Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului din 24.06.1999

Modificări (1), Referințe (2)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 03 mai 2005.

În vigoare de la 09 iulie 1999 până la 02 mai 2007, fiind abrogat prin Ordonanță 14/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Declararea și preluarea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Art. 1. -

(1) Deținătorii de bunuri au obligația să declare bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și să le predea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu excepția bunurilor care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare și a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) direcțiile generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București sau administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, după caz, au obligația de a prelua bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(3) Procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București sau la administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul acesteia, precum și de către unitățile autorității vamale, se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu respectarea principiului teritorialității.

(4) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, vor fi distruse pe cheltuiala deținătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea acestor bunuri se va efectua în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din câte un reprezentant desemnat de deținător, de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor și de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

(5) Comisia prevăzută la alin. (4) are ca atribuții stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare și distrugerea celor care nu le îndeplinesc. Bunurile care îndeplinesc condițiile de comercializare vor fi predate de deținător organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

(6) După distrugerea bunurilor comisia de preluare și distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia.

(7) Membrii comisiei de preluare și distrugere prevăzute la alin. (4) pot fi și membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanță și sunt numiți prin decizia deținătorului.

(8) Deținătorii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligația să inventarieze bunurile respective, luând în același timp și măsurile de păstrare și de conservare corespunzătoare a acestora.

Art. 2. -

(1) Declararea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face pe bază de borderou la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori la administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(2) Predarea și preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire și borderoul prevăzut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, după caz:

a) numărul procesului-verbal, data, ora și locul încheierii acestuia;

b) numărul curent;

c) denumirea, felul și natura fiecărui bun, descrierea amănunțită;

d) unitatea de măsură;

e) cantitatea;

f) proveniența - din import sau indigen;

g) marca, seria, anul de fabricație;

h) starea fizică - bun nou sau utilizat;

i) baza legală de trecere în proprietatea privată a statului;

j) numărul actului de trecere în proprietatea privată a statului;

k) semnăturile de predare-primire.

(3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la deținătorul bunurilor, iar celălalt exemplar se predă direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (3) și (4) din ordonanță se declară, în termen de 48 de ore, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București. Aceste bunuri se predau de către deținător, de îndată, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populație, în baza procesului-verbal de predare-primire, în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire este înaintat, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare și este însoțit de o copie de pe nota de intrare-recepție.

(5) Bunurile mobile și imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără moștenitori legali sau testamentari, intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după emiterea certificatului de vacanță succesorală de către birourile notarilor publici.

(6) Bunurile mobile și imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără moștenitori legali sau testamentari se valorifică, după obținerea certificatului de vacanță succesorală, inventarierea, preluarea și evaluarea acestora, de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București.

(7) Sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispoziția organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea și nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptățiți să le ridice în termenul de prescripție prevăzut de legislația în vigoare, se virează la bugetul de stat de către persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligația să le declare direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescripție.

(8) Bunurile mobile și imobile, precum și titlurile de valoare care provin din donații intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în baza unui act autentic întocmit de donator.

(9) Bunurile mobile și imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, intră, de drept, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, titlul de proprietate constituindu-l încheierea judecătorului-delegat prin care s-a dispus radierea. Bunurile se predau de către lichidatori, pe bază de proces-verbal de predare-primire, organelor de valorificare.

(10) Mijloacele de plată în valută liber convertibilă, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se depun de către deținătorii acestora, în termen de 48 de ore, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea și se declară organelor de valorificare în cadrul aceluiași termen, împreună cu o copie a actului de confiscare, în cazul confiscării. Selectarea băncilor se face în funcție de facilitățile oferite care vor fi stabilite prin protocol.

(11) Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibilă, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se realizează prin virarea de către băncile comerciale, în contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare", deschis pe seama organelor de valorificare la Trezoreria Statului, a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, în baza ordinului de vânzare de valută emis de organul de valorificare.

Art. 3. -

(1) Persoana care găsește un bun mobil care nu îi aparține și nu are posibilitatea să îl predea proprietarului este obligată să îl predea în termen de 10 zile unității de poliție pe a cărei rază teritorială a fost găsit bunul respectiv.

(2) Bunurile mobile părăsite în incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau în apropierea acestora se predau de către persoana care le-a găsit organelor poliției de frontieră, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Bunurile mobile părăsite, găsite în apropierea incintei punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, în zona frontierei de stat, se predau unităților poliției de frontieră pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(4) Procesul-verbal de predare-primire întocmit de organul de poliție competent va cuprinde următoarele elemente:

a) data, locul întocmirii, numele, prenumele și gradul lucrătorului de poliție, precum și unitatea din care acesta face parte;

b) identitatea persoanei care a găsit bunul;

c) descrierea amănunțită a bunului și a împrejurărilor în care acesta a fost găsit;

d) datele de identificare a proprietarului bunului găsit, atunci când acesta este cunoscut.

(5) Procesul-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (4) se întocmește și în situația în care organele de poliție sunt sesizate din oficiu cu privire la existența unui bun mobil părăsit în raza teritorială de competență.

Art. 4. -

(1) Bunurile mobile prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) și (3) se păstrează pe o perioadă de un an, în încăperi special amenajate, în incinta unităților de poliție, luându-se măsuri de păstrare și de conservare corespunzătoare a acestora, până la predarea lor efectivă spre valorificare.

(2) Termenul de un an în care bunurile părăsite trebuie păstrate de către organele de poliție competente curge de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora.

(3) În situația în care proprietarul sau moștenitorii legali ai acestuia se prezintă la unitatea de poliție competentă înainte de expirarea termenului de un an, acesta intră în posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire în care se vor consemna și împrejurările în care bunul a fost părăsit.

(4) Bunurile mobile abandonate, ai căror proprietari au fost identificați, dar au renunțat, printr-o declarație scrisă pe propria răspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, după caz, în vederea valorificării.

(5) Bunurile mobile pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau prin ordonanța procurorului se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana îndreptățită nu se prezintă pentru a le ridica în termen de un an de la data comunicării. Bunurile respective se predau de îndată unităților prevăzute la alin. (4).

CAPITOLUL II Evaluarea și valorificarea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului

A. Atestarea calității bunurilor

Art. 5. -

(1) Bunurile de consum alimentar și materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum și cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificării fără a fi necesar avizul de calitate, în condițiile în care se încadrează în termenul de valabilitate menționat pe ambalaj. În situația în care pentru aceste bunuri se depășește termenul de valabilitate menționat pe ambalaj este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

(2) În situația în care există incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor se obține avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(3) Pentru bunurile pe al căror ambalaj nu este înscris termenul de valabilitate se solicită avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(4) Avizul de calitate prevăzut la alin. (2) și (3) se emite de îndată de instituțiile care dețin laboratoare de specialitate și care sunt autorizate în acest sens.

