Guvernul României

Criteriul de evaluare a performanțelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare și avansare în funcții, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea acestuia din 28.12.2010

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Promovarea și avansarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual se fac prin examen.

Art. 2. -

Examenul constă în susținerea a două etape: proba scrisă și interviul.

Art. 3. -

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare și avansare în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.

Art. 4. -

(1) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se poate face din 3 în 3 ani de către comisia desemnată prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare.

(2) Pentru a participa la examenul de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Art. 5. -

(1) Comisia de examinare va evalua performanțele profesionale individuale pe baza următoarelor criterii:

a) abilități impuse de funcție, pe baza unei/unui probe scrise/test-grilă din domeniul de activitate al angajatului, care să ateste pregătirea profesională și gradul de acumulare a experienței profesionale;

b) comportamentul în situații de criză;

c) asumarea responsabilității;

d) inițiativa și creativitatea.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se evaluează în cadrul probei orale pe bază de interviu.

(3) Comisia de examinare poate stabili și alte criterii de evaluare specifice.

(4) Comisia de examinare este formată din 3 membri, după cum urmează:

a) 2 membri din cadrul instituției sau autorității publice, dintre care cel puțin un membru trebuie să aibă experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea;

b) un membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariaților.

Art. 6. -

(1) Pentru soluționarea contestațiilor, prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare se constituie comisia de soluționare a contestațiilor.

(2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

(3) Cel puțin un membru din comisia de soluționare a contestațiilor trebuie să aibă experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.

Art. 7. -

În cazul respingerii contestației, candidații se pot adresa instanței judecătorești competente, conform legii.

Art. 8. -

Evaluarea activității persoanelor încadrate în funcții contractuale de debutant se face, pe bază de examen, în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei prevăzute de lege, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care debutantul urmează să își desfășoare activitatea, pe baza următoarelor criterii:

a) gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate;

b) gradul de adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor;

c) capacitatea de a lucra în echipă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...