Dispoziții generale | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Învățământul preuniversitar -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Învățământul general obligatoriu este de 10 clase și cuprinde învățământul primar și cel gimnazial. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020. Modificări (2), Reviste (3)

(2) Obligația de a frecventa învățământul de 10 clase, la forma cu frecvență, încetează la vârsta de 18 ani. Modificări (2), Reviste (1)

(3) În scopul realizării finalităților educației și a formării profesionale prin sistemul național de învățământ, învățământul liceal de stat este generalizat și gratuit.

Art. 17. -

Pe durata școlarizării în învățământul preuniversitar, cu excepția învățământului postliceal, copiii beneficiază de alocația de stat pentru copii, în condițiile legii.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (3)

(1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (2)

(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi și abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cultele religioase recunoscute oficial de stat. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 19. - Jurisprudență

(1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel: Derogări (6), Jurisprudență

a) cu minimum 300 de elevi; Jurisprudență

b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari; Jurisprudență

c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari; Jurisprudență

d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special. Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în unitățile administrativ-teritoriale în care numărul total al elevilor, preșcolarilor și antepreșcolarilor nu se încadrează în prevederile alin. (1), se organizează o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în funcție de necesitățile locale, se organizează, la cererea părinților sau tutorilor legali și în condițiile legii, grupe, clase sau unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba română. Modificări (1)

(4) Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.

(5) În cazul unităților de învățământ confesional preuniversitar de stat existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, cultele respective și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului au obligația ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze o metodologie de funcționare aprobată prin hotărâre a Guvernului, care stabilește relația juridică, patrimonială, financiară și administrativă. Modificări (1)

Art. 20. - Reviste (1)

(1) Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Neîndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor ce le revin în organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar se sancționează conform legii.

Art. 21. -

(1) Sistemul de învățământ preuniversitar are caracter deschis. În învățământul preuniversitar, trecerea elevilor de la o unitate școlară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil la altul și de la o filieră la alta este posibilă în condițiile stabilite prin metodologia elaborată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Modificări (1)

(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular se pot transfera la alte unități de învățământ de stat sau particular, cu acordul unității primitoare.

(3) Statul garantează dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în acord cu particularitățile de vârstă și individuale.

(4) Elevii cu performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani de studii într-un an școlar la decizia unității de învățământ, pe baza unei metodologii naționale aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Dispoziții generale
Structura sistemului național de învățământ preuniversitar
Rețeaua școlară
Curriculumul învățământului preuniversitar
Evaluarea rezultatelor învățării
Resursa umană
Conducerea sistemului și a unităților de învățământ
Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar
Dispoziții generale
Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior
Organizarea studiilor universitare
Reviste:
Liceul va deveni obligatoriu peste un an.
Acțiune în răspundere patrimonială. Suspendare prescripție
Discriminarea în educație pe criteriul de conștiință și religie. Mutarea accentului pe interesul superior al copilului
Soluții legislative neconstituționale în domeniul educației
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
OFICIAL: Înscrierea la orele de religie se va face prin cerere scrisă
O.U.G. nr. 117/2013 privind modificarea Legii educației și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
PROIECT: Învățământul gimnazial, suficient pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap
Cererile pentru elevii care nu vor să participe la ora de religie nu mai sunt obligatorii
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 669/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
;
se încarcă...