(5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se înțelege bunul care înregistrează scăzăminte în timpul transportului, depozitării și desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, fărâmițare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemănătoare în procesul de comercializare.

Art. 6. -

Instituțiile abilitate prin lege să ateste calitatea mărfurilor în vederea comercializării sunt obligate să emită avizul de calitate în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare, cu excepția situației prevăzute la art. 5 alin. (4).

B. Evaluarea bunurilor

Art. 7. -

(1) După preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în maximum 21 de zile, cu excepția bunurilor care necesită expertizarea în vederea evaluării.

(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia și avizat de directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, precum și, după caz, de șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonată de directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori de șefii administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, care soluționează și eventualele probleme divergente care pot apărea pe parcurs între membrii comisiei de evaluare.

(4) Comisia de evaluare se întrunește ori de câte ori este necesar.

(5) Directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori, după caz, șeful administrației publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București stabilește prin decizie componența comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanți, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absenței acestora. Prezența membrilor comisiei de evaluare este obligatorie.

(6) În cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care sunt valorificate de administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanți, se constituie în baza deciziei șefului administrației finanțelor publice de sector.

Art. 8. -

(1) La evaluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare va avea în vedere prețul actual pentru produse identice sau similare, din care se deduc adaosul comercial, taxa pe valoarea adăugată aferentă adaosului comercial, accizele și care se corectează, după caz, în funcție de următoarele criterii:

a) gradul de uzură fizică și morală a bunurilor respective;

b) utilitatea bunurilor pentru potențialii cumpărători;

c) cantitatea (volumul) bunurilor respective;

d) caracterul sezonier al bunurilor;

e) termenul de valabilitate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv celor pentru care prin legi speciale se stabilesc prețuri impuse.

Art. 9. -

(1) Pentru buna desfășurare a activității de evaluare, prin decizie a directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, după caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigură informații scrise privind prețurile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor.

(2) În situații justificate, în funcție de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializați, valoarea stabilită de către aceștia putând fi acceptată sau corectată de comisia de evaluare.

(3) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o indemnizație lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția întrunirii comisiei de evaluare cel puțin o dată pe lună.

(4) În situația în care comisia de evaluare se întrunește de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât și membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizație lunară la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția motivării absenței membrului plin.

(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitație.

Art. 10. -

(1) Bunurile de consum alimentar și materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele și păsările vii, precum și bunurile al căror termen de garanție expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se pronunță în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populație.

(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face la prețul cu ridicata practicat în zonă, care poate fi prețul stabilit pentru ultima intrare, după caz, fără efectuarea procedurilor de evaluare.

Art. 11. -

(1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de deținere, precum și în regim de consignație, în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea prețurilor stabilite inițial cu până la 30% din valoarea stabilită.

(2) În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau al reducerii prețului bunurilor, în funcție de decizia comisiei de evaluare. Reducerea prețurilor bunurilor poate fi făcută până la 75% din prețul stabilit inițial.

(3) După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, bunurile pot fi valorificate la un preț care nu poate fi mai mic decât cel oferit de unitățile de colectare și valorificare a deșeurilor.

Art. 12 -

În cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și care conțin copii ilegale ale operelor prevăzute la art. 7 și 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, se procedează după cum urmează:

a) organele deținătoare au obligația să depună bunurile respective la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea distrugerii de către comisia de distrugere constituită în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere și de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000;

b) stocurile de astfel de bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, se distrug de către organul de valorificare, cu înștiințarea în prealabil a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

C. Valorificarea bunurilor

Art. 13. -

(1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se află, prin licitație publică, în regim de consignație ori prin bursele de mărfuri, după caz.

(2) Alegerea metodei de valorificare se face de către directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(3) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, se face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului afacerilor externe, având în vedere locul unde acestea se află.

Art. 14. -

(1) Magazine proprii se pot organiza de către organul de valorificare în condițiile în care volumul bunurilor ce urmează să fie vândute asigură continuitate în funcționarea acestora.

(2) Vânzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail și/sau angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.

(3) Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau eșalonat pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana fizică sau juridică prezintă o garanție bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare și plătește, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în funcție de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Națională a României.

(4) Vânzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, în sistem angro, se face pe bază de factură fiscală.

(5) În cazul valorificării bunurilor prevăzute la art. 10 persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri virează la bugetul de stat sumele încasate după deducerea adaosului comercial sau a comisionului, după caz, și taxa pe valoarea adăugată aferentă, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii bunurilor.

Art. 15. -

(1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitație publică.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):

a) terenurile agricole situate în extravilan;

b) bunurile imobile grevate de datorii înscrise în pasivul succesoral;

c) bunurile imobile constând în locuințe, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, dacă aparțin statului, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării;

d) bunurile imobile deținute de stat în cotă indiviză.

(3) Terenurile agricole situate în extravilan se valorifică cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendașilor, potrivit legislației privind circulația juridică a terenurilor.

(4) Dacă în termen de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemțiune nu și-a manifestat dorința de a cumpăra terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor alin. (1).

(5) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, grevate de datorii înscrise în pasivul succesoral, pot fi valorificate direct către titularul dreptului de creanță, cu condiția ca acesta să-și exprime opțiunea de cumpărare și să ofere prețul stabilit de comisia de evaluare în baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data primirii înștiințării în acest sens din partea organului de valorificare. În acest caz, creanța asupra statului, atestată de certificatul de vacanță succesorală, se stinge prin compensare cu creanța statului asupra cumpărătorului, reprezentând contravaloarea imobilului, în conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după achitarea de către cumpărător a diferenței în contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare". Diferența dintre contravaloarea imobilului și datoria care grevează imobilul se achită în termen de 30 de zile de la depunerea ofertei de cumpărare. În caz contrar, precum și în cazul în care titularul dreptului de creanță nu și-a exprimat opțiunea de cumpărare în condițiile și termenul de mai sus, se procedează la valorificarea imobilului prin licitație publică. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (2) lit. c) curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitație publică. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică în termen de 30 de zile de la data achitării diferenței prevăzute mai sus.

(6) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului ce provin din succesiuni vacante, constând în locuințe, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării, trec în proprietatea privată a comunelor, orașelor și municipiilor și în administrarea consiliilor locale, cu destinația de locuințe sociale, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea organelor de valorificare.

(7) Bunurile imobile deținute de stat în cotă indiviză se valorifică direct către coproprietari, dacă aceștia oferă cel puțin prețul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, și achită integral suma în termen de 30 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare. În cazul în care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumpărare în termenul de mai sus, vânzarea directă a cotei deținute de stat se face către cei care au depus oferta. În cazul acestor bunuri imobile, nu se aplică termenul prevăzut la alin. (6).

