj 1

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Roma, Italia

Nr. fax: (3906) 575.00.299

Drept care părțile, acționând prin reprezentanții lor pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord la Roma, Italia, în ziua și anul indicate pe prima pagină a acestuia.

ROMÂNIA
Reprezentant autorizat
FONDUL INTERNAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE AGRICOLĂ
Președinte

ANEXA Nr. 1 la acordul de împrumut

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele Proiectului sunt de a îmbunătăți și stabiliza mediul economic al comunităților rurale din zona Proiectului prin promovarea întreprinderilor implicate direct în sau care deservesc sectorul agroalimentar și furnizarea de credite și servicii de dezvoltare rurală pentru acestea.

2. Proiectul va avea următoarele componente:

Componenta A: Credit rural

Înființarea unui Fond de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) administrat de MFP, ca o facilitate de scontare sau refinanțare pentru instituțiile de credit participante (ICP-uri). FCRA-ul va acorda subîmprumuturi beneficiarilor și grupurilor de beneficiari din zona Proiectului, printre altele, pentru: finanțarea îmbunătățirii șeptelului, prelucrării produselor alimentare, agroturismului și industriilor rurale; furnizarea de capital circulant pentru întreprinderile productive și finanțarea stocurilor pentru comercializarea produselor de larg consum și agroalimentare.

Componenta B: Sprijin instituțional

(i) Acordarea de sprijin DDR, DADR și altor agenții de implementare, incluzând echipament de birou și costurile de operare aferente, cursuri de studii și de pregătire. Unitățile din teren ale agențiilor de implementare vor fi sprijinite în zona Proiectului prin renovarea sediilor, furnizarea de vehicule de teren, echipamente de birou, inclusiv costurile asociate de exploatare și întreținere, precum și instruirea personalului.

(ii) Asigurarea pregătirii tehnice în domeniul financiar și al dezvoltării rurale a personalului agențiilor de implementare a Proiectului și pregătirii beneficiarilor, ca o condiție obligatorie pentru primirea de subîmprumuturi în cadrul Componentei A a Proiectului.

Acordarea sprijinului și a asistenței tehnice descrise în paragrafele (i) și (ii) de mai sus va fi asigurată în 11 din cele 15 județe ale zonei Proiectului. Cele 11 județe vor fi selectate cu sprijinul Fondului și vor fi finanțate din sumele împrumutului, în cadrul Componentei B a Proiectului. Sprijinul instituțional pentru restul județelor va fi acordat de către ICP-uri.

(iii) Înființarea UCP în cadrul MFP și acoperirea costurilor de operare ale acesteia ca urmare a coordonării și administrării Proiectului.

(iv) Acordarea de asistență tehnică către administratorii de împrumut ai FCRA pentru agențiile de implementare.

3. Se așteaptă ca Proiectul să fie finalizat până la 31 decembrie 2005. Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 la acordul de împrumut

ALOCAREA ȘI TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

1. Conform prevederilor secțiunii 6.08 din Condițiile generale, tabelul de mai jos stabilește categoriile de bunuri, lucrări, servicii și alte articole care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie în parte și procentajul cheltuielilor pentru articolele ce urmează a fi finanțate în cadrul fiecărei categorii, acest procentaj putând fi modificat periodic de către Împrumutat și Fond, de comun acord.

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în echivalent DST) %
din cheltuielile ce urmează a fi finanțate
I. Lucrări civile pentru Componenta B (i) a Proiectului 3.000 80%
II. Vehicule, echipament și bunuri 160.000 100% din cheltuielile externe;
100% din prețul ex-factory al articolelor produse pe plan local;
75% din alte cheltuieli locale
III. Creditul incremental pentru Componenta A a Proiectului 11.720.000 100% din subîmprumuturile trase de ICP-uri și rambursate de
IV. Costurile marginale de funcționare pentru Componenta B a Proiectului (exclusiv salarii, prime și stimulente) 417.000 FCRA 100%
V. Nealocate 100.000
TOTAL: 12.400.000

2. În afara cazurilor în care Împrumutatul și Fondul vor conveni altfel, nu se vor efectua trageri din contul împrumutului: a) pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul oricărei țări care nu este membră a Fondului sau pentru bunuri produse în, sau servicii furnizate din astfel de teritorii; sau b) în scopul efectuării oricărei plăți către persoane sau entități, sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este, după cunoștința Fondului, interzisă printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate al O.N.U. în baza cap. VII al Cartei Națiunilor Unite.

