Art 226 Dispoziții generale | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Finanțarea și patrimoniul universităților - Dispoziții generale -
Art. 226.
- Referințe în jurisprudență (2)

(1) Universitățile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii.

(2) Drepturile pe care le au universitățile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute și superficie, potrivit dispozițiilor Codului civil, drept de folosință dobândit prin închiriere, concesiune, comodat și altele asemenea ori drept de administrare, în condițiile legii.

(3) În patrimoniul universităților pot exista și drepturi de creanță izvorâte din contracte, convenții sau hotărâri judecătorești.

(4) Universitățile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile și imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului.

(5) Drepturile subiective ale universităților asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosință, de concesiune ori de închiriere, în condițiile legii. Jurisprudență relevantă (1)

(6) Prin hotărâre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul privat al statului și transmise în proprietate universităților de stat, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

(7) Universitățile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în patrimoniul lor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este împuternicit să emită certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru universitățile de stat pe baza documentației înaintate de acestea. Referințe în jurisprudență (4)

(8) Dreptul de proprietate al universităților de stat asupra bunurilor prevăzute la alin. (7) se exercită în condițiile prevăzute de Carta universitară, cu respectarea dispozițiilor dreptului comun.

(9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum și alte drepturi reale ale universităților de stat sunt supuse procedurii publicității imobiliare prevăzute de legislația specială în materie.

(10) În cazul desființării unei universități de stat, bunurile aflate în proprietate, rămase în urma lichidării, trec în proprietatea privată a statului.

(11) Universitățile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe care le exercită asupra patrimoniului, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 216 Rolul statului în învățământul superior
Art 217 Rolul statului în învățământul superior
Art 218 Rolul statului în învățământul superior
Art 219 Rolul statului în învățământul superior
Art 220 Rolul statului în învățământul superior
Art 221 Rolul statului în învățământul superior
Art 222 Dispoziții generale
Art 223 Dispoziții generale
Art 224 Dispoziții generale
Art 225 Dispoziții generale
Art 226 Dispoziții generale
Art 227 Organizarea și funcționarea învățământului superior particular și confesional particular
Art 228 Înființarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Art 229 Patrimoniul instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Art 230 Desființarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Art 231 Finanțarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Dispoziții generale
Art 234 Dispoziții generale
Art 235 Dispoziții generale
Art 236 Formarea inițială și continuă. Cariera didactică
;
se încarcă...