(8) Valoarea de pornire a licitației este stabilită de comisia de evaluare.

(9) În vederea organizării licitației se publică în presă anunțuri de vânzare, care trebuie să cuprindă următoarele informații privind organizarea licitației:

a) data, ora și locul organizării licitației;

b) valoarea de pornire a licitației;

c) descrierea bunurilor supuse licitației;

d) pasul licitației, stabilit procentual sau valoric.

Se pot utiliza în plus și alte forme de publicitate.

(10) Publicarea anunțului de vânzare se face în cel mult 10 zile lucrătoare după evaluarea bunurilor.

(11) Licitația publică se desfășoară în minimum 5 zile și maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de vânzare.

(12) Lista cuprinzând bunurile ce fac obiectul licitației publice se afișează la sediul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv al administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, începând cu data publicării anunțului de vânzare, iar alte informații necesare se pun la dispoziție celor interesați de către serviciile sau birourile de valorificare.

(13) Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitației publice poate fi publicată și în presa centrală sau locală, precum și prin Internet, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

(14) Licitația publică are loc în prezența unei comisii formate din 3 membri, desemnați prin decizie a directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București și, respectiv, prin decizie a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(15) Comisia de licitație verifică îndeplinirea condițiilor de participare la licitație și întocmește lista cuprinzând persoanele acceptate la licitație. Garanția de participare la licitație se depune de către participanții la licitație în contul 50.05 "Disponibil din sume de mandat și sume în depozit ale ministerelor și instituțiilor subordonate", deschis la unitățile Trezoreriei Statului pe seama direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv a administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(16) La licitația publică pot participa atât persoanele fizice, cât și juridice, cu următoarele condiții:

a) înscrierea la licitație pe baza unei cereri;

b) plata unei garanții de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de pornire a licitației;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și legalizat;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport;

h) dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligații fiscale restante.

(17) Licitația publică se desfășoară în locul, la data și la ora indicate în anunțul de vânzare, dacă sunt cel puțin 2 ofertanți.

(18) Licitația publică se reia în situația în care nu se prezintă 2 ofertanți sau nu se obține valoarea de pornire a licitației. În aceste situații se întocmește un proces-verbal de desfășurare, semnat de toți membrii comisiei de licitație, iar comisia de evaluare va proceda la reducerea prețului bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitației, prin reducerea prețului de vânzare cu cel mult 50% din cel stabilit inițial.

(19) Data reluării licitației publice se stabilește de către comisia de licitație, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitații.

(20) După reevaluarea bunurilor, noua valoare stabilită de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitației.

(21) Dacă la a doua licitație publică nu se prezintă nici un ofertant, bunurile pot fi supuse valorificării prin celelalte metode prevăzute la art. 13 alin. (1).

(22) Dacă la a doua licitație publică se prezintă un singur ofertant și acesta îndeplinește condițiile de participare, el este admis și are loc negocierea prețului de vânzare a bunurilor.

(23) În situația în care nu se obține valoarea de pornire a celei de-a doua licitații publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmește un proces-verbal de desfășurare, semnat de toți membrii comisiei de licitație, și licitația se reia. În această situație comisia de evaluare procedează la reducerea prețului bunurilor supuse licitației, în termen de 10 zile de la data licitației, astfel încât reducerea totală a prețului de vânzare, după cele 3 licitații, să nu depășească 75% din valoarea inițială. Comisia de licitație stabilește data celei de-a treia licitații publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data licitației anterioare. În cazul în care la cea de-a treia licitație publică se prezintă un singur ofertant, se procedează la negocierea prețului de vânzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilită inițial de comisia de evaluare.

(24) În cazul în care bunurile nu se valorifică nici în urma celei de-a treia licitații publice, se pot utiliza alte metode de valorificare.

(25) Publicarea anunțului de vânzare este obligatorie înaintea fiecărei licitații publice, în aceleași condiții ca și în cazul primei licitații.

(26) Pasul de licitare se stabilește înaintea fiecărei licitații publice, în sumă absolută sau în procente din valoarea de pornire a licitației, de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori al administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(27) Plata contravalorii mărfurilor se face integral la preluarea acestora de către câștigătorul licitației sau în rate, cu garanție bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare, câștigătorul licitației plătind în momentul ridicării bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecată. Ratele lunare se actualizează în funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

(28) După fiecare licitație publică se întocmește un proces-verbal de licitație în care se consemnează rezultatele acesteia și care se semnează de toți membrii comisiei de licitație și de ofertanți. Adjudecatarul primește din partea comisiei de licitație procesul-verbal de licitație și preia bunurile în baza documentului "factură fiscală", care constituie titlul de proprietate asupra bunurilor.

(29) Garanția depusă de participanții la licitație se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitației. În cazul adjudecatarului, aceasta se reține în contul prețului, organul de valorificare virând suma în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare», deschis la Trezoreria Statului.

(30) În cazul neprezentării la licitație, precum și al ofertanților care refuză semnarea procesului-verbal de licitație, garanția nu se restituie, devine venit la bugetul statului și se virează în contul 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii".

(31) Adjudecatarul este obligat să plătească prețul, diminuat cu contravaloarea garanției, în termen de cel mult 5 zile de la data licitației. Procesul-verbal de licitație constituie titlu de creanță asupra adjudecatarului, pentru suma de mai sus.

(32) În cazul în care se stabilește ca plata să se facă integral la preluarea bunurilor, iar adjudecatarul nu achită suma datorată în vederea preluării acestora în maximum 5 zile lucrătoare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde dreptul la restituirea garanției, iar licitația se reia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu aceeași valoare de pornire ca și licitația anterioară.

(33) În situația prevăzută la alin. (32), din garanția depusă se vor acoperi, în ordine: cheltuielile ocazionate de organizarea unei noi licitații și diferența de preț, în cazul în care prețul obținut la noua licitație va fi mai mic.

(34) În cazul în care garanția depusă depășește sumele prevăzute la alin. (33), suma rămasă din garanție după acoperirea acestora se virează la bugetul statului, în contul 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii". În caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitații publice și, după caz, a diferenței de preț rămase neacoperite din garanția depusă.

(35) În situația prevăzută la alin. (32), adjudecatarul datorează dobânzi și, după caz, penalități de întârziere pentru neachitarea obligației față de bugetul statului, stabilită prin procesul-verbal de licitație, conform alin. (31), până la stingerea creanței. În acest caz, creanța se stinge prin achitarea contravalorii bunurilor de către noul adjudecatar, precum și a diferenței de preț de către vechiul adjudecatar, dacă este cazul.

