Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din 16.12.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2011 până la 25 septembrie 2012, fiind abrogat prin Ordin 2299/2012 și înlocuit de Regulament 2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisia superioară, funcționează în structura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Comisia superioară soluționează contestațiile la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene ori ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare comisii de evaluare.

(3) În urma soluționării contestațiilor, comisia superioară emite o decizie de încadrare în grad și tip de handicap, denumită în continuare decizia, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Comisia superioară se numește prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și este formată din 5 (cinci) membri.

(2) Președintele și membrii comisiei superioare fac parte din structura de personal a Direcției generale protecția persoanelor cu handicap.

(3) Activitatea de secretariat a comisiei superioare este asigurată de 3 (trei) angajați ai Direcției generale protecția persoanelor cu handicap.

(4) În funcție de numărul contestațiilor, numărul membrilor comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 3. -

(1) Comisia superioară are următoarele atribuții:

a) soluționează contestațiile formulate în condițiile art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin emiterea deciziilor, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației;

b) verifică dosarele aferente contestațiilor, soluționează contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap și comunică deciziile în termenul legal;

c) coordonează și monitorizează din punct de vedere metodologic activitatea comisiilor de evaluare;

d) în exercitarea atribuțiilor de coordonare a comisiilor de evaluare, comisia superioară poate emite precizări și instrucțiuni cu caracter metodologic care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale;

e) prezintă directorului general al Direcției generale protecția persoanelor cu handicap, prin președinte, până la data de 5 a fiecărei luni, un raport privind activitățile desfășurate în luna anterioară.

(2) Atribuțiile comisiei superioare, exercitate ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, sunt următoarele:

a) stabilește reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, prin decizie de reevaluare. Pe baza deciziei de reevaluare, emisă în 5 zile de la raportare, directorul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului suspendă dreptul la asistență socială sub formă de prestații sociale, până la încheierea procesului de reevaluare;

b) desemnează specialiști din domeniul medicină, psihologie și asistență socială în vederea reevaluării, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății;

c) emite decizia privind încadrarea corespunzătoare în grad și tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluării sau în situația în care se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, dacă în urma reevaluării se schimbă încadrarea în grad de handicap;

d) emite decizia privind anularea certificatului de încadrare în grad și tip de handicap în situația în care diagnosticul și reevaluarea nu susțin încadrarea în unul dintre gradele de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluării, dacă în urma reevaluării nu se menține încadrarea în grad de handicap, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;

e) dispune, prin decizie, încetarea suspendării dreptului la asistență socială sub formă de prestații sociale, dacă în urma reevaluării se menține încadrarea în grad de handicap. În această situație, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendării.

(3) Punerea în executare a deciziilor se face de către Direcția generală de asistență socială și protecția copilului care a stabilit inițial gradul și tipul de handicap și dreptul la prestațiile sociale.

Art. 4. -

(1) Comisia superioară soluționează contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comisiei superioare.

(2) Președintele primește contestația împreună cu dosarul persoanei și dispune înregistrarea acesteia în registrul comisiei superioare și verificarea termenului legal de depunere de 30 de zile calendaristice de la comunicarea certificatelor de încadrare în grad de handicap. Modificări (1)

(3) Contestația depusă la alte organe de stat va fi considerată contestație în termen și soluționată ca atare în măsura în care a fost depusă în termenul prevăzut de lege.

(4) În situația în care contestația s-a depus în afara termenului prevăzut la alin. (2), președintele comisiei superioare va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, comunicând în scris atât contestatarului, cât și comisiei de evaluare soluția adoptată și motivarea acesteia, în termen de 15 zile de la data înregistrării.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Comisia superioară va proceda la examinarea dosarului contestatarului, pronunțându-se cu privire la contestația formulată, sens în care va emite decizia care va fi adoptată cu votul majorității membrilor acesteia.

(2) Decizia comisiei superioare se va aduce la cunoștința contestatarului/comisiei județene/de sector, după caz, prin poștă.