3. Tragerea sumelor din contul împrumutului pentru cheltuieli în cadrul contractelor în valoare de 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai puțin pentru creditul incremental și pentru pregătire se va face pe baza unor declarații de cheltuieli certificate, documente ce nu vor trebui expediate Fondului, ci vor fi păstrate de Împrumutat, în vederea verificării periodice de către reprezentanții Fondului și ai Instituției Colaboratoare, în conformitate cu prevederile secțiunii 11.09 din Condițiile generale.

4. În pofida prevederilor paragrafului b) al secțiunii 6.01 din Condițiile generale, nu se vor putea efectua trageri din contul împrumutului pentru plăți efectuate:

a) înainte ca Împrumutatul să fi înaintat Fondului, BPLA pentru primul an al implementării Proiectului, care să fie acceptabil Fondului; sau

b) pentru cheltuieli în cadrul categoriei III din tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al acestei anexe, până ce acordurile de împrumut subsidiare, încheiate cu agențiile de implementare vizate, în forma și substanța acceptabile Fondului, nu vor fi fost semnate și vor fi angajat legal Împrumutatul și agențiile de implementare respective în conformitate cu termenii acestora.

ANEXA Nr. 3 la acordul de împrumut

ACHIZIȚIILE

A. Generalități

1. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va hotărî contrariul, procedurile stabilite în paragrafele următoare ale acestei anexe se vor aplica achiziției de bunuri și lucrări civile ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului.

2. Achizițiile pentru contracte de bunuri și lucrări civile, ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, vor fi guvernate de prevederile cuprinse în "Regulile de achiziție în cadrul asistenței financiare din partea Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 1982" (denumite în continuare Regulile de achiziție), care pot fi modificate periodic de către Fond. În eventualitatea unei incompatibilități între o prevedere a Regulilor de achiziție și o prevedere a prezentei anexe, aceasta din urmă va prevala.

3. În măsura posibilului, bunurile și lucrările civile vor fi reunite în pachete de oferte de dimensiuni corespunzătoare care să permită utilizarea optimă a licitațiilor competitive. Înainte de a începe achizițiile, Împrumutatul va furniza Fondului pentru aprobare o listă sau listele bunurilor ce urmează a fi achiziționate, modul în care se propune gruparea acestor bunuri, precum și numărul și obiectivul contractelor de lucrări civile ce urmează a fi adjudecate.

B. Proceduri de achiziție

4. Cumpărări pe plan local: Fiecare contract pentru furnizarea de vehicule, echipamente și bunuri și fiecare contract de lucrări civile va fi adjudecat pe baza evaluării și comparării ofertelor prezentate de cel puțin trei furnizori, conform procedurilor acceptabile Fondului.

C. Analiza deciziilor privind achizițiile

5. Adjudecarea oricărui contract la care se face referire în paragraful 4 de mai sus, al cărui cost estimat este de 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, va fi supus unei analize prealabile, conform prevederilor anexei nr. 3 la Regulile de achiziție.

6. În ceea ce privește contractele la care se face referire în paragraful 5 de mai sus, înainte de a conveni asupra oricărei modificări majore sau renunțări la termenii și condițiile contractului, sau acordării unei prelungiri a perioadei prevăzute pentru executarea unui astfel de contract, sau emiterii oricărui ordin de modificare a unui astfel de contract (în afara cazurilor de maximă urgență), care ar mări costul contractului cu mai mult de 10% din prețul inițial, Împrumutatul va aduce la cunoștință Fondului modificarea propusă, renunțarea, prelungirea sau ordinul de modificare propuse, precum și motivele corespunzătoare. În cazul în care Fondul găsește că propunerea este incompatibilă cu prevederile acestui acord, va informa imediat Împrumutatul și îi va expune motivele hotărârii sale.