(36) În situația prevăzută la alin. (32), adjudecatarul poate intra în posesia bunurilor achitând suma prevăzută la alin. (31), împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente și cheltuielile ocazionate de organizarea următoarei licitații, rămase neacoperite din garanție, dacă este cazul, până cu o zi înainte de data organizării acesteia. În acest caz, noua licitație nu va mai avea loc.

(37) Dacă adjudecatarul care nu a achitat în termen suma datorată nu procedează conform alin. (36), nu are dreptul de a participa la următoarea licitație.

(38) În cazul reluării licitației conform alin. (32), comisia de licitație stabilește sumele datorate de primul adjudecatar, respectiv diferența de preț și cheltuielile ocazionate de organizarea licitației, rămase neacoperite de garanția depusă. Aceste sume sunt consemnate în procesul-verbal de licitație, care se comunică și primului adjudecatar.

(39) Obligațiile de plată accesorii, prevăzute la alin. (35), se stabilesc conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

(1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică și în regim de consignație, precum și prin societăți comerciale tip consignație, pe baza principiului licitării comisionului în cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată aferentă comisionului. Prețul rezultat se rotunjește în plus cu până la 1.000 lei.

(2) Licitarea comisionului se poate face la începutul anului sau ori de câte ori este necesar, cu condiția ca la stabilirea acestuia comisia de licitație să aibă în vedere criteriile stabilite la alin. (3).

(3) La stabilirea comisionului comisia de licitație trebuie să aibă în vedere următoarele criterii, după caz:

- volumul de marfă care poate fi preluat pentru valorificare;

- vadul comercial al comisionarului;

- respectarea obligațiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans.

(4) Din valoarea încasată din valorificarea bunurilor comisionarul va reține comisionul adjudecat și taxa pe valoarea adăugată aferentă, iar diferența se face venit la bugetul de stat.

(5) Societatea comercială care preia spre vânzare bunuri în regim de consignație desface bunurile respective la prețul stabilit de comisia de evaluare, în care este inclus comisionul și la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată aferentă acestuia.

(6) Plata contravalorii bunurilor vândute se face integral sau pe măsura vânzării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

(7) Pentru nevărsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare calculează dobânzi și penalități potrivit legislației fiscale în materie.

Art. 17. -

(1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică și prin intermediul burselor de mărfuri, în baza prevederilor legale în acest sens.

(2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică pe piața valorilor mobiliare conform legislației în vigoare.

Art. 18. -

Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifică prin modalitățile prevăzute la art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, cu modificările și completările ulterioare, se poate proceda la:

- atribuirea gratuită în condițiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, cu modificările și completările ulterioare;

- valorificarea prin unitățile de colectare și valorificare a deșeurilor;

- dezmembrarea bunurilor și valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, după caz;

- distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora.

Art. 19. -

(1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finanțelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, în baza deciziei directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzând denumirea, felul și natura fiecărui bun, unitatea de măsură, cantitatea, valoarea stabilită de comisia de evaluare, proveniența, marca, seria, anul de fabricație, starea fizică și baza legală de trecere în proprietatea privată a statului, se transmite trimestrial spre analiză organelor de valorificare din structura Ministerului Finanțelor Publice.

(3) În cazul în care alte organe de valorificare își manifestă interesul față de preluarea, în vederea valorificării, a bunurilor respective, va fi încheiat un protocol între conducătorii organelor de valorificare respective. Din sumele încasate din valorificarea acestor bunuri se acoperă toate cheltuielile aferente valorificării, iar diferența se varsă la bugetul de stat de către organul de valorificare.

CAPITOLUL III Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri confiscate
sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Art. 20. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotările aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora.

Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și de la administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București au obligația de a comunica lunar, Ministerului Finanțelor Publice, situația nominală privind autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare, conform anexei nr. 1.

Înscrierea în situația lunară înaintată Ministerului Finanțelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, care au o situație clară din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situațiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de funcționare și corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislației în vigoare. Se înscriu în situațiile lunare și autovehiculele care nu se încadrează în prevederile privind emisiile poluante, dar îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege pentru a circula pe drumurile publice.

În raportul de expertiză tehnică se va preciza în mod expres dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice și dacă se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, precum și gradul de uzură.

Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.

Comisia interministerială va elabora un regulament de organizare și funcționare a acesteia în care să se prevadă atribuțiile ce îi revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora.

Comisia interministerială analizează cererile de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și a motoarelor atașabile acestora și repartizează aceste bunuri în administrarea ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum și unităților de cult.

Prin regulamentul de organizare și funcționare a comisiei interministeriale se va stabili modul de soluționare a cererilor de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și a motoarelor atașabile, nerezolvate.

Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanțelor Publice, după fiecare ședință a comisiei interministeriale, situația privind autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum și situația celor neatribuite gratuit.

Predarea autovehiculelor către instituțiile cărora le-au fost atribuite și valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectuează pe baza comunicării exprese a Ministerului Finanțelor Publice.

Transmiterea comunicărilor de către Ministerul Finanțelor Publice atât către beneficiari, cât și către organele de valorificare se va face în termen de 10 zile de la data primirii comunicării de la Secretariatul General al Guvernului.

Transmiterea de către beneficiari a acceptului sau refuzului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării.

Înmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementărilor legale în vigoare. Autovehiculele repartizate cu titlu gratuit de către comisia interministerială, care nu se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, se înmatriculează prin derogare de la aceste prevederi, pentru fiecare caz în parte.

Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanțelor Publice pentru autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotările aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.

Autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt repartizate de comisia interministerială sau cele refuzate de beneficiari se valorifică de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și de administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, astfel:

1. prin licitație publică;

2. prin vânzare directă de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, dacă întrunesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din ordonanță;

3. prin atribuire cu titlu gratuit;

4. ca piese componente;

5. prin unitățile de colectare și valorificare a deșeurilor;

6. prin distrugere.

Expertiza tehnică și evaluarea autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se efectuează de către experți tehnici sau evaluatori autorizați;

b) creșelor, grădinițelor, centrelor de plasament și centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, școlilor, bibliotecilor, instituțiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și a administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

În situația acceptării bunurilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar.

Atribuirea cu titlu gratuit se poate face în următoarele situații:

1. direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a președinților consiliilor județene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale;

2. în situația în care comisia de evaluare constată că valorificarea acestora nu poate fi făcută în cadrul termenului de valabilitate. În această situație atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;

3. în condițiile prevederilor art. 18, respectiv dacă bunurile nu se valorifică în termen de 150 de zile de la prima reevaluare.

Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București înaintează Ministerului Finanțelor Publice propuneri concrete și motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor și lista bunurilor atât cantitativ, cât și valoric. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare.

Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar și în baza unei cereri înaintate Ministerului Finanțelor Publice. În această situație Ministerul Finanțelor Publice va solicita listele cu bunuri, atât cantitativ, cât și valoric, de la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și de la administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

În situația producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, al Societății Naționale de Cruce Roșie sau al instituțiilor de cult;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informațional, educativ, științific și altele asemenea, la solicitarea acestora.

Aceste persoane înaintează Ministerului Finanțelor Publice o solicitare însoțită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor și calitatea de destinatar inițial al acestora;

d) persoanelor fizice și juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în condițiile ordonanței. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Finanțelor Publice.

Pentru inițierea hotărârii Guvernului persoana fizică sau juridică prezintă Ministerului Finanțelor Publice o documentație din care să rezulte că aceasta este utilizator unic al bunurilor respective;

e) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și de evaluare.

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitățile administrativ-teritoriale, se face în baza unei cereri adresate direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresată Ministerului Finanțelor Publice.

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere și autorități publice centrale, se face în baza unei cereri adresate Ministerului Finanțelor Publice.

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București vor transmite trimestrial Ministerului Finanțelor Publice lista detaliată cuprinzând echipamentele de comunicații, tehnică de calcul și birotică, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificării, precum și soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2;

f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiția de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar inițial, pentru bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și care nu pot fi valorificate în condițiile art. 9 și 12 din ordonanță.

Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Finanțelor Publice.

În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului persoanele juridice înaintează Ministerului Finanțelor Publice o solicitare în acest sens, însoțită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar inițial al acestor bunuri.

În cazul în care nu se aprobă atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică, în termen de 15 zile, persoanei juridice;

g) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

h) persoanelor juridice - bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care au fost achiziționate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului;

i) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice;

j) altor beneficiari, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și e) se face cu aprobarea ministrului finanțelor publice, pentru cele care intră în competența Ministerului Finanțelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, ori prin decizie a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, pentru cele care intră în competența acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în condițiile prevederilor art. 13 din ordonanță, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 60 de zile de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare.

CAPITOLUL IV Competențele și obligațiile organelor de valorificare

Art. 21. -

Organele de valorificare au următoarele competențe și obligații:

a) propun Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanță, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar;

b) verifică dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de realizare a creanțelor bugetare, conform legislației fiscale în vigoare;

c) transmit debitele constatate organelor de executare silită în vederea aplicării măsurilor de executare silită;

d) întocmesc documentația în vederea valorificării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin bursele de mărfuri și pe piața valorilor mobiliare;

e) controlează dacă persoanele juridice și fizice care au preluat spre valorificare bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului le păstrează în bune condiții;

f) asigură, la preluarea autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora, sigilarea acestor bunuri;

g) raportează lunar Ministerului Finanțelor Publice situația privind autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 1;

h) raportează trimestrial Ministerului Finanțelor Publice situația generală privind bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi însoțită de o informare privind următoarele aspecte: modul de funcționare a comisiilor de evaluare și a comisiilor de distrugere a bunurilor, vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisoanelor negociate cu societățile tip consignație pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile greu vandabile și categoriile de cheltuieli, precum și alte aspecte semnificative privind acțiunea de valorificare;

i) organizează evidența bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și a sumelor obținute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;

j) organizează evidența strictă a proceselor-verbale de predare-primire pe deținătorii de la care s-au primit bunurile și pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea;

k) organizează evidența proceselor-verbale de evaluare întocmite de comisia de evaluare.

CAPITOLUL V Obligațiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre
valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului

Art. 22. -

Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului au următoarele obligații:

- să trimită reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de câte ori sunt înștiințate de organele de valorificare;

- să semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-primire, aplicând și ștampila unității, după caz;

- să înregistreze în evidențele proprii bunurile respective în ziua primirii;

- să organizeze evidența bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-primire;

- să menționeze în documentul de plată numărul procesului-verbal de predare-primire;

- să asigure conservarea bunurilor în cele mai bune condiții, având grijă să nu fie înlocuite până la vânzare cu altele de calitate inferioară și să nu se altereze sau să se deterioreze din cauza condițiilor de întreținere necorespunzătoare;

- să expună în permanență bunurile respective spre vânzare și să ia cele mai eficiente măsuri pentru ca aceste bunuri să fie vândute în cel mai scurt timp;

- să vireze la bugetul de stat, pe măsura vânzării, sumele obținute din vânzarea bunurilor respective.

CAPITOLUL VI Procedura de distrugere a bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Art. 23. -

(1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și preluate de organele de valorificare, care în intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum și cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unităților de colectare și de valorificare a deșeurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere.

(2) De asemenea, vor fi distruse și bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ și/sau valoric) nu justifică angajarea cheltuielilor în vederea valorificării (analiza de laborator, timbre, marcare).

Art. 24. -

(1) Comisia de distrugere stabilește, în funcție de natura bunurilor respective, locul unde urmează să fie distruse acestea, putându-se apela și la serviciile unor unități specializate în acest gen de activitate.

(2) După distrugerea bunurilor comisia de distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toți membrii comisiei, precum și de unitatea specializată, după caz.

(3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabilește prin decizie a directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, precum și a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(4) Prezența tuturor membrilor comisiei de distrugere la operațiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, înlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București.

(5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, precum și de șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

(6) În funcție de importanța operațiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video, fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate.

(7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizație lunară, fixă, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția întrunirii comisiei cel puțin o dată pe lună.

(8) În situația în care comisia de distrugere se întrunește de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât și membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizație lunară la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția motivării absenței membrului plin.

CAPITOLUL VII Veniturile încasate și cheltuielile aferente bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Art. 25. -

(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale se colectează în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare», deschis pe seama direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și a administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, la Trezoreria Statului. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar sumele se depun la casieria Trezoreriei Statului în prima zi lucrătoare de la încasare.

(2) Din sumele colectate direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective și reține cota de 1% aferentă bunurilor confiscate de organele de poliție, care se virează Ministerului Administrației și Internelor pentru recompensarea polițiștilor, potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor, având obligația ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilitățile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii", respectiv în contul "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii" pentru sumele destinate bugetelor locale.

(3) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul statului a disponibilităților rezultate din valorificare, se prezintă documente justificative, procedându-se astfel:

a) direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare". Referatul este semnat de directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și de șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și va purta viza de control financiar preventiv propriu;

b) unitățile Trezoreriei Statului restituie suma totală aprobată în referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii" în contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare";

c) după alimentarea contului 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare", direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București dispun plățile legale către beneficiari.

(4) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislației în vigoare și a unui comision de 10% din veniturile încasate.

(5) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(6) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența este acoperită din veniturile datorate bugetului local.

Art. 26. -

(1) Diferența de cheltuieli neacoperită din veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 "Alte acțiuni", subcapitolul 72.01.50 "Alte cheltuieli".

