Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 1 Trageri

1.01. Suma creditului

Prin prezentul acord Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit (denumit în cele ce urmează credit), în sumă echivalentă cu 60.000.000 EUR (șaizeci milioane euro), în unicul scop de a finanța parțial Proiectul, așa cum este descris în Descrierea tehnică.

1.02. Proceduri de tragere

A. Creditul va fi tras în cel mult 20 de tranșe (așa cum se menționează în prezentul acord și fiecare se numește tranșă), care vor fi fiecare în valoare echivalentă cu cel puțin 2 milioane euro (cu excepția ultimei trageri) și fiecare nu va depăși echivalentul a 15 milioane euro.

B. Tragerea fiecărei tranșe va fi condiționată de primirea de către Bancă a unei cereri scrise (denumită în continuare cerere) de la Împrumutat, prin Metrorex, în care să se specifice:

a) suma tranșei;

b) moneda în care Împrumutatul, prin Metrorex, preferă ca tranșa să fie trasă și care să fie moneda la care se face referire în art. 1.03;

c) rata dobânzii aplicabile, comunicată anterior de Bancă, dacă este cazul;

d) data preferată pentru tragere, înțelegându-se că Banca poate elibera tranșa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.

Nici o cerere nu va putea fi efectuată mai târziu de 31 mai 2004. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilă.

C. Dacă cererea va fi întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02 A și sub rezerva prevederilor art. 1.04 și 1.07, într-un interval cuprins între 10 și 15 zile înainte de data plății, Banca va remite Împrumutatului prin Metrorex un aviz (denumit în continuare aviz de tragere) care: (i) va confirma suma și moneda tranșei specificate în cerere; (ii) va specifica rata dobânzii, determinată în conformitate cu prevederile art. 3.01 A; și (iii) va preciza data tragerii tranșei.

În cazul în care rata dobânzii specificată în avizul de tragere depășește rata respectivă indicată anterior de Bancă sau în cazul în care moneda ori suma tranșei nu este în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin Metrorex, poate ca în decurs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere să revoce cererea prin notificare către Bancă și, în consecință, cererea și avizul de tragere nu își vor mai produce efectul.

D. Tragerea va fi făcută în acel cont bancar, în numele și în contul Împrumutatului sau al Metrorex, pe care Împrumutatul, prin Metrorex, îl va notifica Băncii cu cel puțin 8 zile înainte de data tragerii.

1.03. Moneda tragerii

Sub rezerva existenței de disponibilități, Banca va disponibiliza fiecare tranșă în moneda pentru care Împrumutatul, prin Metrorex, și-a exprimat preferința. Fiecare monedă a tragerii va fi euro, moneda unuia dintre statele membre ale Băncii care nu participă la a treia etapă a UEM sau orice altă monedă frecvent tranzacționată pe principalele piețe valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte monede decât euro Banca va aplica cursul de schimb de referință, calculat și publicat de Banca Centrală Europeană cu sediul la Frankfurt, iar în lipsa acestuia, cursul de schimb predominant de pe orice altă piață aleasă de Bancă, la o dată cuprinsă în intervalul de 15 zile înainte de data tragerii, după cum va hotărî Banca.

1.04. Condiții pentru tragere

A. Tragerea primei tranșe conform art. 1.02 va fi condiționată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Bancă, a următoarelor condiții, respectiv ca înainte de data cererii:

a) consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnării de către Împrumutat a prezentului acord și a celorlalte documente, în esență prezentat într-o formă acceptabilă pentru Bancă;

b) consilierul juridic al Metrorex să fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnării de către Metrorex a prezentului acord și a celorlalte documente, în esență prezentat într-o formă acceptabilă pentru Bancă;

c) toate aprobările necesare să fi fost obținute, astfel încât să permită Împrumutatului sau Metrorex să efectueze trageri din împrumut și Împrumutatului să ramburseze împrumutul (așa cum este definit în art. 2.01) și să plătească dobânda și celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobări trebuie extinse și asupra deschiderii și gestionării conturilor în care Împrumutatul solicită Băncii să disponibilizeze sumele împrumutului;

d) Banca să fi primit documente justificative în limba engleză, care să ateste că Împrumutatul a autorizat și a împuternicit în mod legal Metrorex pentru a solicita trageri și să primească sumele corespunzătoare în conformitate cu prezentul acord, în numele și în contul Împrumutatului;

e) Banca să fi primit documente satisfăcătoare, emise în limba engleză, privind împuternicirea domnului Ionuț Mircea Costea și a domnului Gheorghe Udriște de a semna acest acord, respectiv în numele Împrumutatului și al Metrorex, și o copie de pe împuternicirea emisă în mod satisfăcător de Consiliul de administrație al Metrorex de a participa la acest acord;

f) primele două credite acordate de Bancă Împrumutatului, așa cum este menționat la pct. 9 din preambul, să fie trase integral.