ANEXA Nr. 4 la acordul de împrumut

IMPLEMENTARE. OPERARE. ALTE ELEMENTE

1. Împrumutatul va realiza Proiectul, va exploata și va întreține obiectivele realizate în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile acestei anexe, care se adaugă celor stipulate în cuprinsul prezentului acord, în afara cazurilor în care Fondul va decide altfel.

A. Organizare și conducere

2. MFP, în colaborare cu DDR, DADR-uri și ICP-uri, va avea responsabilitatea pentru realizarea globală a activităților Proiectului și pentru asigurarea unei politici corespunzătoare în ceea ce privește Proiectul.

3. Împrumutatul va înființa CCP în vederea coordonării activităților Proiectului la nivel regional. CCP va fi constituit, printre altele, din reprezentanți ai MAPAM, MFP și alți reprezentanți instituționali, dacă este necesar, și va fi condus de un reprezentant al MFP. CCP se va întruni cel puțin semianual și va avea dreptul să coopteze membri și să înființeze subcomitete executive permanente sau ad-hoc, în vederea rezolvării oricăror probleme cu caracter excepțional aferente Proiectului. CCP va fi responsabil pentru: (i) asigurarea că activitățile Proiectului sunt în concordanță cu politicile Guvernului pentru acest sector și cu termenii și condițiile prezentului acord; (ii) definirea printr-un acord a îndatoririlor și responsabilităților agențiilor de implementare în executarea Proiectului; și (iii) rezolvarea oricărui impas financiar sau politic referitor la Proiect.

4. UCP va fi înființată în cadrul MFP și va ține evidența contabilă a Proiectului; va pregăti, va strânge și va înainta cereri de alimentare a contului special și va transmite raportări în conformitate cu cerințele acestui acord. MFP va numi un coordonator al Proiectului și se va asigura că personalul UCP este suficient pentru îndeplinirea activităților solicitate de Proiect. UCP va conduce monitorizarea materială, financiară și de impact a activităților Proiectului în conformitate cu BPLA, va administra seminariile Proiectului și, în colaborare cu celelalte agenții de implementare, va întocmi rapoarte și studii aferente Proiectului.

5. Împrumutatul va avea grijă ca UCP să facă toate aranjamentele necesare pentru administrarea FCRA, administrare care presupune: (i) să primească toate cererile ICP de acordare a subîmprumuturilor și să asigure ca acestea să respecte termenii și condițiile prevăzute în acordurile de împrumut subsidiare; (ii) să aprobe sau să respingă aceste cereri; (iii) să prezinte toate situațiile contabile, financiare sau alte rapoarte referitoare la operațiile FCRA, în conformitate cu cerințele și condițiile Împrumutatului și ale acordurilor de împrumut subsidiare; și (iv) să conducă FCRA în așa fel încât să asigure o activitate viabilă și eficientă.

B. Bugetul și programul de lucru anual

6. Împrumutatul va prezenta Fondului și Instituției Colaboratoare, pentru analiză și observații, proiectul BPLA întocmit pe baza programelor de lucru și a bugetelor elaborate de fiecare agenție de implementare a Proiectului, nu mai târziu de două luni înainte de începutul fiecărui an fiscal al Împrumutatului. Împrumutatul va lua în considerare observațiile Fondului și ale Instituției Colaboratoare referitoare la BPLA, înainte de finalizarea acestuia.

C. Evaluarea la jumătatea derulării Proiectului

7.

a) Cu excepția cazului în care Fondul va hotărî altfel, o evaluare la jumătatea derulării Proiectului (EJD) va fi efectuată împreună de către Împrumutat și Fond, cu asistență din partea Instituției Colaboratoare, nu mai târziu de cel de-al treilea an al implementării Proiectului. EJD va servi, printre altele, la evaluarea realizării obiectivelor Proiectului și a restricțiilor în ceea ce privește realizarea sa, cât și la o asemenea reorientare din punct de vedere structural, ce poate fi necesară în scopul realizării obiectivelor menționate și eliminării restricțiilor respective.

b) Constatările EJD vor fi comunicate cu promptitudine de către Fond Împrumutatului în vederea discutării lor împreună cu Fondul și Instituția Colaboratoare. Împrumutatul va asigura ca recomandările Fondului rezultate din EJD să fie implementate într-un timp rezonabil și spre satisfacția Fondului.