(2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare și indemnizația de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi plătite de instituția care i-a desemnat.

Art. 27. -

(1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 25 și 26 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea și expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare, asigurarea garanției pentru bunurile de folosință îndelungată, evaluarea, licitațiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, precum și cele cu dotarea cu mijloace auto pentru desfășurarea în condiții optime a activității de valorificare, restituirea sumelor încasate greșit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate, greșit sau fără bază legală, în proprietatea privată a statului, precum și indemnizațiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) și art. 11 alin. (1) din ordonanță, precum și cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerințelor legale în vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întreținerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum și cheltuielile cu salarizarea și școlarizarea personalului care deservește activitatea magazinului.

(3) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și următoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fără moștenitori legali sau testamentari:

a) cheltuieli privind inventarierea și preluarea acestor bunuri;

b) cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întreținere, energie, telefon, gaze naturale, datorii înscrise în pasivul succesoral și altele asemenea);

c) taxe și onorarii plătite persoanelor fizice și/sau juridice autorizate;

d) cheltuieli judiciare;

e) cheltuieli cu cadastrul.

(4) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și cheltuielile ocazionate de deschiderea conturilor în valută, de transformarea în lei a sumelor în valută și de restituirea acestora.

(5) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și următoarele categorii de cheltuieli ocazionate de valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase:

a) cheltuieli cu expertizarea obiectelor din metale prețioase, aliajele acestora sau pietre prețioase;

b) cheltuieli cu procurarea de bunuri care asigură desfășurarea în bune condiții a activității de valorificare, păstrarea în condiții de siguranță a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, precum și a celorlalte valori (cântare electronice, casă de bani, cameră de luat vederi, aparat foto digital pentru întocmirea albumului de prezentare a metalelor prețioase etc).

(6) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și cheltuieli cu procurarea de bunuri pentru aplicarea și buna funcționare a pachetului de programe destinat informatizării activității de valorificare (dotarea serviciilor, birourilor, compartimentelor de valorificare bunuri cu echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică și altele asemenea).

CAPITOLUL VIII Restituiri

Art. 28. -

(1) Organele de valorificare restituie bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile.

(2) În cazul bunurilor trecute în proprietatea statului conform art. 2 alin. (1) din ordonanță, restituirea se poate face și în baza ordonanței emise de procuror.

(3) În cazul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii recuperate în urma valorificării.

(4) În cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse, sau al bunurilor care nu se mai află în posesia organului de valorificare și pentru care s-a întocmit documentația în vederea recuperării creanțelor, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în vigoare la data atribuirii cu titlu gratuit sau distrugerii, sau al valorii bunurilor pentru care s-a întocmit documentația pentru recuperarea creanțelor.

(5) Sumele prevăzute la alin. (3) și (4) pot fi actualizate numai pe bază de hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, care precizează suma de restituit, din care se scad cheltuielile cu valorificarea acestora.

(6) Restituirea sumelor în valută liber convertibilă confiscate se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile sau a unei ordonanțe emise de procuror, însoțite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia deținătorii au depus sumele care urmează a fi restituite și de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligații bugetare neachitate. Sumele în valută liber convertibilă confiscate se restituie în lei, la cursul de schimb al pieței valutare calculat și comunicat de Banca Națională a României la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se dispune restituirea sau a ordonanței emise de procuror.

(7) Sumele în valută neconvertibilă cotată de Banca Națională a României și depozitată la sucursalele acesteia se restituie în lei de către unitățile Trezoreriei Statului, la care a fost virată suma respectivă, pe baza hotărârii judecătorești rămase definitive și irevocabile sau a ordonanței emise de procuror, însoțite de cererea de restituire, precum și de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligații bugetare neachitate. Restituirea sumei în lei încasate de la Banca Națională a României se efectuează din contul 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii". Sumele în valută neconvertibilă cotată se restituie în lei, la cursul de referință al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se dispune restituirea sau a ordonanței emise de procuror. Valuta neconvertibilă necotată de Banca Națională a României, depozitată la sucursalele Băncii Naționale a României, care nu a putut fi valorificată de Banca Națională a României, poate fi restituită ca atare.

(8) Organele de valorificare restituie bunurile sau contravaloarea acestora numai în cazul bunurilor care le-au fost predate de către deținători. În celelalte cazuri, restituirea este de competența deținătorilor. Restituirea contravalorii în lei a sumelor confiscate în valută liber convertibilă este de competența organelor de valorificare numai în cazul depunerii lor în conturile deschise pe seama acestora și declarării de către deținători conform art. 2 alin. (10). În caz contrar, restituirea sumelor este de competența deținătorilor.

(9) Restituirea mijloacelor de plată în lei, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se face de către unitățile Trezoreriei Statului în contul cărora acestea au fost depuse în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau a ordonanței emise de procuror, însoțite de cererea de restituire și de certificatul de atestare fiscală.

(10) Contravaloarea în lei a bunurilor și a sumelor în valută liber convertibilă, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se restituie din contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare", deschis la Trezoreria Statului, și intră în categoria cheltuielilor de valorificare.

(11) În cazul în care beneficiarul restituirii înregistrează obligații restante față de bugetele ale căror creanțe sunt administrate de Ministerul Finanțelor Publice, acestea se vor compensa cu suma de restituit, până la concurența celei mai mici sume, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Diferențele de curs nefavorabile aferente sumelor în valută confiscate restituite, precum și sumele rezultate din actualizarea prin hotărâri judecătorești sau ordonanțe emise de procurori a valorii bunurilor și sumelor confiscate se achită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 "Alte acțiuni", subcapitolul 72.01.50 "Alte cheltuieli" în situația neacoperirii acestora din veniturile încasate.

(13) Sumele incluse în fondul de stimulare, aferente mijloacelor de plată în lei confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravalorii bunurilor sau mijloacelor de plată în valută confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, restituite în temeiul hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile sau al ordonanțelor emise de procurori, se deduc din fondul de stimulare constituit în perioada următoare pentru același beneficiar.

CAPITOLUL IX Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau
distrugerea, după caz, a bunurilor intrate în proprietatea privată a
statului, cuprinse în art. 4 alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 128/1998

Art. 29. -

(1) Deținătorii bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la inventarierea acestora și vor lua măsuri de păstrare și de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor specializate ale statului.

(2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va face de îndată, în baza unui proces-verbal, încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează de către deținător, iar celălalt se predă organului specializat al statului.

Art. 30. -

Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale și aparatura medicală se vor pune de către deținător la dispoziția Ministerului Sănătății, care stabilește, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, după caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri.

Art. 31. -

(1) Produsele și substanțele toxice se predau gratuit unităților specializate ale ministerelor cu atribuții și răspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, după caz, agenților economici autorizați prin lege să desfășoare activitate cu astfel de substanțe și produse.

