Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației

Modificări (7), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 1999 până la 31 august 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 36/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Modificări (2)

Prin prezenta ordonanță de urgență se instituie prețul național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și preparării apei calde.

Art. 2. -

(1) Nivelul prețului național de referință pentru energia termică se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu avizul Oficiului Concurenței, ca medie a prețurilor locale ale producătorilor care utilizează gazele naturale, însumate cu tarifele de distribuție aferente, și se va aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României. Jurisprudență (1)

(2) Prețul național de referință pentru energia tehnică se recalculează ori de câte ori prețul la producători și tariful de distribuție aferent se pot ajusta, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. -

Pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și preparării apei calde, populația va plăti prețul local, ce include prețul producătorului și tariful de distribuție, stabilite și ajustate cu avizul Oficiului Concurenței, dar nu mai mult decât prețul național de referință, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. -

(1) Diferența stabilită între prețul local mai mare al gigacaloriei și prețul național de referință va fi subvenționată astfel:

a) din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin legea bugetară, defalcate cu această destinație;

b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru partea rămasă neacoperită de la bugetul de stat.

(2) Subvențiile cuvenite pentru acoperirea diferențelor stabilite între prețul local mai mare al gigacaloriei și prețul național de referință se pot acorda în avans, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, regiilor autonome, societăților comerciale, serviciilor publice de interes local și agenților economici care furnizează energie termică populației, pentru constituirea stocurilor de păcură și de combustibil lichid ușor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente acestor stocuri.

(3) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a subvențiilor necesare acoperirii diferențelor respective se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (2).

(4) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (2), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.

Art. 5. -

(1) În vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale căror locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare, determinate de creșterea consumului de energie, termică în sezonul rece, delimitat la perioada 1 noiembrie anul curent - 30 martie anul următor, și de majorarea prețului național de referință, autoritățile administrației publice locale acordă acestora un ajutor bănesc lunar.

(2) Ajutorul bănesc prevăzut la alin. (1) se acordă familiilor, inclusiv celor formate dintr-o singură persoană, numai pentru locuința de domiciliu a acestora.

(3) Prin familie, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu, precum și persoanele singure.

Art. 6. -

(1) Ajutorul lunar se acordă în funcție de venitul net mediu pe membru de familie, astfel:

a) familiilor al căror venit net mediu pe membru de familie se situează până la 450.000 lei, o sumă de 335.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală; Modificări (3)

b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 450.001 lei și 600.000 lei, o sumă de 200.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală; Modificări (3)

c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 600.001 lei și 750.000 lei, o sumă de 100.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală. Modificări (3)

(2) Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor bănești prevăzute la alin. (1) se indexează o dată cu veniturile populației, iar cuantumul ajutorului bănesc se modifică în funcție de evoluția prețului energiei termice, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. -

Titularul ajutorului bănesc este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major și legal împuternicit de către proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

Art. 8. -

(1) Acordarea ajutoarelor bănești prevăzute la art. 6 alin. (1) se face la cererea titularului, pe baza declarației date pe propria răspundere, în fiecare lună, și se acordă în lunile în care sunt îndeplinite condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Cererile de acordare a ajutoarelor lunare se depun și se înregistrează la primăria localității sau a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu.

(3) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociațiile de proprietari/chiriași până la data de 25 a fiecărei luni, pe baza veniturilor din luna precedentă celei pentru care se acordă ajutorul bănesc.

Art. 9. -

Ajutorul bănesc lunar acordat potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie venit impozabil și nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații prevăzute de normele legale în vigoare.

Art. 10. -

(1) Primăriile verifică veridicitatea documentelor depuse și transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociații de proprietari/chiriași sau beneficiarilor individuali de factură un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor bănești și sumele maxime de care poate beneficia fiecare titular.

(2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuinței sau la primirea facturii individuale asociațiile de proprietari/chiriași ori beneficiarii de factură individuală vor completa, pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bănesc. Dacă suma de plată este mai mare decât suma maximă înscrisă în borderou de către primărie, în dreptul titularului respectiv se înscrie suma maximă prevăzută în coloana completată de către primărie, diferența urmând a fi achitată de către titularul ajutorului bănesc la asociația de proprietari/chiriași sau la casieria furnizorului.

Art. 11. -

(1) Furnizorii de energie termică vor primi de la primăriile în a căror rază teritorială își au domiciliul beneficiarii de ajutoare sumele consemnate, care se acoperă de către bugetele locale pentru protecția socială a populației, și o copie de pe borderou.

(2) La primirea sumelor și a copiilor de pe borderourile de la primării furnizorul de energie termică va opera încasările corespunzător facturilor emise către clienții săi.

(3) Titularii facturilor emise de furnizorul de energie termică vor achita diferența până la concurența sumei datorate, depunând în același timp și o copie de pe borderoul aprobat de primărie.

Art. 12. -

(1) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.

(2) Formularul cererii-tip pentru ajutorul bănesc prevăzut de prezenta ordonanță de urgență și formularul borderoului pentru acordarea ajutorului bănesc sunt documente speciale. Tipărirea și circulația lor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale.

Art. 13. -

(1) Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals și înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal. Tentativa se pedepsește.

(2) Nerespectarea celorlalte dispoziții ale prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(3) Contravențiile se constată și se sancționează de către persoanele împuternicite în acest scop de către autoritățile administrației publice locale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Oficiul Concurenței, conform atribuțiilor legale conferite acestora.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Secretar de stat, șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Vlad Roșca
Șeful Oficiului Concurenței,
Dan Ionescu

București, 28 octombrie 1999.

Nr. 162.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...