ANEXA Nr. 5 la acordul de împrumut

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile prezentei anexe:

a) termenul categorii înseamnă categoriile de articole ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului prezentate în tabelul de alocare din paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord;

b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare Proiectului ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord;

c) termenul alocație autorizată înseamnă două milioane șase sute mii dolari S.U.A. (2.600.000 dolari S.U.A.) ce urmează a fi trași din contul împrumutului și depuși în contul special, în conformitate cu prevederile paragrafului 3a) al acestei anexe.

2. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va decide altfel, plățile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După primirea de către Fond a unor dovezi satisfăcătoare conform cărora contul special a fost deschis în mod corespunzător, tragerea alocării autorizate, precum și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special pot fi făcute după cum urmează:

a) pe baza unei cereri sau a unor cereri făcute de către Împrumutat pentru un depozit sau depozite care adunate să atingă suma totală a alocației autorizate, Fondul, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special acea sumă sau sume solicitate de Împrumutat;

b) Împrumutatul va furniza Fondului cererile de realimentare a contului special la intervalele indicate de Fond. Pe baza acestor cereri, Fondul va trage din contul împrumutului și va depune în contul special acele sume solicitate pentru realimentarea contului special care vor trebui să nu depășească suma plăților efectuate din contul special pentru cheltuielile eligibile. Fiecare astfel de depozit va fi tras de către Fond din contul împrumutului din categoria respectivă și în echivalentul sumelor respective, care se justifică cu documentele care însoțesc cererea de efectuare a unui astfel de depozit, conform paragrafului 4 al acestei anexe.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din contul special pentru care Împrumutatul solicită realimentarea în conformitate cu prevederile paragrafului 3b) al acestei anexe, Împrumutatul va furniza Fondului, anterior sau în momentul unei astfel de solicitări, acele documente și alte informații cerute de Fond în mod rezonabil, din care să reiasă că o astfel de plată a fost efectuată pentru cheltuieli eligibile.

5.

a) În pofida prevederilor paragrafului 3 al prezentei anexe, nici un alt depozit în contul special nu va mai fi făcut de către Fond în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

(i) Fondul va fi stabilit că Împrumutatul va face toate tragerile viitoare direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile paragrafului a) al secțiunii 6.01 din Condițiile generale; sau

(ii) când suma totală netrasă din împrumut, mai puțin suma oricărui angajament special încă neonorat al Fondului, în conformitate cu secțiunea 6.02 din Condițiile generale referitor la Proiect, va fi egală cu echivalentul dublului alocației autorizate.

b) După aceea tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase din împrumut se va face conform procedurilor pe care Fondul le va comunica Împrumutatului. Asemenea trageri ulterioare vor fi făcute numai după ce și în măsura în care Fondul va fi fost satisfăcut cu privire la faptul că toate sumele care se mai aflau în contul special la data respectivei comunicări au fost sau vor fi folosite pentru efectuarea de plăți pentru cheltuieli eligibile.

6.

a) În cazul în care Fondul a constatat, în orice moment, că oricare dintre plățile din contul special: (i) a fost efectuată pentru orice cheltuială sau într-o sumă neeligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificată prin evidența furnizată conform prevederilor paragrafului 4 al acestei anexe, Împrumutatul, imediat după primirea comunicării din partea Fondului, va depune în contul special sau, la cererea expresă a Fondului, va rambursa acestuia o sumă egală cu cea a plății sau a părții din aceasta care nu a fost eligibilă sau justificată. Fondul nu va mai depune noi sume în contul special până ce Împrumutatul nu va fi depus sau rambursat suma respectivă.

b) În cazul în care Fondul a constatat în orice moment că orice sumă rămasă în contul special nu va mai fi necesară pentru efectuarea plății ulterioare a unor cheltuieli eligibile, Împrumutatul, pe baza comunicării primite din partea Fondului, va rambursa imediat Fondului această sumă rămasă, în vederea creditării contului împrumutului.

c) În afara cazurilor în care Fondul va stabili altfel, orice rambursare în conformitate cu prevederile paragrafului 6 al acestei anexe, precum și din contul special se va efectua către Fond în moneda utilizată de către Fond pentru tragerea sumelor din contul împrumutului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...