(2) Produsele și substanțele toxice care nu îndeplinesc condițiile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt distruse în mod obligatoriu de comisiile numite de șefii unităților specializate ale ministerelor sau, după caz, de directorii agenților economici care le-au preluat.

(3) Din comisiile de distrugere va face parte, în mod obligatoriu, și câte un reprezentant al inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al agenției locale de protecție a mediului.

Art. 32. -

Materialele nucleare și radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unităților specializate, stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Art. 33. -

(1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural național sau care prezintă valoare documentară, științifică, artistică sau muzeistică vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii și Cultelor pentru a fi repartizate instituțiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

(2) Cărțile, publicațiile și alte bunuri culturale de această natură, cu excepția celor menționate la alin. (1), vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii și Cultelor pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.

Art. 34. -

(1) Documentele susceptibile să facă parte din Fondul Arhivistic Național al României vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Direcției Generale a Arhivelor Naționale sau direcțiilor județene ori a municipiului București, după caz.

(2) Aprecierea apartenenței documentelor menționate la alin. (1) la Fondul Arhivistic Național al României se va realiza, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, de către reprezentanții Arhivelor Naționale, la solicitarea deținătorilor acestor documente.

(3) Documentele menționate la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic Național al României, se vor transmite de Arhivele Naționale unităților de profil.

(4) Predarea documentelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:

- numărul curent din registrul de evidență al deținătorului, în care au fost înscrise documentele;

- proveniența documentelor - cu trimitere la actele întocmite cu acea ocazie;

- descrierea amănunțită a documentelor, realizată de către reprezentantul Arhivelor Naționale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;

- baza legală de trecere a documentelor în proprietatea privată a statului.

(5) Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, dintre care unul rămâne la deținătorul documentelor, iar celălalt se predă unității din structura Arhivelor Naționale, care îl primește, fiind semnat și parafat pe toate filele.

Art. 35. -

(1) Mijloacele de plată în valută neconvertibilă confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către deținătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Națională a României.

(2) Mijloacele de plată în lei confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun la unitățile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii".

Art. 36. -

Valorificarea mijloacelor de plată în valută neconvertibilă cotată de Banca Națională a României, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de către Banca Națională a României, se realizează prin virarea în contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii" a contravalorii în lei a acestora, calculată la cursul de referință al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României la data decontării, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea acestora.

Art. 37. -

(1) Armele de foc, munițiile, materiile explozive și bunurile cu specific militar, confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, fie pentru completarea dotării unităților Ministerului Administrației și Internelor - prin organele centrale de planificare a înzestrării sau a instituțiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc și muniții de către Ministerul Administrației și Internelor - prin Inspectoratul General al Poliției, fie, după caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitățile autorizate să le comercializeze ori pentru casare.

(2) Se predau Ministerului Apărării Naționale numai armele militare și munițiile aferente acestora, materiile explozive și bunurile cu specific militar care fac obiectul înzestrării exclusive a unităților din structura acestui minister.

(3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului Administrației și Internelor sau Ministerului Apărării Naționale vor fi predate agenților economici autorizați să desfășoare activități cu astfel de bunuri, în vederea utilizării, valorificării sau distrugerii conform legii.

(4) Armele de vânătoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzită, munițiile acestora și armele de panoplie, care nu fac obiectul dotării sau casării, se valorifică prin unitățile autorizate să le comercializeze, după evaluare, conform legii.

(5) Evaluarea bunurilor menționate la alin. (4) se efectuează de comisii numite prin ordin al șefului inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, din care face parte și un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București.

(6) Armele care prezintă valoare istorică, documentară, științifică, artistică sau muzeistică se predau gratuit de către unitățile de poliție care le-au preluat instituțiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

(7) Normele metodologice privind evidența, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării de armament și muniții a persoanelor fizice și instituțiilor publice, precum și destinația armamentului, munițiilor și materialelor explozive, provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(8) În cazurile în care organele Ministerului Administrației și Internelor identifică ori sunt sesizate despre existența unor materii explozive, dispozitive cu încărcătură explozivă - bombe, mine, grenade, proiectile și altele - sau mijloace de inițiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale pentru executarea, după caz, a operațiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispozițiilor legale.

(9) Obiectele, veșmintele și cărțile de cult se valorifică de instituțiile de cult, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Materialele lemnoase, așa cum sunt definite la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, confiscate, se valorifică de către unitățile silvice și/sau de structurile silvice private, legal autorizate să funcționeze, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 38. -

Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din ordonanță sunt virate la bugetul de stat în contul 20.22.01.12 "Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii" după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare și a cotei de 1% aplicate asupra disponibilităților rămase care se virează Ministerului Administrației și Internelor pentru recompensarea polițiștilor, potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferentă bunurilor confiscate de polițiști.

CAPITOLUL X Valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor
prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate
în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege

Art. 39. -

Sunt supuse valorificării metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate, denumite în continuare obiecte din metale sau pietre prețioase, pentru care există un document care atestă intrarea în proprietatea privată a statului.

Art. 40. -

(1) Obiectele din metale sau pietre prețioase vor fi evaluate de către comisia de evaluare constituită în baza prevederilor art. 11 din ordonanță.

(2) Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în comisia de evaluare va fi un specialist în metale prețioase desemnat de către aceasta, care va întocmi un raport de expertiză a obiectelor din metale sau pietre prețioase evaluate, în care se vor prezenta și fotografii ale acestora.

(3) Evaluarea obiectelor din metale sau pietre prețioase prevăzute la alin. (1) se va face la unitățile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, în funcție de prețurile comunicate de Banca Națională a României pentru tranzacțiile cu metale și pietre prețioase, ținându-se seama de vechimea și prelucrarea acestora, în maximum 21 de zile de la data expertizării lor.

(4) În scopul evaluării, obiectele din metale sau pietre prețioase vor fi preluate temporar din tezaurul unităților Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care va fi semnat astfel:

a) de comisia constituită la nivelul unităților Trezoreriei Statului;

b) de comisia de evaluare.

(5) Unitățile Trezoreriei Statului vor asigura spațiile corespunzătoare desfășurării activității de evaluare.

(6) Obiectele din metale sau pietre prețioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului în gropuri sigilate, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semnează de către comisia de evaluare, pentru predare, și de către comisia constituită la nivelul unităților Trezoreriei Statului, pentru primire.

Art. 41. -

În termen de 30 de zile de la evaluare, obiectele din metale sau pietre prețioase se predau de către comisia constituită la nivelul unităților Trezoreriei Statului comisiei de evaluare, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare predă pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre prețioase, în vederea valorificării, reprezentantului persoanelor juridice autorizate care asigură și transportul la sediul acestuia.

