Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 1999 până la 30 iunie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 39/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României și ale art. 67 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/1998

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

Orice persoană fizică sau juridică, nemulțumită de modul în care i-au fost constatate sau stabilite impozitele și taxele locale, majorările de întârziere aferente acestora, penalitățile, precum și alte sume sau măsuri, are dreptul de a formula obiecțiuni și contestații, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Obiecțiunile și contestațiile sunt căi administrativ-jurisdicționale de atac prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor locale, a majorărilor de întârziere aferente, a penalităților și a altor sume, precum și împotriva măsurilor constatate și aplicate de serviciile de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor județene, conform competențelor stabilite prin lege.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) contravențiile constatate și amenzile aplicate prin alte acte ale organelor de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor județene, după caz, care se soluționează în conformitate cu dispozițiile legale în domeniul constatării și sancționării contravențiilor.

Art. 3. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Împotriva constatărilor și măsurilor stabilite în cadrul competențelor legale prin procesele-verbale sau prin alte acte administrative ale serviciilor de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor județene, după caz, plătitorii de impozite, taxe locale, precum și de alte sume pot face obiecțiuni în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ.

(2) Obiecțiunile se depun la serviciul de specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor județene, după caz, care a încheiat actul atacat.

(3) Soluționarea obiecțiunilor se va face de către șeful serviciului de specialitate respectiv, prin răspuns motivat, care se va comunica persoanei în cauză în cel mult 30 de zile de la primirea acestora.

Art. 4. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Persoana fizică sau juridică nemulțumită de modul în care au fost soluționate obiecțiunile se poate adresa cu contestație, în termen de 15 zile de la data comunicării răspunsului, primarului unității administrativ-teritoriale, respectiv primarului general al municipiului București în care aceasta își are domiciliul, sediul sau unde își desfășoară activitatea, după caz.

Art. 5. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Contestația, adresată potrivit art. 4, se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către primarul unității administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului București, după caz, prin dispoziție motivată, care se expediază celui în cauză în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

(2) Contestația trebuie depusă la organul care a soluționat obiecțiunile, urmând ca acesta, în termen de 5 zile de la primire, să înainteze contestația și dosarul obiecțiunilor la organul competent să soluționeze contestația.

Art. 6. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Contestația adresată primarului nu poate avea ca obiect alte sume sau alte măsuri decât cele asupra cărora s-au soluționat obiecțiunile.

Art. 7. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Obiecțiunile adresate serviciului de specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor județene, precum și contestațiile adresate primarului unității administrativ-teritoriale, respectiv primarului general al municipiului București, sunt supuse unei taxe de timbru de 1%, calculată asupra sumei contestate, dar nu mai puțin de 5.000 lei.

(2) Taxa de timbru se plătește anticipat.

(3) Sumele plătite cu titlu de taxă de timbru, aferente obiecțiunilor și contestației, se restituie la cerere, integral sau parțial, în raport cu admiterea integrală sau parțială a acestora.

Art. 8. -

Ca urmare a soluționării obiecțiunilor și contestațiilor, nu se pot stabili impozite și taxe mai mari decât cele constatate și aplicate prin actul administrativ atacat.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Împotriva dispoziției primarului persoana fizică sau juridică nemulțumită se poate adresa, în condițiile legii, tribunalului cu acțiune pentru anularea actului respectiv.

(2) Termenul de introducere a acțiunii este de 15 zile de la data comunicării dispoziției emise de primar.

(3) Persoana fizică sau juridică nemulțumită de sentința tribunalului se poate adresa cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicarea sentinței, Curții de Apel.

Art. 10. -

Căile de atac formulate înainte de data intrării în vigoare, a prezentei ordonanțe de urgență se vor soluționa potrivit procedurilor existente la data depunerii acestora.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Secretar de stat,
șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Vlad Roșca

București, 29 aprilie 1999.

Nr. 58.

;
se încarcă...