(3) În soluționarea contestației, comisia superioară poate pronunța una dintre următoarele soluții:

a) admiterea contestației și încadrarea contestatarului într-un alt grad de handicap;

b) respingerea contestației și menținerea gradului de handicap stabilit de comisii. Respingerea contestației se va pronunța prin decizie și va fi motivată. Jurisprudență (1)

Art. 6. -

(1) Decizia comisiei superioare atestă gradul și tipul de handicap, precum și faptul că persoana beneficiază sau nu beneficiază, după caz, de drepturile conferite de lege.

(2) Decizia are valabilitate de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap emis de comisia de evaluare și contestat la comisia superioară.

Art. 7. -

Reevaluarea prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament se efectuează în termen de până la 45 de zile de către o comisie formată din specialiști din domeniul medical, psihologic și al asistenței sociale, desemnați conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății; specialiștii vor evalua adultul cu handicap pe următoarele domenii obligatorii: medical, psihologic și social.

Art. 8. -

Deciziile emise de comisia superioară pot fi atacate, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la instanța judecătorească competentă, în condițiile legii.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Comisia superioară coordonează metodologic activitatea comisiilor de evaluare cu privire la:

a) respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane;

b) respectarea metodologiei de lucru;

c) corectitudinea stabilirii deficienței funcționale, a încadrării în grad de handicap, a datei dobândirii handicapului (pentru cazurile ce solicită pensionarea pentru limită de vârstă ca persoană cu handicap în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice);

d) valabilitatea certificatelor.

(2) Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap, situație în care va emite o decizie cu valabilitate de la data soluționării ei.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), comisia superioară va prezenta și concluzii referitoare la persoanele vinovate, precum și măsurile legale care se impun.

Art. 10. -

În activitatea sa, comisia superioară va urmări respectarea prevederilor legale în vigoare privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție a acestora.

ANEXA Nr. 1 la regulament Modificări (1)

- Model -

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Direcția generală protecția persoanelor cu handicap

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

DECIZIE
de încadrare în grad și tip de handicap
Nr. ............. din data de .............

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, soluționând contestația formulată la Certificatul nr. ....../......, emis de ..........................., de către domnul/doamna ..............................................., CNP ....................., domiciliat/domiciliată în ......................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .............................................., statut social: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaș; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ..........................,

stabilește următoarele:

I. Se încadrează în gradul de handicap ...........................................................................................................

A. Cod boală ..................................., cod handicap ..........................................................................................

B*). Deficiența funcțională:

ușoară;
medie;
accentuată;

gravă:

- cu asistent personal;

- fără asistent personal;

- cu indemnizație de însoțitor;

- fără indemnizație de însoțitor.

II. Nu se încadrează în grad de handicap.

Motivare ..........................................................................................................................................

III**). Data dobândirii handicapului .................................., documentul ..............................................................

IV*). Valabilitate: - 6 luni; - 12 luni; - permanent de la data ..................................... . Documentația cu care se va prezenta la revizuire: .........................................................................................................

V***). Termen de revizuire .........................................................................................................................

*) Se anulează ceea ce nu corespunde.

**) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

***) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile și accesibilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit.

Decizia obligă toate persoanele și autoritățile la respectarea ei în concordanță cu prevederile legislației în vigoare.

Președinte, Semnătura ........................ (numele și prenumele) Membri: Numele și prenumele medic ......................... Numele și prenumele asistent social ............... Numele și prenumele psiholog ......................

ANEXA Nr. 2 la regulament

- Model -

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Direcția generală protecția persoanelor cu handicap

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

DECIZIE
privind anularea certificatului de încadrare în grad și tip de handicap
Nr. .................. din data de ....................

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, analizând Raportul de reevaluare nr. ........ din data de ............., întocmit de către comisia de experți, în urma reevaluării domnului/doamnei ......................., CNP ....................., domiciliat/domiciliată în ..................................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..........................,

decide anularea Certificatului/Deciziei de încadrare în grad și tip de handicap nr. ........... din data de ...................... .

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie obligă toate persoanele și autoritățile la respectarea ei, în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Președinte, Membri: .......................... Secretar, .............................
;
se încarcă...