Art 280 Răspunderea disciplinară și patrimonială | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar - Răspunderea disciplinară și patrimonială -
Art. 280.
- Referințe (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii. Modificări (1), Reviste (3)

(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: Reviste (1)

a) observație scrisă; Jurisprudență, Reviste (1)

b) avertisment; Jurisprudență

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; Jurisprudență, Reviste (2)

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control; Jurisprudență

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; Jurisprudență

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ/instituția de învățământ cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la registratura unității/instituției de învățământ. Modificări (1), Reviste (2)

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul didactic, personalul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar, personalul de îndrumare și de control din cadrul inspectoratelor școlare și de personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează: Modificări (2), Reviste (1)

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

b) pentru personalul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie face parte și un inspector din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

c) pentru personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea; Modificări (1)

d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.

(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de: Modificări (1)

a) consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, pentru personalul didactic și personalul de conducere al acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru funcțiile de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, precum și pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare județene/al municipiului București. Modificări (1)

(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să își producă probe în apărare.

(7) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală a unității de învățământ preuniversitar/instituției. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(8) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care a fost sancționat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Modificări (2), Reviste (1), Doctrină (3)

(9) Normele privind componența, organizarea și funcționarea, precum și atribuțiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar și ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Modificări (1)

(10) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Legea nr. 1/2011 conține norme distincte privind procedura sancționării disciplinare a personalului din învățământul preuniversitar – a), a celui din învățământul superior – b), precum și în cazul încălcării eticii universitare și a bunei conduite în cercetare – c). 
    a) Pentru personalul din învățământul preuniversitar, regulile procedurale sunt stabilite de art. 280 și art. 281 din Legea nr. 1/2011. [ Mai mult... ] 

.....
    Anumite acte normative stabilesc o procedură prealabilă (facultativă) în cazul anumitor categorii de angajați în ceea ce privește contestarea sancțiunilor disciplinare. 
    Astfel, potrivit art. 280 din Legea educației naționale, persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ preuniversitar au dreptul de acontesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. În cazul personalului de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și din Ministerul Educației, competența aparține Colegiului central de disciplină aacestui minister. [ Mai mult... ] 
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În contextul în care, în domeniul de activitate căruia îi este subsumat raportul de muncă al părților, legea prevede oprocedură alternativă de contestare adeciziilor de sancționare disciplinară, apelanta ainițiat procedura respectivă, prevăzută de art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, anume în fața colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Anumite acte normative stabilesc o procedură prealabilă (facultativă) în cazul anumitor categorii de angajați în ceea ce privește contestarea sancțiunilor disciplinare. 
    Astfel, potrivit art. 280 din Legea educației naționale, persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ preuniversitar au dreptul de acontesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. În cazul personalului de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și din Ministerul Educației, competența aparține Colegiului central de disciplină aacestui minister. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 270 Drepturi și obligații
Art 271 Drepturi și obligații
Art 272 Dreptul la securitate al personalului didactic
Art 273 Dreptul de participare la viața socială
Art 274 Dreptul de participare la viața socială
Art 275 Dreptul de participare la viața socială
Art 276 Dreptul de participare la viața socială
Art 277 Dreptul de participare la viața socială
Art 278 Dreptul de participare la viața socială
Art 279 Dreptul de participare la viața socială
Art 280 Răspunderea disciplinară și patrimonială
Art 281 Răspunderea disciplinară și patrimonială
Art 282 Răspunderea disciplinară și patrimonială
Art 283 Răspunderea disciplinară și patrimonială
Art 284 Pensionarea
Art 285 Norma universitară
Art 286 Norma universitară
Art 287 Norma universitară
Art 288 Norma universitară
Art 289 Norma universitară
Art 290 Norma universitară
Reviste:
Sancțiune disciplinară. Aplicare. Legalitate
Concediere disciplinară. Termenul de formulare a contestației. Conținutul formal al deciziei/Disciplinary dismissal. Complaint lodging term. Formal content of the decision
Proiectul de lege care trimite profesorii exagerați la psihiatru, adoptat în Parlament. Modificări și la procedura de cercetare disciplinară a cadrelor didactice
17. Fotografierea elevului în scop didactic. Acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială. Reindividualizarea sancțiunii disciplinare
Incidența normei speciale reprezentate de art. 280 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 în raport cu prevederile art. 252 alin. (5) din Codul Muncii, în cazul contestațiilor împotriva deciziilor de sancționare disciplinară a personalului didactic
Abaterea disciplinară
Concediere nelegală. Reintegrare pe post. Obligația instanței să dispună din oficiu plata de despăgubiri (art. 80 alin. (1) Codul muncii)
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...