Guvernul României

Regulamentul de stabilire a condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea acestuia din 28.12.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Activități premergătoare desfășurării concursului

Art. 1. -

Compartimentele de specialitate din cadrul instituției publice în a căror structură se regăsesc posturile vacante/temporar vacante și care pot organiza concurs potrivit legii transmit direcției/compartimentului de resurse umane solicitarea scoaterii posturilor vacante la concurs, la care sunt anexate fișa postului, bibliografia și tematica.

Art. 2. -

Pe baza avizului compartimentului de resurse umane și a aprobării conducătorului instituției publice ori persoanei delegate, instituția publică organizatoare afișează anunțul privind desfășurarea concursului la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia și asigură publicarea acestuia în presa națională sau locală, după caz, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului.

Art. 3. -

Anunțul va avea anexate tematica și bibliografia pentru fiecare compartiment de specialitate și va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea și nivelul posturilor scoase la concurs, precum și structurile de specialitate în cadrul cărora sunt aceste posturi;

b) documentele necesare pentru înscrierea la concurs;

c) condiții generale și specifice pentru posturile scoase la concurs;

d) data și ora până la care se pot depune dosarele pentru înscrierea la concurs;

e) locul unde se depun dosarele de înscriere la concurs;

f) persoane de contact din cadrul Direcției resurse umane, respectiv al compartimentelor de resurse umane.

Art. 4. -

În cazul publicării anunțului într-un ziar central/local, acesta va cuprinde precizarea potrivit căreia tematica și bibliografia sunt afișate la sediul instituției organizatoare.

CAPITOLUL II Înscrierea candidaților la concurs

Art. 5. -

(1) În vederea participării la concurs, candidații vor depune, până la termenul menționat în anunț, următoarele documente necesare înscrierii:

a) actul de identitate, în original și în copie;

b) formular de înscriere la concurs, care este pus la dispoziția celor interesați la sediul și pe site-ul instituției organizatoare, după caz;

c) diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în original și în copie;

d) original și copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă și altele asemenea;

e) adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea;

f) cazierul judiciar;

g) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată sau copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior;

h) curriculum vitae;

i) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor specifice de participare la concurs.

(2) După verificarea conformității copiei, originalele documentelor se restituie titularilor.

CAPITOLUL III Atribuțiile principale ale comisiei de examinare și ale comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 6. -

Comisia de examinare are următoarele atribuții principale:

a) elaborează subiectele pentru probele din concurs;

b) stabilește baremul de evaluare a probelor;

c) stabilește durata probei scrise în funcție de complexitatea subiectelor;

d) notează candidații cu note de la 1 la 10 la probele de concurs;

e) în funcție de notele obținute, stabilește candidatul/candidații declarat/declarați reușit/reușiți la concurs.

Art. 7. -

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probelor de concurs;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Art. 8. -

Secretarul comisiei de examinare:

a) preia dosarele de concurs depuse de candidați;

b) răspunde de buna organizare și desfășurare a concursului;

c) păstrează și pune la dispoziția membrilor comisiei documentele depuse în vederea înscrierii la concurs;

d) verifică respectarea prevederilor legale necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, informând comisia de examinare asupra necesității respingerii candidaților înscriși care nu îndeplinesc condițiile de participare;

e) redactează procesul-verbal încheiat în urma selecției dosarelor de concurs și procesul-verbal final al concursului.

CAPITOLUL IV Selecția dosarelor de concurs

Art. 9. -

(1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

(2) După finalizarea selecției dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii comisiei de examinare.

Art. 10. -

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de examinare, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituției publice organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1).

Art. 11. -

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de examinare; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.

Art. 12. -

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează și se afișează la sediul instituției organizatoare a concursului în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.

CAPITOLUL V Desfășurarea concursului

Art. 13. -

Concursul constă în susținerea de către candidat a unor probe de concurs, în prezența comisiei de examinare, dintre cele prevăzute mai jos:

a) probă scrisă care constă în test-grilă și/sau subiecte de sinteză și/sau, după caz, probă practică;

b) interviu.

Art. 14. -

Tipul probelor care vor fi susținute de candidați se stabilește în prealabil de președintele comisiei de examinare, cu consultarea membrilor comisiei, în funcție de caracteristicile postului.

SECȚIUNEA 1 Proba scrisă

Art. 15. -

(1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor pentru care se organizează concursul.

(2) Pentru candidații înscriși la ocuparea aceleiași funcții, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii, urmărindu-se să se asigure același grad de dificultate al subiectelor.

(3) Comisia de examinare stabilește subiectele pentru proba scrisă în ziua în care se desfășoară această probă.

(4) Membrii comisiei de examinare răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse.

Art. 16. -

Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de examinare și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila instituției publice organizatoare a concursului.

Art. 17. -

Durata probei scrise se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate a subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

Art. 18. -

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de examinare, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfășurării probei.

Art. 19. -

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea ori folosirea oricărei surse de consultare, care poate fi utilizată la rezolvarea subiectelor, sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Art. 20. -

(1) Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

(2) Comisia de examinare, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală și înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare.

Art. 21. -

(1) Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă.

(2) Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila instituției publice organizatoare a concursului, cu excepția situației când există un singur candidat pentru funcția vacantă, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

Art. 22. -

Candidatul are obligația de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 23. -

Notarea candidaților se face de fiecare membru al comisiei de examinare cu note de la 1 la 10.

Art. 24. -

Candidații care nu au obținut minimum nota 5 la proba scrisă pentru funcțiile de execuție și cel puțin nota 7 pentru funcțiile de conducere nu vor mai susține celelalte probe.

Art. 25. -

Nota obținută de candidați la proba scrisă, cu mențiunea "admis" ori "respins", se afișează la sediul instituției publice organizatoare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestei probe.

Art. 26. -

(1) Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot face contestații în termen de două zile lucrătoare de la afișare.

(2) Lucrările se resigilează și se transmit comisiei de soluționare a contestațiilor.

Art. 27. -

Concluziile comisiei de soluționare a contestațiilor se afișează la sediul instituției organizatoare în termen de două zile lucrătoare de la depunere.

SECȚIUNEA a 2-a Interviul

Art. 28. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...