Rambursarea | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 4 Rambursarea

4.01. Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, în întregime sau parțial, o tranșă prin transmiterea unei notificări scrise la Bancă, denumită în continuare notificare de rambursare anticipată, specificând suma care urmează să fie rambursată anticipat (suma de rambursare anticipată) și data propusă pentru rambursare anticipată (data de rambursare anticipată), care va fi o dată specificată în art. 5.03. (fiecare denumită dată de rambursare). Notificarea de rambursare anticipată va fi transmisă Băncii cu cel puțin o lună înainte de data de rambursare anticipată. Rambursarea anticipată va fi condiționată de plata de către Împrumutat a unei compensații, dacă este cazul, datorată Băncii în concordanță cu prevederile paragrafelor B și C de mai jos.

B. Suma compensației datorate va fi suma diferenței de dobândă, neîncasată de Bancă pentru fiecare semestru încheiat la datele de rambursare ulterioare datei de rambursare anticipată, calculată în modul prevăzut în următorul subparagraf și ajustată conform paragrafului C.

Suma diferenței va fi calculată ca suma prin care:

(x) dobânda care ar fi fost plătibilă în timpul semestrului respectiv pentru partea din tranșa rambursată anticipat la o rată a dobânzii de bază specificată în avizul de tragere depăsește

(y) dobânda care ar fi fost astfel plătibilă în timpul semestrului respectiv, dacă ar fi fost calculată la rata de referință, pentru scopul căreia rata de referință înseamnă rata anuală a dobânzii [micșorată cu 15 (cinsprezece) puncte de bază], pe care Banca o determină la o dată stabilită cu o lună înainte de data de rambursare anticipată și care urmează să fie o rată standard pentru un împrumut cotat de Bancă într-o monedă relevantă, având aceleași caracteristici financiare ca și tranșa, în mod special aceeași perioadă de acordare și același mod de rambursare.

Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de către Consiliul de administrație al Băncii, o cotează pentru un împrumut este în concordanță cu statutul Băncii și este determinată pe baza condițiilor predominante pe piața de capital.

C. Fiecare sumă astfel calculată va fi ajustată la data rambursării anticipate prin aplicarea unei rate de discont, egală cu rata determinată conform alin. (y) al paragrafului B.

D. Banca va notifica Împrumutatului despre suma compensației datorate sau, după caz, despre absența compensației. Dacă până la ora 17,00, ora Luxemburgului, la data notificării, Împrumutatul nu confirmă în scris intenția sa de a efectua rambursare anticipată în termenii notificați de către Bancă, notificarea de rambursare anticipată nu va avea nici un efect. În afara cazului menționat, Împrumutatul va fi obligat să efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipată, împreună cu dobânda acumulată la suma de rambursare anticipată, precum și orice sumă datorată conform prevederilor prezentului articol 4.02.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut contractat inițial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei părți din suma împrumutului nerambursat în acel moment, în aceeași proporție reprezentată de suma rambursată anticipat față de suma totală nerambursată a tuturor împrumuturilor de acest fel.

Banca va adresa cererea Împrumutatului, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării respective conform art. 8.02 a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut, cu termen de rambursare cel puțin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. Dacă costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel menționat în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată ă împrumutului, proporțional cu diferența.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4

Rambursarea anticipată va fi efectuată în toate monedele împrumutului, proporțional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege, în locul rambursării anticipate conform art. 4.02, rambursarea întregii sume nerambursate într-o singură tranșă.

În cazul unei rambursări anticipate parțiale în toate monedele, fiecare sumă rambursată anticipat va fi aplicată printr-o reducere pro-rata a fiecărei rate nerambursate.

Prevederile art. 4 se vor aplica fără a prejudicia prevederile art. 10.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...