Dacă o cerere pentru tragerea primei tranșe este făcută înainte de primirea de către Bancă a unor documente satisfăcătoare pentru ea, care să ateste că aceste condiții au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Bancă la data când condițiile au fost îndeplinite.

B. Fiecare tragere ulterioară va fi condiționată de primirea de către Bancă, înainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfăcătoare pentru aceasta, care să ateste că Metrorex a cheltuit pentru acele componente ale Proiectului care urmează să fie finanțate parțial de Bancă, așa cum este prezentat în Descrierea tehnică, o sumă cel puțin egală cu valoarea totală a sumelor anterioare puse la dispoziție de Bancă (exclusiv impozitele și taxele vamale de import), mai puțin suma de 2 milioane euro, cu excepția ultimei trageri.

Mai mult, fiecare tragere va fi condiționată de convingerea permanentă a Băncii că au fost alocate suficiente fonduri bugetare și alte resurse financiare sau că urmează să fie disponibilizate către Metrorex de către Împrumutat pentru Proiect, astfel încât să se asigure implementarea și realizarea la timp a Proiectului, conform graficului prezentat în Descrierea tehnică.

C. În plus față de condițiile prevăzute la art. 1.04 B menționat anterior, ultima tragere va fi supusă condiției ca toate sumele trase anterior să fi fost cheltuite pentru Proiect, așa cum se prevede în articolul amintit, sau ca Împrumutatul, prin Metrorex, să prezinte documente satisfăcătoare, în sensul că aceste sume urmează să fie cheltuite în decurs de 60 (șaizeci) de zile de la data la care tragerea a fost solicitată.

D. Orice tragere efectuată pentru finanțarea de cheltuieli în avans va fi urmată, în decurs de 90 (nouăzeci) de zile, de primirea unor documente satisfăcătoare pentru Bancă, în sensul că suma respectivei trageri sau tragerilor, după cum este cazul, a fost corect cheltuită pentru Proiect.

E. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb valabil cu 30 de zile înaintea datei cererii.

F. Dacă vreo parte a evidențelor furnizate de Împrumutat prin Metrorex nu este considerată satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate acționa conform prevederilor ultimului paragraf al art. 1.04 A sau poate elibera, proporțional, o sumă mai mică decât cea solicitată.

1.05. Comision de amânare

Dacă tragerea vreunei tranșe este amânată la cererea Împrumutatului, prin Metrorex (cu consimțământul Băncii), Împrumutatul va plăti comision de amânare pentru partea netrasă din tranșă la o rată anuală de 1%, calculată de la data inițial specificată a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, dacă tranșa nu este trasă în întregime, până la data anulării sau revocării acelei tranșe. Cererea pentru amânare trebuie să fie primită de Bancă cu cel puțin 8 zile calendaristice înainte de data inițială a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi și va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.

1.06. Anularea creditului

Dacă costul Proiectului va fi mai mic decât cifra menționată în preambul, Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, să anuleze porțiunea din credit corespunzătoare diferenței.

Împrumutatul poate oricând, cu înștiințarea Băncii, să anuleze integral sau parțial orice sumă netrasă din credit.

Dacă Împrumutatul anulează vreo tranșă pentru care cererea efectuată de Împrumutat, prin Metrorex, nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02 C, acesta va plăti un comision fix calculat la suma anulată, egal cu jumătate din rata dobânzii aplicată de Bancă la data anulării asupra împrumuturilor acordate în aceeași monedă și pentru o perioadă de 20 de ani. Acest comision va fi plătibil suplimentar oricărui alt comision plătibil conform art. 1.05.

Banca poate oricând, după 30 septembrie 2004, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a transmis nici o cerere de tragere.

1.07. Revocarea și suspendarea creditului

Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, revoca partea netrasă a creditului, în orice moment și cu efect imediat:

a) ca urmare a apariției oricărui eveniment menționat la art. 10.01 A sau B; sau

b) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii la piețele de capital naționale sau internaționale de referință.

Ca alternativă, dacă Banca apreciază că o situație descrisă la lit. a) sau b) a survenit și are caracter temporar, aceasta poate suspenda, prin notificare adresată Împrumutatului, partea netrasă a creditului. Într-un astfel de caz, suspendarea va continua până când, urmare transmiterii unei noi cereri, Banca va fi din nou în măsură să emită un aviz de tragere.

Totuși Banca nu va fi îndreptățită să revoce ori să suspende, pentru motivele menționate la lit. b), vreo tranșă care a făcut obiectul unui aviz de tragere.

Creditul va fi considerat revocat dacă Banca solicită rambursarea conform prevederilor art. 10.

Dacă creditul este revocat pentru alte motive decât cele menționate la lit. b) de mai sus, Împrumutatul va plăti un comision pentru suma a cărei tragere a fost solicitată, la o rată anuală de 0,75%, calculat de la data cererii respective până la data revocării.

Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform prevederilor art. 1.05.

1.08. Moneda comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate și plătibile în euro.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
;
se încarcă...