Art. 42. -

(1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre prețioase prevăzute la art. 39 se utilizează metoda vânzării directe.

(2) Obiectele din metale sau pietre prețioase prevăzute la art. 39 vor fi valorificate numai prin intermediul persoanelor juridice autorizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(3) Valorificarea prin metoda directă se poate face cu plata integrală sau eșalonat, pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana juridică va prezenta o garanție bancară reprezentând contravaloarea a 3 rate lunare și va plăti, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în funcție de dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României.

Art. 43. -

Organele de valorificare restituie obiectele din metale sau pietre prețioase intrate în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau a unei ordonanțe emise de procuror.

Art. 44. -

(1) Metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate se valorifică de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene în cadrul cărora funcționează unitățile Trezoreriei Statului depozitare, prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004, și se evaluează de către comisiile de evaluare care funcționează în cadrul acestora.

(2) Competențele privind evaluarea și valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate, depozitate la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 45. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 46. -

Pentru valorificarea stocurilor deținute de unitățile autorității vamale la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001*), rămân în vigoare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unitățile autorității vamale a bunurilor și mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc condițiile de valorificare, până la data de 31 decembrie 2002.

*) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 329/2002, a intrat în vigoare în data de 29 decembrie 2001.

NOTĂ:

1. Reproducem mai jos art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999:

"

Art. II. -

Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru care actualii locatari își exprimă intenția de cumpărare în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri*), pot fi valorificate direct, prin negociere cu aceștia.

Art. III. -

Transferul personalului cu atribuții de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului din cadrul direcțiilor regionale vamale interjudețene la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București se face prin ordin al ministrului finanțelor publice."

*) Hotărârea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, a intrat în vigoare în data de 15 august 2002.

2. Reproducem mai jos art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.536/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999:

"

Art. III. -

Direcția generală de administrare și control al activelor statului**) este abilitată să soluționeze problemele ce vor apărea ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare."

**) Denumită Direcția generală de reglementare în domeniul activelor statului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 292/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv 18 martie 2004.

3. Reproducem mai jos art. II din Hotărârea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999:

"

Art. II. -

(1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru care titularii contractelor de închiriere, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își exprimă intenția de cumpărare în termen de un an de la această dată, pot fi valorificate direct, prin negociere cu aceștia, la un preț care nu poate fi mai mic decât cel stabilit de către comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare.

(2) În cazul în care titularii contractelor de închiriere nu oferă cel puțin prețul stabilit de comisia de evaluare, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), sau nu achită contravaloarea imobilelor în interiorul aceluiași termen, se va proceda la valorificarea imobilelor prin licitație publică.

(3) În cazul imobilelor prevăzute la alin. (1), termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) curge din data la care se trece la valorificarea prin licitație publică, dacă este cazul."

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotările aferente.

Nr. crt. Locul unde se află autovehiculul, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, tipul Marca Capacitatea cilindrică a motorului (cm3) Anul de fabricație Numărul de kilometri înregistrați la bord Carburantul folosit Gradul de uzură Valoarea stabilită de comisia de evaluare Alte elemente specifice autovehiculului, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente (SS - seria șasiului; SM - seria motorului; SC - seria caroseriei; culoarea etc.) Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ambarcațiuni

Nr. crt. Locul unde se află ambarcațiunea și tipul acesteia Numărul de bucăți Lungime (m) Lățime (m) Înălțime (m) Crevace (bucăți) Gradul de uzură Valoarea stabilită de comisia de evaluare Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motoare atașabile ambarcațiunilor

Nr. crt. Locul unde se află motoarele atașabile ambarcațiunilor Denumirea motorului CP Seria motorului Gradul de uzură Starea tehnică conform fișei tehnice Valoarea stabilită de comisia de evaluare Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Județul

Trimestrul

șșRE>-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦┐
-Categorii - Sold  -Intrări-Reduceri/- Total -       din care valorificate prin:        - Total -Resti--Distru--Atribuiri-  Sold  -Alte-
-  de  -  la  - în  -majorări -bunuri +¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦+bunuri -tuiri - geri -gratuite -  la  -date-
- bunuri -începutul-cursul - de preț - de  -magazine-consignații-vânzare-licitație publică-burse de -valori-- de - de  -     -sfârșitul -  -
-     - trimes- -trimes--  +/-  -valori--proprii -      -directă+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦+ mărfuri -ficate -bunuri-bunuri -     - trimes- -  -
-     - trului -trului -     - ficat -    -      -    - valoarea - din - /piața -    -   -    -     - trului -  -
-     -     -    -     -    -    -      -    -adjudecată-care: -de valori-    -   -    -     -     -  -
-     -     -    -     -    -    -      -    -     - +/ -mobiliare-    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-  0   -  1  -  2  - 3**)  -4=1+2+3-  5  -   6   -  7  -  8   - 9**) -  10  -11=5+6+- 12 - 13  -  14  -15=4+9-11-- 16 -
-     -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -+7+8+10-   -    -     --12-13-14 -***)-
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-a)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Produse  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-alimen-  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-tare   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-b)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Confecții -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-și încăl- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-țăminte  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-c)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Aparatură -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-electroni--     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-că (audio,-     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-video   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-etc.)   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-d)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Bunuri  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-de uz   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-casnic  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-e)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Echipa-  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-mente   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-de comu- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-nicații, -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-tehnică  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-de calcul -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-și    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-birotică -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-f)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Succesi- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-uni    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-vacante/ -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-donații, -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-din care: -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-- bunuri -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-mobile  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-- bunuri -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-imobile  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-- titluri -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-de va-  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-loare   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-g)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Autove-  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-hicule,  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-ambarca- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-țiuni   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-și motoa- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-re atașa- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-bile   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-h)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Materiale -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-refolosi- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-bile și  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-piese de -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-schimb  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-i)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Sume   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-consem-  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-nate   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     - x -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-j)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Metale  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-prețioase,-     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-aliaje ale-     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-acestora -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-și pietre -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-prețioase -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-k)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Mijloace -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-de plată -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-în valută -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-libercon- -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-vertibilă -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-l)    -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-Alte   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-bunuri*) -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-Total   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-Venituri -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-încasate -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     - x -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-Cheltuieli-     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-efectuate -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     - x -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+
-Bunuri  -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-greu   -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     -  -
-vandabile -     -    -     -    -    -      -    -     -   -     -    -   -    -     -     - x -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦-

*) Se nominalizează bunurile cu pondere semnificativă.

**) Se completează cu diferența în +/- față de valoarea stabilită de comisia de evaluare.

***) Se completează cu veniturile încasate (ct. 50.85) și cheltuielile efectuate în cursul trimestrului de raportat, precum și valoarea stocului de bunuri greu vandabile.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...